Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 6. přednáška,ak

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 6. přednáška,ak"— Transkript prezentace:

1 Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 6. přednáška,ak
Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 6.přednáška,ak.rok 2012/13 , Mencl Nástroje řízení jakosti Přejímací plány materiálů Rizika procesů a systémů Ověřování shody u stavebních výrobků Vývoj systémů řízení kvality Ekonomika kvality Dokumentace řízení kvality

2 Procesy a systémy Proces – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy Systém – soubor vzájemně souvisejících a vzájemně působících prvků Produkt - výsledek procesu

3 Schéma technického procesu a jeho členění
DOBA TRVÁNÍ PROCESU OPERACE ÚLOHA KROK MEZIOPERAČNÍ KONTROLA PRODUKT VÝSTUP VSTUPY ČINNOST 1. 2. 3. ROZHRANÍ PROCESU ROZHRANÍ PROCESU REGULÁTORY PROCESU ZDROJE PROCESU DODAVATELÉ FINANCE STROJE PRACOVNÍCI Schéma technického procesu a jeho členění

4 Uplatnění zpětné vazby při řízení procesu
D. OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ ČINNOSTI VSTUPY VÝSTUPY B. REALIZACE A. STANOVENÍ CÍLŮ C. MĚŘENÍ A HODNCENÍ

5 Otevřený systém METODIKA TVORBY SYSTÉMU ABSTRAKTNÍ MODEL MODELOVÁNÍ
VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ IMPLEMENTACE DO SYSTÉMU IDENTIFIKACE SYSTÉMU SYSTÉMOVÁ ZPĚTNÁ VAZBA SYSTÉMOVÁ ANALÝZA CÍL SYSTÉMU STRUKTURA SYSTÉMU VAZBY PRVKY TVORBA SYSTÉMU REÁLNÉ ČINNOSTI A PROCESY ČINNOSTI PROCES SYSTÉM INTERAKCE S OKOLÍM PARAMETRY SYSTÉMU VYTVÁŘENÍ FUNKČNÍCH PRVKŮ A VAZEB KOORDINACE PRVKŮ SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP ETAPY

6 Hodnocení procesů a systémů
Měření a monitorování výkonnosti systému Využití statistických metod - histogramy - regulační diagramy - bodový diagram,regresní analysa - statistická přejímka

7 SCHÉMA SYSTÉMU ZKOUMÁNÍ SYSTÉMU ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU IDENTIFIKOVÁNÍ PROCESŮ VAZBY MEZI PROCESY SYSTÉM VZÁJEMNĚ PROVÁZANÝCH PROCESŮ VÝSTUP SYSTÉMU ověřování procesů měření a monitorování výkonnosti systému TEST ZNAKŮ JAKOSTI VÝSTUPU efektivnost, účinnost procesů zvyšování účinnosti řízení systému efektivnost, účinnost organizace Optimalizace systému měření spokojenosti zákazníka interní audity finanční kontrola metody sebehodnocení

8 Hodnocení výsledků měření
Proces měření Měřicí zařízení Rozlišující vlastnost – znak inherentní je neoddělitelně spjat ( pevnost betonu) Přiřazené znaky ( např.cena výrobku)

9 Proces měření Kvalita vstupů – jakost vzorků , soubor vzorků
Opakovatelnost procesu měření - hodnocení výsledků získaných v jedné laboratoři na jednom materiálu ▪ Reprodukovatelnost procesu měření – hodnocení výsledků získaných v různých laboratořích na jednom materiálu ▪ Chyby měření – hrubé,systematické, nahodilé rozdíl výsledku měření od skutečné hodnoty ▪ Nejistota měření – interval hodnot v kterém leží správná hodnota

10 Chyby měření Hrubé – omyly v odečtu, záznamu hodnot měření, nedodržení postupů, Prevence – plán jakosti procesu Systematické – chybná metoda, odchylka měřidla Prevence – nezávislá kontrola, metrologie Nahodilé – náhodné příčiny nelze vyloučit Prevence – statistická analýza, pravděpodobnostní metody

