Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská směrnice o odpadech z pohledu měst a obcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská směrnice o odpadech z pohledu měst a obcí"— Transkript prezentace:

1 Evropská směrnice o odpadech z pohledu měst a obcí
Ing. Zuzana Kubínová oddělení ovzduší a odpadů

2 Rámcová směrnice o odpadech č. 98/2008
směrnice byla zveřejněna v Úředním věstníku EU dne členské státy mají povinnost ji přijmout do přiblížení EU k „recyklační společnosti“ předcházením vzniku odpadů, využívání odpadů jako zdrojů (surovin, energie) → oddělený sběr odpadů (ke zlepšení a usnadnění možností využívání) členské státy by měly podporovat používání recyklovaného materiálu (např. papír)

3 Klíčové body směrnice pětistupňová hierarchie nakládání s odpady cíle pro recyklaci odpadů a předcházení vzniku odpadů definice: využití, odstranění, předcházení vzniku, opětovné použití (výrobku), příprava k opětovnému použití (výrobek se stal odpadem), stav, kdy odpad přestává být odpadem, vedlejší produkt ad.

4 Hierarchie způsobů nakládání s odpady
Členské státy jsou povinny zajistit, aby zpracování odpadové legislativy a politiky představovalo transparentní proces, měli by být zapojeni občané a zainteresované subjekty. Předcházení vzniku Příprava k opětovnému použití Recyklace Jiné využití, např. energetické využití Odstranění

5 Předcházení vzniku opatření přijatá před vznikem odpadu - omezení množství odpadu, nepříznivých dopadů vzniklého odpadu na ŽP a zdraví lidí, obsah škodlivých látek členské státy vypracují do programy předcházení vzniku odpadů - stanovení cílů, kvantitativní a kvalitativní opatření do roku 2020 by měla být zrušena závislost na hospodářském růstu

6 Příprava k opětovnému použití
= způsoby využití zahrnují kontrolu, čištění nebo opravu spočívající v tom, že výrobky nebo části výrobků, které se staly odpady, jsou upraveny tak, že budou opětovně použity bez dalšího zpracování

7 Recyklace = materiálové využití
opětovné použití odpadu ke zpracování výrobků, materiálů nebo látek, které slouží k původnímu nebo jinému účelu zahrnuje přepracování org. materiálů nezahrnuje R1 a přepracování odpadů, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál

8 Jiné využití, např. R1 využití = výstupem je náhrada zdrojů, které by byly jinak použity k naplnění daného účelu v samotném zařízení nebo v okolním hospodářském prostoru, nebo které jsou pro takový účel připraveny používáním odpadu jako náhrady jiných zdrojů se snižuje jeho negativní vliv na ŽP při využití odpadů je kladen důraz na ochranu ŽP a lidského zdraví a je minimalizována tvorba a výskyt nebezpečných složek v procesu

9 R1 = použití spalitelného odpadu jako paliva pro získání energie prostřednictvím přímého spalování s nebo bez jiného odpadu nebo paliva zahrnuje zařízení pro spalování, která zpracovávají pevný komunální odpad, pouze pokud se jejich energetická účinnost rovná nebo je vyšší než: 0,60 pro zařízení v provozu povolená v souladu s použitelnými právními předpisy Společenství před 1. lednem 2009, 0,65 pro zařízení povolená po 31. prosinci 2008, za použití vzorce stanoveného v příloze II pod čarou všechny 3 spalovny KO (Liberec, Brno, Praha) dosahují energet. účinnosti

10 Odstraňování jakékoliv nakládání s odpady, které není využitím, i když druhotným výstupem je látka nebo energie nejméně žádoucí způsob nakládání s odpady

11 Využívání odpadů do roku 2015 musí být stanoven tříděný sběr minimálně pro papír, kov, plast a sklo implementace cílů: do r zvýšit na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace alespoň u odpadů z papíru, kovu, plastu, skla pocházející z domácností, případně jiné odpady podobné z domácností do r zvýšit na 70 % hm. celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace odpadů a jiných druhů materiálového využití vč. zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem (vyjma NO SDO a )

