Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.czpetr.zamostny@vscht.cz

2 Nakládání s chemickými látkami  Zákon o chemických látkách  Uvádění chemických látek na trh  Bezpečností informace o chemických látkách

3 Úprava nakládání s chemickou látkou  Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů356/2003 + Novelizace 186/2004, 125/2005, 345/2005 Sb.186/2004125/2005 345/2005  Prováděcí předpis Vyhláška 232/2004 Sb. MPO k provádění zákona o chemických látkách a přípravcích232/2004MPO  + novelizace (369/2005 Sb.)369/2005

4 Platnost zákona  Koho se týká? Právnické osoby Podnikající fyzické osoby Sídlo (nebo org. složka) na území ČR

5 Platnost zákona  Látky vyjmuté z působnosti zákona léčiva krmiva, potraviny a tabákové výrobky kosmetické prostředky radionuklidové zářiče a jaderné materiály omamné a psychotropní látky zdravotnické prostředky hnojiva, pomocné rostlinné přípravky a substráty nerostné suroviny veterinární přípravky, s výjimkou dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků odpady viz §1 zákona§1

6 Platnost zákona  Látky pro které zákon platí omezeně přípravky na ochranu rostlin výbušniny  Činnosti vyjmuté z působnosti zákona přeprava dovoz a vývoz viz §1 zákona§1

7 Definice chemických výrobků  Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou oddělitelných rozpouštědel  Chemické přípravky jsou směsi nebo roztoky složené ze 2 nebo více látek  Polymer je látka, jejíž molekuly jsou tvořeny řetězcem jednoho nebo více druhů monomerních jednotek......

8 Klasifikace nebezpečných látek  výbušné pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují plyny, a které, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují  oxidující látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými  extrémně hořlavé kapalné látky a přípravky, které mají bod vzplanutí < °C a bod varu < 35 °C, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku

9 Klasifikace nebezpečných látek  vysoce hořlavé látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí (< 21°C) látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích (1 l.kg -1.h -1 )

10 Klasifikace nebezpečných látek  hořlavé kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí (21 – 55 °C)  vysoce toxické látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,  toxické látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,  zdraví škodlivé látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,

11 Klasifikace nebezpečných látek  žíravé látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi,  dráždivé látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky,  senzibilizující látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky,  karcinogenní látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt,

12 Klasifikace nebezpečných látek  mutagenní látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt,  toxické pro reprodukci látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých účinků na potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo schopností,  nebezpečné pro životní prostředí látky nebo přípravky, které při vstupu do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí.

13 Klasifikace chemické látky  Zjištění, zda má látka nějaké nebezpečné vlastnosti a její přiřazení do daných skupin nebezpečnosti  Zkoušení musí probíhat v souladu s prováděcím předpisem předepsanými metodami pracovištěm s osvědčením o dodržování Správné laboratorní praxe

14 Klasifikace přípravků  Nepřihlíží se ke složkám/nečistotám s podlimitní koncentrací  Koncentrace je dána přílohou č. 1 k zákonu přílohou č. 1 není-li stanoveno jinak v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek

15 Registrace chemické látky  Seznam registrovaných látek spravuje MZČRMZČR zveřejňuje nově registrované látky ve Věstníku MZČR  Neregistrované látky nelze uvést na trh  Registrace vyžaduje předložení technických podkladů o výsledcích zkoušek

16 Výjimky z povinnosti registreace  Látky uvedené na: Seznamu obchodovatelných látek (EINECS) Seznamu látek nadále nepovažovaných za polymery (NPL)  Látky s výhradním použitím jako krmiva jako přísady do potravin ;);)  Látky registrované v jiné zemi EU  Látky určené pro trhy mimo EU

17 Výjimky z povinnosti registreace  Látky uváděné na trh v množství do 10 kg ročně  Látky pro účely vědeckého výzkumu do 100 kg ročně  Látky pro účely aplikovaného výzkumu v odůvodněném množství po omezenou dobu

18 Povinnosti plynoucí z klasifikace  Nebezpečné látky Věkové omezení nakládání Autorizace Ohlašování  Zákaz nebo omezení uvádění látek na trh Vyhláška MŽP 221/2004 Sb. + její novelizace221/2004

19 Balení látek a přípravků  obal a uzávěr musí být navržen a konstruován tak, aby obsah obalu nemohl uniknout  materiály použité na zhotovení obalu a uzávěru nesmějí být obsahem narušovány a nesmějí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny  obal a uzávěr musí být vyrobeny tak, aby bylo zajištěno, že odolají tlaku a deformacím vznikajícím při běžném zacházení  obal určený k opakovanému použití musí být navržen a konstruován tak, aby mohl být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu

20 Obaly určené pro spotřebitele  obal obsahující látku nebo přípravek, který je označen jako vysoce toxický, toxický nebo žíravý, musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelnou výstrahu pro nevidomé,  obal obsahující látku nebo přípravek, který je označen jako zdraví škodlivý, extrémně hořlavý nebo vysoce hořlavý, musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé  obal obsahující látku nebo přípravek nesmí mít takový tvar nebo grafickou úpravu, kterou by mohl být uveden spotřebitel v omyl  obal nesmí mít provedení nebo označení používané pro potraviny, pitnou vodu, krmiva, léčiva nebo kosmetické prostředky.

