Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POH ČR Babylon Liberec 22. října 2014 Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POH ČR Babylon Liberec 22. října 2014 Ing"— Transkript prezentace:

1 POH ČR 2015 - 2024 Babylon Liberec 22. října 2014 Ing
POH ČR Babylon Liberec října Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

2 Příprava POH ČR MŽP návrh nového POH ČR – strategie na další
10 leté období ( ) Nástroj pro řízení OH a pro realizaci dlouhodobé strategie OH Závazky vůči EU Potřeby OH

3 Nový POH ČR – harmonogram (1)
POH ČR (SEA verze = úvodní část, souhrn analytické části, závazná část, směrná část) Projednání v Radě pro OH (březen 2014) Vnitroresortní připomínkové řízení (březen 2014) Meziresortní připomínkové řízení a rozšířené veřejné připomínkové řízení (květen 2014) Vypořádání zásadních připomínek z MPŘ (12. září), následná jednání Posouzení vlivů POH na ŽP (SEA proces) Veřejné projednání v rámci SEA (18. listopadu 2014) Ekonomická analýza POH

4 Nový POH ČR – harmonogram (2)
Dopracování POH Příprava nařízení vlády Předložení závazné části POH ČR vládě Vydání nařízení vlády o POH ČR (závazné části) ve Sbírce zákonů (prosinec 2014) Účinnost POH ČR (leden 2015)

5 POH ČR (SEA verze) 1) Úvodní část (základní informace)
působnost, doba platnosti, struktura POH, konzultační proces, institucionální zabezpečení 2) Vyhodnocení stávajícího stavu OH v ČR Souhrn analytické části (vývoj a stav OH) datové zdroje, souhrnná data o OH, trendy vývoje a vyhodnocení OH, stav plnění evropských cílů, nová prognóza vývoje produkce KO a nakládání s KO do roku 2024, priority OH ČR , infrastruktura OH, vyhodnocení prevenčních přístupů a opatření v OH

6 POH ČR 3) Závazná část (nařízení vlády, strategie, cíle) Zohledňuje:
Základní princip - hierarchie nakládání s odpady Politiku životního prostředí ČR Jiné strategické dokumenty ČR (Surovinová politika, SEK) Evropské závazky ČR Evropské strategické dokumenty Potřeby současného odpadového hospodářství Roadmap EK pro ČR Kapitola 3.7. – „Program předcházení vzniku odpadů“ (1 hlavní cíl a 13 dílčích cílů)

7 POH ČR Program předcházení vzniku odpadů
Principy, cíle, opatření jsou součástí POH ČR Proces SEA (29. srpna zveřejnění stanoviska SEA) Předložení „Programu předcházení vzniku odpadů ČR“ do vlády (podzim 2014)

8 POH ČR Závazná část Cíle - 61 cílů 4 strategické 23 hlavních
34 dílčích Zásady Opatření

9 POH ČR Vyšší preference Nižší

10 POH ČR Strategické cíle pro období 2015-2024:
Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

11 POH ČR Závazná část: Zásady pro nakládání s odpady.
Zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů (prioritní odpadové toky např. KO, SKO, BRO a BRKO, SDO, NO, výrobky s ukonč. životností s režimem ZPO, kaly z ČOV, odpady ze zdravot. a veter. péče, odpady želez a nežel. kovů a další). Cíle pro prioritní odpadové toky. Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady. Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů.

12 POH ČR Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl. Program předcházení vzniku odpadů. Odpovědnost za plnění POH ČR a POH krajů a zabezpečení kontroly plnění POH ČR a POH krajů. Soustava indikátorů k hodnocení stavu OH ČR a plnění POH ČR a POH krajů. Zajištění datové základny pro hodnocení OH, POH ČR a POH krajů.

13 POH ČR 4) Směrná část Definuje podmínky, předpoklady pro splnění stanovených cílů. Nástroje pro prosazování a kontrolu plnění POH ČR (i ekonomické - poplatky) Přílohy POH: přehled cílů, soustava indikátorů OH, právní předpisy, použité zkratky, zdroje

14 Obsah POH ČR - Priority Hlavní priority OH ČR pro 2015 – 2024:
Předcházení vzniku odpadů a snižování nebezpečných vlastností odpadů. Opětovné použití výrobků s ukončenou životností. Kvalitní recyklace a maximální využití vhodných odpadů (materiálové, energetické, biologické) a to především ve vazbě na průmyslové segmenty v regionech (zemědělství, energetiku, stavebnictví).

