Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

v dodávkách zdravotnické techniky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "v dodávkách zdravotnické techniky"— Transkript prezentace:

1 v dodávkách zdravotnické techniky
Kompletační činnost v dodávkách zdravotnické techniky jako jeden z účinných nástrojů efektivního řízení JAKÉHOKOLIV zdravotnického zařízení…

2 Edukační program společnosti HOSPIMED, spol.s r.o.
Tato přednáška je zařazena do vzdělávacího programu MIR – Maximální Individuální Rozvoj Edukační program společnosti HOSPIMED, spol.s r.o. Prezentuje MUDr Jindřich Řehák 2 2 2

3 Jako služba poskytovaná společností Hospimed spol. s r.o.
KOMPLETACE Jako služba poskytovaná společností Hospimed spol. s r.o. Hovoří o standardu služeb jednoho subjektu Neporovnává se službami jiných subjektů v dodávkách zdravotnické techniky

4 Příjemci služby KOMPLETACÍ tuzemští a zahraniční zadavatelé
Zřizovatelé , majitelé či pověřené organizace napřímo nebo prostřednictvím generálního dodavatele Veřejní zadavatelé Lůžkové ZZ Ambulantní ZZ Soukromí zadavatelé Lůžková ZZ Ambulantní ZZ

5 Veřejní zadavatelé Soukromí zadavatelé Lůžkové ZZ Ambulantní ZZ
Přestože zdánlivě postupují různě – sledují zcela identické cíle Analýza vlastních potřeb (např. projekt zdravotnické techniky) Průzkum trhu Veřejná zakázka dle zákona o veřejných zakázek Analýza vlastních potřeb (např. projekt zdravotnické techniky) Průzkum trhu Výběrové řízení na dodavatele

6 Přestože zdánlivě postupují různě – sledují zcela identické cíle
Veřejní zadavatelé Soukromí zadavatelé Přestože zdánlivě postupují různě – sledují zcela identické cíle „Co nejlépe nakoupit“

7 Co nejlépe nakoupit Zákon o VZ zná dvě kategorie posouzení –
Soukromý zadavatel Veřejný zadavatel Zákon o VZ zná dvě kategorie posouzení – Nejnižší nabídková cena Ekonomická výhodnost Bude posuzovat poměr cena/výkon Výhodnost všech ostatních služeb spojených s dodávkou

8 KOMPLETACE a ZVZ 137/2006 Sb. Rozdělení předmětu plnění veřejné zakázky (VZ) na menší části je porušením zásady nediskriminace – omezení možnosti ucházet se o VZ (§6) Předpokládaná hodnota VZ (§13) Předmět plnění VZ nesmí být rozdělen tak, aby se snížily finanční limity a VZ tak byla vypsána v méně přísném režimu, např. jako VZ podlimitní nebo malého rozsahu Součet předpokládaných hodnot obdobných, spolu souvisejících dodávek, které budou pořízeny v průběhu účetního období: nutno zvážit souvislosti věcné, časové, geografické, logistické, funkční, zdroje financování…

9 KOMPLETACE a dalších předpisy
K dodávkám ZT se vztahuje mnoho legislativních požadavků, jejichž dodržování vyžaduje kvalifikovaný, zkušený a odborný tým zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) BTK bezpečnostně technické kontroly prostředků ZT Výrobcem předepsané klinické zkoušky,postupy při instalaci a provozu, kalibrace, servis a údržba, oznamovací povinnost o uvádění na trh (MZ), oznamovací povinnost o nežádoucích příhodách (SÚKL) Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, zákon č. 320/2001 Sb. finanční kontrole ve veřejné správě

10 Dilema kupujícího : KOMPLETACE či nákup PO POLOŽKÁCH
Při které formě nákupu ušetřím S jakou perspektivou hodnotím ekonomickou výhodnost nabídky ?

11 Kupující při nákupu ZT Bezpečnost Hospodárnost investice a provozu
Dodávka a servis ZT s veškerými certifikáty Bezpečnost diagnostické či léčebné techniky pro Pacienta Ošetřující personál Hospodárnost investice a provozu Smysluplnost investice – návaznost na úhradu zdravotní péče Návratnost investice Nákladnost provozu Technická přiměřenost nakupované technik Výkon ve vztahu k potřebám…

