Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA LOP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA LOP"— Transkript prezentace:

1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA LOP
plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

2 Základní požadavky EU/ES na stavby
Směrnice Rady 89/106/EHS «CPD - Construction Products Directive» (zákon č. 183/2006 Sb. - § 156 odst. 1, vyhláška č. 268/2009 Sb. - § 8 odst. 1) Mechanická odolnost a stabilita Požární bezpečnost Hygiena, ochrana zdraví a ŽP Ochrana proti hluku Bezpečnost při užívání Úspora energie a ochrana tepla

3 Požární bezpečnost - ID 2 § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb
Požární bezpečnost - ID 2 § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 23/2008 Sb. a § 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb. Stavby musí být navrženy, provedeny, užívány a udržovány tak, aby: po stanovenou dobu zůstala zachována únosnost a stabilita nosných konstrukcí bránily vzniku a šíření požáru a kouře mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby bránily šíření požáru mimo stavbu umožnily osobám bezpečně opustit budovu byla zajištěna bezpečnost zasahujících JPO

4 Teorie požární bezpečnosti staveb
Aktivní PBS Pasivní PBS Flashover Teplotní normová křivka ISO 834 Křivka vnějšího požáru

5 Aktivní a pasivní požární ochrana
Ochrana proti účinkům možného požáru zahrnuje: aktivní zajištění - požárně bezpečnostními zařízeními a opatřeními, vytvářejícími předpoklady k úspěšné evakuaci osob, účinnému zásahu JPO a snížení rozsahu škod pasivní zajištění - požárně dělicími popř. nosnými konstrukcemi, které člení objekty do PÚ a CHÚC

6 Tepelný režim požáru

7 Právní rámec EU-ČR (NLR!)

8 Výrobky určené k zabudování do stavby
Stavební výrobek Uvedení na trh Zákon č. 22/1997 Sb. NV č. 190/2002 Sb. NV č. 163/2002 Sb. Projektování Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon č. 360/1992 Sb. Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška č. 202/1999 Sb. Vyhláška č. 23/2008 Sb. Zabudování do stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb. Zákon č. 133/1985 Sb.

9 vyhláška č. 26/1998 Sb. hl. m. Prahy
Navrhování PBS vyhláška č. 268/2009 Sb. vyhláška č. 26/1998 Sb. hl. m. Prahy Zákon č. 183/2006 Sb. Lex specalis Lex generali

10 Technické podmínky PO staveb

11 Požární bezpečnost staveb
Při navrhování PBS může projektant využít: standardního postupu podle hodnot a postupů stanovených českými technickými normami z oblasti PBS (§ 24 odst. 3 ZPO) odlišného postupu podle hodnot a postupů stanovených jiným technickým dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb (§ 99 ZPO) Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

12 Požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti
vychází se z nejvyšší % hodnoty po v obvodové stěně nebo střešním plášti je-li po < 40 %  podle ČSN odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor (ochranná a bezpečnostní pásma; (18,5 kW.m2 ⋀ 0,36×h + BOZP) vypočtená d se porovná s bezpečnostní vzdáleností – výsledná d je větší z nich Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona. Vyhláška MV o TP POS

13 Navrhování staveb (§ 2 - 28 vyhlášky č. 23/2008 Sb.)
Stanovení odstupové vzdálenosti (vnější dispozice) vymezení požárně nebezpečného prostoru (18,5 kW.m2 anebo 0,36×h) dodržení podmínek ÚR nebo ÚS Rozdělení stavby na požární úseky (vnitřní dispozice) v závislosti na požárním riziku - intenzitě (pv, e,  +Tg, T) Návrh požární odolnosti stavebních konstrukcí (vlastnosti částí stavby) v závislosti na SPB PÚ (I. - VII.) nebo podle EC

14 Požadavky na požární bezpečnost stavebních materiálů a konstrukcí

15 Požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů
Doby požární odolnosti konstrukcí jsou stanoveny následující stupnicí v min.: 15 30 45 60 90 120 180 a doplněny identifikačními písmeny mezních stavů požární odolnosti podle ČSN (např. R 15, RE 15, REI 15, REW 15 …) Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

16 Klasifikační kritéria požární odolnosti
ČSN EN R nosnost a stabilita (t) E celistvost (t) I tepelná izolace (t) W radiace (t) M mechanická odolnost C samozavírací zařízení S průnik kouře K účinnost požárních ochran

17 NK a PDK musí mít požární odolnost:
Požární odolnost nosných konstrukcí NK a PDK musí mít požární odolnost: 30 minut  3 a více NP (*) 60 minut  9 až 12 NP 90 minut  13 až 20 NP 120 minut  více než 20 NP (*) nestanoví-li ČSN vyšší požární odolnost Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

18 Obvodové stěnové konstrukce
Požární odolnost Obvodové stěnové konstrukce vystavené požáru z vnitřní strany: zajišťující stabilitu objektu - REW(i  o) (t) nezajišťující stabilitu objektu - EW(i  o) (t) q > 15 kW.m-2 » částečně nebo zcela požárně otevřená plocha vystavené požáru z vnější strany: zajišťující stabilitu objektu - REI (i  o) (t) - ef nezajišťující stabilitu objektu - EI (i  o) (t) - ef ef » T = 660 (1  e-0.32t  e-3.8t) + 20 Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

19 Požární odolnost Výplně otvorů Požární uzávěry:
zpravidla se symetrickou požární odolností EI(i↔o) požární uzávěry EI osazené v konstrukcích stěn či stropů druhu DP1 mohou vykazovat kritérium izolace I2 požární uzávěry EI osazené v konstrukcích stěn či stropů druhu DP2 a DP3 mohou vykazovat kritérium izolace I1 Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

