Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v oblasti veřejné podpory České Budějovice 12. prosince 2013 www.europace.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v oblasti veřejné podpory České Budějovice 12. prosince 2013 www.europace.cz."— Transkript prezentace:

1 Novinky v oblasti veřejné podpory České Budějovice 12. prosince 2013 www.europace.cz

2 2 Obsah prezentace 1. Co se nemění? 2. Navrhované změny 3. Diskuze

3 3 Co se nemění - vymezení veřejné podpory o Článek 107 až 109 Smlouvy o fungování EU o Znaky veřejné podpory (čl. 107 odst. 1 SFEU) o je poskytována ze státních prostředků, o narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, o zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, o ovlivňuje obchod mezi členskými státy.

4 4 Co se nemění - formy veřejné podpory o granty, dotace o podpory na krytí provozních ztrát o zvýhodněné půjčky (úroky) o záruky, garance o selektivní odpouštění veřejných plateb (odvodů za zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zdravotní poplatky) o navýšení základního kapitálu o zvýhodněný prodej majetku města, kraje, státu; a další

5 5 Co se nemění - přístupy Komise Období 2007 – 2013 Rok 2006/2007 Finalizace operačních programů a jejich předložení Komisi (DG REGIO) ke schválení... nedokončené předpisy v oblasti veřejné podpory ze strany Komise, např. bloková výjimka až 6.8.2008 = komplikace při spouštění programů = kritika nejen ze strany EU Období 2014 – 2020 Rok 2013/2014 Finalizace operačních programů a jejich předložení Komisi (DG REGIO) ke schválení... nedokončené předpisy v oblasti veřejné podpory ze strany Komise, např. bloková výjimka slíbená v průběhu 2013 dosud není = komplikace při spouštění programů = bude kritika?

6 6 Navrhované změny - Regionální podpora – pravidla přijata 19. 6. 2013 - Pravidla na záchranu a restrukturalizaci – konzultace zahájeny 5. 11. 2013 (připomínky může zasílat kdokoliv! státní organizace přes ÚOHS) - VaVaI – východiska pro změny přijata již v roce 2012 - Ochrana ŽP – workshop na EK 12. 4. 2013, návrhy v písemné podobě - Rizikový kapitál – poslední jednání na EK 13. 9. 2013, nyní se zpracovávají výsledky konzultací - Podpora broadbandu (platí od 18. 12. 2012) Nové předpisy v oblasti veřejné podpory

7 7 Navrhované změny - Nový návrh blokové výjimky (připomínky k nově přidaným oblastem běží od 24. 7. 2013) - náprava škod způsobených přírodními katastrofami; - sociální podpora na přepravu pro obyvatele v odlehlých oblastech ; - podpora širokopásmové infrastruktury; - inovace; - kultura a zachování kulturního dědictví; - sportovní a multifunkční infrastruktury. - Podpora de minimis – nyní připomínky od 17. 7. 2013, bez výrazných změn pro ČR s výjimkou určení příjemce - Nyní probíhají i konzultace k blokové výjimce v oblasti zemědělství Nové předpisy v oblasti veřejné podpory

8 8 Navrhované změny - podrobněji Regionální podpora Nově bude třeba při poskytnutí regionální podpory splnit následující kritéria: 1. příspěvek k dosažení jasně vymezeného cíle společného zájmu; 2. trh nevytváří rovné podmínky; 3. vhodnost podpory; 4. pobídkový účinek podpory; 5. podpora omezená na minimum; 6. předcházení nežádoucím negativním účinkům; 7. transparentní poskytování podpory.

9 9 Navrhované změny - podrobněji Regionální podpora Míra podpory – stávající

10 10 Navrhované změny - podrobněji Mapa regionální podpory na období 2007-2013 Rozhodnutí EK N 510/2006 ze dne 24. 10. 2006 Regionální podpora

11 11 Navrhované změny - podrobněji Regionální podpora Míra podpory – navrhovaná

12 12 Navrhované změny - podrobněji Regionální podpora Měřeno paritou kupní síly za r. 2008-2010

13 13 Navrhované změny - podrobněji Míra podpory pro velké podniky 25 % pro střední 35 % a pro malé 45 % Pokud je zřejmé, že by se investice uskutečnila na stejném místě i bez podpory (neexistence pobídkového účinku podpory), nebo že má podpora přímou příčinnou souvislost s ukončením podobné činnosti v jiné oblasti (existence nežádoucího negativního účinku), nebude tato státní podpora označena za slučitelnou s vnitřním trhem! Regionální podpora

14 14 Navrhované změny - podrobněji Nový návrh blokové výjimky - stále platí „utopický“ plán schválení do konce roku 2013 náprava škod způsobených přírodními katastrofami; - sociální podpora na přepravu pro obyvatele v odlehlých oblastech; - podpora širokopásmové infrastruktury; - inovace; - kultura a zachování kulturního dědictví; - sportovní a multifunkční infrastruktury. Bloková výjimka

