Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace – příklad z praxe Michal Šidák Gymnázium dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem, Stavba řů 5 p ř ísp ě vková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace – příklad z praxe Michal Šidák Gymnázium dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem, Stavba řů 5 p ř ísp ě vková organizace."— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace – příklad z praxe Michal Šidák Gymnázium dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem, Stavba řů 5 p ř ísp ě vková organizace

2 Autoevaluace – příklad z praxe Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (2001) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (pro gymnázia) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění

3 Autoevaluace – příklad z praxe MOUDRÉ PARAGRAFY § 12 školského zákona Odst. 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí. Odst. 2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. (…) Odst. 5) Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní.

4 Autoevaluace – příklad z praxe MOUDRÉ PARAGRAFY § 8 odst. 2 vyhlášky o náležitostech DZ, VZ a VHŠ Rámcová struktura vlastního hodnocení školy:  podmínky ke vzdělávání;  průběh vzdělávání;  podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání;  výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce;  řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků;  úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

5 Autoevaluace – příklad z praxe MOUDRÉ PARAGRAFY § 9 vyhlášky o náležitostech DZ, VZ a VHŠ Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy:  vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků;  návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit;  vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku.

6 Autoevaluace – příklad z praxe ZVOLENÉ NÁSTROJE VLASTNÍHO HODNOCENÍ:  Dotazníky pro rodiče, žáky a učitele.  Testování průběhu vzdělávání prostřednictvím výzkumu SCIO, CERMAT a PISA 2006.  Testování klimatu v třídním kolektivu PPP.  „Barvy života“.  Kontrolní a hospitační činnost.  Výsledky žáků v soutěžních přehlídkách.

7 Autoevaluace – příklad z praxe UKÁZKY DOTAZNÍKU PRO RODIČE  Spolupráce s třídním učitelem je konstruktivní.  Myslím si, že jsme prostřednictvím webového portálu dobře informováni o prospěchu našeho dítěte.  Mám vážné výhrady k výuce: (výčet předmětů).  Mám pocit, že mé dítě již začalo kouřit. Rozhodně ano – 1; spíš ano – 2; spíš ne – 3 rozhodně ne - 4; nemohu se vyjádřit - ?

8 Autoevaluace – příklad z praxe DOTAZNÍKY PRO RODIČE (VÝSTUPY)  Spokojenost s možností vyjadřovat se k průběhu vzdělávání.  U žáků „velkého“ gymnázia vázne komunikace žáků se zákonnými zástupci o průběhu vzdělávání, přání rodičů být efektivněji informováni.  Rodiče vidí posuzování kvality výuky svými dětmi i v závislosti na kvalitě přístupu učitele k výuce.  Připomínky k práci některých třídních učitelů.

9 Autoevaluace – příklad z praxe UKÁZKY DOTAZNÍKU PRO ŽÁKY  Cítíte se být připraven/a pro další studium v oblasti: A.získání faktografických znalostí; B.komunikativních dovedností; C.samostatného řešení studijních úkolů.  Kdybyste se znovu rozhodoval/a, podal/a byste si přihlášku na naše gymnázium? Rozhodně anorozmýšlel/a bych seasi ne  Co vám během studia na našem gymnáziu chybělo?  Jmenujte dva (tři) pedagogy, které považujete za nejkvalitnější z těch, co vás letos učili.

10 Autoevaluace – příklad z praxe DOTAZNÍKY PRO ŽÁKY (VÝSTUPY)  97 % žáků by si znovu zvolilo vzdělávat se na našem gymnáziu.  Žáci „velkého“ gymnázia jmenovali nejkvalitnějšími pedagogy učitele přísné, s vysokými nároky na výuku a s dlouhodobější praxí na naší škole.  Žáci „malého“ gymnázia jmenovali nejkvalitnějšími pedagogy učitele temperamentní a mladé.  Maturanti se shodli, že škola je nedokázala připravit pro další život pouze v oblasti komunikativních dovedností.

11 Autoevaluace – příklad z praxe SNÍMKOVÁNÍ ŠKOLY METODOU „BARVY ŽIVOTA“ (Výstupy) Kvalita vzdělávacího procesu školy = souhrn tří nezávislých, ale navzájem se ovlivňujících oblastí. Efektivita učení – atmosféra vztahů – ohrožení rizikovými jevy. Efektivita učení – průměrná. Atmosféra vztahů podporujících vznik dovedností – průměrná. Ohrožení rizikovými jevy – nízké.

12 Autoevaluace – příklad z praxe VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ SCIO, CERMAT A PISA  Znalosti našich žáků jsou výrazně lepší než znalosti vrstevníků vzdělávaných na ZŠ nebo na jiných SŠ.  Znalosti našich žáků v porovnání se žáky jiných gymnázií nejsou horší, ale ani výrazně lepší.  Žáci nejsou často připraveni orientovat se v problémech, samostatně je analyzovat a hledat řešení.  Žáci mají sklon se podceňovat.  Nejhorších výsledků dosahují žáci v oblasti čtenářské gramotnosti.

13 Autoevaluace – příklad z praxe VÝSLEDKY VÝZKUMU PPP VE VYBRANÝCH TŘÍDÁCH  Žákovské kolektivy netvoří homogenní jednotky.  Dění ve třídě je vždy ovlivňováno některými žáky.  Selhává pozitivní působení třídního učitele.  Žáci pociťují jako nespravedlnost odlišný přístup k výchově a vzdělávání ze strany různých učitelů (v neprospěch učitelů mírných a benevolentních).

14 Autoevaluace – příklad z praxe ZÁVĚRY A OPATŘENÍ  Nedostatečná čtenářská gramotnost → zvýšení časové dotace pro ČJ, úprava osnov ve ŠVP, organizace jazykového (žurnalistického, filmového) projektu, angažování kvalitního učitele ČJ.  Nízké zapojení učitelů do grantové činnosti → účast na školeních DVPP, spolupráce s UJEP.  Častý vysokoškolský způsob výuky → nákup nových pomůcek, dovybavení tříd, podpora mladších učitelů, finanční motivace.

15 Autoevaluace – příklad z praxe D Ě KUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Autoevaluace – příklad z praxe Michal Šidák Gymnázium dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem, Stavba řů 5 p ř ísp ě vková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google