Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace – příklad z praxe

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace – příklad z praxe"— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace – příklad z praxe
Michal Šidák Gymnázium dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem, Stavbařů 5 příspěvková organizace

2 Autoevaluace – příklad z praxe
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (2001) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (pro gymnázia) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění

3 Autoevaluace – příklad z praxe
MOUDRÉ PARAGRAFY § 12 školského zákona Odst. 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí. Odst. 2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. (…) Odst. 5) Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní.

4 Autoevaluace – příklad z praxe
MOUDRÉ PARAGRAFY § 8 odst. 2 vyhlášky o náležitostech DZ, VZ a VHŠ Rámcová struktura vlastního hodnocení školy: podmínky ke vzdělávání; průběh vzdělávání; podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání; výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce; řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

5 Autoevaluace – příklad z praxe
MOUDRÉ PARAGRAFY § 9 vyhlášky o náležitostech DZ, VZ a VHŠ Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy: vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků; návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit; vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku.

6 Autoevaluace – příklad z praxe
ZVOLENÉ NÁSTROJE VLASTNÍHO HODNOCENÍ: Dotazníky pro rodiče, žáky a učitele. Testování průběhu vzdělávání prostřednictvím výzkumu SCIO, CERMAT a PISA 2006. Testování klimatu v třídním kolektivu PPP. „Barvy života“. Kontrolní a hospitační činnost. Výsledky žáků v soutěžních přehlídkách.

7 Autoevaluace – příklad z praxe
UKÁZKY DOTAZNÍKU PRO RODIČE Spolupráce s třídním učitelem je konstruktivní. Myslím si, že jsme prostřednictvím webového portálu dobře informováni o prospěchu našeho dítěte. Mám vážné výhrady k výuce: (výčet předmětů). Mám pocit, že mé dítě již začalo kouřit. Rozhodně ano – 1; spíš ano – 2; spíš ne – 3 rozhodně ne - 4; nemohu se vyjádřit - ?

8 Autoevaluace – příklad z praxe
DOTAZNÍKY PRO RODIČE (VÝSTUPY) Spokojenost s možností vyjadřovat se k průběhu vzdělávání. U žáků „velkého“ gymnázia vázne komunikace žáků se zákonnými zástupci o průběhu vzdělávání, přání rodičů být efektivněji informováni. Rodiče vidí posuzování kvality výuky svými dětmi i v závislosti na kvalitě přístupu učitele k výuce. Připomínky k práci některých třídních učitelů.

9 Autoevaluace – příklad z praxe
UKÁZKY DOTAZNÍKU PRO ŽÁKY Cítíte se být připraven/a pro další studium v oblasti: získání faktografických znalostí; komunikativních dovedností; samostatného řešení studijních úkolů. Kdybyste se znovu rozhodoval/a, podal/a byste si přihlášku na naše gymnázium? Rozhodně ano rozmýšlel/a bych se asi ne Co vám během studia na našem gymnáziu chybělo? Jmenujte dva (tři) pedagogy, které považujete za nejkvalitnější z těch, co vás letos učili.

10 Autoevaluace – příklad z praxe
DOTAZNÍKY PRO ŽÁKY (VÝSTUPY) 97 % žáků by si znovu zvolilo vzdělávat se na našem gymnáziu. Žáci „velkého“ gymnázia jmenovali nejkvalitnějšími pedagogy učitele přísné, s vysokými nároky na výuku a s dlouhodobější praxí na naší škole. Žáci „malého“ gymnázia jmenovali nejkvalitnějšími pedagogy učitele temperamentní a mladé. Maturanti se shodli, že škola je nedokázala připravit pro další život pouze v oblasti komunikativních dovedností.

11 Autoevaluace – příklad z praxe
SNÍMKOVÁNÍ ŠKOLY METODOU „BARVY ŽIVOTA“ (Výstupy) Kvalita vzdělávacího procesu školy = souhrn tří nezávislých, ale navzájem se ovlivňujících oblastí. Efektivita učení – atmosféra vztahů – ohrožení rizikovými jevy. Efektivita učení – průměrná. Atmosféra vztahů podporujících vznik dovedností – průměrná. Ohrožení rizikovými jevy – nízké.

12 Autoevaluace – příklad z praxe
VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ SCIO, CERMAT A PISA Znalosti našich žáků jsou výrazně lepší než znalosti vrstevníků vzdělávaných na ZŠ nebo na jiných SŠ. Znalosti našich žáků v porovnání se žáky jiných gymnázií nejsou horší, ale ani výrazně lepší. Žáci nejsou často připraveni orientovat se v problémech, samostatně je analyzovat a hledat řešení. Žáci mají sklon se podceňovat. Nejhorších výsledků dosahují žáci v oblasti čtenářské gramotnosti.

13 Autoevaluace – příklad z praxe
VÝSLEDKY VÝZKUMU PPP VE VYBRANÝCH TŘÍDÁCH Žákovské kolektivy netvoří homogenní jednotky. Dění ve třídě je vždy ovlivňováno některými žáky. Selhává pozitivní působení třídního učitele. Žáci pociťují jako nespravedlnost odlišný přístup k výchově a vzdělávání ze strany různých učitelů (v neprospěch učitelů mírných a benevolentních).

14 Autoevaluace – příklad z praxe
ZÁVĚRY A OPATŘENÍ Nedostatečná čtenářská gramotnost → zvýšení časové dotace pro ČJ, úprava osnov ve ŠVP, organizace jazykového (žurnalistického, filmového) projektu, angažování kvalitního učitele ČJ. Nízké zapojení učitelů do grantové činnosti → účast na školeních DVPP, spolupráce s UJEP. Častý vysokoškolský způsob výuky → nákup nových pomůcek, dovybavení tříd, podpora mladších učitelů, finanční motivace.

15 Autoevaluace – příklad z praxe
DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Autoevaluace – příklad z praxe"

Podobné prezentace


Reklamy Google