15 Obsah POH ČR - Priority Optimalizace nakládání s BRKO a ostatními BRO na území ČR, s důrazem na povinné zavedení odděleného sběru BRO. Povinné zavedení tříděného sběru přinejmenším pro odpady z: papíru, kovu, plastu a skla do roku 2015. Energetické využívání odpadů, KO, zejm. SKO. Zásadní omezení skládkování na území ČR. Optimalizace veškeré činnosti v OH s ohledem na ochranu zdraví lidí a ŽP.

16 Obsah POH ČR - Priority Optimalizace veškeré činnosti v OH, s ohledem na vynaložené náklady a ekonomickou a sociální udržitelnost. Vyjasnění stavu, kdy odpad přestává být odpadem. Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti OH v regionech i v rámci ČR.

17 Závazná část POH ČR - Zásady
Zásady pro nakládání s odpady Předcházet vzniku odpadů. Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii. Při uplatňování hierarchie podporovat možnosti, které představují nejlepší celkový výsledek z hlediska ŽP. Zohledňovat celý životní cyklus výrobků a materiálů. Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin. Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.

18 Obsah POH ČR - Zásady Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů. Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů. U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od hierarchie, je-li to odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu. Při uplatňování hierarchie zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické proveditelnosti a hospodář. udržitelnosti. Při uplatňování hierarchie zajistit ochranu zdrojů surovin, ŽP, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady.

19 Cíle POH ČR Cíl: Komunální odpady:
Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.

20 Cíle POH ČR Zásady a opatření:
Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plast, sklo, kovy, nápojové kartony). V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný) sběr využitelných složek KO, minimálně papíru, plastů, skla a kovů. Systém sběru KO v obci stanovuje obec v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou. Rozsah a způsob odděleného sběru musí být dostatečný pro zajištění splnění cílů POH pro KO.

21 Cíle POH ČR Úprava SKO tříděním pouze jako doplňková technologie úpravy odpadů před jejich dalším materiálovým a energetickým využitím. Tato úprava nenahrazuje oddělený sběr využitelných složek KO. Průběžně vyhodnocovat obecní systém nakládání s KO. Na úrovni obce informovat 1 x ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s KO o způsobech a rozsahu odděleného sběru KO, využití a odstranění KO. Na úrovni obce 1 x ročně zveřejnit kvantifikované výsledky OH obce.

22 Cíle POH ČR Cíl: SKO: Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.

23 Cíle POH ČR Zásady a opatření: Významně omezit skládkování SKO.
Snižovat produkci SKO zavedením nebo rozšířením odděleného sběru využitelných složek KO, včetně BRO. SKO zařadit mezi odpady, u nichž se předpokládá zákaz skládkování od 2024. Průběžně upravovat poplatek za skládkování využitelných KO tak, aby jeho výše znevýhodňovala skládkování těch druhů odpadů, které bude od roku 2024 zakázáno skládkovat. V adekvátní míře energeticky využívat SKO.

24 Cíle POH ČR Cíl: BRO a BRKO:
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995.

25 Cíle POH ČR Zásady a opatření:
V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru BRO a nakládání s nimi, minimálně pro BRO rostlinného původu. Podporovat a rozvíjet systém sběru BRKO. Podporovat maximální využívání BRO a produktů z jejich zpracování. Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití BRO.

26 Cíle POH ČR Povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci napojení na systém obce odděleně odkládat BRO, minimálně BRO rostlinného původu. Na úrovni obce informovat 1 x ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s KO o způsobech a rozsahu odděleného sběru BRO a o nakládání s nimi. Minimálně 1 x ročně zveřejnit kvantifikované výsledky OH obce. Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování BRO u FO.

27 Cíle POH ČR Podporovat výstavbu zařízení pro využití BRO.
Vytvořit podmínky k odbytu výstupních produktů ze zpracování odděleně sebraných BRO, tj. kompostu a digestátu, především pro využití v zemědělské výrobě a také v obcích. Ve spolupráci s Mze motivovat zemědělce k částečné náhradě průmyslových hnojiv hnojivy vyrobenými z odpadů. Podporovat energetické využívání SKO. Stanovit od roku 2024 zákaz skládkování SKO, recyklovatelných a využitelných odpadů.

28 Cíle POH ČR Cíl: Stavební a demoliční odpady:
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny SDO kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).

