Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katastr nemovitostí (od 1.1.2014 veřejný seznam).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katastr nemovitostí (od 1.1.2014 veřejný seznam)."— Transkript prezentace:

1 Katastr nemovitostí (od veřejný seznam)

2 1) Předpisy (Zákon č. 22/1964 Sb.) (Vyhláška č. 23/1964 Sb.)
Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech (evidence nemovitostí) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon Vyhláška č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška (vyhláška č. 126/1993 Sb.) (vyhláška č. 190/1996 Sb.) Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky Vyhláška č. 401/2011 Sb., o vzoru formuláře pro řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí Sdělení ČÚZK 90/2013 Sb., seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů … aktualizováno č. 368/2013 Sb.

3 2) Související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu Pokyny ČÚZK č.44,45 Jednací řád katastrálních úřadů

4 3) Změny v předpisech od Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb. Nová vyhláška ke katastrálnímu zákonu - ze dne ,č. 357/2013Sb. Nová vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí - ze dne , č.358/2013 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu č.359/2013 Sb.

5 Katastrální zákon – ze dne 8. srpna 2013
§ 1 – veřejný seznam (§ 3064) – k čemu slouží informace z KN § 2 – vymezení pojmů (pozemek, parcela) hranice stanovená regulačním plánem nebo hranice stanovená územním rozhodnutím, územním souhlasem hranice rozsahu práva stavby budova – nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí stavební parcela – pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří geometrický plán – technický podklad pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací

6 drobná stavba – stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje m2 a výška 5m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla Pozn.: hranice rozsahu věcného břemene není předmětem zákresu jako hranice v mapě (ve zvláštní vrstvě digitální mapy) nově v zákoně upraven pojem geometrického plánu (dříve jen ve vyhlášce) * hranici stanovenou regul. plánem ,úz. rozhodnutím..lze zapsat na základě geom.plánu a potvrzení stav.úřadu

7 § 3 – předmět evidence pozemky v podobě parcel budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejedná se o drobné stavby jednotky, vymezené podle občanského zákoníku (89/2012 Sb.) jednotky, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. právo stavby nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis (vodní díla)

8 Ad b) a c) stavba součástí pozemku
nebudou zobrazovány na LV jako samostatné předměty evidence nebudou na dalších tiskových výstupech z ISKN Postup: automatizovaně uživatelsky Řešeno: nabývací tituly ke stavbám Nebudou evidovány nově rozestavěné budovy (dosavadní zápisy „dožijí“).

9 § 98 kat. V rozestavěné budovy zapsané do katastru podle právních předpisů účinných do , které nejsou součástí pozemku, se evidují podle dosavadních právních předpisů do doby jejich dokončení pro rozestavěné budovy zapsané do katastru do , které jsou součástí pozemku, se budou používat ustanovení obdobně jako u staveb dokončených (§ 10,§ 11 kat. V) / rozdíl mezi rozestavěnou stavbou popsanou v §27 z.č.344/1992 Sb./

10 Dle důvodové zprávy se rozestavěné stavby ve většině případů stanou součástí pozemku nebo práva stavby – není nutná jejich evidence. § 1099 NOZ – vlastnické právo k rozestavěným budovám, pokud budou samostatnou věcí, bude nabýváno účinností smlouvy, pokud nebude ujednáno jinak. Jak řešit zástavní právo k rozestavěné budově? notářský zápis dle § 71 zák. č. 358/1992 Sb., notářský řád, a zápis do rejstříku zástav (není veřejným rejstříkem - § 35i – kterýkoli notář vydá každému na žádost opis nebo výpis z rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc není evidována jako zástava …) po zápisu budovy do KN lze zapsat i zástavní právo do KN na základě souhlasného prohlášení se zachováním pořadí podle Rejstříku zástav

11 Nebudou evidovány drobné stavby, podzemní stavby!
Pozn.: hranice budovy – průnik vnějšího obvodu budovy s terénem nebo u netypických budov svislý průmět vnějšího obvodu budovy na terén vedlejší budovou je budova, která je určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s hlavní stavbou v rámci jejich hospodářského účely a která není drobnou stavbou obvod budovy a vedlejší stavby na vlastním pozemku (součást pozemku) nebo součást práva stavby – další prvek polohopisu

