Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA LOP plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA LOP plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR."— Transkript prezentace:

1

2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA LOP plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

3 Základní požadavky EU/ES na stavby Směrnice Rady 89/106/EHS « CPD - Construction Products Directive » (z á kon č. 183/2006 Sb. - § 156 odst. 1, vyhláška č. 268/2009 Sb. - § 8 odst. 1)  Mechanick á odolnost a stabilita  Pož á rn í bezpečnost  Hygiena, ochrana zdrav í a ŽP  Ochrana proti hluku  Bezpečnost při už í v á n í  Ú spora energie a ochrana tepla

4 Požární bezpečnost - ID 2 Požární bezpečnost - ID 2 § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 23/2008 Sb. a § 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb. Stavby musí být navrženy, provedeny, užívány a udržovány tak, aby:  po stanovenou dobu zůstala zachována únosnost a stabilita nosných konstrukcí  bránily vzniku a šíření požáru a kouře mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby  bránily šíření požáru mimo stavbu  umožnily osobám bezpečně opustit budovu  byla zajištěna bezpečnost zasahujících JPO

5 Teorie požární bezpečnosti staveb Aktivní PBS Pasivní PBS Flashover Křivka vnějšího požáru Teplotní normová křivka ISO 834

6 5 Aktivní a pasivní požární ochrana Ochrana proti účinkům možného požáru zahrnuje: pasivní zajištění - požárně dělicími popř. nosnými konstrukcemi, které člení objekty do PÚ a CHÚC aktivní zajištění - požárně bezpečnostními zařízeními a opatřeními, vytvářejícími předpoklady k úspěšné evakuaci osob, účinnému zásahu JPO a snížení rozsahu škod

7 Tepelný režim požáru

8 Právní rámec EU-ČR (NLR!) Požární bezpečnost zákon č. 22/1997 Sb. Jednotný trh „EHP“ *uvedení na trh* zákon č. 183/2006 Sb. Zabudování do stavby *obecné požadavky* zákon č. 133/1985 Sb. Zabudování do stavby *zvláštní požadavky*

9 8 Výrobky určené k zabudování do stavby STAVEBNÍ VÝROBEK Uvedení na trh Zákon č. 22/1997 Sb. NV č. 190/2002 Sb. NV č. 163/2002 Sb. Projektování Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon č. 360/1992 Sb. Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška č. 202/1999 Sb. Vyhláška č. 23/2008 Sb. Zabudování do stavby Zákon č. 183/2006 Sb. Vyhláška č. 268/2009 Sb. Zákon č. 133/1985 Sb. Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška č. 202/1999 Sb.

10 Navrhování PBS vyhláška č. 268/2009 Sb. vyhláška č. 26/1998 Sb. hl. m. Prahy Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon č. 133/1985 Sb. vyhláška č. 246/2001 Sb. vyhláška č. 23/2008 Sb. ČSN & normativní dokumenty podle ČSN EN 45020 Lex generali Lex specalis

11 Technické podmínky PO staveb Vyhláška č. 23/2008 Sb. Navrhování § 2 - § 28 Provádění § 29 Užívání § 30 Opravy a údržba § 31 - §32

12 Požární bezpečnost staveb Při navrhování PBS může projektant využít:  standardního postupu  podle hodnot a postupů stanovených českými technickými normami z oblasti PBS (§ 24 odst. 3 ZPO)  odlišného postupu  podle hodnot a postupů stanovených jiným technickým dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb (§ 99 ZPO)

13 Požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti  vychází se z nejvyšší % hodnoty po v obvodové stěně nebo střešním plášti  je-li p o < 40 %  podle ČSN  odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor (ochranná a bezpečnostní pásma; (18,5 kW.m 2 ⋀ 0,36×h + BOZP)  vypočtená d se porovná s bezpečnostní vzdáleností – výsledná d je větší z nich

14  Stanovení odstupové vzdálenosti  Stanovení odstupové vzdálenosti (vnější dispozice)  vymezení požárně nebezpečného prostoru (18,5 kW.m 2 anebo 0,36×h)  dodržení podmínek ÚR nebo ÚS  Rozdělení stavby na požární úseky  Rozdělení stavby na požární úseky (vnitřní dispozice)  v závislosti na požárním riziku - intenzitě ( p v,  e,  +T g, T )  Návrh požární odolnosti stavebních konstrukcí  Návrh požární odolnosti stavebních konstrukcí (vlastnosti částí stavby)  v závislosti na SPB PÚ (I. - VII.)  nebo podle EC Navrhování staveb Navrhování staveb (§ 2 - 28 vyhlášky č. 23/2008 Sb.)

