Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n Předmět Český jazyk, Jazykově-literární seminář Tematický okruh Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace T é ma Slohové postupy s ukázkami Označen í DUMU VY_12_INOVACE_103 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 19. července 2013 Anotace Formou výkladu se studenti seznámí s jednotlivými slohovými postupy. Součástí charakteristiky jednotlivých postupů jsou i ilustrativní ukázky s dalšími otázkami k porozumění textu.

2 Slohový postup Stylovým (slohovým) postupem se rozumí způsob kompozičního uspořádání a vnitřního členění tématu.

3 Slohový postup věcný (informační) ► Důraz na fakta ► Jednoduchá větná skladba ► Charakteristickými příklady jsou žánry jednacího stylu (oznámení, pozvánky, seznamy, inzeráty), ve stylu veřejných médií kratší zprávy.

4 Ukázka Dopravní podnik vydal aktualizovaný Atlas Pražské integrované dopravy. Zobrazuje linky metra, tramvají, městských i příměstských autobusů, železničních tratí a lanovky na Petřín. Navíc jsou v něm všechny cyklistické trasy. Koupit jej lze v informačních střediscích podniku za 290 korun. Pokuste se určit slohový útvar Pokuste se určit slohový útvar Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu.

5 Slohový postup popisný (deskriptivní) ► Cílem tohoto postupu je vytvořit celistvou představu věci nebo jevu ► Popis se rozlišuje na objektivní a subjektivní (v žánrech uměleckého stylu), statický (autor i předmět popisu zaujímají neměnné postavení, příznačný je výskyt statických sloves být, mít) nebo dynamický (odehrávající se v časovém průběhu, se slovesy pohybu). statický (autor i předmět popisu zaujímají neměnné postavení, příznačný je výskyt statických sloves být, mít) nebo dynamický (odehrávající se v časovém průběhu, se slovesy pohybu).

6 Ukázka Jihozápadní strana Koňského trhu má dvě různorodě komponované části. Na severu byl vymezen a přidělen klášteru Karmelitánů rozsáhlý pozemek, jehož hranice do náměstí byly dlouhé osm provazců. V jižní části tržiště od Vodičkovy ulice ke Koňské bráně ústily do náměstí ulice Štěpánská a Krakovská v rytmu nároží 1:2:1. Území prostírající se od Štěpánské ulice k budoucím hradbám a území mezi Koňským trhem a Žitnou ulicí mělo plochu asi 9 2/3 hektaru. Bylo děleno od severu k jihu ve dvou třetinách šířky ulicí, jmenovanou už od 14. století Krakovskou či V Krakově, širokou 24 lokty neboli 14,2 metru. LORENC V. Nové město pražské. Praha: Academia 1973, ISBN 80-7168-734-2, s. 55. 1.Vysvětlete význam spojení různorodě komponované části. 2.Kde se v Praze nacházel Koňský trh?

7 Slohový postup vyprávěcí (narativní) Dějovou výstavbu textu tvoří zpravidla pětice uzlových bodů: ► expozice: uvedení do situace vyprávění ► kolize: zápletka ► krize: vystupňování konfliktu ► peripetie: překážky, které pomáhají stupňovat napětí) ► závěrečné rozuzlení

8 Ukázka Vypravuje se, že kníže Václav zvěděl o úkladu a že byl varován. Nicméně s veselou myslí přijal pozvání Boleslavovo. Šel na hrad jeho a jedl na jeho hostině.Když v radovánkách nastala noc, přistoupil k Václavu jakýsi stařec a opět mu řekl: „Vrahové čekají, kníže, aby tě zabili.“ 1.Která historická událost je v textu popisována? 2.Pokuste se přiřadit text k literárnímu druhu a útvaru. Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu.

9 Slohový postup výkladový (argumentativní) ► Výkladový postup se vyznačuje snahou o objektivnost podání (zvláště prostřednictvím přesně vyjádřených pojmů). ► Postup se nejvíce uplatňuje ve funkčních stylech věcné povahy, zvláště ve stylu textů vědeckých. ► Součástí argumentace mohou být i přesné citace.

10 Ukázka Vyjdeme z předpokladu, že každý hodnotící soud je svou podstatou a povahou soudem etickým. Každý etický soud pak má hybridní charakter v tom smyslu, že je propojením kognitivní a emotivní složky. V radikální podobě na to upozorňovali někteří neopozitivisté, kteří etické soudy dokonce vylučovali z vědy proto, že prý nemají žádnou sensu stricto informativní hodnotu, že nic netvrdí, pouze vyjadřují naše pocity a mohou ovlivňovat pocity a postoje jiných. Jazyk etiky je z tohoto radikálního hlediska informačně neplnohodnotný, protože je jazykem čistě emotivním. Aniž nutně sdílíme toto krajní hodnotící stanovisko k hodnotícím a hodnotovým soudům, zdá se nesporné, že emocionální prvek z hodnotícího a hodnototvorného procesu prostě nelze vyloučit, což je ostatně dobře známo z dějin filozofie. PETRUSEK, M. Alternativní socilogie, Praha: SPN 1992. ISBN 80-7123-123-8. s 23. Posuďte odbornou náročnost textu. Komu je nejspíš určen? Posuďte odbornou náročnost textu. Komu je nejspíš určen?

11 Slohový postup úvahový (reflexivní) ► Na rozdíl od postupu výkladového je postup úvahy subjektivnější ► Klade větší důraz na osobitost vlastních autorových myšlenek a pocitů. ► Slovník je pestrý, vyhýbá se přílišnému užívání termínů.

12 Ukázka Třetí pochybení – viděno zpětně – je možno spatřovat v tom, že federální parlament nepřijal po roce 1989 ústavní zákon (běžným zákonem to upravit nelze), jímž by v souladu s evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod stanovil v naší Listině základních práv výjimku ze zákazu retroaktivity pro některé zločiny spáchané jménem státu. Já to ale za pochybení nepovažuju. 1.Kde byste se mohli s uvedeným textem setkat? 2.Jaký je význam výrazu retroaktivita v textu? Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu.

13 Doporučené použité materiály BOLFOVÁ, K. – SRPOVÁ, H. Stylistika, Učební text pro distanční formu vzdělávání. 1. vyd., Orlová 2007. ISBN 978-80-87113-30-1. s. 12 BOLFOVÁ, K. – SRPOVÁ, H. Stylistika, Učební text pro distanční formu vzdělávání. 1. vyd., Orlová 2007. ISBN 978-80-87113-30-1. s. 12 ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. s. 82 ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. s. 82 STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0. STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0. http://www.becko.eblog.cz/downloads/predmety /cjl/projekt/styly.pdf, 18. 7. 2013 http://www.becko.eblog.cz/downloads/predmety /cjl/projekt/styly.pdf, 18. 7. 2013


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google