Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální novelizace zákona o odpadech Štěpán Jakl odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální novelizace zákona o odpadech Štěpán Jakl odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1

2

3 Aktuální novelizace zákona o odpadech
Štěpán Jakl odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

4 Obsah prezentace 1) Zákon ze den 23. září 2014, který byl dne podepsán prezidentem republiky (doposud nebyl zveřejněn v Sbírce)   Průběh projednání Požadavky na sběr odpadů v obcích Konec sklákování Změna technického zabezpečení skládek Rozšíření možností pro odebrání souhlasu s provozem zařízení ke sběru a výkupu odpadů 2) Návrh novely zákona aktuálně rozeslaný do MPŘ Důvody předložení Změny vyloučení z působnosti Změny v definicích Změny HNVO a úprava ustanovení o hierarchii Transpozice změn směrnice o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a ak. Evidence a přidělování identifikačních čísel zařízení a úprava ELPNO Změny plánů odpadového hospodářství Úprava příloh č. 3 a 4

5 Průběh projednávání 1) Původně Senátní návrh, který dával obci možnost regulovat čas a místo, kde mohou být provozována zařízení ke sběru a výkupu odpadů 2) Po připomínkách Ústavněprávního výboru změněno pouze na rozšíření důvodů pro odebrání souhlasu pro zařízení ke sběru a výkupu o porušení zákazu výkupu odpadů od fyzických osob. 3) V Poslanecké sněmovně přijat pozměňovací návrh, který zavádí povinnost tříděného sběru v obcích, omezení skládkování, a omezení technického zabezpečení skládek. 4) Senát následně schválil pozměňovací návrh, který zakazoval výkup odpadů od fyzických osob. 5) Poslanecká sněmovna senátní změny přehlasovala. Účinnost nastavena na 1. ledna 2015

6 Obsah novely 1) Zavedení povinnosti odděleného soustřeďování plastů, kovů, papíru, skla a biologicky rozložitelných odpadů. Podrobnosti stanoví MŽP vyhláškou. Návrh vyhlášky bude předložen do konce října do MPŘ. Vyhláška upřesní: Povinnost odděleného soustřeďování BRKO je splněna pokud je sbírán biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu alespoň v období od 1.4. do Ostatní odpady je třeba sbírat po celý rok kromě NO, kde je zachována povinnost zajištění alespoň dvakrát do roka. 2) Ministerstvo nově vymezí vyhláškou odpady, které mohou být využívány jako TZS. Celkové množství TZS bude omezeno na 20 % hmotnosti odpadů uložených na skládku. 3) Na skládky bude od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem. 4) Možnosti krajského úřadu odebrat souhlas k provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů rozšířena o případ, kdy provozovatel poruší zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob.

7 Důvody přípravy další novely
1) Výtky Evropské komise k transpozici rámcové směrnice o odpadech. (vyloučení z působnosti, definice, hierarchie, plány odpadového hospodářství, definice způsobu využívání a odstraňování odapdů) 2) Transpozice změny směrnice o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. 3) Zapracování nových požadavků ekoauditu. (úprava ELPNO, zrušení zpětného odběru odpadních olejů) Harmonogram: Dokončeno vnitřní připomínkové řízení. Aktuálně předloženo do Meziresortního připomínkového řízení. Účinnosti nastavena na 1. března 2015

8 Vyloučení z působnosti § 2
(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod2), pokud jde o nakládání dle povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jejich odvádění kanalizací, b) odpadů drahých kovů, f) odpadů plastických trhavin, výbušnin a munice, vyřazených plastických trhavin, výbušnin a munice, h) vytěžených sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, u kterých vlastník prokázal, že vyhovují limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, stanoveným v příloze č. 9 k tomuto zákonu, a sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků používaných na zemědělském půdním fondu podle zvláštních právních předpisů, (včetně přílohy č. 9) Bude nahrazeno vyhláškou, která stanoví podrobnosti, kdy jsou sedimenty vedlejším produktem

9 Definice § 4 e) nakládáním s odpady – obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů, m) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů včetně jejich předběžného třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na zpracování odpadu, n) tříděným sběrem - sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu a povahy odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování, z) obchodníkem - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které nakupují nebo prodávají odpad a jednají přitom na vlastní odpovědnost, včetně, osob, které nemají odpady fyzicky v držení, aa) předcházením vzniku - opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují: množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků, nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví nebo obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.