12 Ad d) a e) budou evidovány nově rozestavěné jednotky jen jako způsob využití bude možné v budově vzniklé na základě práva stavby vymezit jednotky Řešeno: způsob provázání příslušných LV odlišení evidence jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. Doplnění z ustanovení § 3063 NOZ vyplývá, že podle zákona č. 72/1994 Sb. se budou zapisovat rozestavěné jednotky pouze v situacích, kdy půjde o přístavby nebo vestavby v bytových domech již s vymezenými jednotkami

13 § 1163 – zavázaly-li se k tomu strany v souvislosti se stavbou domu nebo jeho změnou, vznikne jednotka výstavbou, pokud je dům alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí a byt je uzavřen obvodovými stěnami (budova je stavebně nedokončená) Pozn. Zde bude možný geometrický plán na vyznačení budovy? Zápis rozestavěné jednotky bude proveden vkladem vlastnického práva na základě návrhu doloženého smlouvou o výstavbě s náležitostmi prohlášení stanovených v § 1066, stavebním povolením a dále čestným prohlášením o tom, že se jedná o rozestavěnou jednotku ve smyslu ustanovení § 1163.

14 Pozn.: 3 druhy jednotek: v budově na cizím pozemku v budově s právem stavby v budově na vlastním pozemku Typ a způsob využití jednotek se mění podle přílohy č. 5, 6 nové katastrální vyhlášky. Příloha č. 5 kat. V Typy jednotek jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů jednotka vymezená podle občanského zákoníku

15 Příloha č. 6 kat. V Způsob využití jednotky byt ateliér garáž dílna nebo provozovna jiný nebytový prostor rozestavěná jednotka skupina bytů skupina nebytových prostorů skupina bytů a nebytových prostorů Pokyny č.44 Upozornění – k evidenci na LV u jednotky vymezené podle NOZ bude uváděn spoluvlastnický podíl na společných částech nemovitostí v bytovém spoluvlastnictví u jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů bude uváděn podíl na společných částech domu a pozemku (Podle NOZ je podíl na společných částech domu součástí jednotky, pozemek pod budovou bude spojen s budovou.) na LV dle NOZ se budou objevovat zápisy skupiny bytů, skupiny nebytových prostorů

16 Ad f) existence práva stavby samostatně jako stavba, která není součástí pozemku – nemovitost právo stavby – stavba nestojí (pouze právo postavit budovu) právo stavby – stavba stojí nebo bude postavena Řešeno: pouze právo stavby k pozemku, na kterém již stojí jedna stavba právo stavby pro dočasnou stavbu Pozn.: dočasná stavba po uplynutí doby se nestane součástí pozemku právo stavby na vlastním pozemku Pozn.: případ zřeknutí se práva stavby stavebníkem před dobou uplynutí práva stavby – nedochází ke splynutí

17 § 12 kat. V – právo stavby Co se eviduje?
příslušnost do katastrálního území číslo LV účel práva stavby údaj o parcele, ke které je právo stavby zřízeno údaje o budově, která je součástí práva stavby a která je hlavní stavbou na pozemku údaje o jednotkách poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno typ a způsob ochrany nemovitosti údaje o právech upozornění týkající se práva stavby

18 Zřízení práva stavby – za úplatu X bez úplaty
Úplata v opakujících se dávkách = stavební plat a právo stavby bude zatěžovat jako reálné břemeno. Doplnění: pozemky budou opět členěny podle druhů pozemků – orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvale travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy, nádvoří, ostatní plochy Pozn.-př. 1 kat,V.-zast.pl. a nádvoří –budova včetně nádvoří,tj.zast.pozemek obsahující dvůr,vjezd,drobné stavby,bazén,zatravněné plochy,okrasné záhony.. Nově dle přílohy č. 2 kat. V fotovoltaická elektrárna – způsob využití plantáž dřevin – způsob využití zamokřená plocha – způsob využití neplodná půda – způsob využití

19 Poznámky k NOZ spojené s definicí nemovité věci
§ 498 pozemky a věcná práva k nim podzemní stavby se samostatným účelovým určením (metro, podzemní garáže, vinné sklepy atd.) a věcná práva k nim práva, která za nemovité věci prohlásí zákon = právo stavby stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, bude i tato věc nemovití (ložiska vyhrazeného nerostu, jeskyně, vodní dílo, bude-li zákonem stanoveno, že vodní dílo není součástí pozemku) /Podzemní stavba s účelem odlišným od účelu pozemku nebo stavby na něm zřízené/ § 506 součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek

20 § 509 inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí. § 510 příslušenství věcí je vedlejší věc vlastníka věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení … má se za to, že právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci se týkají i jejího příslušenství (má se na to = vyvratitelná domněnka) § 512 je-li stavba součástí pozemku, jsou i vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím pozemku

21 §1159 jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné jednotka je věc nemovitá § 1242 právo stavby je věc nemovitá stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech První řešené problémy-zápis budovy ,která je součástí distribuční soustavy/inženýrské sítě/ a plocha pod budovou má menší výměru než 16 m2- př. 4 kat.V.-kód 16-stavba technického vybavení-stavba, která je součástí sítě technického vybavení

22 § 4 – obsah katastru 1) geometrické určení a polohové určení nemovitosti a katastrálních území druhy pozemků, čísla a výměry parcel, údaje o budovách,… cenové údaje, údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru u evidovaných budov údaj o tom, zda se jedná o dočasnou stavbu údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a oprávněných z jiného práva, které se zapisuje do katastru upozornění týkající se nemovitosti … úplná znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám a dohoda spoluvlastníků / § 1138 NOZ jako veřejná listina/ údaje o bodech podrobných polohových bodových polí místní a pomístní názvosloví

23 2) O fyzické osobě se do katastru zapisuje
jméno (jména), příjmení rodné číslo, datum narození adresa místa trvalého pobytu a nemá-li ji, adresa bydliště § 40 odst. 3 vyhl. - u cizinců průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu občana EU na území ČR Pozn.: neprošlo místo narození číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu O právnické osobě se do katastru zapisuje Název nebo obchodní firma,IČ, je-li přiděleno, sídlo /jak u cizích firem?/

24 Ad c ) Cenové údaje – cena dosažená při prodeji, dražbě nemovitosti (ne u daru) přebírání pouze z listin rozlišování cen za jednotlivé nemovitosti rozlišování cen za komplex nemovitostí s odkazem na listinu Cenový údaj nebude evidován na LV. 2) Údaje pro daňové účely vymezení území se stejnou hodnotou daného údaje – izolinie, předávání údajů na ČÚZK prostřednictvím GFŘ a následně aktualizovány přímo obcemi, daňové hodnoty budou obcemi přidělovány nově jednotlivým pozemkům v zastavěných územích [údaje nebudou obsahem výpisu z KN (LV), budou ve výstupech „informace o parcelách, budově nebo právu stavby“, speciální sestavy] Údaj pro daňové účely bude evidován v části F-LV. BPEJ – izolinie vymezující území se stejnou bonitou SLT – soubor lesních typů pozemků

25 Poznámka k NOZ spojená s cenou
§ 2080 kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení § 2129 kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nemá-li pozemek výměru určenou v kupní smlouvě nemá-li však pozemek výměru zapsanou ve veřejném seznamu, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny jen, bylo-li toto ujednáno

26 Ad d) dočasná stavba – přidělení čísla evidenčního - § 31 zákona č. 128/2000 Sb. ve výpisu z KN – další údaj Pozn.-stále diskutovaný problém Ad f) Upozornění bude evidováno: u parcely KN u parcely ZE u budovy (vodní díla) u práva stavby u jednotky

27 § 21 odst. 1 kat. V – upozornění na:
probíhající obnovu katastrálního operátu probíhající řízení o opravě chyby v katastru nebo řízení o námitce výzvu zapsanou v záznamu pro další řízení podanou žalobu proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad související list vlastnictví spornou hranici mezi pozemky podanou žalobu o určení hranice mezi pozemky závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástavního práva další skutečnosti, pokud jiný právní předpis stanoví povinnost … KÚ provádí zápis upozornění : z úřední povinnosti – ad a), b), c), e) v příslušném řízení z úřední povinnosti dle zjištění při obnově, dle geometrického plánu pro doplnění pozemku vedeného ve ZE do katastru, je-li takto vyjádřeno v plánu příslušnou mapovou značkou – ad f) na základě návrhu – ad d), g), h) Upozornění - bude evidováno v části D-LV.