15 Požadavky na požární bezpečnost stavebních materiálů a konstrukcí Požadavky na stavební výrobky Požární odolnost Reakce na oheň Kouřotěsnost Index šíření plamene Zachování funkce při požáru Nehořlavost konstrukčních systémů

16 Požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů 1530456090120180 Doby požární odolnosti konstrukcí jsou stanoveny následující stupnicí v min.: a doplněny identifikačními písmeny mezních stavů požární odolnosti podle ČSN 73 0810 (např. R 15, RE 15, REI 15, REW 15 …)

17 Rnosnost a stabilita (t) Ecelistvost (t) Itepelná izolace (t) Wradiace (t) Mmechanická odolnost Csamozavírací zařízení Sprůnik kouře Klasifikační kritéria požární odolnosti ČSN EN 13501-2 Kúčinnost požárních ochran

18 NK a PDK musí mít požární odolnost: Požární odolnost nosných konstrukcí  30 minut  3 a více NP (*)  60 minut  9 až 12 NP  90 minut  13 až 20 NP  120 minut  více než 20 NP (*) nestanoví-li ČSN vyšší požární odolnost

19 Obvodové stěnové konstrukce Požární odolnost  vystavené požáru z vnitřní strany:  zajišťující stabilitu objektu - REW (t)  zajišťující stabilitu objektu - REW (i  o) (t)  nezajišťující stabilitu objektu - EW (t)  nezajišťující stabilitu objektu - EW (i  o) (t) q > 15 kW.m -2 » částečně nebo zcela požárně otevřená plocha  vystavené požáru z vnější strany  vystavené požáru z vnější strany:  zajišťující stabilitu objektu - REI (t) - ef  zajišťující stabilitu objektu - REI (i  o) (t) - ef  nezajišťující stabilitu objektu - EI (t) - ef  nezajišťující stabilitu objektu - EI (i  o) (t) - ef ef » T = 660 (1 - 0.687 e -0.32t - 0.313 e -3.8t ) + 20

20 Výplně otvorů Požární odolnost  Požární uzávěry:  zpravidla se symetrickou požární odolností EI (i↔o)  požární uzávěry EI osazené v konstrukcích stěn či stropů druhu DP1 mohou vykazovat kritérium izolace I 2  požární uzávěry EI osazené v konstrukcích stěn či stropů druhu DP2 a DP3 mohou vykazovat kritérium izolace I 1

21 Střešní pláště Požární odolnost Klasifikace podle ČSN EN 13501- 5 alespoň:  B ROOF (t3)  B ROOF (t3)  v požárně nebezpečném prostoru nebo v uzavřené ploše do 1 500 m 2 podle ČSN 73 0810 (požární pásy š ≥ 2 m druhu DP1)  B ROOF (t1)  B ROOF (t1)  mimo požárně nebezpečný prostor nebo v uzavřené ploše podle ČSN 73 0810 (může tvořit souvislou plochu S > 1 500 m 2 bez členění)

22 Zkouška B ROOF (t3) v = 3 m.s -1 I = 15 kW/m²  = 45°

23 Reakce na oheň ČSN EN 13501-1 Třída reakce na oheň A1A1 FL A1 L A ca A2A2 FL A2 L B1 ca BB FL BLBL B2 ca CC FL CLCL C ca DD FL DLDL D ca EE FL ELEL E ca FF FL FLFL F ca

24 Doplňková klasifikace Rozhodnutí Komise 2000/147/ES EN 13501-1 Třída reakce na oheňDoplňková klasifikace A1 A2 tvorba kouře: s1, s2, s3 a planoucí kapky/částice: d0, d1,d2 B C D E F

