Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení jakosti ve stavebnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení jakosti ve stavebnictví"— Transkript prezentace:

1 Řízení jakosti ve stavebnictví
04

2 Řízení jakosti ve stavebnictví
Specifikace požadavků na procesy a systémy ve stavebnictví

3 Řízení jakosti ve stavebnictví
Procesy ve výstavbě – jsou navázány na návrh a výstavbu stavebního objektu v konkrétním prostředí (jsou odlišné od sériové výroby) a mají charakteristické znaky Členění a náplň hlavních časových etap životního cyklu stavby se liší od obecného modelu v ISO a IEC Doba provozu stavby je delší než doba plného funkčního využití k předpokládanému účelu (nároky každé generace jiné, vývoj) – omezena možnost předvídání vývoje účinků zatížení a prostředí Projektová dokumentace je iniciována zákazníkem Velký počet účastníků výstavby – koordinace procesů a systémů – optimalizace Nejsou propracovány systémy řízení jakosti údržby stavebních objektů (u průmyslových výrobků vyhrazeny výrobci) Výstavba a provoz stavby je definována zásahem do krajiny a životního prostředí a je třeba ji nezávisle posoudit

4 Řízení jakosti ve stavebnictví
Členění časových etap dle ISO Specifikace a koncepce Návrh a vývoj Realizace Instalace Provoz a údržba Vypořádání (likvidace) Záměr studie Příprava a projekt Příprava a výstavba Kolaudace zkušební provoz Provoz, údržba opravy Rekonstr. odstranění Životní cyklus stavebního objektu

5 Řízení jakosti ve stavebnictví

6 Řízení jakosti ve stavebnictví
Stavební objekt – soustava otevřených systémů Dílčí otevřené systémy jsou vzájemně propojeny nezbytnými vazbami Každý systém se podílí na funkci stavebního objektu po předpokládanou dobu Rozhodující je funkce systému nosné konstrukce Doba plnění funkčních požadavků systému nosné konstrukce – doba návrhové životnosti

7 Řízení jakosti ve stavebnictví
Zajištění funkce objektu po dobu návrhové životnosti Základní cíl systémů řízení jakosti ve stavebnictví Návrhová životnost – předpokládaná doba užívání stavebního objektu Doba trvání návrhové životnosti je doporučena rozdílně pro jednotlivé typy konstrukcí v ČSN a nově ČSN P ENV

8 Řízení jakosti ve stavebnictví
Typ konstrukce Dočasné konstrukce Vyměnitelné konstrukce Běžné konstrukce: Bytové občanské Výrobní Zemědělství Energetika Monum. a inž. stavby Hráze a tunely Mosty, komunikace Vodojemy, zásobníky Věže, stožáry ČSN 15 - 100 60 50 30 120 80 40 ČSN P ENV 1 - 5 25 Souhrnně 50 - Souhrnně 100

9 Řízení jakosti ve stavebnictví
Procesy projektování a přípravy staveb

10 Řízení jakosti ve stavebnictví
Základní zadání funkčních vlastností a návrhové životnosti systémů stanovuje investor Investor vytváří stavební záměr (technicko-ekonomická studie) Výsledek stanovení rozhodujících znaků jakosti stavebního díla podle požadavků zákazníka Sledování nákladů na stavební objekt – důležitý faktor technicko-ekonomického hodnocení zamýšlené stavby Investor se snaží dodržet požadovanou technickou úroveň za finančně přijatelných podmínek Investor provádí analýzu budoucího provozu realizovaného díla

11 Řízení jakosti ve stavebnictví
Zvažování potřeb a preferencí zákazníka Nabídkou na trhu jsou vytvářeny dočasné uživatelské ukazatele jakosti (část je preferována zákazníkem – architektura, technologie) Ze životní zkušenosti zákazníka vyplývají požadavky (údržba, ekonomie provozu) Preference jsou korigovány úrovní tržní ceny

12 Řízení jakosti ve stavebnictví
Z požadavků zákazníka se vytváří mapa hodnot preferovaných zákazníkem U běžných výrobků je doporučeno sestavit mapu na základě průzkumu trhu U investic je účelné zákazníka informovat o možné optimalizaci požadavků a ceny

13 Řízení jakosti ve stavebnictví
Optimalizace se týká především technických a ekonomických parametrů stavby Optimalizovaných nákladů lze docílit detailním zpracováním stavebního záměru včetně zachování funkce stavby po dobu návrhové životnosti – celkové náklady na životní cyklus Minimalizovat náklady na údržbu v době plného provozu Při rekonstrukcích definovat návrhovou dobu životnosti pro výběr technologie – obtížné u památkových objektů

14 Řízení jakosti ve stavebnictví

15 Řízení jakosti ve stavebnictví
Projekce – určit a navrhnout systémy nezbytné pro zabezpečení funkce objektu a vazby mezi systémy Časové návaznosti a vztahy při budování a degradaci stavebního objektu jsou vyjádřené znaky Úroveň znaků jakosti je stanovena dokumentací v době přípravy Znaky se v čase mění Průběh degradace stavebního objektu vyjádřený znaky jakosti lze hodnotit kritérii mezních stavů Dosažením kritéria je vyčerpána doba trvanlivosti systému – doba plného provozu – omezit provoz – provádět inspekce Degradaci lze ovlivnit pravidelnou údržbou – plán údržby a oprav (projektant) Stavební úprava (rekonstrukce) – dosažení funkčních znaků podle aktuálních požadavků

