Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost práce v chemii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost práce v chemii"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost práce v chemii
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Seznam se s některými pravidly bezpečnosti práce v chemické laboratoři
V laboratoři je zakázáno jíst, pít, kouřit. Každá láhev nebo jiný druh obalu musí mít čitelně a srozumitelně popsán obsah (signatura). S pevnými chemikáliemi se nikdy nemanipuluje rukou, neodsypávají se do dlaně apod. Tekutiny ve zkumavce se zahřívají opatrně. Zkumavkou se přitom pohybuje, aby se obsah rovnoměrně prohříval a nedošlo k náhlému varu a vystříknutí vroucí kapaliny. Chemikálie se nikdy nesmí ochutnávat! Koncentrované kyseliny se ředí vléváním kyseliny do vody. Roztoky chemikálií se vylévají do odpadu jen za současného ředění nadbytkem vody z vodovodu. Při práci s hořlavinami se dbá na to, aby v blízkosti nebyl otevřený oheň. Při poleptání kůže kyselinami a louhy se postižené místo ihned dostatečně opláchne proudem studené vody. Při větším potřísnění se pak vyhledá lékařská pomoc.

3 Úkol 1 : Nyní doplň věty: V laboratoři je zakázáno …., …, …… .
Chemikálie nebereme nikdy do ….. . Kyseliny ředíme vléváním …….. do …. . Při poleptání žíravinami zasažené místo opláchneme ……. …. . Při práci s ……….. nesmí být v blízkosti …….. oheň. S pevnými ……….. se nikdy nemanipuluje ….. .

4 Kontrola úkolu 1 V laboratoři je zakázáno jíst, pít, kouřit.
Chemikálie nebereme nikdy do rukou. Kyseliny ředíme vléváním kyseliny do vody. Při poleptání žíravinami zasažené místo opláchneme proudem vody. Při práci s hořlavinami nesmí být v blízkosti otevřený oheň. S pevnými chemikáliemi se nikdy nemanipuluje rukou.

5 Nebezpečné chemické látky
Nebezpečná látka Výstražný symbol Písmenné označení žíravá C hořlavá F toxická T nebezpečná pro životní prostředí N zdraví škodlivá Xn oxidující O

6 Látky hořlavé a oxidující
Reakce dusičnanu draselného s dřevným uhlím – peklo ve zkumavce Hoření propanbutanové směsi Úkol 2: Po zhlédnutí videoklipů doplň věty: Látky oxidující ve styku s jinými s hořlavými látkami vyvolávají jejich prudké …… . Hořlaviny jsou látky, které prudce reagují se vzdušným …….. za vzniku ……. .

7 Kontrola úkolu 2 Látky oxidující ve styku s jinými s hořlavými
látkami vyvolávají jejich prudké hoření. Hořlaviny jsou látky, které prudce reagují se vzdušným kyslíkem za vzniku plamene.

8 Látky žíravé Látky žíravé (žíraviny) mohou zničit živé tkáně,
pokud s nimi přijdou do styku. Mezi žíraviny patří většina kyselin a hydroxidů. S těmito látkami smíte pracovat jen v malých koncentracích pod přímým dozorem učitele. Doma s nimi pracovat nesmíte! Na obrázku vlevo je kostka cukru, vpravo kostka cukru po 10 minutách působení 96% kyseliny sírové.

9 Další nebezpečné chemické látky
Látky toxické (jedy), T nebo T+, již v malých dávkách způsobují poškození zdraví nebo smrt. Látky zdraví škodlivé, Xn, mají podobné účinky jako toxické, Ale účinky se projevují při vyšších dávkách. Látky nebezpečné pro životní prostředí, N, ohrožují složky životního prostředí, např. půdu, vodu, ovzduší atd. Krásně oranžový dichroman amonný je látka vysoce toxická, nebezpečná pro životní prostředí a mutagenní.

10 Úkol 3: Pojmenuj výstražné symboly a napiš písmenné označení:
1 2 3 6 4 5

11 Kontrola úkolu 3 nebezpečný pro životní prostředí, N hořlavý, F
zdraví škodlivý, Xn toxický, T nebo T+ žíravý, C oxidující, O

12 Označení obalů s nebezpečnými chemickými látkami
Nebezpečné látky jsou označovány výstražnými symboly podle svých nebezpečných vlastnosti. Dále jsou označeny R-větami (rizikovost látky) a S-větami (pokyny pro bezpečné zacházení). Úkol 4: Na obrázku chybí polovina označení obalu kyseliny sírové. Tvým úkolem je podle seznamu R-vět a S-vět v pracovním listu doplnit věty o rizikovosti a pravidlech bezpečného zacházení s H2SO4.

13 Kontrola úkolu 4 R35: Způsobuje těžké poleptání
S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S30: K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

14 Seznam se s chemickým nádobím a náčiním
1 2 3 4 5 6 7 8 15 12 14 16 9 10 11 13 17

15 Úkol 5: Chemické nádobí a náčiní
Podle snímku 9 přiřaď k číslům názvy pomůcek: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

16 Kontrola úkolu 5 1. zkumavka 2. kádinka 3. kuželová baňka
4. varná baňka 5. frakční baňka 6. filtrační nálevka 7. dělicí nálevka 8. U-trubice 9. odměrný válec 10. odměrná baňka 11. pipeta 12. odpařovací miska 13. třecí miska s paličkou 14. žíhací kelímek 15. lžička na chemikálie 16. chemické kleště 17. spalovací lžička

17 Veškerá fotodokumentace a videoklipy pochází z wikimedia commons nebo z vlastních zdrojů.
Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons – na Snímek 9, obrázek 1: Hazard N.svg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Snímek 9, obrázek 2: Hazard F.svg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Snímek 9, obrázek 3: Hazard X.svg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Snímek 9, obrázek 4: Hazard T.svg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Snímek 9, obrázek 5: Hazard C.svg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Snímek 9, obrázek 6: Hazard O.svg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Použitá literatura: Snímek 14: ČTRNÁCTOVÁ, Hana, et al. Pracovní sešit pro 8. ročník základní školy. [s.l.] : [s.n.], s. Mgr. Vlastimil Vaněk, autor


Stáhnout ppt "Bezpečnost práce v chemii"

Podobné prezentace


Reklamy Google