Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomové práce z hlediska autorského práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomové práce z hlediska autorského práva"— Transkript prezentace:

1 Diplomové práce z hlediska autorského práva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Zlín, 12. listopadu 2013 Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo kultury V úvodu – představit OAP, info o přípravě koncepce vzdělávání – výzva k feedbacku 1

2 Autorské dílo – autor - autorská práva
Autorský zákon – zákon č. 121/2000 Sb., ve znění novel (důl. novela – č. 216/2006 Sb.) „úplné znění“ zákon č. 398/2006 Sb.) co chrání autorský zákon (mj. autorská díla) koho chrání autorský zákon – autor, spoluautor…, autorem není… autorská práva – osobnostní, majetková ochrana (vznik, trvání, prostředky ochrany) výkon práv (jak, kdo…)

3 Školní dílo (§ 35 odst. 3 AZ) = Autorské dílo (§ 2 AZ) vytvořené studentem ke splnění studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení. nejčastěji (pravděpodobně) dílo literární odborné možné rovněž dílo výtvarné, architektonické, hudební, dramatické apod. autorem – vždy student spoluautorem (spolužák, pedagog, jiná osoba (?)) – v zásadě nikoli v případě kvalifikačních prací (!) kdo není autorem/spoluautorem školního díla… (pomoc při zpracování dat, shromažďování podkladů apod. …. – poděkování v úvodu práce…

4 ► diplomové práce = školní díla obdobně: bakalářské a disertační práce
(X školními díly nejsou: rigorozní, habilitační – nevznikají v rámci „studia“) + vznikne-li disertační práce nezávisle na plnění povinností (§ 47 odst. 4 VŠZ) – rovněž není školním dílem (!) ►jakékoli další práce vzniklé v rámci plnění studijních povinností (seminární práce apod.) (podle předchozí právní úpravy – AZ č. 35/1965 Sb. – do – „jen“ autorská díla“)

5 Autorská práva ke školnímu dílu
přísluší autorovi (nikoli škole) – ale (!): podle okolností vzniku – výkon práv může být omezen nebo ze zákona či smlouvy příslušet jinému: ► omezení práv ze zákona (zákonné licence - § 29 a násl. AZ, včetně § 35 odst. 3 AZ; zveřejňování kvalifikačních prací - § 47b VŠZ) ► výkon práv může být omezen smluvně + možnost souběhu: školní dílo + zaměstnanecké dílo…

6 Užití cizího díla ve školním díle
citace, spojení děl, zpracování původního díla (vč. překladů) apod. v zásadě není vyloučeno, ALE: v rozsahu a způsobem povoleným právními předpisy - autorským zákonem - jinými předpisy – např. studijním řádem… (!)

7 Užití cizího díla ve školním díle
- užití cizího díla obecně: jen se souhlasem autora, nestanoví-li zákon jinak (zákonné licence, omezení práv); zejm. zákonná licence pro citace (§ 31 AZ) vzory citací (viz např.: informace Knihovny UTB: ) Použitelné zdroje pro citování: publikace, internetové zdroje… (jak se zdroji typu „Uložto.cz“; Wikipedia … apod. – podle AZ X podle vnitřních předpisů školy…(?))

8 Plagiáty - co je to plagiát / plagiátorství?
viz např. Disciplinární řád pro studenty UTB: „Plagiátorství, to je vydávání cizí práce za vlastní, použití části cizí práce ve vlastní práci bez náležitého citování uvedeného obecně přijímaným způsobem; zařazení autorského díla do souborného díla, aniž by autor souborného díla ošetřil autorská práva autorů děl zařazených do souborného díla.“ Etický kodex studenta UTB: „… plagiátorství - přejímání nebo přeformulování textu bez uvedení zdroje“) + plagiát vlastního díla? (autorský zákon X vnitřní předpisy školy)

9 Odhalování plagiátů UTB: směrnice rektora (SR/6/13) – Postup při podezření na nepůvodnost diplomových a bakalářských prací studentů UTB - Využíván systém Theses.cz (vyvíjen a provozován MU, využíván řadou VŠ) - národní registr závěrečných prací - úložiště prací pro vyhledávání plagiátů - indexuje i obsahu webu a porovnává práce i v cizích jazycích… (Více info dostupných z: ) Čl. 1 odst. 4: „Obecně lze za podezřelou na nepůvodnost (plagiát) považovat DP/BP, pro kterou systém Theses.cz vykazuje více než 10% shodu. Pro vyhodnocení podezření…. nutné kvalifikované posouzení DP/BP vedoucím práce.“ (!)

10 Sankce obecně: zásah do autorských práv ► nároky autora podle AZ (možnost trestního postihu podle TZ) + vnitřní předpisy školy (disciplinární řád apod.) ► možné sankce: napomenutí, podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia…

11 Užití školního díla studentem (autorem)
(§ 60 odst. 2 AZ) není-li sjednáno jinak, autor může udělit licenci jinému, není-li to v rozporu se zájmy školy (škola může žádat úhradu nákladů vynaložených na vytvoření díla…) ► může užít sám (např. vydat vlastním nákladem, zpřístupnit na internetu apod.) ► může udělit licenci k užití jinému (než škole…) + právo školy na příspěvek na náklady… (§ 60 odst. 3 AZ) Sjednáno jinak – v rámci podmínek grantů, souběh se zaměstnaneckými díly, apod. Zájmy školy (např.) (ne)znemožnění využití díla, na které vynaložila značné náklady; (ne)udělení licence v rámci konkurenčního projektu; dobrá pověst (X nekvalitní dílo apod.)

12 Užití školního díla školou (§ 35 odst. 3 AZ)
lze nevýdělečně k výuce a k vlastní vnitřní potřebě (bezúplatná zákonná licence) lze i v případě nezveřejněných děl…. (§ 29 odst. 2 AZ) + právo školy na uzavření licenční smlouvy (§ 60 odst. 1 AZ) - v případě odpírání udělení souhlasu bez závažného důvodu – právo na nahrazení souhlasu rozhodnutím soudu

13 Užití školních děl knihovnami
obecně: knihovní licence podle (§ 37 AZ) půjčování prezenční (i jen zveřejněných děl) půjčování absenční (bez souhlasu autorů – jen vydaná díla) (Vydání = rozšiřování hmotných rozmnoženin – papír, CD, DVD apod.) zpřístupňování na terminálech v knihovně (i jen zveřejněná díla) (podm.: znemožnit pořizování kopií, možné zhotovit papírovou kopii v režimu § 30a – knihovnou, platba odměny) zpřístupňování na internetu – jen se souhlasem autorů (!) prezenční půjčování obhájených DP, RP, Diser.P, HP (pokud to autor nevyloučil… - s ohledem na § 47b – obsoletní…)

14 Dotazy?

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Diplomové práce z hlediska autorského práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google