16 Řízení jakosti ve stavebnictví

17 Řízení jakosti ve stavebnictví
Procesy ve fázi výstavby lze členit podle časového průběhu stavební zakázky Proces nabídky pro získání zakázky Proces stavebně technologické přípravy stavby Stavebně technologické procesy při výstavbě Procesy vnitřní a vnější kontroly a hodnocení stavby Rozhodující je stavebně technologický proces (statepro) – výstupem je celý nebo část stavebního objektu Každý „statepro“ se podílí na výsledné jakosti určitého systému a následně celého stavebního objektu (celé soustavy systémů)

18 Řízení jakosti ve stavebnictví
U rozhodujících technologií je nutno uvažovat (už v rámci projektu) o preventivních opatřeních Vzhledem k předvídatelným vnějším podmínkám (při procesu) – např. teplota Zálohy zdrojů – doprava, dodavatelé) „Statepro“ mají deklarovány: kontrolní postupy vnitřní – pokud jsou prováděny prováděcí firmou Kontrolní postupy vnější – technický dozor investora

19 Řízení jakosti ve stavebnictví
Nedostatek vhodných zkušebních metod prováděných na staveništi (in situ) Předpoklad dosažení optimální jakosti „statepro“ – promyšlený zkušební a kontrolní plán Podle ČSN EN ISO 9000:2001 je u produktů, jejichž znaky je možno ověřit před uvedením do provozu pouze v omezeném rozsahu, doporučeno objektivně potvrdit splnění požadavků na procesy – validace Zvláštní pozornost je nutno věnovat posuzování technických vlastností stavebních výrobků, zejména distributorů při uvádění výrobků na trh

20 Řízení jakosti ve stavebnictví
Stavební výrobky jsou charakteristické dlouhou dobou užívání a provozu Údržba staveb – slouží k zachování funkce stavebního objektu po dobu životnosti a sestává se: Preventivní údržba Odstraňování poruch Pravidelné inspekce včetně stavebně technického průzkumu

21 Řízení jakosti ve stavebnictví
Systém řízení údržby má tři funkce Stanovit plán údržby a oprav k zajištění bezpečnosti a provozu (nejbližší časové období) Hodnocení efektivnosti údržby (za poslední časové období) Upřesnění finančních nákladů na údržbu (nejbližší časové období) Technická péče o stavební objekt je proces, který lze trvale zlepšovat Obecná doporučení v ČSN IEC 706 Řízení procesu údržby zahrnuje časové fáze Inspekce stavu, analýza stavu Plánování údržby a její provedení Sledování účinnosti údržby Závěry pro inspekci a plánování údržby

22 Řízení jakosti ve stavebnictví
Příklad údržby – stavebně technický průzkum Cílem procesu je kontrola, inspekce stavu stavebního objektu, tj. posouzení způsobilosti stávající konstrukce plnit požadované funkce Podkladem je ČSN EN ISO 9000 – pozorování, měření, zkoušení sledované konstrukce Ve stavitelství je podkladem ČSN

23 Řízení jakosti ve stavebnictví

24 Řízení jakosti ve stavebnictví
Pravidelné kontroly účinnosti údržby a bezpečnosti provozu jsou v případě oprav nebo stavebních úprav doplněny podrobným stavebně technickým průzkumem

25 Řízení jakosti ve stavebnictví
Postup stavebně technického průzkumu z hlediska řízení procesu: A) analýza podkladů Základní cíl je stanovení parametrů stavebního objektu podle Dokumentace skutečného provedení stavby Dokladů o výstavbě Kolaudace Údržby a oprav nosných i nenosných konstrukcí

26 Řízení jakosti ve stavebnictví
B) předběžný průzkum První etapa hodnocení stavebního objektu – vizuální kontrola a nedestruktivní zkušební metody Cíle předběžného průzkumu Posouzení souhlasu projektu a skutečnosti Získání podkladů pro výpočtový model Evidovat vady a poruchy objektu Zhodnotit závažnost vad a poruch – stanovit kritická místa Stanovit rozsah a postup podrobného průzkumu

27 Řízení jakosti ve stavebnictví
C) stanovení výpočtového modelu Základní schéma je z projektové dokumentace Korekce ze shody projekt x skutečnost Schéma se doplní o mech.-fyzikální vlastnosti materiálů z projektu a orientační údaje z předběžného průzkumu Statickou rozvahou se posoudí kritická místa konstrukce a rozsah podrobného průzkumu

28 Řízení jakosti ve stavebnictví
D) podrobný průzkum Zjištění podrobných údajů o stavebním objektu Ve shodě s ČSN jsou dva možné způsoby stanovení vlastností materiálů Záměrný odběr vzorků z předpokládaného kritického místa konstrukce Náhodný odběr vzorků z konstrukce za dodržení podmínek náhodného výběru

29 Řízení jakosti ve stavebnictví
E) ověřování výsledků podrobného průzkumu Upřesnění statické rozvahy Stanovení deformačních parametrů konstrukce x skutečné chování konstrukce Shoda – formulace závěru průzkumu Neshoda – doplňkový průzkum a upřesnění podrobného průzkumu (zpětná vazba) Přesnost shody se volí podle významu konstrukce (normy pro navrhování)

30 Řízení jakosti ve stavebnictví
F) závěr stavebně technického průzkumu Závěr má stanovit podklady pro hodnocení rozhodujících parametrů technického stavu stavebního objektu – zejména nosné konstrukce Posuzuje se podle kritérií, platných v době zadání průzkumu K ověření mezních stavů konstrukce lze doporučit zatěžovací zkoušku bez dosažení únosnosti konstrukce

31 Řízení jakosti ve stavebnictví


Stáhnout ppt "Řízení jakosti ve stavebnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google