28 Plomba – není upozorněním
§ 2 odst. 1 písm. g) kat. V pro účely této vyhlášky se rozumí plombou informace u nemovitosti, že práva k ní jsou dotčena změnou informace o plombě bude vyznačena v části D-LV (§ 23 kat. V) Ad g) úplné znění prohlášení a dohoda spoluvlastníků Řešeno: Ukládání úplného prohlášení vlastníka učiněného podle zákona č. 72/1994 Sb. nebo jen podle NOZ? (zpoplatnění SP 500,- Kč)-netýká-li se změny údajů zapisovaných v katastru Ukládání dohody spoluvlastníků /zpoplatnění SP 500,-Kč/ A to záznamem !

29 § 6 – druhy zápisů Zápisy týkající se práv se do katastru provádějí vkladem,záznamem nebo poznámkou
vklad je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, práva s povahou věcných práv a práva ujednaná jako věcná práva záznam je zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva poznámka je zápis do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se nemovitostí, vlastníků a jiných oprávněných

30 § 7 – písemnosti, GP Zápisy práv se do katastru provádějí na základě písemnosti v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Pokud je listina vyhotovena v el.podobě,musí být též opatřena kvalifikovaným časovým razítkem. Pozor !!!-spojení ust.§ 6 a §7 vyžaduje časové razítko i pro listiny doručené k vyznačení poznámky geometrický plán se považuje za součást listiny (spojení s listinou) (Listina i GP ve stejné podobě – zákon č. 257/2013 Sb., kterým se noveluje zákon č. 200/1994 Sb.)

31 § 8 – označování nemovitostí v listinách
pozemek katastru (beze změny) pozemek ZE (beze změny) budova, která není součástí pozemku ani práva stavby – označením pozemku, na němž je postavena, č.p. nebo ev.č., příslušnost budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu k.ú., v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena budova, která není součástí pozemku ani práva stavby a č.p. ani ev.č. se jí nepřiděluje, je hlavní stavbou na pozemku a nejedná se o drobnou stavbu, označením pozemku, na němž je postavena, a způsobem užití /není uveden popis budovy na vlastním pozemku-vhodný popis jako pozemek,jehož součástí je budova …/

32 § 8 (pokračování) jednotka označením budovy, v níž je vymezena, pokud není součástí pozemku ani práva stavby, nebo označením pozemku nebo práva stavby, jehož součástí je budova, v níž je vymezena číslem jednotky a jejím pojmenováním /popis jednotky vymezené dle byt.zákona jako dosud/ rozestavěná jednotka označením budovy, v níž je vymezena, pokud není součástí pozemku ani práva stavby, nebo označením pozemku nebo práva stavby, jehož součástí je budova, v níž je vymezena, číslem jednotky a označením, že se jedná o rozestavěnou jednotku Pozn.: rozpor s § 3 vysvětluje důvodová zpráva; smyslu bude postrádat i zvláštní evidence rozestavěných jednotek, neboť ty ve smyslu nového občanského zákoníku budou jednotkami existujícími ve stejném režimu jako jednotky dokončené rozestavěné jednotky tedy budou zapisovány i nadále, budou i označeny jako rozestavěné, a to v položce způsob využití, tzn. budou nadále rozestavěné jednotky vymezovány a takto i v listinách označovány jako § 8 právo stavby označením pozemku, ke kterému je zřízeno nemovitost evidována v katastru podle jiného zákona označením pozemku, na kterém je postavena, a způsobem využití

33 § 9 – plombování, pořadí zápisů
po podání návrhu na V, Z nebo jiné listiny bude nejpozději následující pracovní den vyznačeno v katastru, že práva jsou dotčena změnou (protokoly V, Z veřejné k nahlédnutí) pořadí zápisů práv do katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, okamžikem, ve kterém byl návrh na zápis doručen Řešeno: u každého vkladu, záznamu i poznámky by měl být uveden okamžik podání, a to s přesností na minuty – v údaji o listině Pozn.: v ISKN již dříve existovala kontrola na tzv. předcházení řízení se společnými plombovanými objekty Pozor-plomba se nevyznačuje k zápisu jiného údaje katastru,poznámky k osobě Vypuštěno informování účastníků řízení do DS (přesun do § 16).