21 Označování látek a přípravků  Náležitosti označení Chemický název látky Identifikace výrobce Výstražné symboly odpovídající klasifikaci R-věty S-věty

22 Výstražné symboly

23 R-věty a S-věty  R-věty Standardní formulace vyjadřující specifickou rizikovost např. R37 – Dráždí dýchací orgány  S-věty Standardní formulace specifických pokynů pro bezpečné nakládání např. S24 – Zamezte styku s kůží  Věty jsou závaznými právními formulacemi číslo ani znění se nesmí měnit  Zdroj: přílohy k vyhlášce 232/2004232/2004

24 Zdroje informací o nebezpečných látkách  Katalogy výrobců  Databáze fyzikálně chemických dat  Proprietární databáze  Bezpečnostní datové listy (MSDS)

25 Bezpečnostní datový list  Základní dokument shrnující informace o vlastnostech látky  Výrobci nebo dovozci jsou povinni jej vyhotovit předepsaná struktura výrobce odpovídá za správnost  Dostupné zaměstnancům, kteří s látkou pracují orgánům státní správy

26 Struktura MSDS 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 2.Informace o složení přípravku 3.Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 4.Pokyny pro první pomoc 5.Opatření pro hasební zásah 6.Opatření v případě náhodného úniku 7.Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku 8.Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 9.Fyzikální a chemické vlastnosti 10.Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 11.Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku 12.Ekologické informace o látce nebo přípravku 13.Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku 14.Informace pro přepravu látky nebo přípravku 15.Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku 16.Další informace vztahující se k látce nebo přípravku

27 Dostupnost MSDS  V listinné podobě při koupi látky  On-line zdroje http://lib-c.vscht.cz/cgi-bin/ohsqform.pl  jen pro předplatitele http://www.sigmaaldrich.com  vyžaduje registraci (zdarma) Většina souhrnných zdrojů obsahuje MSDS pouze v angličtině

28 REACH  Historie Požadavek na uvádění látek (1967)  se zjištěnými nebezpečnými vlastnostmi  s odpovídajícími informacemi Směrnice 79/831/EHS  seznam „starých“ látek EINECS  požadavek na notifikaci nových látek ELINCS  Staré látky nejsou dostatečně prozkoumány Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals (REACH)

29 Označování látek při přepravě  Při silniční i železniční přepravě nebezpečných věcí se užívají výstražné tabulky oranžové barvy s černým okrajem. V horní polovině je identifikační číslo označující povahu nebezpečí v dolní identifikační číslo látky  Základní kódy nebezp. vlastností 2Unikání plynu tlakem nebo chemickou reakcí 3Hořlavost kapalin (par) a plynů 4Hořlavost tuhých látek 5Vznětlivost (podporující hoření) 6Jedovatost nebo nebezpečí nákazy 7Radioaktivita 8Žíravost 9Nebezpečí prudké samovolné reakce 268 1050

30 Úkoly na cvičení  Zvolte si chemickou látku (pokud možno takovou se kterou pracujete v laboratoři nebo které se týká vaše práce)  Využijte MSDS k nalezení informací o bezpečnosti práce s touto látkou. Zaměřte se zejména na nalezení: R a S vět platných pro tuto látku toxikologických dat (jsou-li udány hodnoty LCLo a PEL (OEL) vypočítejte kolik látky by se muselo odpařit pro překročení její hodnoty v nevětrané laboratoři 8x5x3 m) mezí výbušnosti a bodu vzplanutí je li látka hořlavá (jsou-li udány meze výbušnosti vypočítejte kolik látky by se muselo odpařit, aby vznikla výbušná směs v laboratoři 8x5x3 m) Jak dlouho by trvalo vytvoření nebezpečné koncentrace při odpařování z otevřené nádoby. Rychlost odpařování butylacetátu (referenční látka) za standardních podmínek je cca 50 mg/min. Jaké je odpovídající větrání pro práci s touto látkou mimo digestoř?


Stáhnout ppt "Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222"

Podobné prezentace


Reklamy Google