Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požární bezpečnost staveb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požární bezpečnost staveb"— Transkript prezentace:

1 Požární bezpečnost staveb

2 Každá projektová dokumentace předkládaná k územnímu a stavebnímu řízení musí obsahovat požárně bezpečnostní řešení stavby, které vychází z požadavků zvláštních předpisů a normových hodnot.

3 Kodex norem pro požární bezpečnost staveb
Základní – ČSN – Nevýrobní objekty - ČSN Výrobní objekty Hodnotové – ČSN – Obsazení obj. osobami - ČSN – Pož. odolnost staveb. kcí - ČSN – Šíření plamene po povrchu st. hm. - ČSN – Stupeň hořlavosti st. hmot - ČSN Výhřevnost hořl. látek - ČSN – Třídy požárního nebezpečí Předmětné – ČSN – Shromažďovací prostory - ČSN – Bydlení a ubytování - ČSN – Změny staveb - ČSN – Zemědělské objekty - ČSN Objekty spojů - ČSN Jednopodlažní sklady - ČSN – Sklady nahrazuje ČSN

4 Zkušební – ČSN 73 0850-67 – Stanovují metody zkoušení pož.
odolnosti a dalších vlastností stav. hmot a kcí Pož. tech. zařízení – ČSN – vzduchotechnika - ČSN – Zásobování požární vodou - ČSN – Navrhování EPS

5 Základním požadavkem požárně bezpečnostního řešení stavby je zejména zabránit ztrátám na životech a zdraví osob popř. zvířat a ztrátám na majetku. Pro zajištění tohoto požadavku musí stavební objekty: umožnit bezpečnou evakuaci osob, popř. zvířat a věcí z hořícího nebo požárem ohroženého objektu bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky nebo objekty Bránit šíření požáru mimo objekt nebo jeho část Umožnit účinný zásah požárních jednotek při hašení a záchranných pracích

6 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

7 Termíny a definice Požární bezpečnost stavebních objektů
Schopnost stavebních objektů bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám majetku Požární riziko Míra rozsahu případného požáru v posuzovaném stavebním objektu nebo jeho části. Je určena výpočtovým požárním zatížením

8 Požární zatížení Pomyslné množství dřeva (kg) na jednotce plochy (m2), jehož normová výhřevnost je ekvivalentní normové výhřevnosti všech hořl. látek nacházejících se na stejné posuzované ploše (např. na ploše požárního úseku). Sestává se ze stálého a nahodilého požárního zatížení. Požární úsek Prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí tohoto objektu, požárně dělícími konstrukcemi. Je základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti stavebních objektů

9 Požárně dělící konstrukce
Stavební kce, bránící šíření požáru mimo požární úsek, schopná odolávat po stanovenou dobu účinkům vzniklého požáru (je to zejména požární strop, požární stěna, požární uzávěr otvoru v těchto kcích) Požární uzávěr otvoru Stavební kce, bránící šíření požáru otvory v požárně dělících kcích (dveře, vrata, poklopy, uzávěry šachet, požární klapky, ucpávky apod.) Požární odolnost (staveb. kcí a požárních uzávěrů) Doba, po kterou jsou stavební konstrukce nebo požární uzávěry schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce

10 Stupeň požární bezpečnosti (požárního úseku)
Klasifikační zatřídění vyjadřující schopnost stavebních konstrukcí požárního úseku jako celku čelit požáru z hlediska rozšíření požáru a stability kcí objektu. V závislosti na stanoveném stupni požární bezpečnosti stavebních kcí objektu je stanovena i doba po kterou bude požár v daném požárním úseku izolován. V prvním nejnižším stupni jde o dobu 15 minut. V posledním sedmém stupni se jedná již o dobu až 180 minut.

11 Požárně otevřená plocha
Plocha v obvodových stěnách nebo střešních pláštích, kterou při požáru sálá teplo vně stavebního objektu. Požárně nebezpečný prostor Prostor kolem hořícího objektu, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími hořícími částmi kcí objektu. Odstupová vzdálenost Vzdálenost mezi vnějším povrchem obvodové stěny posuzovaného stavebního objektu a hranicí požárně nebezpečného prostoru.

