Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorování výuky odborných předmětů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorování výuky odborných předmětů"— Transkript prezentace:

1 Monitorování výuky odborných předmětů
Reg. č. CZ.1.07/1.1.08/ Nebezpečné odpady

2 Nebezpečný odpad = odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností a je uveden v seznamu nebezpečných odpadů.

3 Nebezpečné vlastnosti:
H1 = výbušnost (odpady které mohou explodovat třením, nárazem…) H2 = oxidační schopnost (látky které nadměrně uvolňují kyslík a mohou zapálit své prostředí) H3 = hořlavost H4 = dráždivost H5 = škodlivost zdraví H6 = toxicita (jedovatost způsobující smrt, poškození zdraví) H7 = karcinogenita (látky způsobující rakovinu) H8 = žíravost (kyseliny, hydroxidy) H9 = infekčnost H10= teratogenita ( poškozují plod zvířat a lidí ) H11= mutagenita (látky způsobují mutace) H12= schopnost uvolňovat vysoce toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami H13 = schopnost uvolňovat nebezpečné látky do prostředí po jejich odstranění H14 = ekotoxicita ( takové odpady mohou byt nebezpečné pro ŽP, př. DDT)

4 Nebezpečné odpady z domácnosti a možnosti jejich zbavení se:
baterie (těžké kovy) - zpětný odběr, sběrný dvůr, boxy v supermarketech, ve škole chladničky (freony v chladícím médiu a izolaci) - zpětný odběr, sběrný dvůr elektrické přístroje, počítače, monitory (těžké kovy) - sběrný dvůr zářivky a výbojky (těžké kovy) – sběrný dvůr, zpětný odběr oleje (hořlavost) - sběrný dvůr, zpětný odběr zbytky barev, laků a ředidel (hořlavost) - sběrný dvůr, zpětný odběr léky (toxicita, ekotoxicita, infekčnost…) – odběr v lékárnách pneumatiky - sběrný dvůr, zpětný odběr

5

6

7 2. Průmyslové odpady Charakteristika: - velké množství (85% odpadů v ČR = cca 20 mil. tun ročně) - obvykle jednodruhové – snadno využitelné - různé skupenství - často nebezpečné

8 3. Odpady ze zemědělství Charakteristika: jsou organického původu, přírodě blízké a rozložitelné jsou dobře využitelné jako: - krmivo (řepný chrást) - stelivo (sláma) - hnojivo (chlévský hnůj, kompost) - palivo (sláma, bioplyn) - nebývají nebezpečné

9

10 4. Odpady z lesnictví Charakteristika: - jsou organického původu, přírodě blízké a rozložitelné - jsou dobře využitelné jako: - palivo (odřezky) stelivo (piliny) - hnojivo (kompost) - výroba látek (papír, líh, silice…) - nebývají nebezpečné

11

12 5. Odpady ze stavebnictví
Charakteristika: - jsou využitelné, na skládce se neukládají do skládkového tělesa, ale slouží ke stavbě skládky a příjezdových cest nebo se recyklují na štěrk - skrývka zeminy - využívá se pro terénní pozemkové úpravy a rekultivace - stavební suť - směs betonu, železa, cihel, dřeva, skla (využití cihel, dřeva, betonu po vytřízení), - silniční materiál - směs asfaltu, dlažebních kostek, kamenní, šťěrku a betonu (využití pro nové silnice, terénní úpravy…)

13 Úpravy nebezpečných odpadů
= změna fyzikálních, chemických či biologických vlastností odpadů, které vedou ke zmenšení jejich množství nebo nebezpečnosti.

14 1. Chemické úpravy: a) neutralizace - reakce kyseliny s hydroxidem, žíravost mizí ( NaOH + HCl → NaCl + H2O ) b) oxidace a redukce – změna oxidačního čísla ( toxický CrVI → CrIII netoxický ) oxidační činidla: O2, O3, H2O2, KMnO4 redukční činidla: SO2, Zn,, H2 c) srážecí reakce látky – látka rozpuštěná ve vodě se vysráží pomocí srážedla (Fe2O3). Sraženina pak sedimentuje (čištění odpadní vody) d) destilace - oddělení látek na základě rozdílného bodu varu ( oddělení formaldehydu od vody ) e) fotolýza - rozklad světlem (likvidace pesticidů) f) hydrolýza - rozklad vodou g) elektrolýza – vyloučení kovů z roztoku pomocí elektrod h) absorbce - navázání nebezpečné sloučeniny z roztoku na absorbent (aktivní uhlí)

15 2. Fyzikální úpravy: a) filtrace - umožňuje odstranění pevných látek z vody nebo vzduchu zachycením na filtr (sraženiny, kovové piliny, písek…) ultrafiltry (celofán, duté vlákno) - zachycují i látky rozpuštěné ve vodě, např. soli b) odpařování - odstraněním vody se zmenší množství odpadů c) vymražování - sníží se objem –množství nebezpečné látky (kyseliny) d) sedimentace(usazování) – oddělení látek na základě rozdílné hustoty (kalové nádrže)

16 3. Termické úpravy: - vysoká teplota vede k rozpadu chemických vazeb a tím ke změně skupenství a druhu látek, vede obvykle k jejich degradaci (spálení) 4. Mechanické úpravy a) solidifikace odpadů (zpevňování) – látky, které se teplem roztaví – zesklovatí a v tomto stavu nejsou nebezpečné) b) fixace – jedná se o připoutání nebezpečné látky na povrch absorbentu (aktivní uhlí) c) enkapsulace - uzavření nebezpečné látky do kapslí z plastu nebo skla, čímž zabráníme úniku nebezpečné látky do okolí

17 5. Biologické úpravy Pro úpravy odpadů nebo jejich degradaci se využívají organismy, které umožňují přirozený rozklad látek v přírodě (bakterie, kvasinky, houby…). Tento způsob se uplatňuje pro degradaci látek organického původu, ale i pro odpady nebezpečné např. pesticidy, ale také TNT(trinitrotoluen), který je možno ji odbourat pomoci hub (Phanerochaetechrysosporicum). Houby rozkládají také DDT, dioxiny, a) zapracování odpadů do půdy - je to tradiční způsob využitelný pro malé množství odpadů- půdní bakterie jsou schopny rozkládat odpady především organického původu (ropa, radioaktivní látky, hořlaviny) b) biodegradace : 1. Anaerobní ( kvašení ) - rozklad organických látek bez přítomnosti kyslíku 2. Aerobní rozklad - rozklad organických látek za přístupu vzduchu c) enzymatické systémy - rozklad organických látek působením enzymů, které vytvářejí organismy ke štěpení složitých organických látek, kterými se živí (amyláza rozkládá škroby, sacharáza cukry, proteáza bílkoviny, lignináza lignin = dřevní hmota)

18 Odstraňování nebezpečných odpadů :
1. Spalování – vhodné pro odpady hořlavé, infekční, nemocniční odpady 2. Uložení na skládku nebezpečných odpadů – jedná se o speciálně vybudovanou skládku zajištěnou proti úniku látek podle potřeby (izolace, nadstřešení… ) - jednodruhová - vícedruhová

19

20


Stáhnout ppt "Monitorování výuky odborných předmětů"

Podobné prezentace


Reklamy Google