11

12

13

14 Řízení jakosti staveb Procesy a systémy Hodnocení procesů a systémů
Řízení procesů a systémů Rizika Prevence rizik v systému Eurokodů Využití postupů stavebního zkušebnictví Systém řízení kvality dle souboru norem ISO 9000,prevence rizik Ekonomika jakosti

15

16

17 Význam počtu zkoušek pro stanovení charakteristické hodnoty
Základní soubor Výběrový soubor Charakteristická hodnota Xk = mx ( 1 – kn Vx ) pro n = 5 je kn = 2,33 Vx neznámý kn = Vx známý n = kn = 1, Vx neznámý kn = 1, Vx známý

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Rizika procesů a systémů
Riziko – kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu nebezpečné specifikované události a jejich následků R = Pf * Df [ Kč ] Pf pravděpodobnost výskytu události v definovaném časovém období Df průměrná očekávaná hmotná škoda při realizaci události

31

32 Prevence rizik v systému Eurocodů
Mangement spolehlivosti staveb dle normy ČSN EN 1990 : 2004( ) ICS Eurokod : Zásady navrhování konstrukcí

33

34

35 Etapy životního cyklu OBECNÉ ČLENĚNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PODLE NOREM ISO a IEC SPECIFIKACE A KONCEPCE NÁVRH A VÝVOJ REALIZACE INSTALACE VYPOŘÁDÁNÍ (LIKVIDACE) PROVOZ A ÚDRŽBA ZÁMĚR STUDIE PŘÍPRAVA A PROJEKT A VÝSTAVBA KOLAUDACE, ZKUŠEBNÍ PROVOZ OBNOVA NEBO ODSTRANĚNÍ ÚDRŽBA OPRAVY TRANSFORMACE NA PODMÍNKY STAVEBNICTVÍ Obr. 12 Obecné členění životního cyklu technického výrobku uváděného v mezinárodních normách ISO, IEC a odpovídající členění hlavních procesů ve stavebnictví [3].

36 Mezní stav použitelnosti
Znaky spolehlivosti objektu Čas (t) Doba omezeného provozu Doba plného provozu Výstavba Příprava tx Mezní stav únosnosti Degradační křivka Křivka výstavby Úroveň znaků stanovených projektem Úroveň znaků stanovená stavebně tech. průzkumem v čase tx Obr. C2 Zařazení stavebně – technického průzkumu do životního cyklu stavebního objektu. Stavebně – technický průzkum v čase tx je součástí hodnocení spolehlivosti stavebního objektu v průběhu degradace vlivem provozu. Aktuální úroveň požadovaných znaků

37 Doba omezeného provozu Doba plného provozu Příprava Rekonstrukce
Čas (t) Doba omezeného provozu Doba plného provozu Příprava Nový životní cyklus Rekonstrukce Funkční znaky jakosti Mezní stav únosnosti nosné konstr. Návrhová životnost Min. trvanlivost Mezní stav použitelnosti objektu Záruční doba Oprava Úroveň znaků stanovených projektem Aktuální úroveň požadovaných znaků Výstavba Obr. XY Schéma životního cyklu stavebního objektu vyjádřené křivkou výstavby a degradační křivkou. Opravou stavebního objektu dosáhneme funkční úrovně předpokládanou původním projektem, rekonstrukcí zvýšíme úroveň dle nových požadavků. Křivka výstavby Degradační křivka

38 Prevence rizik Využití postupů stavebního zkušebnictví
Členění zkoušek v etapách životního cyklu Specifikace materiálů a výrobků Posuzování shody stavebních výrobků Autorizace a certifikace při posuzování shody Metrologie

39 Stavební zkušebnictví
Prevence zajištění spolehlivosti ● studijní zkoušky ● průkazní zkoušky ● kontrolní zkoušky ● přejímací zkoušky ● prohlídky při provozu ● stavebně technický průzkum ● demoliční postupy, recyklace mat.

