Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská směrnice o odpadech z pohledu měst a obcí Ing. Zuzana Kubínová oddělení ovzduší a odpadů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská směrnice o odpadech z pohledu měst a obcí Ing. Zuzana Kubínová oddělení ovzduší a odpadů."— Transkript prezentace:

1 Evropská směrnice o odpadech z pohledu měst a obcí Ing. Zuzana Kubínová oddělení ovzduší a odpadů

2 Rámcová směrnice o odpadech č. 98/2008  směrnice byla zveřejněna v Úředním věstníku EU dne 19.11.2008  členské státy mají povinnost ji přijmout do 12.12.2010  přiblížení EU k „recyklační společnosti“ předcházením vzniku odpadů, využívání odpadů jako zdrojů (surovin, energie) → oddělený sběr odpadů (ke zlepšení a usnadnění možností využívání)  členské státy by měly podporovat používání recyklovaného materiálu (např. papír)

3 Klíčové body směrnice  pětistupňová hierarchie nakládání s odpady  cíle pro recyklaci odpadů a předcházení vzniku odpadů  definice: využití, odstranění, předcházení vzniku, opětovné použití (výrobku), příprava k opětovnému použití (výrobek se stal odpadem), stav, kdy odpad přestává být odpadem, vedlejší produkt ad.

4 Hierarchie způsobů nakládání s odpady Členské státy jsou povinny zajistit, aby zpracování odpadové legislativy a politiky představovalo transparentní proces, měli by být zapojeni občané a zainteresované subjekty. Předcházení vzniku Příprava k opětovnému použití Recyklace Jiné využití, např. energetické využití Odstranění

5 Předcházení vzniku  opatření přijatá před vznikem odpadu - omezení množství odpadu, nepříznivých dopadů vzniklého odpadu na ŽP a zdraví lidí, obsah škodlivých látek  členské státy vypracují do 12.12.2013 programy předcházení vzniku odpadů - stanovení cílů, kvantitativní a kvalitativní opatření  do roku 2020 by měla být zrušena závislost na hospodářském růstu

6 Příprava k opětovnému použití = způsoby využití –zahrnují kontrolu, čištění nebo opravu spočívající v tom, že výrobky nebo části výrobků, které se staly odpady, jsou upraveny tak, že budou opětovně použity bez dalšího zpracování

7 Recyklace = materiálové využití  opětovné použití odpadu ke zpracování výrobků, materiálů nebo látek, které slouží k původnímu nebo jinému účelu  zahrnuje přepracování org. materiálů  nezahrnuje R1 a přepracování odpadů, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál

8 Jiné využití, např. R1  využití = výstupem je náhrada zdrojů, které by byly jinak použity k naplnění daného účelu v samotném zařízení nebo v okolním hospodářském prostoru, nebo které jsou pro takový účel připraveny  používáním odpadu jako náhrady jiných zdrojů se snižuje jeho negativní vliv na ŽP  při využití odpadů je kladen důraz na ochranu ŽP a lidského zdraví a je minimalizována tvorba a výskyt nebezpečných složek v procesu

9  R1 = použití spalitelného odpadu jako paliva pro získání energie prostřednictvím přímého spalování s nebo bez jiného odpadu nebo paliva  zahrnuje zařízení pro spalování, která zpracovávají pevný komunální odpad, pouze pokud se jejich energetická účinnost rovná nebo je vyšší než: –0,60 pro zařízení v provozu povolená v souladu s použitelnými právními předpisy Společenství před 1. lednem 2009, –0,65 pro zařízení povolená po 31. prosinci 2008, za použití vzorce stanoveného v příloze II pod čarou  všechny 3 spalovny KO (Liberec, Brno, Praha) dosahují energet. účinnosti

10 Odstraňování  jakékoliv nakládání s odpady, které není využitím, i když druhotným výstupem je látka nebo energie  nejméně žádoucí způsob nakládání s odpady

11 Využívání odpadů  do roku 2015 musí být stanoven tříděný sběr minimálně pro papír, kov, plast a sklo  implementace cílů: –do r. 2020 zvýšit na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace alespoň u odpadů z papíru, kovu, plastu, skla pocházející z domácností, případně jiné odpady podobné z domácností –do r. 2020 zvýšit na 70 % hm. celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace odpadů a jiných druhů materiálového využití vč. zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem (vyjma NO SDO a 170504)

12 Biologické odpady  definovány  na podporu snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z odpadů na skládkách by měl být zajištěn odd. sběr biologického odpadu (BO)  v případě potřeby členské státy přijmou opatření na podporu: a)odděleného sběru biologického odpadu (BO) za účelem kompostování a anae. digesce odpadu b)zpracování BO způsobem, který splňuje vysokou úroveň ochrany ŽP c)používání materiálů bezpečných z hlediska ŽP pocházejících z BO