29 Cíle POH ČR Zásady a opatření:
Regulovat vznik SDO a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lid. zdraví a ŽP. Maximálně využívat upravené SDO a recykláty. Přechod recyklovaného SDO na výrobek -pokud nebude zpracován legislativní dokument na úrovni EU, pak ho vypracovat na národní. Zamezit využívání neuprav. SDO, s výjimkou výkopových zemin a hlušin bez N vlast. Zjednodušit pravidla pro využívání upravených SDO a recyklátů z těchto odpadů. Vymezit rozsah druhů SDO vhodných k využití na povrchu terénu.

30 Cíle POH ČR Cíl: Obaly a obalové odpady
Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020. Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020. Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020. Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.

31 Cíle POH ČR Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. Opatření: Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění KO, včetně jejich obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto systému.

32 Cíle POH ČR Cíl: Síť zařízení pro nakládání s odpady
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území ČR. Princip: Nezbytnost stanovit a koordinovat krajským POH síť zařízení k nakládání s odpady ve větší vazbě na OH a aktuální stav plnění cílů POH ČR a POH kraje.

33 POH ČR Zásady pro vytváření sítě zařízení pro nakládání s odpady:
Podporovat výstavbu zařízení v souladu s hierarchií. Navrhovat nová zařízení v souladu s legislativními, technickými požadavky a BAT. Z veřejných zdrojů podporovat výstavbu zařízení, která budou v souladu s POH kraje, POH ČR. V rámci procesu hodnocení k podpoře z veřejných zdrojů podrobně posuzovat zařízení (zajištění vstupů, adekvátnost z hlediska kapacity, smluvního zajištění odbytu výstupů). Podpora výstavby zařízení v souladu s regionálními potřebami. Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů z veřejných prostředků.

34 POH ČR Z veřejných zdrojů podporovat výstavbu zařízení, u kterých je výstupem dále materiálově využitelný produkt. K prokázání potřebnosti zařízení, pro podporu tohoto zařízení z veřejných zdrojů bude třeba doporučující stanovisko kraje, které se bude opírat o soulad s POH kraje. Zapracovat postupně požadavky na vytváření sítě zařízení do výstupů územního plánování. Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů z veřejných prostředků.

35 POH ČR Vymezit odpadové toky a podmínky jejich zpracování, za kterých nebude vyžadováno povolení k provozu zařízení. Zaměřit se na stav kdy odpad přestává být odpadem a metodicky objasnit postupy vedoucí k vyjmutí z odpadového režimu. Podporovat projekty zaměřené na vývoj nových technologií využití, recyklace a zpracování odpadu.

36 POH ČR a Infringementová novela
POH ČR směrná: Informace nezbytné pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení podporovaná z veřejných zdrojů, pokud je to s ohledem na plnění cílů nezbytné. Návrhy potřebných zařízení nadreg. významu, pokud je to s ohledem na plnění cílů nezbytné. POH krajů směrná: Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů. Záměry pro potřebná zařízení, pokud je to s ohledem na plnění cílů nezbytné.

37 Odpovědnost POH ČR a POH krajů
MŽP a kraje kontrolují vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů, naplňování cílů, zásad a opatření POH. Kraje budou průběžně, minimálně v rámci vyhodnocení POH kraje vyhodnocovat systém nakládání s odpady a s VUŽ. Vyhodnocení systému tříděného sběru, nakládání, sítě zařízení pro nakládání s odpady a plnění cílů POH. Kraj zpracovává zprávu o stavu plnění POH kraje, jedenkrát za dva roky do 15. listopadu za uplynulé dvouleté období. Na základě výsledku navrhuje opatření. (MŽP metodický návod)

38 Odpovědnost POH ČR a POH krajů
MŽP a kraj využije všechny dostupné nástroje a prostředky k zajištění plnění POH. MŽP zpracovává zprávu o stavu plnění POH ČR, jedenkrát za dva roky do 31. prosince za uplynulé dvouleté období. Na základě výsledku navrhuje opatření. Rada pro OH projednává navržená opatření pro podporu plnění POH ČR a předkládá ministrovi návrhy na změny POH ČR.

39 POH krajů – Infringementová novela
Kraj v sam. půs. je povinen zpracovat a schválit návrh POH kraje nebo jeho změny do 12 měsíců od účinnosti POH ČR. POH kraje na dobu nejméně 10 let. POH kraje zpracován do 6 měsíců od změny podmínek. Kraj zasílá návrh POH MŽP k odsouhlasení. MŽP do 2 měsíců sdělí kraji své připomínky. Kraj POH dle připomínek MŽP upraví a opět zasílá MŽP. Závaznou část POH kraj vyhlásí obecně závaznou vyhláškou.

40 Děkuji za pozornost Tel:


Stáhnout ppt "POH ČR Babylon Liberec 22. října 2014 Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google