34 § 10 právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému úřadu Řešeno: prezentace okamžiku u zápisů vkladem, záznamem a poznámky i u výmazů u veřejné listiny se uvádí datum právní moci /údaje jsou uvedeny ve vyrozumění o provedeném zápisu/

35 § 11 - § 18 – vklad (pojem má nový obsah)
Pozn.: vkladem budou zapisována věcná práva, práva s povahou věcných práv a práva ujednána jako věcná práva. Vklad s účinky konstitutivními s účinky deklaratorními dle listin soukromých i veřejných (NOZ - § § 569)-/rozdíl mezi veřejnými listinami-§70 not.řádu/ Vklad jako nezbytný předpoklad pro ochranu vyplývající ze zásady materiální publicity („účinky vůči třetím osobám“).

36 Zásada materiální publicity je upravena v § 980 - § 986 NOZ
má chránit nabyvatele práva k nemovitosti, pokud věcné právo nabyl za úplatu a v dobré víře od osoby zapsané v katastru nemovitostí dobrá víra – posuzuje se v době, kdy v právnímu ujednání došlo; vzniká-li však věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak v době podání návrhu na zápis Zásada materiální publicity pro zápisy před a v roce 2014 § 3064 ohledně práv zapsaných do KN přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ohledně práv zapsaných do KN v době 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nastanou účinky podle § § 986 NOZ uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti NOZ lhůty stanovené v § 983 a § 986 NOZ počnou běžet po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti NOZ

37 § 11 - vkladem se do katastru zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence a neexistence těchto práv: vlastnické právo právo stavby věcné břemeno zástavní právo budoucí zástavní právo podzástavní právo předkupní právo budoucí výměnek přídatné spoluvlastnictví správa svěřeneckého fondu výhrada vlastnického práva výhrada práva zpětné koupě výhrada zpětného prodeje zákaz zcizení nebo zatížení výhrada práva lepšího kupce ujednání o koupi na zkoušku nájem, požádá-li o to vlastníka nebo nájemce se souhlasem vlastníka pacht, požádá-li to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

38 rozdělení práva k nemovitostem na vlastnické právo k jednotkám
Co se eviduje v katastru: např. podoba zápisu práva stavby - § 12 kat. V podoba přídatného spoluvlastnictví a případné jiné právní vztahy – břemeno, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku … a následné vyhledávání v přehledech vlastnictví - § 15 kat. V podoba zápisu záměny zástavního práva a změny pořadí zástavních práv - § 19 kat. V (U věcných práv k věci cizí se eviduje údaj o pořadí práva. Jako údaj o pořadí se eviduje doba, která je rozhodná pro pořadí, a to jako datum a čas s přesností na minuty.)

39 Právo stavby upravuje § 1240 a násl. NOZ
umožní stavebníkovi stavět na cizím pozemku se souhlasem vlastníka pozemku (účel práva stavby) jde o věcné právo mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiné osoby stavbu nezáleží na tom, zda se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou po zřízení práva stavba jde o nemovitou věc a stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí právo stavby se nabývá smlouvou, vydržením, rozhodnutím orgánu veřejné moci a vzniká zápisem do KN právo stavby lze zřídit jen jako dočasné, nejdéle na 99 let (poslední den doby má být zřejmý z KN) právo stavby může být zřízeno k části pozemku, na kterém má stát stavba, i k části pozemku, která je pro stavbu za potřebí (GP) jedno právo stavby může být zřízeno k realizaci více staveb

40 stavby, které budou součástí práva stavby, budou zapsány v KN jako stavby, které jsou součástí pozemku bude možné rozdělit v budově jednotky stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby /lze si sjednat i něco jiného a zapsat do KN-poznámka/ zapsané právo lze rozdělit na více práv stavby § 1255 NOZ – není-li nic jiného ujednáno, dá vlastník stavebního pozemku stavebníkovi při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, za stavbu náhradu; náhrada činí polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby, ledaže si strany ujednají jinak Pozn.: další viz § 12 připravované vyhlášky Otázka: Lze zřídit právo stavby na jakémkoli pozemku?