13 Plány a programy  plány pro nakládání s odpady – povinnost členských států stanovit jeden nebo více programů, které musí samostatně nebo v kombinaci pokrýt celé území státu  součástí plánů mohou být programy předcházení vzniku odpadů – povinnost pro čl. státy pracovat do 12.12.2013  vyhodnocování minimálně jednou za 6 let  POH původce nad rámec směrnice

14 Implementace z pohledu obce  stanovení povinnosti třídit BRO vč. BRKO  stanovení povinnosti pro obce zajistit místa, kam mohou FO odkládat minimálně papír, plast, sklo a kov (návrh zákona – nápojové kartony)

15 Kompostování  komunitní kompostárny  malá zařízení  velká zařízení

16 Komunitní kompostování  vztahuje se na rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad (listí, ovoce, zelenina) na území obce  rostlinné zbytky využité kompostováním v KK nejsou považovány za opad → předcházení vzniku odpadů  do KK zapojeni občané → vhodné vydat OZV  do KK mohou být zapojené firmy provádějící údržbu veřejné zeleně na základě smlouvy s obcí jako službu; ani v tomto případě se nejedná o odpad a firma by „materiál“ předaný do KK neměla vykazovat v evidenci odpadů

17  KK může provozovat soukromý subjekt na základě smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, ve které musí být jasně stanoveno, že se jedná o KK  podmínky kompostovacího procesu stanovuje zákon o odpadech v § 10a  povolovací procesy –zákon o odpadech - odpadá udělení souhlasu podle § 14, protože se nejedná o zařízení ve smyslu tohoto zákona

18 –zákon o ochraně ovzduší – komunitní nejsou považovány za zdroj znečišťování ovzduší, v případě průmyslových kompostáren se jedná o střední stacionární zdroj (zpracování provozního řádu) –stavební zákon – povolení stavby zabezpečené plochy vč. nepropustné jímky, zajištění před vniknutím cizích osob (riziko znehodnocení materiálu nežádoucími odpady) –vodní zákon – povolení vodoprávního úřadu požadavek - plocha nepropustná, obvodová drenáž, bezodtoká jímka –EIA ani IPPC se nevztahuje

19  kompost z KK je možné využít pouze k údržbě a obnově veřejné zeleně (parky, lesoparky, sportovitě atd.) na území obce → kompost není možné předat (ani bezúplatně) jiným osobám tedy ani občanům, i když do kompostárny přivezli posekanou travní hmotu ze své zahrady  registrace hnojiva

20 Zařízení  malá zařízení –jedna zakládka 10 t, roční kapacita 150 t –provozování na základě kladného vyjádření ORP  zařízení provozovaná na základě souhlasu KÚ  podrobnosti nakládání s BRO upravuje vyhláška č. 341/2008 Sb.  metodický návod MŽP

21 Kovy  podle Katalogu odpadů – 20 01 40 Kovy  komodita, která není v mnohých obcích řešena v rámci systému, tedy OZV  současné způsoby realizace sběru: 1)sběr prováděný místními organizacemi (např. hasiči), které dostanou zaplaceno od sběrných surovin, v evidenci odpadů jako předávající subjekt organizace → protizákonné, odpad je sbírán osobou, která k tomu nemá oprávnění 2)pokud je v obci provozováno příslušné zařízení, občané kovy odvádějí přímo do sběrny bez vědomí obce, v evi. je uveden jako partner občan obce

22  nezákonný způsob by měla obec řešit  uzavřít dohodu/smlouvu s místní org. o zajištění odběru a svozu kovů od občanů, nutno uvést, že se nejedná o oprávněnou osobu  organizace musí při předání odpadů provozovateli výkupny nahlásit, že předávajícím je obec, tok peněz musí být také zajištěn přes obec

23 Evidence odpadů  pokud jsou obci poskytovány služby jiným subjektem, např. čištění komunikací (uliční smetky), údržba veřejné zeleně, osvětlení, opravy komunikací, chodníků, původcem odpadu je subjekt fyzicky provádějící danou činnost NIKOLIV obec  původcem odpadu odkládaného do košů umístěných na veřejných prostranstvích je obec  odpady produkované občany zařazovat do skupiny 20 Katalogu odpadů, kromě autovraků, pneumatik a SDO


Stáhnout ppt "Evropská směrnice o odpadech z pohledu měst a obcí Ing. Zuzana Kubínová oddělení ovzduší a odpadů."

Podobné prezentace


Reklamy Google