12 Není KOMPLETACE jako kompletace…
Poradenství Technické Klinicko-aplikační Finanční Legislativní Projekční činnost Záměry Studie Rozpočty Projekty Inženýring dodávek Stavebně technický Technologický Dodávky Logistický management Časový management Ekonomický management Majetkový management Instalace, zprovoznění, BTK Zaškolení uživatelů a klinicko-aplikační školení Záruční a pozáruční servis Dodávky spotřebního materiálu a náhradních dílů Specializované vzdělávací programy Fázové zaškolování uživatele Produktová aplikační školení Worshopy Semináře Výstavy Kongresy Facility management ZT nebo celého zdravotnického zařízení…

13 Tým KOMPLETACE Tým KOMPLETACÍ = kvalifikovaní, zkušení a také certifikovaní specialisté Certifikovaný projektový manažer (6): řídí celou zakázku = projekt Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb (1): kontroluje soulad projektové dokumentace a předmětu dodávky. inženýring Certifikovaný biomedicínský inženýr (3): řídí procesy bezpečnosti ZT Certifikovaný biomedicínský technik (4): řídí procesy instalace ZT Autorizovaní servisní technici ZT (23): zajišťují instalace, zprovoznění, zaškolení, BTK, záruční a pozáruční servis Administrativní tým(5): účast v zadávacích řízeních, komplexní dokumentace zakázky, logistika Manažer integrovaného systému(2): kontrola dodržování legislativních norem, norem systému managementu jakosti, environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti informací

14 KOMPLETACE = kvalifikovaný personál
Obstarávání ZT není klíčovou a kontinuální činností zadavatele – zaměstnanci nemohli získat dostatečnou praxi s objemnými a složitými investičními projekty K udržení hospodárnosti slouží KOMPLETACE s rozsáhlými zkušenostmi z praxe, které pracovníci investora nemají příležitost získat (Hospimed realizuje ø 40 kompletačních zakázek ročně) Nákupem ZT od KOMPLETACÍ investor šetří prostředky, neboť nemusí kvůli konkrétní investiční akci najímat nové pracovníky nebo zaměstnávat pracovníky, jejichž vytíženost bude kolísat v závislosti na množství a rozsahu investic

15 KOMPLETACE

16 Ideální podoba KOMPLETACE jako komplexní služby
Poradenská činnosti v přípravných fázích záměru Konzultační činnosti ve fázi projektové přípravy, definice a optimalizace rozsahu předmětu dodávky Vyhodnocování správné výkonnosti ZT pro zajištění efektivnosti a přiměřenosti Rozvoj a inovace ZT, snaha o maximální aktuálnost dodávaných technologií Kompatibilita přístrojů v rámci dodávky, se stávajícími přístroji, s nemocničním IS… Realizace vlastní KOMPLETACE Ověření a případné zajištění stavební připravenosti, koordinace dodavatelů, zajištění předání přístrojů a zaškolení uživatelů, poskytnutí požadované dokumentace Služby navazující na zprovozněný soubor ZT Záruční a pozáruční servis unifikace záruční podmínek různých subdodavatelů na celý soubor ZT Centrální jediné call centrum Edukace = klinická aplikační školení, workshopy, odborné konference, semináře, Opakované přeškolení obsluhy podle potřeb uživatele Finanční, účetní a evidenční podpora Konzultace o možnostech spolufinancování , fondy, dodavatelský úvěr, .. Jednotná fakturace, cash flow, Tvorba souborů pro evidenční a majetkovou správu zadavatele

17 KOMPLETACE = právní jistota zadavatele
V oboru zdravotnictví je kompletační činnost vysoce specializovaný obor podnikání, který se využívá ve všech vyspělých zdravotnických systémech světa Česká i evropská legislativa kompletační činnost předpokládá a vytváří rámec jejího využívání Zadavatel může u kompletačních zakázek požadovat vysoké a bankovně zajištěné garance (jistina) za splnění dodávky v rozsahu, kvalitě a termínu, vysoké bankovně zajištěné garance po dobu záruční lhůty… Kompletace je jednou z forem nakupování ZT, plně respektující veškeré právní předpisy

18 KOMPLETACE – ekonomická výhodnost
Finanční stabilita KOMPLETACÍ zaručuje jistotu plnění všech smluvních závazků a to zejména v případech, kdy nastanou problémy… Synchronizace v platebním a účetním slova smyslu – jeden fakturující dodavatel Předfinancování subdodávek… Finanční služby (nejčastěji dodavatelský úvěr…, často u dotačních titulů financování spoluúčasti…) Snazší finanční kontrola stran zadavatele i orgánů dozoru… A mimochodem…Veřejné peněžní prostředky musí být vynakládány účelně, hospodárně a efektivně – primární principy kompletačních dodávek (jedno výběrové řízení na celý soubor ZT)