41 Věcné břemeno upravuje § 1257 a násl. NOZ
Služebnost vlastník věci musí ve prospěch jiného něco trpět (služebnost cesty …) nebo něčeho se zdržet (nepostaví zeď …) jde o pasivní výkon práva pro jinou osobu výkon negativní Reálné břemeno aktuální vlastník věci má aktivně oprávněné osobě něco dávat, něco má konat Výměnek § 2707, 2708 NOZ – obvykle obsahuje služebnost i reálné břemeno – povinný se zaváže ke služebnosti bytu a zaváže se plnit i nějaké služby Pozn.: další k údajům o věcném břemeni viz § 16 katastrální vyhlášky

42 Evidence údajů o věcném břemeni (dříve nemovitost panující, služebná)
údaje o panující nemovitosti nebo údaje o oprávněné osobě, je-li VB zřízeno ve prospěch osoby (popisné části v části B1, C-LV) VB ve prospěch nemovitosti panující se eviduje jak u nemovitosti panující, tak u nemovitosti zatížené (zápis v části B1, C-LV) VB ve prospěch osoby se eviduje pouze u nemovitosti zatížené (zápis v C-LV) VB ve prospěch nemovitosti panující, která není předmětem evidování v katastru, se eviduje pouze u nemovitosti zatížené (zápis v C-LV) VB zatěžující nemovitost, která není předmětem evidování v katastru, se eviduje pouze u nemovitosti panující (zápis v B1-LV) u budoucího výměnku se evidují obdobné údaje jako u VB ( § 69 odst. 4 kat. V – změnu budoucího výměnku na existující výměnek, ke které došlo převodem nemovitosti z budoucího výměnkáře na jinou osobu nebo i později na základě prohlášení výměnkáře s náležitostmi obdobnými prohlášení o vzniku práva – vkladem)

43 Upozornění nově si může zřídit vlastník více nemovitostí sám pro sebe služebnost průchodu – osobní služebnost -§1265 NOZ /pozemkovou služebnost nelze spojit s jiným panujícím pozemkem/ Druhy služebností: vyplývá z § 1267 a násl. NOZ pozemkové služebnosti inženýrských sítí opora cizí stavby právo na svod dešťové vody služebnost stezky, průhonu a cesty právo pastvy osobní užívací právo požívací právo služebnost bytu Reálné břemeno RB může být zatížena pouze věc (nemovitost) evidovaná ve veřejném seznamu

44 Budoucí výměnek – upravuje § 2708 NOZ
vlastník nemovité věci může pro sebe zapsat budoucí výměnek do veřejného seznamu ještě před převedením nemovité věci Budoucí zástavní právo - upravuje § 1340 a násl. NOZ má-li se stát zástavou věc, k níž má zástavnímu dlužníku vzniknout zástavní právo teprve v budoucnu, vznikne zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem vyžaduje-li se ke vzniku zástavního práva zápis do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav a bylo-li tam zapsáno budoucí zástavní právo, vznikne zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem Doplnění zápis změny budoucího zástavního práva na existující zástavní právo

45 § 69 odst. 3 kat. V změnu budoucího zástavního práva na existující zástavní právo, ke kterému došlo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem k nemovitosti, ke které bylo dosud zapsáno budoucí zástavní právo, zapíše katastrální úřad vkladem na základě návrhu na vklad k návrhu zástavního dlužníka nebo jeho právního nástupce spolu se zápisem vlastnického práva nebo později na základě prohlášení zástavního věřitele Zápis budoucího zástavního práva vkladem na návrh zástavního věřitele zástavního dlužníka (vlastník nemovitosti – jeho souhlas)

46 Předkupní právo – upravuje § 2140 a násl. NOZ –pojem koupěchtivý
Pozn.: § 3062 zákonné předkupní právo spoluvlastníků podle § 140 zákona č. 40/1964 Sb. Zanikne uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. to neplatí v případě spoluvlastnictví k zemědělskému nebo rodinnému závodu.

47 Přídatné spoluvlastnictví – upravuje § 1223 NOZ
jedná se o speciální druh vlastnického práva věc náleží společně několika vlastníkům samostatných věcí (nadřazených) určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, a která slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné Pozn.: nadřazenou nemovitostí může být pozemek, stavba, jednotka i právo stavby § 1227 NOZ – podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví lze převést jen za současného převodu vlastnického práva k věci, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží. Převádí-li se vlastnické právo k takové věci, platí, že se převod vztahuje i na podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví.