20 Požární odolnost Střešní pláště
Klasifikace podle ČSN EN alespoň: BROOF (t3)  v požárně nebezpečném prostoru nebo v uzavřené ploše do m2 podle ČSN (požární pásy š ≥ 2 m druhu DP1) BROOF (t1)  mimo požárně nebezpečný prostor nebo v uzavřené ploše podle ČSN (může tvořit souvislou plochu S > m2 bez členění) Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

21 Zkouška BROOF(t3)  = 45° I = 15 kW/m² v = 3 m.s-1 Úvodní ustanovení
V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona. Vyhláška MV o TP POS

22 Reakce na oheň ČSN EN 13501-1 Třída reakce na oheň A1 A1FL A1L Aca A2
B1ca B BFL BL B2ca C CFL CL Cca D DFL DL Dca E EFL EL Eca F FFL FL Fca Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

23 Doplňková klasifikace
Rozhodnutí Komise 2000/147/ES EN Třída reakce na oheň Doplňková klasifikace A1 A2 tvorba kouře: s1, s2, s3 a planoucí kapky/částice: d0, d1,d2 B C D E planoucí kapky/částice: d0, d1, d2 F

24 Třídění konstrukčních částí ČSN 73 0810: Duben 2009

25 Třídění konstrukčních částí ČSN 73 0810: Duben 2009
Konstrukce druhu Výrobky třídy reakce na oheň DP1 A1 A2 – do 22,5 m; nad 22,5 m - SHZ B až F - umístěné mezi A1, A2  DP2 A1 + A2 - povrchové vrstvy R, E15 (tl. min. 12 mm, nebo ověřené) B až D - umístěné mezi A1, A2  B až F - opláštěné A1, A2, bez R DP3 nesplňující požadavky pro konstrukce druhu DP1 a DP2

26 Povrchové úpravy konstrukčních částí DP1
Třídění konstrukčních částí Povrchové úpravy konstrukčních částí DP1 uvolňující teplo při požáru: nezajišťující požární odolnost nejsou předmětem hodnocení druhu konstrukcí DP1, DP2 a DP3 započítávají se do stálého požárního zatížení ps zajišťující nebo zvyšující požární odolnost: neuvolňující teplo nad 15 MJ.m-2 lze objektů h  22,5 m považovat za vyhovující i pro konstrukce druhu DP1 Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

27 Obvodové stěny – konstrukční části DP1
Třídění konstrukčních částí Obvodové stěny – konstrukční části DP1 zajišťující stabilitu: nosná i nenosná část - A1; A2 do 22,5 m z vnitřní strany – výrobky A1 popř. A2 z vnější strany – z výrobků B pokud je mimo požárně nebezpečný prostor is = 0 mm/min. kontaktní spojení s nosnou konstrukcí hp  22,5 m) Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

28 Obvodové stěny – konstrukční části DP1
Třídění konstrukčních částí Obvodové stěny – konstrukční části DP1 požární úseky mající otvory v obvodové stěně umožňující výtok kouře a plamenů: pokud jsou vybaveny SHZ nesplňující předchozí požadavky – průkaz zkouškou podle ISO do 30 min. nesmí dojít k rozšíření plamene po vnějším povrchu obvodové stěny nebo tepelné izolaci více než 0,5 m od spodní hrany vzorku Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

29 Obvodové stěny – konstrukční části DP1
Třídění konstrukčních částí Obvodové stěny – konstrukční části DP1 u jednopodlažních objektů - zajišťující i nezajišťující stabilitu: z vnitřní i venkovní strany z výrobků třídy A1 (např. trapézové plechy) jejichž stabilita je nezávislá na tepelně izolační výplni z výrobků reakce na oheň třídy B pokud jejich požadovaná požární odolnost nepřesahuje 30 min. Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

30 Střešní pláště – konstrukční části DP1
Třídění konstrukčních částí Střešní pláště – konstrukční části DP1 celý z výrobků A1 nebo A2 spodní vrstva zajišťující stabilitu: z výrobků třídy A1 nebo A2 min. tl. 40 mm (např. železobetonová deska) je-li tl. spodní vrstvy menší než 40 mm  nad ní musí být vrstva tl. 40 mm z výrobků třídy A1 nebo A2 Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

31 Střešní pláště – konstrukční části DP1
Třídění konstrukčních částí Střešní pláště – konstrukční části DP1 tepelné izolace a výrobky nad spodní vrstvou (tl. nad 1 mm) třídy A1 až B, a horní hydroizolační vrstva BROOF(t1), (t3) (tl. nad 1 mm) třídy C až E a horní hydroizolační vrstva BROOF(t3) Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

32 Konstrukční systémy objektů
Nehořlavé b) Smíšené c) Hořlavé a) b) c) c) Podle ČSN : Květen 2009

33 Uvedení stavebních výrobků na trh

34 Základní rozhodovací schéma pro výrobce
Ccz Existuje pro něj hEN nebo ETA? Skončilo přechodné období? NV 163/2002 Sb. NE ANO NV 190/2002 Sb. Možnost volby Stavební výrobek Trh ČR a EU Trh ČR Základní rozhodovací schéma pro výrobce

35 Harmonizovaná ČSN – příloha ZA
Připojení označení CE Harmonizovaná ČSN – příloha ZA

36 Připojení označení CE 0123 SPOLEČNOST XYZ… Ltd. P. O. Box 21, B – 1050
99 0123 – CPD – 001 EN 1234 (sádrokarton pro vnitřní použití) Reakce na oheň – třída B – s3, d2 Pevnost v tahu za ohybu – 10 kN/m2 0123 označení CE IČ notifikované osoby označení výrobce rok připojení označení CE číslo ES certifikátu shody technická specifikace a vlastnosti výrobku

37 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA LOP"

Podobné prezentace


Reklamy Google