10 HNVO § 9 a hierarchie § 9a Změny v HNVO
Text byl všude doplněn tak, aby bylo zřejmé, že hodnocení může provádět více osob. Dále bylo rozšířeno zmocnění tak, aby mohly být vyhláškou stanoveny také požadavky na sdělení. Změny v textu hierarchie (2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí. (3) Při uplatňování hierarchie se uplatní a) celý životní cyklus výrobků a materiálů zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví, b) zásada udržitelnosti včetně technické proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti, c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady.

11 Změny směrnice2006/66/ES 1) Ruší se některé výjimky ze zákazu uvádění baterií a akumulátorů na trh Od 1. října 2015 bude zakázáno uvádět baterie s větším obsahem rtuti než je 0,0005 % Od 1. ledna 2016 se nesmějí uvádět baterie s obsahem kadmia vyšším než 0,002 % a to včetně baterií pro bezšňůrové elektrické nástroje. Baterie a akumulátory je podle směrnice prodávat do vyprodání zásob. 2) Místo dosavadního sousloví minimální materiálové využití odpadů bude používán výraz minimální úroveň recyklace baterií a akumulátorů. 3) Dochází také k úpravě ustanovení zmocňujícího ministerstvo ke stanovení způsobu výpočtu minimální účinnosti materiálového využití, protože výpočet minimální účinnosti recyklace je stanoven přímo použitelným právním předpisem EU.

12 Změny v § 39 Zkrácení doby pro ohlášení provozu zařízení ze dvou měsíců na 15 dní. Úprava identifikačních čísel zařízení. (13) Pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností přiděluje krajský úřad zařízením ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízením podle § 14 odst. 2 a malým zařízením podle § 33b odst. 1 do patnácti dnů ode dne vydání souhlasu podle § 14 odst. 1, vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci, ohlášení zahájení provozu zařízení podle § 14 odst. 2 a § 33b odst. 1 identifikační číslo zařízení. Při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností podle § 39 a 40 je každý povinen přidělená identifikační čísla zařízení používat. U provozovatelů zařízení, které doposud nemají přidělené identifikační číslo zařízení, budou muset na základě přechodného ustanovení jednorázově ohlásit příslušnému krajskému úřadu provoz zařízení. V odstavci 7 zkrácena lhůta pro zaslání zpracovaných údajů. Důvodem je potřeba dat, kvůli vyhodnocování POH a reportingu.

13 Úpravy ELPNO Jedná fakticky o ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, proto je oproti současnému znění zákona o odpadech změněno označení této agendy na Ohlašování přepravy NO Nastavení systému elektronického ohlašování bylo oproti podobě ve znění zákona č. 169/2013 Sb. zjednodušeno. 1) Povinnost potvrdit dokončení přepravy během jednoho dne byla prodloužena na 3 dny, stejně tak termín pro doplnění údajů do systému v případě jeho výpadku a opětovného zahájení provozu. 2) Jednodušeji upraven postup v případě přerušení provozu integrovaného systému ohlašovacích povinností. 3) Za odesílatele může nově povinnost ohlášení přepravy nebezpečných odpadů splnit příjemce odpadů.

14 Požadavky na plány OH Nově nastaveny požadavky na obsah plánu přecházení vzniku odpadů. Závazná část plánu musí obsahovat cíle pro přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí. Nově v zákoně vymezeny požadavky na obsah analytické a směrné části POH ČR a POH krajů. Odpovídající změny jsou provedeny také v § 43 u plánů odpadového hospodářství krajů. U krajských POH nově nastaven způsob kontroly obsahu ze strany MŽP. Směrná část POH krajů bude obsahovat kritéria pro přidělování podpory z veřejných zdrojů. Upraveny také požadavky na podobu POH obcí.

15 Úprava příloh č. 3, 4 a 12 Vymezení způsobů využívání a nakládání je třeba textově uvést do souladu s rámcovou směrnicí. Zejména je třeba doplnit poznámky, k některým způsobům využívání a odstraňování. V textu přílohy č. 12 je třeba provést drobnou úpravu textu tak, aby se nižší minimální účinnost vztahovala na zařízení nejen odsouhlasená, ale také provozovaná před 1. lednem 2009.

16 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl odbor odpadů

17


Stáhnout ppt "Aktuální novelizace zákona o odpadech Štěpán Jakl odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google