Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení jakosti ve stavebnictví 04. Specifikace požadavků na procesy a systémy ve stavebnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení jakosti ve stavebnictví 04. Specifikace požadavků na procesy a systémy ve stavebnictví."— Transkript prezentace:

1 Řízení jakosti ve stavebnictví 04

2 Specifikace požadavků na procesy a systémy ve stavebnictví

3 Řízení jakosti ve stavebnictví  Procesy ve výstavbě – jsou navázány na návrh a výstavbu stavebního objektu v konkrétním prostředí (jsou odlišné od sériové výroby) a mají charakteristické znaky  Členění a náplň hlavních časových etap životního cyklu stavby se liší od obecného modelu v ISO a IEC  Doba provozu stavby je delší než doba plného funkčního využití k předpokládanému účelu (nároky každé generace jiné, vývoj) – omezena možnost předvídání vývoje účinků zatížení a prostředí  Projektová dokumentace je iniciována zákazníkem  Velký počet účastníků výstavby – koordinace procesů a systémů – optimalizace  Nejsou propracovány systémy řízení jakosti údržby stavebních objektů (u průmyslových výrobků vyhrazeny výrobci)  Výstavba a provoz stavby je definována zásahem do krajiny a životního prostředí a je třeba ji nezávisle posoudit

4 Řízení jakosti ve stavebnictví Specifikace a koncepce Návrh a vývoj RealizaceInstalaceProvoz a údržba Vypořádání (likvidace) Záměr studie Příprava a projekt Příprava a výstavba Kolaudace zkušební provoz Provoz, údržba opravy Rekonstr. odstranění Členění časových etap dle ISOŽivotní cyklus stavebního objektu

5 Řízení jakosti ve stavebnictví

6  Stavební objekt – soustava otevřených systémů  Dílčí otevřené systémy jsou vzájemně propojeny nezbytnými vazbami  Každý systém se podílí na funkci stavebního objektu po předpokládanou dobu  Rozhodující je funkce systému nosné konstrukce  Doba plnění funkčních požadavků systému nosné konstrukce – doba návrhové životnosti

7 Řízení jakosti ve stavebnictví  Zajištění funkce objektu po dobu návrhové životnosti  Základní cíl systémů řízení jakosti ve stavebnictví  Návrhová životnost – předpokládaná doba užívání stavebního objektu  Doba trvání návrhové životnosti je doporučena rozdílně pro jednotlivé typy konstrukcí v ČSN 730031 a nově ČSN P ENV 1991-1

8 Řízení jakosti ve stavebnictví  Typ konstrukce  Dočasné konstrukce  Vyměnitelné konstrukce  Běžné konstrukce:  Bytové občanské  Výrobní  Zemědělství  Energetika  Monum. a inž. stavby  Hráze a tunely  Mosty, komunikace  Vodojemy, zásobníky  Věže, stožáry  ČSN 730031  15 --  100  60  50  30  120  100  80  40  ČSN P ENV 1991-1  1 - 5  25  Souhrnně 50  -  Souhrnně 100  -

9 Řízení jakosti ve stavebnictví Procesy projektování a přípravy staveb

10 Řízení jakosti ve stavebnictví  Základní zadání funkčních vlastností a návrhové životnosti systémů stanovuje investor  Investor vytváří stavební záměr (technicko- ekonomická studie)  Výsledek stanovení rozhodujících znaků jakosti stavebního díla podle požadavků zákazníka  Sledování nákladů na stavební objekt – důležitý faktor technicko-ekonomického hodnocení zamýšlené stavby  Investor se snaží dodržet požadovanou technickou úroveň za finančně přijatelných podmínek  Investor provádí analýzu budoucího provozu realizovaného díla

11 Řízení jakosti ve stavebnictví  Zvažování potřeb a preferencí zákazníka  Nabídkou na trhu jsou vytvářeny dočasné uživatelské ukazatele jakosti (část je preferována zákazníkem – architektura, technologie)  Ze životní zkušenosti zákazníka vyplývají požadavky (údržba, ekonomie provozu)  Preference jsou korigovány úrovní tržní ceny

12 Řízení jakosti ve stavebnictví  Z požadavků zákazníka se vytváří mapa hodnot preferovaných zákazníkem  U běžných výrobků je doporučeno sestavit mapu na základě průzkumu trhu  U investic je účelné zákazníka informovat o možné optimalizaci požadavků a ceny

13 Řízení jakosti ve stavebnictví  Optimalizace se týká především technických a ekonomických parametrů stavby  Optimalizovaných nákladů lze docílit detailním zpracováním stavebního záměru včetně zachování funkce stavby po dobu návrhové životnosti – celkové náklady na životní cyklus  Minimalizovat náklady na údržbu v době plného provozu  Při rekonstrukcích definovat návrhovou dobu životnosti pro výběr technologie – obtížné u památkových objektů

14 Řízení jakosti ve stavebnictví

15  Projekce – určit a navrhnout systémy nezbytné pro zabezpečení funkce objektu a vazby mezi systémy  Časové návaznosti a vztahy při budování a degradaci stavebního objektu jsou vyjádřené znaky  Úroveň znaků jakosti je stanovena dokumentací v době přípravy  Znaky se v čase mění  Průběh degradace stavebního objektu vyjádřený znaky jakosti lze hodnotit kritérii mezních stavů  Dosažením kritéria je vyčerpána doba trvanlivosti systému – doba plného provozu – omezit provoz – provádět inspekce  Degradaci lze ovlivnit pravidelnou údržbou – plán údržby a oprav (projektant)  Stavební úprava (rekonstrukce) – dosažení funkčních znaků podle aktuálních požadavků