19 Výrobce a KOMPLETACE „Světem hýbe obchod a nikoli výroba…“
Jen každý X-tý výrobce má svou vlastní kmenovou prodejní síť (bez distributora) Ne každý výrobce ve své kmenové prodejní síti je ochoten „zkompletovat“ cizí produkt s vlastní kmenovou dodávkou… Ale většina výrobců dnes má stratifikaci cen pro uživatele a pro KOMPLETACE (maloobchod, velkoobchod…)

20 KOMPLETACE = služba pro malé (specializované) distributory
Často rodinné podniky s malým obratem a omezeným kapitálem pro (před)financování dodávek Často bez dostatečného kreditu u výrobců pro získání zboží před jeho úhradou Bez hlubší znalosti ZVZ – omezená schopnost účasti ve VZ Často neschopnost akceptovat smluvní podmínky zadavatele…

21 Generální dodavatel (stavby) versus KOMPLETACE
Zákon i praxe připouští jak oddělené dodávky stavby a technologie, tak „zastřešení“ jediným dodavatel (=GD a to většinou stavbou) Ani vám nic nebrání při stavbě RD nechat si od stavební firmy dodat i klavír do obývacího pokoje, ale pravděpodobně to neuděláte… Zájmy stavebního a technologického dodavatele jsou de fakto neslučitelné, (stavba co nejvíce kubíků betonu, dodavatel ZT např. „vyšperkované“ operační sály) Z realizovaných zakázek KOMPLETACE lze více doporučit oddělení stavební a technologické zakázky.

22 Novináři versus KOMPLETACE

23 CITACE ZDN.cz Ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka Označil neprůhledné nákupy přístrojů přes prostředníky za největší problém českého zdravotnictví. „Obecně nám vadí nakupování přes prostředníky, protože se ten nákup vždycky prodraží. Na zdravotnických přístrojích je to vidět zcela zřetelně“

24 CITACE 30.01.2010 Studio 6 Dětská neuroložka MUDr. Alena Dernerová
Kompletátorské firmy, když to řeknu hodně vulgárně, tak jsou vlastně překupnické firmy a víceméně je to takový mezičlánek, který by tam vůbec nemusel být. A tyto kompletátorské firmy jsou firmy, kterých, tuším, že jich je 5 v České republice se vyskytujících, a vlastně ty zpracovávají jakoby ty velké zakázky. To znamená, že různé podniky, nemyslím teď už jenom vlastně podnik zdravotnictví v uvozovkách, vlastně mají určitý finanční obulus, nějakou zakázku a je vypsáno výběrové řízení. Ale to výběrové řízení už je vypsáno tak, že jsou tam takové kvalifikační předpoklady, které může splnit pouze kompletátorská firma. Takže jsou vyřazeni prostě ti bazální ty výrobci, prodejci.

25 CITACE 08.07.2010 HN.iHNed.cz Poslanec Libor Ježek (ODS)
Zadávací podmínky jsou dělané na kompletátory, kteří pouze s náležitým ziskem přeprodají to, co nakoupili. Evidentně nesmyslná je například podmínka, aby firma nebyla zadlužená – ta opět vyšachovává ze hry přímé výrobce. Proč bych jim nic nemohl dodat, když jsem zadlužen? Vždyť oni přece platí mně, ne já jim.

26 CITACE Radiožurnál Předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel A druhá věc je, že veškeré zakázky, ať už stavební nebo prostě na přístroje, jsou nesmírně předražené. Můžeme se teď bavit, jestli to je 20, 25 procent, ty názory se různí. A víte to, že existují tady různé takové překupnické firmy, když to takhle řeknu nebo kompletační firmy, se jim říká, a ty nákupy nesmírně prodražují. Jsou to jak stavby, tak nákupy přístrojů.

27 Znejistěný zadavatel…
I zadavatel znalý zákona pochybuje o svém zvoleném postupu díky výrokům politiků, funkcionářů, žurnalistů A i sekundárně se dopouští pod pomyslným tlakem mínění veřejnosti chyb v procesu VZ…

28 „Top 10“ argumentů pro KOMPLETACE
Opora v zákonech Minimalizace procesních problémů s VZ ISO certifikovaný proces zakázky Jedna smlouva, jedny garance, jedny platební podmínky Jediná odpovědnost za kontrolu stavební připravenosti Jednotná dokumentace ( dodací, předávací protokoly…) Jediná faktura (příp. jediný fakturující) Jediné obchodní a servisní call centrum Jednotná a úplná archivace dokumentace zakázky Úspora kvalifikovaného personálu na straně zadavatele


Stáhnout ppt "v dodávkách zdravotnické techniky"

Podobné prezentace


Reklamy Google