Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jiřina Štamberková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jiřina Štamberková"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jiřina Štamberková
Zkušenosti s praktickým prováděním kurzů na ochranu rostlin na ČZA Mělník Ing. Jiřina Štamberková

2 II.Stupeň : 15 hodin z toho:
Časový rozsah kurzů: I.stupeň : 12 hodin z toho: - 8 hodin odborná témata - 4 hodiny hygienická a zdravotní bezpečnost II.Stupeň : 15 hodin z toho: - 10 hodin odborná témata 5 hodiny hygienická a zdravotní bezpečnost Doplňkové školení:8 hodin z toho: - 5 hodin odborná témata - 3 hodiny hygienická a zdravotní bezpečnost

3 Hygienická a zdravotní bezpečnost Odborná témata
Lektoři kurzu: Hygienická a zdravotní bezpečnost Mgr. Olga Radová a Ing. Olga Hesslerová – KHS Odborná témata Ing. Štěpánka Chalupková- ČZA Mělník Ing. Jiřina Štamberková – ČZA Mělník Administrativa: Helena Felcmanová – sekretářka školy

4 Podklady pro přípravu přednášek:
Příručka pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Seznam povolených přípravků s dalších prostředků na ochranu rostlin 2013 Zákon č. 326/2004 Sb.,a zákon č. 199/2012 Sb.,včetně příslušných vyhlášek Aktuální informace z internetu – odkazy uvádíme posluchačům v presentacích

5 Právní předpisy Evropské unie:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)Č.1107/ o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů Směrnice o strojních zařízeních č.2006/42/ES a 2009/127/ES

6

7 Studijní materiály poskytované účastníkům kurzů:
Příručka pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Soubor zpracovaných testových otázek z odborné tématiky

8 Oblast hygieny a zdravotní bezpečnosti
Nejsou k dispozici pro absolventy soubory otázek Nejsou k dispozici příručky, ze kterých by bylo možno si otázky zpracovat a nastudovat tuto problematiku

9 Nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se provádí nařízení č
Nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se provádí nařízení č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování POR Nařízení Komise (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek Nařízení EP a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu (MLR)

10 Zákon  č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a
směsích (chemický zákon) Na POR se vztahují pouze povinnosti podle § 2 tohoto zákona klasifikace, balení, označování. Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

11 Nařízení EP a Rady (ES) č
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek nařízení má mnoho novel Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění REACH (příloha II)

12 Školení I a II. stupně je dvoudenní, doplňkové školení je jednodenní
Výklad na školení probíhá na základě využití presentace Power Point Při výkladu jednotlivých témat jsou uvedeny odkazy na příslušnou testovou otázku Přednášky jsou doplněny i promítáním filmu o bezpečném používání přípravků( video SRS)

13 Příklad otázky a odpovědi z testu
Chovatel včel je povinen oznámit každoročně trvalá stanoviště včelstev: písemně obecnímu úřadu umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev do konce února a nové umístění včelstev nejpozději 5 dnů před jejich přemístěním (§7 vyhl.327/2012 Sb., §51 odst.3 zákon 326/2004 Sb.) / otázka č. 52/

14 Vedení evidence kurzů:
Seznam účastníků kurzů Třídní kniha

15

16

17 Zveřejňování termínu kurzů:
na webových stránkách školy jsou uvedeny další kurzy informování prostřednictvím oddělení SRS em zasílání pozvánek na zemědělské podniky a soukromníky na stránkách SRS- odborná způsobilost –seznam aktuálních školení

18 Přihlašování na kurzy:
Elektronicky em Zasílání přihlášek poštou Problém byl ze začátku jen s tím, že někteří žadatelé o II.stupeň školení si pletli „Přihlášku na kurz“ s „Žádostí o vydání osvědčení o odborné způsobilosti…“

19 Vystavování osvědčení I. stupně: dle přílohy č. 2 vyhlášky č
Vystavování osvědčení I. stupně: dle přílohy č.2 vyhlášky č. 206/2012 Sb.- viz vzor Vystavování potvrzení o absolvování doplňkového školení- viz. vzor

20

21 Školení pro vzdělávací zařízení 31.1.2013
nebyla včas zajištěno přidělení uživatelského jména a hesla všem školícím zařízením, takže na školení orientace jen podle obdrženého manuálu vlastní přidělení uživatelského jména a hesla až koncem února – již bylo proškoleno několik stovek lidí přidělené uživatelské jméno – u nás bylo zkomolené pro začátečníka to bylo velmi složité se podle manuálu orientovat pro začátečníky je velmi problematické provádět jakoukoliv změnu v údajích – neustále se musí potvrzovat jednotlivé údaje- navrhujeme zjednodušení

22 Účastníci kurzů: pracovníci zemědělských podniků -většinou I. stupeň soukromí zemědělci pracovníci zahradnických firem pracovníci jiných odvětví studenti naší školy

23 Děkuji za pozornost Kontakt: ing. Jiřina Štamberková
Česká zahradnická akademie Mělník Telefon:


Stáhnout ppt "Ing. Jiřina Štamberková"

Podobné prezentace


Reklamy Google