Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Přemysl Strážnický © Ing. Přemysl Strážnický Specialista transferu technologií a licencí Několik rad jak zpracovat diplomovou práci…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Přemysl Strážnický © Ing. Přemysl Strážnický Specialista transferu technologií a licencí Několik rad jak zpracovat diplomovou práci…"— Transkript prezentace:

1 Ing. Přemysl Strážnický © Ing. Přemysl Strážnický Specialista transferu technologií a licencí Několik rad jak zpracovat diplomovou práci…

2 Rozdělení duševního vlastnictví Duševní vlastnictví Autorské právo Autorské díla: Literární, Umělecké a Vědecké Počítačové programy Databáze Práva výkonných umělců Zvukové a obrazové záznamy Ostatní nehmotné statky Nezapsaná označení Obchodní jména Obchodní tajemství Know-how Objevy Průmyslové vlastnictví Vynález (patent) Užitný vzor Topografie polovodičových výrobků Průmyslový vzor Ochranná známka Označení původu / Zeměpisné označení

3 Autorské právo AUTORSKÉ DÍLO podle § 2 zákona č. 121/2000 Sb. novela č. 216/2006 Sb. a č. 398/2006 Sb.  Literární, umělecké nebo vědecké dílo  je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora  je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické  http://www.mkcr.cz/autorske- pravo/zakon/default.htm http://www.mkcr.cz/autorske- pravo/zakon/default.htm DRUHY AUTORSKÝCH DĚL  dílo slovesné - vyjádřené řečí nebo písmem  dílo hudební  dílo dramatické a hudebně dramatické  dílo choreografické a pantomimické  dílo fotografické, dílo vyjádřené postupem podobným fotografii  dílo audiovizuální, např. kinematografické  dílo výtvarné - malířské, grafické a sochařské  dílo architektonické včetně díla urbanistického  dílo užitého umění  dílo kartografické [dle1]

4 Autorské dílo – Školní dílo Školní dílo §35 odst. 3 Autorského zákona Autorské dílo § 2 Autorského zákona vytvořené studentem ke splnění studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení Nejčastěji dílo literárně odborné, výtvarné, architektonické, hudební, dramatické apod. Autorem je vždy student Spoluautorem může být spolužák, pedagog, jiná osoba, ale v zásadě nikoliv v případě kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové a disertační práce) Autorem nebo spoluautorem školního díla není osoba nápomocná při zpracování dat, shromažďování podkladů apod. (poděkování v úvodu práce) [dle2]

5 Autorské dílo – Školní dílo, citace a plagiát Školní díla Bakalářské, diplomové práce a disertační práce Seminární práce Citace Užití cizího díla ve školním díle Vzory citací: http://www.utb.cz/knihovna/o-knihovne/jak-spravne-citovat Plagiát Dle normy ČSN ISO 5127-2003 „představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního“, resp. „užití jakékoliv myšlenky v odborné práci bez uvedení jejího autora je plagiátorství“. [3]

6 Odhalování plagiátů a možné sankce Odhalování plagiátů Probíhá přes server http://theses.cz/, který provozuje Masarykova univerzita v Brně, obecně se více než 10%ní shoda považuje za plagiát.http://theses.cz/ Sami si můžete svou práci zkontrolovat přes server http://odevzdej.cz/http://odevzdej.cz/ Další možnosti naleznete zde: http://www.opisovani.cz/kontrola-plagiatorstvi/http://www.opisovani.cz/kontrola-plagiatorstvi/ Možné sankce Disciplinární řád a Etický kodex studentaUTB: http://www.utb.cz/file/36504_1http://www.utb.cz/file/36504_1 Napomenutí, podmínečné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení nebo vyloučení ze studia. Obecně platí, že se jedná o zásah do autorských práv, nároky autora dle “Autorského zákona“, možnost trestního postihu dle “Trestního zákona“.

7 Autorskoprávní ochrana versus Průmyslově právní ochrana Autorskoprávní ochrana Ochrana je neformální, neregistruje se, vzniká okamžikem vyjádření v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě, není vázáno na konkrétní předmět, jímž je dílo vyjádřeno Platnost není podmíněna úhradou správních poplatků Právo trvá po dobu života autora a 70 let po jeho smrti Průmyslově právní ochrana Ochrana má předepsanou formu přihlášení Úhrada správních poplatků Průzkum legislativou dané zápisné způsobilosti Zápis do rejstříku [dle1]

8 Technické řešení: Patenty Technické řešení Zákon č. 527/1990 Sb. O vynálezech a zlepšovacích návrzích Zákon č. 478/1992 Sb. O užitných vzorech http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/narodni/zakony.html Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí. Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat. [4]

9 Technické řešení: Patenty Podmínky patentovatelnosti řešení 1.Míra rozpracovanosti / dokončenosti řešení Vynález je vyřešení technického problému → obecný princip daný nároky by měl být odzkoušen z hlediska proveditelnosti a deklarovaných účinků a vše by mělo být zachyceno v příkladech provedení. V praxi to ale bývá velmi různé. Někdy jsou příklady zpracovány perfektně, někdy jen velmi formálně. Patentové úřady toto totiž vždy nedokážou nebo ani nechtějí zcela kompetentně a důsledně posoudit. Z hlediska zhotovení prototypu: čím kvalitněji zpracované příklady provedení vynálezu, tím snadnější vytvoření prototypu. [4]