48 Pozn.: na LV s nemovitostí v přídatném spoluvlastnictví nebudou informace o osobách, ale o nemovitosti, ke které se vztahuje samostatné LV pro nadřazenou nemovitost v informaci o parcele bude možné získat přehled o všech osobách, vlastnících nadřazené nemovitosti v návrhu na vklad ani ve smlouvě nebude nutné uvádět nemovitost evidovanou v přídatném spoluvlastnictví změna vlastníka na nadřazené nemovitosti automaticky vyvolá změnu u nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví

49 Doplnění přídatné spoluvlastnictví vzniká ze zákona zápis vkladem je pouze deklaratorní forma souhlasného prohlášení podíly spoluvlastníků na společné věci se stanoví poměrem výměry pozemků (pokud si spoluvlastníci velikost podílů neujednali jinak) - §1226 NOZ k přídatnému spoluvlastnictví se bude ukládat do sbírky listin dohoda spoluvlastníků o správě nemovitosti (tento údaj bude evidován i v souvislosti se zápisem svěřenského fondu, bytového spoluvlastnictví -§ 15 kat. V)

50 § 69 odst. 5 kat. V stanoví: Není-li v právním jednání, na základě kterého dochází k rozdělení pozemku, k jehož užívání slouží nemovitost v přídatném spoluvlastnictví, ujednáno, jaké podíly na nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví náleží k nově vznikajícím parcelám, zapíše katastrální úřad změnu podílu na nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví bez návrhu podle poměru výměr parcel vzniklých rozdělením původního pozemku. Obdobně se postupuje i v případě, kdy k rozdělení pozemku, k jehož užívání slouží nemovitost v přídatném spoluvlastnictví, došlo z jiného důvodu. Otázky související s přídatným spoluvlastnictvím: zákon řeší převod vlastnických práv, nikoliv přechod vlastnického práva (dědění) zákon neřeší situaci, kdy vlastník vlastní více nadřazených nemovitostí (jaký podíl se bude převádět s jednou z nadřazených nemovitostí, jaký podíl bude stanoven pro zastavení pouze jedné z nemovitostí) jak přinutit spoluvlastníky k prohlášení o vzniku přídatného spoluvlastnictví?

51 Správa svěřenského fondu – upravuje § 1448 – § 1474 NOZ
zakladatel vyčlení majetek a ten nebude ve vlastnictví, ale jen svěřen správci k určitému účelu Dle § 15 odst.2 kat.V. se eviduje i údaj o zakladateli Výhrada vlastnického práva – upravuje § 2132 NOZ vedlejší ujednání při kupní smlouvě Výhrada práva zpětné koupě – upravuje § 2135 NOZ Výhrada práva zpětného prodeje – upravuje § 2139 NOZ Zákaz zcizení nebo zatížení – upravuje § 1761 NOZ zákaz je platný, pokud byl zřízen na dobu trvání svěřenského fondu, svěřenského nástupnictví, zastoupení nebo na jinou určitou a přiměřenou dobu …

52 Ujednání o koupi na zkoušku – upravuje § 2150, § 2151 NOZ
právo s podmínkou odkládací nebo rozvazovací (významná role fyzického převzetí věci) Nájem – upravuje § 2201 a násl. NOZ nájem bude vznikat nájemní smlouvou, kterou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajimateli nájemné zápis do KN nevěcného práva vkladem na návrh vlastníka nebo nájemce se souhlasem vlastníka – vklad nemá konstitutivní účinky

53 Doplnění pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne Právo nájmu nemusí být zapsáno do veřejného seznamu (má význam při změně vlastnického práva, při stanovení výpovědní lhůty) nájem sjednaný na dobu delší než 50 let, má se za to, že je sjednán na dobu neurčitou smlouvy uzavřené do se po nabytí účinnosti NOZ podřídí jeho ustanovením, i když vznik nájmu, práva a povinnosti vzniklé před se budou posuzovat podle dosavadních právních předpisů (§ 3074 NOZ) nájem vzniklý před , který svou povahou odpovídá pachtu podle NOZ, se bude zapisovat: jako nájem, pokud nebude ujednáno, že se má řídit novou právní úpravou jako pacht, pokud bude ujednáno, že se má řídit novou právní úpravou (§ 3028 NOZ)

