Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika a zkušebnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika a zkušebnictví"— Transkript prezentace:

1 Diagnostika a zkušebnictví
5.Přednáška ak.rok 2012/13 V.Mencl Část A Prúzkumy území a staveb

2 Průzkumy území a staveb
Geotechnický průzkum ČSN EN 1997 – 1 Eurokod 7 Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 1 Obecná pravidla ▪ Průzkumy poddolovaných území a výronů plynů ▪ Archeologický průzkum ▪ Stavebně historický průzkum ▪ Průzkum před demolicí stavby ▪ Stavebně technický průzkum

3 Stavebně technický průzkum ČSN ISO (2005) Zásady navrhování konstrukcí- Hodnocení existujících konstrukcí Definice Průzkum je shromažďování a hodnocení informací na základě přezkoumání dokumentace, prohlídky, zkoušek . Hodnocení je soubor činností prováděných za účelem ověření spolehlivosti existujících konstrukcí z hlediska jejich budoucího využití

4 Geotechnický průzkum Průzkum má poskytnout údaje o staveništi a jeho okolí dle kategorie geotechnické konstrukce - kategorie 1. malé a jednoduché konstrukce s místní zkušeností bez rizika stability nad hladinou spodní vody. - kategorie 2. obvyklé typy základů s běžným rizikem, - kategorie 3. neobvyklé konstrukce, seismické oblasti, stavby s velkým rizikem např. stability

5 Geotechnický průzkum Předběžný průzkum
- výběr a vhodnost staveniště ,dúsledky - plán podrobného průzkumu, ▪ Podrobný průzkum - podklady pro návrh konstrukce (vlastnosti zákl.půd včetně degradace a přetvárných vlastností, hydrogeologický průzkum a důsledky stavby, podzemní prostory,zlomy.pukliny, navážky)

6 Poddolovaná území doc.Cepek – připravovaná skripta
ČSN ( 1989,Změna 1991) Navrhování objektů na poddolovaném území Bradáč,J., komentář k normě ČSN EN Eurokod 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení ČSN (1996) Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva

7

8

9

10

11 Ochrana staveb proti důlnímu plynu ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží
Klasifikace důlního plynu – metan Ochrana staveb proti vniknutí metenu Specifikace materiálů vhodných pro izolaci Výpočet účinnosti navržených opatření Nevyhovují izol.pásy na bázi asfaltu, betonový potěr

12 Archeologický průzkum
Movité nebo nemovité nálezy jsou chráněny mezinárodní evropskou úmluvou Území členíme do kategorií: I. Území s prokázaným výskytem nálezů II. Území s vysoce pravděpodobným výskytem III. Území s méně pravděpodobným nál. IV. Území bez reálné pravděpodobnosti

13

14 Archeologický průzkum
Doporučený postup Analýza podkladů v územních plánech, databáze Archeol.ústavu AV ČR, NPÚ, muzea, kroniky Před.průzkum v terénu( konfigurace, valy, brody,těžba nerostů ) Podrobný průzkum po schválení (mikrovlnné metody), stanovit riziko zastavení stavby a financování záchranného výzkumu ) Návrh opatření ( změna projektu)

15 Stavebně historický průzkum
Základní informace o architektonickém a stavebním vývoji stavby, pasport budovy s vyznačením historických prvků a fasédy. Zaměření budovy, doklady o stavebním vývoji Architektonický rozbor stavby Umělecko historické hodnocení Zhodnocení stavu, možnosti ochrany Návrh zásad stavebně technického průzkumu

16 Průzkum před odstraněním stavby
Konstrukční řešení objektu, tuhost spojení prvků Hodnocení stavebních materiálů,dílců a konstrukcí z hlediska dalšího využití Výskyt nebezpečného odpadu ze zdravotních a ekologických hledisek Okolí stavby a jeho ohrožení bouracími pracemi ( statické, hygienické, ekologické

17

18 Stavebně technický průzkum
Hodnocení na základě uspokojivé způsobilosti Žádné známky významného poškození,přetížení nebo degradace Posouzení konstrukčního systému Vyloučení výskytu kritických mat.dílců,kon. Uspokojivá provozuschopnost a výhled beze změn zatížení a prostředí

19 ČSN EN Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích
Uvažuje vlivy technologie provádění na jakost betonu Stanovuje metody a postupy pro posuzování pevnosti betonu v konstrukci z vývrtů min.Φ 50mm,min počet 3ks Uvádí zásady pro použití nepřímých (nedestruktivních ) metod nebo kombinovaných metod s upřesněnými vztahy Faktory ovlivňující pevnost vývrtů (příloha A) Vztah pevnostní třídy betonu a char.pevnosti v konstr. 0,85 x f ck = f ck,is normová tělesa vývrty z konstrukce ( in situ )

20

21

22


Stáhnout ppt "Diagnostika a zkušebnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google