40 Prohlášení shody dle Směrnice Rady 89/106/EHS
Stavební výrobky stanovené nařízením vlády Zkoušky nezávislou laboratoří Certifikát výrobku – označení CE nevyjadřuje míru kvality, vymezuje splnění základních požadavků evropských směrnic, nařízení ● prohlášení o shodě výrobku zajišťuje výrobce nebo dovozce

41 Prohlašování vlastností výrobku dle Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011
Nařízení CPR ( Construction Products Regulatin ) má přímou účinnost od Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku vystaví výrobce na základě technického posouzení a ověření stálosti vlastností, které budou provádět subjekty pro technické posuzování

42 Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností
Osvědčení výrobku dle harmonizovaných technických specifikací např. harmonizovaných norem Osvědčení řízení výroby – variační součinitel Výsledky zkušební laboratoře Uživatel stavebního výrobku – projektant, zhotovitel- rozhodne zda je výrobek svými vlastnostmi vhodný do konkretní stavby

43

44

45

46

47

48

49

50 Systémy řízení kvality
Soubor norem ISO 9000 ČSN EN ISO 9001: 2009 ( ) idt ISO 9001: 2008 ICS Systémy managementu kvality- Požadavky ● ČSN EN ISO 14001: 2005( ) Systémy environmentálního managementu- Požadavky s návodem pro použití

51 Zlepšování systému managementu kvality
Model procesně orientovaného systému managementu jakosti podporovaný soustavou norem ISO 9000:2000 (obrázek převzat z ČSN EN ISO 9001:2001)

52

53

54 Schéma etapy zlepšování technického procesu
NÁVRH ZMĚN PŘEZKOUMÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY Z AUDITŮ PROCES PLNĚ ZPŮSOBILÝ PLNIT POŽADAVKY PROCES VALIDACE ŘÍZENÍ ZMĚN ŘEŠENÍ PROBLÉMU ROZHODNUTÍ VEDENÍ NÁPRAVA OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ VÝCHOZÍ STAV DOSAŽENÝ STUPEŇ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZAINTERESOVANÉ STRANY ČASOVÁ ETAPA RYCHLOST ZMĚNY Schéma jedné časové etapy trvalého zlepšování technického procesu

55

56

57 Ekonomie kvality Trvalé zlepšování procesů a systémů
Trvale udržitelná výstavba Integrované systémy kvality QMS – kvalita EMS - životní prostředí OH & SMS –bezpečnost práce a ochrany zdraví

58 Obr. 4 Procesní náklady a jejich optimalizace pomocí rozboru nákladů na jakost procesu

59 Vývoj systémů řízení jakosti
Obr. C Vývoj metod a systémů řízení jakosti a jejich předpokládaná ekonomická účinnost

60

61 Plán kvality stavební firmy
Organizace – plán kvality systémový přístup, prevence rizik Proces – kontrolní a zkušební plán Podklady – zákony, nařízení vlády, - normy v regulované oblasti - definované požadavky zákazníka

62 Plány kvality stavební firmy
Odpovědnost za dokumentované procesy,matice odpovědnosti Odpovědnost za vstupy a výstupy (prováděcí projekt – stavby) Řízení procesů – kontrolní a zkušební plány

63 Kontrolní a zkušební plán procesu
Kontrola vstupní ( převzetí dokumentace,pracoviště, materiály) Kontrola mezioperační ( kontrola výztuže) Kontrola výstupní ( stav po kontrole)

64 Metodika kontrol Kontrola měřením, srovnáváním
Vliv na řízení procesu (aktivní,pasivní) Testování – stanovení znaků kvality Kalibrace – ověřování způsobilosti systému Certifikace – průkaz shody třetí stranou Akreditace – uznání způsobilosti Notifikace – uznání způsobilosti v rámci EU

65


Stáhnout ppt "Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 6. přednáška,ak"

Podobné prezentace


Reklamy Google