10 Technické řešení: Patenty 2.Míra novosti, vynálezecké činnosti /nezřejmosti řešení Čím je originalita (novost, nezřejmost) řešení větší, tím může být vytvoření prototypu náročnější, nejsou zkušenosti s realizací, technologiemi, vhodnými materiály… atd. 3.Míra průmyslové využitelnosti By měla být v popisu vynálezu specifikována. V praxi ale bývá uváděna jen velmi rámcově a nezachycuje problémy dané potřebami připravenosti a zájmem trhu. Vše může mít vliv na realizaci a v její první fázi i na snadnost / náročnost vytvoření prototypu. [4]

11 Technické řešení: Patenty a užitné vzory Patenty a užitné vzory Patent se uděluje na vynález, podléhá úplnému průzkumu Platnost od podání přihlášky vynálezu až 20 let (roční udržování) Jedná se o: Technologie výroby a/nebo přípravy výrobku, směsi, léčiva atd. Zařízení, výrobek, systém zapojení, nástroj Užitný vzor se zapisuje, nepodléhá věcnému průzkumu Platnost od podání přihlášky užitného vzoru až 10 let (4+3+3) Jedná se o: Zařízení, výrobek, systém zapojení, nástroj

12 Možnosti patentové rešerše na stav techniky Rešerše na stav techniky se provádějí ve veřejně dostupných databázích patentových úřadů např. databáze patentů a užitných vzorů ČR obsahuje národní patentové dokumenty od roku 1910, Esp@cenet obsahuje přes 70 milionů patentových dokumentů od roku 1890 z celého světa, Patentscope obsahuje přes 37 milionů patentových dokumentů z celého světa, atd. http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a- uzitnych-vzoru/narodni-databaze.htmlhttp://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a- uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a- uzitnych-vzoru/zahranicni-databaze.htmlhttp://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a- uzitnych-vzoru/zahranicni-databaze.html http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

13 DEFINICE PRŮMYSLOVÉHO VZORU PRŮMYSLOVÝ VZOR V ČR podle § 2 zákona č. 207/2000 Sb. (o ochraně průmyslových vzorů…) průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho částí spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení Průmyslový vzor je způsobilý průmyslově právní ochrany (§ 2 až 5 zákona č. 207/2000 Sb.), je-li  nový (tzn.nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně).  má-li individuální povahu (tzn. jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti). [1]

14 ROZDÍLY – LICENČNÍ SMLOUVY AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA  autor uděluje souhlas k užití díla (výkonu, záznamu, vysílání apod.)  výhradní/nevýhradní ( v případě výhradní licence se autor zavazuje, že neposkytne licenci nikomu jinému)  písemná forma jen u licence výhradní a nakladatelské  autorskoprávní licence se neregistrují PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA  v oblasti průmyslových práv – svolení k užití nehmotného statku jinou osobou, i nadále zůstáváme majiteli průmyslových práv  výlučná/nevýlučná  písemná forma nutná vždy  licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku.

15 Trocha historie, vzhled patentových spisů od roku 1905 do současnosti

16 Závěrem Rešerše na stav techniky jsou přínosné pro získání přehledu stavu v dané oblasti výzkumu, vývoje, ale i světa kolem nás, např. patenty: 1)Karburátor Henryho Forda z roku 1898 US 2)Karburátor FORD MOTOR COMPANY LIMITED z roku 1930 CS

17 Několik zajímavých patentů

18 Odkazy na literaturu [1] GÖRIG, Jan. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Průmyslový vzor nebo autorské dílo?. 2011, 39 s. Dostupné z: http://isctt.utb.cz/prumyslovy-vzor-nebo-autorske-dilo-14-11-2013-2/ [2] FALADOVÁ, Adéla. MINISTERSTVO KULTURY ČR. Diplomová práce z hlediska autorského práva. 2013, 15 s. Dostupné z: http://isctt.utb.cz/diplomova-prace-z-hlediska-autorskeho-prava/ [3] Definice plagiátu: Definice plagiátu dle normy ČSN ISO 5127-2003. LANDOVÁ, Hana, Ludmila TICHÁ a Miloslava FAITOVÁ. INFOGRAM: PORTÁL PRO INFORMAČNÍ GRAMOTNOST. Infogram: portál pro informační gramotnost [online]. 2008. vyd. [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1168 http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1168 [4] GÖRIG, Jan. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Cesta od vynálezu k prototypu. 2013, 23 s. Dostupné z: http://isctt.utb.cz/coffee-break-od-vynalezu-k-prototypu/

19 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST !

20 KONTAKT Ing. Přemysl Strážnický Specialista transferu technologií a licencí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Oddělení patentů a licencí Centrum transferu technologií Univerzitní institut U11 Nad Ovčírnou 3685, Zlín, dv.č. 420 Mobil: +420 724 646 732 e-mail: straznicky@uni.utb.cz straznicky@uni.utb.cz Web: isctt.utb.cz


Stáhnout ppt "Ing. Přemysl Strážnický © Ing. Přemysl Strážnický Specialista transferu technologií a licencí Několik rad jak zpracovat diplomovou práci…"

Podobné prezentace


Reklamy Google