54 Porovnání: § 63 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb. Listiny sepsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a splňující náležitosti stanovené dosavadními právními předpisy jsou vkladovými listinami, i když nesplňují náležitosti předepsané tímto nebo jiným zákonem. Chybějící náležitosti musí obsahovat návrh na vklad. Pacht – upravuje § 2332 a násl. NOZ propachtovatel se zaváže přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zaváže platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci zemědělský pacht (zemědělské a lesní pozemky) pacht závodu (podnik)

55 Rozdělení práva k nemovitostem na vlastnické právo k jednotkám – vymezení jednotek v budově
podle NOZ odlišné určování velikosti podílů na nemovitostech změna pro vznik společenství – musí být založeno před prodejem páté jednotky, tzn. čtvrtý převod (blokační § 1198 odst. 2 NOZ – nutný vznik společenství) postup při zrušení vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. a přechod na režim dle NOZ – není jednotný, sjednocen postup při zrušení vymezených jednotek dle byt.zákona-stačí jen prohlášení vlastníků jednotek bez notářského zápisu nástavby, vestavby – dle smlouvy o výstavbě – vkladem Výhody vymezených jednotek dle NOZ prohlášení o vymezení jednotek není možné prohlásit za neplatné, když vlastnické právo k jednotce vzniklo vady prohlášení odstraní buď původní vlastník nebo více různých vlastníků jednotek, ale zejména ti, kteří budou změnou dotčeni (nemusí být 100 %) ke sloučení, rozdělení jednotek, změna užívání jednotky – už není nutný souhlas 100 % vlastníků – nadpoloviční většina –pokyny č.44

56 Upozornění 1) vkladem bude prováděn zápis vzniku, změny i zániku práva např.: dle usnesení o dědictví dle rozhodnutí soudu dle rozhodnutí finančního úřadu exekutorské zástavní právo soudcovské zástavní právo předkupní právo dle § 101 stavebního zákona = návrh podá osoba oprávněná z předkupního práva zánik společného jmění manželů (SJ) po uplynutí 3 let od zániku manželství výmaz VB dosmrtného užívání výmaz zástavního práva zápis budovy dočasné, na cizím pozemku

57 2) Vkladem nebude prováděn zápis:
budovy spojené s pozemkem (způsob využití) budovy spojené s právem stavby dle rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – pozemkové úpravy = obnova katastrálního operátu dle pravomocného rozhodnutí soudu o určení hranice pozemků výmaz budovy z katastru současně s výmazem všech navázaných práv První poznatky z praxe- výmaz jiných práv z katastru dle ust.§66 kat.V. -výmaz zástavního práva s odkazem na § 170 z.č.40/1964 -výmaz věcného břemene-nezaniká splynutím/ je možná osobní služebnost/,ostatní možnosti zániku podle NOZ -výmaz předkupního práva podle NOZ postoupení pohledávky se provádí vkladem /nejednotné postupy vyplývají z ust.§ 3028, 3029, 3073 NOZ/

58 § 13 – definice účastníka řízení
§ 12 vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení – beze změny § 13 – definice účastníka řízení účastníkem vkladového řízení je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje Pozn.: účastníkem řízení v případě rozhodnutí soudu není soud,u dědictví není notář, u exekutorského zástavního práva není exekutor,dražebník… -má vliv na procesní postupy při řízení,případně je rozhodující k podání návrhu na vklad

59 § 14 – náležitosti návrhu na vklad
beze změny – stanovený formulář doplněno o číslo elektronicky čitelný identifikační doklad (sdělí navrhovatel, pokud má přiděleno) vkladové řízení je zahájeno také tehdy, pokud katastrálnímu úřadu došlo od soudu nebo soudního exekutora jeho rozhodnutí nebo potvrzení o právu, které se zapisuje vkladem (platné i pro notáře) – zahájení řízení z moci úřední bez návrhu Pozn.: doručování návrhů na vklad katastrálnímu úřadu podatelna poštovní přeprava elektronicky do DS Formulářová vyhláška ze dne staré návrhy na vklad lze použít do konce roku 2014, není-li navrhované některé z „nových práv“


Stáhnout ppt "Katastr nemovitostí (od 1.1.2014 veřejný seznam)."

Podobné prezentace


Reklamy Google