15 15 Navrhované změny - podrobněji Kultura a zachování kulturního dědictví o dosud povinnost notifikovat jednorázové podpory i programy o nově lze poskytnout provozní a/nebo investiční podporu na o muzea, umělecké galerie, archivy, knihovny, kulturní prostory, divadla, opery, koncertní síně, kina a další podobné kulturní infrastruktury a instituce; Bloková výjimka

16 16 Navrhované změny - podrobněji Kultura a zachování kulturního dědictví o hmotné dědictví včetně všech forem kulturního dědictví a archeologická naleziště, památky, historické památky a budovy; přírodní dědictví obcí a venkovské krajiny, a to pouze pokud přímo souvisí s kulturním dědictvím nebo pokud je formálně uznáno za kulturní nebo přírodní dědictví příslušnými orgány veřejné správy členských států; o nehmotné dědictví ve všech svých formách včetně folklorních tradic a řemesel; o umělecké akce, festivaly, výstavy a podobné kulturní činnosti; o vydávání hudby a literatury, včetně překladů. Bloková výjimka

17 17 Navrhované změny - podrobněji Kultura a zachování kulturního dědictví o nelze poskytnout na o psaní scénářů, vývoj, produkce, distribuce a propagace audiovizuálních děl o infrastrukturu filmových studií a tisk o v případě investic do infrastruktury musí být tato využita z 80 % ročně pro kulturní účely o míra podpory – určující schodek financování, max. 100 %, u vydávání hudby a literatury 70 % o blokovou výjimku nelze použít v případě překročení limitů u infrastruktury 70 mil. EUR, provozní podpora 25 mil. EUR / rok Bloková výjimka

18 18 Navrhované změny - podrobněji Sportovní a multifunkční infrastruktura o Podpora na výstavbu nebo modernizaci sportovní a multifunkční rekreační infrastruktury. o Podporovanou sportovní infrastrukturu tvoří zařízení určená alespoň z 80 % kapacity pro sport. Infrastruktura nesmí být využívána výhradně jediným profesionálním uživatelem a jiní profesionální či amatérští uživatelé ji ročně využívají alespoň z 20 % její kapacity. o Musí se jednat o multifunkční zařízení nabízející zejména kulturní a rekreační služby, přístup k infrastruktuře je otevřený několika uživatelům. Bloková výjimka

19 19 Navrhované změny - podrobněji Sportovní a multifunkční infrastruktura o Podniky, které financovaly alespoň 50 % investičních nákladů na infrastrukturu, mohou získat přednostní přístup za předpokladu, že je omezen na dobu nepřesahující dobu odpisů investic a byly zveřejněny podmínky přednostního přístupu. o Pro uživatele sportovní infrastruktury, kteří mají statut profesionálních sportovních klubů, zajistí členské státy, aby podmínky stanovování cen za používání infrastruktury konkurenčními kluby byly srovnatelné podle rejstříku. Bloková výjimka

20 20 Navrhované změny - podrobněji Sportovní a multifunkční infrastruktura o Způsobilými náklady jsou náklady na investice do hmotného a/nebo nehmotného majetku a provozní náklady související s provozováním sportovní nebo multifunkční rekreační infrastruktury během referenčního období, kterým je doba odpisů. o Podpora nesmí překročit odhadovaný schodek financování projektu a maximální intenzita podpory nesmí přesáhnout 75 % způsobilých nákladů. o Bloková výjimka nelze použít u podpory nad 15 mil. EUR nebo celkové náklady na projekt 30 mil. EUR Bloková výjimka

21 21 Navrhované změny - podrobněji o Limit 200 000 EUR během tří fiskálních let na jeden podnik se nemění o Vyloučené oblasti použití zůstávají o Upřesněno sčítání různých podpor de minimis o „Nově“ povinnost registru podpor de minimis (pro ČR nikoliv) o Nově vymezen příjemce podpory de minimis jako jediný podnik Podpora de minimis

22 22 Navrhované změny - podrobněji Nový pojem „jediný podnik“, do kterého spadají subjekty mezi kterými existuje alespoň jeden z těchto vztahů: i) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu, ii) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídicího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu, iii) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské (společenské) smlouvě (listině) nebo ve stanovách tohoto subjektu, iv) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, mezi nimiž a jedním či více dalšími subjekty existuje některý ze vztahů popsaných výše, jsou rovněž považovány za jediný podnik. Podpora de minimis

23 23 Diskuze www.europace.cz info@europace.czinfo@europace.cz – veřejná podpora a veřejné zakázky


Stáhnout ppt "Novinky v oblasti veřejné podpory České Budějovice 12. prosince 2013 www.europace.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google