12 Volné prostranství Prostranství mimo požárem zasažený objekt, umožňující volný a bezpečný pohyb osob ve směru od objektu. Úniková cesta Komunikace v objektu nebo na objektu umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství. Člení se na chráněnou a nechráněnou. Náhradní úniková možnost Možnost úniku osob mimořádným způsobem (tj. namáhavěji než chůzí) nebo použitím pomocných prostředků. (žebříky, skluzné tyče, okna) Nepovažuje se za únikovou cestu

13 Únikový pruh Základní jednotka šířky únikových cest, měří se podle ČSN (550 mm) Přístupová komunikace Komunikace umožňující příjezd požárních vozidel k objektu Nástupní plocha Plocha sloužící k nástupu požárních jednotek a požární techniky k protipožárnímu zásahu Zásahová cesta Komunikace v objektu nebo na objektu umožňující vedení protipožárního zásahu. Člení se vnitřní a vnější

14 Evakuační výtah Výtah sloužící k evakuaci osob. Jeho provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu požáru bezpečný Požární výtah Výtah zajišťující rychlou dopravu požárních jednotek a požární techniky do všech podlaží objektu. Jeho provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu požáru bezpečný.

15 Značky V projektovém řešení požární bezpečnosti stavebních objektů podle této normy se používají tyto značky: A,B,C – stupně hořlavosti staveb. Hmot, popř. typy chráněných únikových cest D1, D2, D3 – druh kce z hlediska užití hořlavých hmot

16 Zařízení pro protipožární zásah
Každý objekt musí mít zařízení umožňující protipožární zásah vedený vnějškem objektu nebo vnitřkem objektu, popř. současně oběma cestami. Zahrnují: a) přístupové komunikace včetně nástupních ploch b) zásahové cesty (vnitřní a vnější), které komunikačně musí navazovat na přístupové komunikace c) tech. zařízení (požární vodovody včetně příslušenství a jiné hasicí prostředky, požárně bezpečnostní zařízení apod)

17 Zásobování vodou pro hašení
Zásobování vodou a požární vodovody se navrhují podle ČSN V případech, kde nelze použít vody jako hasicí látky, musí být k dispozici odpovídající množství jiné hasebné látky. Zásobování požární vodou se musí zajistit i pro samočinná stabilní hasicí zařízení, pokud voda je hasebnou látkou (ČSN )

18 Únikové cesty Nechráněná – trvale volný komunikační prostor směřující z posuzovaného požárního úseku k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty Chráněná – trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství, chráněný proti účinkům požáru

19 Rozdělení chráněných únikových cest
Typu A Chráněná úniková cesta typu A je úniková cesta, která je od ostatních požárních úseků komunikačně oddělena požárními uzávěry otvorů a je odvětrána buď přirozeným nebo umělým větráním zajištěným minimálně po dobu 10 minut. Doba při které se mohou při požáru osoby na této cestě zdržovat je od 4 do 6 minut. Použitelná při jedné únikové cestě do výšky stavebního objektu h=22,5 m.

20 Typu B Vytvářejí samostatné požární úseky s dobou pobytu 15 minut. Od chráněné únikové cesty typu A se liší samostatně větratelnou předsíní s požárními uzávěry otvoru. Požární předsíň může být nahrazena přetlakovou ventilací. Přirozený i umělý způsob ventilace musí být zajištěn po dobu minimálně 30 min, popřípadě 45 min. slouží-li současně jako zásahová cesta. Použitelná při jedné únikové cestě do výšky stavebního objektu h=45 m.

21 Typu C Vytvářejí samostatné požární úseky s dobou pobytu 30 minut. Dispozičně jsou shodné s chráněnou únikovou cestou typu B, prostory CHÚC včetně požární předsíně musí být větrány přetlakovou ventilací zabraňující průniku kouře do CHÚC. Přirozený i umělý způsob ventilace musí být zajištěn po dobu minimálně 45 min, popřípadě 60 min. slouží-li současně jako zásahová cesta. Použitelná při jedné únikové cestě i pro výšku objektu větší jak 45 m.

22

23


Stáhnout ppt "Požární bezpečnost staveb"

Podobné prezentace


Reklamy Google