25 Třídění konstrukčních částí ČSN 73 0810: Duben 2009

26 Konstrukce druhuVýrobky třídy reakce na oheň DP1 A1 A2 – do 22,5 m; nad 22,5 m - SHZ B až F - umístěné mezi A1, A2  DP2 A1 + A2 - povrchové vrstvy R, E15 (tl. min. 12 mm, nebo ověřené) B až D - umístěné mezi A1, A2  B až F - opláštěné A1, A2, bez R DP3 nesplňující požadavky pro konstrukce druhu DP1 a DP2

27 Povrchové úpravy konstrukčních částí DP1 Třídění konstrukčních částí  uvolňující teplo při požáru:  nezajišťující požární odolnost nejsou předmětem hodnocení druhu konstrukcí DP1, DP2 a DP3  započítávají se do stálého požárního zatížení p s  zajišťující nebo zvyšující požární odolnost  zajišťující nebo zvyšující požární odolnost:  neuvolňující teplo nad 15 MJ.m -2  lze objektů h  22,5 m považovat za vyhovující i pro konstrukce druhu DP1

28 Obvodové stěny – konstrukční části DP1 Třídění konstrukčních částí  zajišťující stabilitu:  nosná i nenosná část - A1; A2 do 22,5 m  z vnitřní strany – výrobky A1 popř. A2  z vnější strany – z výrobků B pokud je  mimo požárně nebezpečný prostor  i s = 0 mm/min.  kontaktní spojení s nosnou konstrukcí  h p  22,5 m)

29 Obvodové stěny – konstrukční části DP1 Třídění konstrukčních částí  požární úseky mající otvory v obvodové stěně umožňující výtok kouře a plamenů:  pokud jsou vybaveny SHZ  nesplňující předchozí požadavky – průkaz zkouškou podle ISO 13785-1  do 30 min. nesmí dojít k rozšíření plamene po vnějším povrchu obvodové stěny nebo tepelné izolaci více než 0,5 m od spodní hrany vzorku

30 Obvodové stěny – konstrukční části DP1 Třídění konstrukčních částí  u jednopodlažních objektů - zajišťující i nezajišťující stabilitu:  z vnitřní i venkovní strany z výrobků třídy A1 (např. trapézové plechy)  jejichž stabilita je nezávislá na tepelně izolační výplni z výrobků reakce na oheň třídy B pokud jejich požadovaná požární odolnost nepřesahuje 30 min.

31 Střešní pláště – konstrukční části DP1 Třídění konstrukčních částí  celý z výrobků A1 nebo A2  spodní vrstva zajišťující stabilitu  spodní vrstva zajišťující stabilitu:  z výrobků třídy A1 nebo A2 min. tl. 40 mm (např. železobetonová deska)  je-li tl. spodní vrstvy menší než 40 mm  nad ní musí být vrstva tl. 40 mm z výrobků třídy A1 nebo A2

32 Střešní pláště – konstrukční části DP1 Třídění konstrukčních částí  tepelné izolace a výrobky nad spodní vrstvou  (tl. nad 1 mm) třídy A1 až B, a  horní hydroizolační vrstva B ROOF (t1), (t3)  tepelné izolace a výrobky nad spodní vrstvou  (tl. nad 1 mm) třídy C až E a  horní hydroizolační vrstva B ROOF (t3)

33 Konstrukční systémy objektů a)Nehořlavéb) Smíšenéc) Hořlavé a)b)c) Podle ČSN 73 0802: Květen 2009

34 33 Uvedení stavebních výrobků na trh

35 34 Ccz Existuje pro něj hEN nebo ETA? Skončilo přechodné období? NV 163/2002 Sb. NE ANO NV 190/2002 Sb. Možnost volby Stavební výrobek Trh ČR a EUTrh ČR ANO NE Základní rozhodovací schéma pro výrobce

36 35 Připojení označení CE Harmonizovaná ČSN – příloha ZA

37 36 SPOLEČNOST XYZ… Ltd. P. O. Box 21, B – 1050 99 0123 – CPD – 001 EN 1234 (sádrokarton pro vnitřní použití) Reakce na oheň – třída B – s3, d2 Pevnost v tahu za ohybu – 10 kN/m 2 0123 Připojení označení CE označení CE IČ notifikované osoby rok připojení označení CE číslo ES certifikátu shody technická specifikace a vlastnosti výrobku označení výrobce

38


Stáhnout ppt "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA LOP plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google