16 Řízení jakosti ve stavebnictví

17  Procesy ve fázi výstavby lze členit podle časového průběhu stavební zakázky  Proces nabídky pro získání zakázky  Proces stavebně technologické přípravy stavby  Stavebně technologické procesy při výstavbě  Procesy vnitřní a vnější kontroly a hodnocení stavby  Rozhodující je stavebně technologický proces (statepro) – výstupem je celý nebo část stavebního objektu  Každý „statepro“ se podílí na výsledné jakosti určitého systému a následně celého stavebního objektu (celé soustavy systémů)

18 Řízení jakosti ve stavebnictví  U rozhodujících technologií je nutno uvažovat (už v rámci projektu) o preventivních opatřeních  Vzhledem k předvídatelným vnějším podmínkám (při procesu) – např. teplota  Zálohy zdrojů – doprava, dodavatelé)  „Statepro“ mají deklarovány:  kontrolní postupy vnitřní – pokud jsou prováděny prováděcí firmou  Kontrolní postupy vnější – technický dozor investora

19 Řízení jakosti ve stavebnictví  Nedostatek vhodných zkušebních metod prováděných na staveništi (in situ)  Předpoklad dosažení optimální jakosti „statepro“ – promyšlený zkušební a kontrolní plán  Podle ČSN EN ISO 9000:2001 je u produktů, jejichž znaky je možno ověřit před uvedením do provozu pouze v omezeném rozsahu, doporučeno objektivně potvrdit splnění požadavků na procesy – validace  Zvláštní pozornost je nutno věnovat posuzování technických vlastností stavebních výrobků, zejména distributorů při uvádění výrobků na trh

20 Řízení jakosti ve stavebnictví  Stavební výrobky jsou charakteristické dlouhou dobou užívání a provozu  Údržba staveb – slouží k zachování funkce stavebního objektu po dobu životnosti a sestává se:  Preventivní údržba  Odstraňování poruch  Pravidelné inspekce včetně stavebně technického průzkumu

21 Řízení jakosti ve stavebnictví  Systém řízení údržby má tři funkce  Stanovit plán údržby a oprav k zajištění bezpečnosti a provozu (nejbližší časové období)  Hodnocení efektivnosti údržby (za poslední časové období)  Upřesnění finančních nákladů na údržbu (nejbližší časové období)  Technická péče o stavební objekt je proces, který lze trvale zlepšovat  Obecná doporučení v ČSN IEC 706  Řízení procesu údržby zahrnuje časové fáze  Inspekce stavu, analýza stavu  Plánování údržby a její provedení  Sledování účinnosti údržby  Závěry pro inspekci a plánování údržby

22 Řízení jakosti ve stavebnictví  Příklad údržby – stavebně technický průzkum  Cílem procesu je kontrola, inspekce stavu stavebního objektu, tj. posouzení způsobilosti stávající konstrukce plnit požadované funkce  Podkladem je ČSN EN ISO 9000 – pozorování, měření, zkoušení sledované konstrukce  Ve stavitelství je podkladem ČSN 730038

23 Řízení jakosti ve stavebnictví

24  Pravidelné kontroly účinnosti údržby a bezpečnosti provozu jsou v případě oprav nebo stavebních úprav doplněny podrobným stavebně technickým průzkumem

25 Řízení jakosti ve stavebnictví  Postup stavebně technického průzkumu z hlediska řízení procesu:  A) analýza podkladů  Základní cíl je stanovení parametrů stavebního objektu podle  Dokumentace skutečného provedení stavby  Dokladů o výstavbě  Kolaudace  Údržby a oprav nosných i nenosných konstrukcí

26 Řízení jakosti ve stavebnictví  B) předběžný průzkum  První etapa hodnocení stavebního objektu – vizuální kontrola a nedestruktivní zkušební metody  Cíle předběžného průzkumu  Posouzení souhlasu projektu a skutečnosti  Získání podkladů pro výpočtový model  Evidovat vady a poruchy objektu  Zhodnotit závažnost vad a poruch – stanovit kritická místa  Stanovit rozsah a postup podrobného průzkumu

27 Řízení jakosti ve stavebnictví  C) stanovení výpočtového modelu  Základní schéma je z projektové dokumentace  Korekce ze shody projekt x skutečnost  Schéma se doplní o mech.-fyzikální vlastnosti materiálů z projektu a orientační údaje z předběžného průzkumu  Statickou rozvahou se posoudí kritická místa konstrukce a rozsah podrobného průzkumu

28 Řízení jakosti ve stavebnictví  D) podrobný průzkum  Zjištění podrobných údajů o stavebním objektu  Ve shodě s ČSN 73 0038 jsou dva možné způsoby stanovení vlastností materiálů  Záměrný odběr vzorků z předpokládaného kritického místa konstrukce  Náhodný odběr vzorků z konstrukce za dodržení podmínek náhodného výběru

29 Řízení jakosti ve stavebnictví  E) ověřování výsledků podrobného průzkumu  Upřesnění statické rozvahy  Stanovení deformačních parametrů konstrukce x skutečné chování konstrukce  Shoda – formulace závěru průzkumu  Neshoda – doplňkový průzkum a upřesnění podrobného průzkumu (zpětná vazba)  Přesnost shody se volí podle významu konstrukce (normy pro navrhování)

30 Řízení jakosti ve stavebnictví  F) závěr stavebně technického průzkumu  Závěr má stanovit podklady pro hodnocení rozhodujících parametrů technického stavu stavebního objektu – zejména nosné konstrukce  Posuzuje se podle kritérií, platných v době zadání průzkumu  K ověření mezních stavů konstrukce lze doporučit zatěžovací zkoušku bez dosažení únosnosti konstrukce

31 Řízení jakosti ve stavebnictví


Stáhnout ppt "Řízení jakosti ve stavebnictví 04. Specifikace požadavků na procesy a systémy ve stavebnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google