12 Biologické odpady definovány
na podporu snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z odpadů na skládkách by měl být zajištěn odd. sběr biologického odpadu (BO) v případě potřeby členské státy přijmou opatření na podporu: odděleného sběru biologického odpadu (BO) za účelem kompostování a anae. digesce odpadu zpracování BO způsobem, který splňuje vysokou úroveň ochrany ŽP používání materiálů bezpečných z hlediska ŽP pocházejících z BO

13 Plány a programy plány pro nakládání s odpady – povinnost členských států stanovit jeden nebo více programů, které musí samostatně nebo v kombinaci pokrýt celé území státu součástí plánů mohou být programy předcházení vzniku odpadů – povinnost pro čl. státy pracovat do vyhodnocování minimálně jednou za 6 let POH původce nad rámec směrnice

14 Implementace z pohledu obce
stanovení povinnosti třídit BRO vč. BRKO stanovení povinnosti pro obce zajistit místa, kam mohou FO odkládat minimálně papír, plast, sklo a kov (návrh zákona – nápojové kartony)

15 Kompostování komunitní kompostárny malá zařízení velká zařízení

16 Komunitní kompostování
vztahuje se na rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad (listí, ovoce, zelenina) na území obce rostlinné zbytky využité kompostováním v KK nejsou považovány za opad → předcházení vzniku odpadů do KK zapojeni občané → vhodné vydat OZV do KK mohou být zapojené firmy provádějící údržbu veřejné zeleně na základě smlouvy s obcí jako službu; ani v tomto případě se nejedná o odpad a firma by „materiál“ předaný do KK neměla vykazovat v evidenci odpadů

17 podmínky kompostovacího procesu stanovuje zákon o odpadech v § 10a
KK může provozovat soukromý subjekt na základě smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, ve které musí být jasně stanoveno, že se jedná o KK podmínky kompostovacího procesu stanovuje zákon o odpadech v § 10a povolovací procesy zákon o odpadech - odpadá udělení souhlasu podle § 14, protože se nejedná o zařízení ve smyslu tohoto zákona

18 vodní zákon – povolení vodoprávního úřadu
zákon o ochraně ovzduší – komunitní nejsou považovány za zdroj znečišťování ovzduší, v případě průmyslových kompostáren se jedná o střední stacionární zdroj (zpracování provozního řádu) stavební zákon – povolení stavby zabezpečené plochy vč. nepropustné jímky, zajištění před vniknutím cizích osob (riziko znehodnocení materiálu nežádoucími odpady) vodní zákon – povolení vodoprávního úřadu požadavek - plocha nepropustná, obvodová drenáž, bezodtoká jímka EIA ani IPPC se nevztahuje

19 kompost z KK je možné využít pouze k údržbě a obnově veřejné zeleně (parky, lesoparky, sportovitě atd.) na území obce → kompost není možné předat (ani bezúplatně) jiným osobám tedy ani občanům, i když do kompostárny přivezli posekanou travní hmotu ze své zahrady registrace hnojiva

20 Zařízení malá zařízení zařízení provozovaná na základě souhlasu KÚ
jedna zakládka 10 t, roční kapacita 150 t provozování na základě kladného vyjádření ORP zařízení provozovaná na základě souhlasu KÚ podrobnosti nakládání s BRO upravuje vyhláška č. 341/2008 Sb. metodický návod MŽP

21 Kovy podle Katalogu odpadů – 20 01 40 Kovy
komodita, která není v mnohých obcích řešena v rámci systému, tedy OZV současné způsoby realizace sběru: sběr prováděný místními organizacemi (např. hasiči), které dostanou zaplaceno od sběrných surovin, v evidenci odpadů jako předávající subjekt organizace → protizákonné, odpad je sbírán osobou, která k tomu nemá oprávnění pokud je v obci provozováno příslušné zařízení, občané kovy odvádějí přímo do sběrny bez vědomí obce, v evi. je uveden jako partner občan obce

22 nezákonný způsob by měla obec řešit
uzavřít dohodu/smlouvu s místní org. o zajištění odběru a svozu kovů od občanů, nutno uvést, že se nejedná o oprávněnou osobu organizace musí při předání odpadů provozovateli výkupny nahlásit, že předávajícím je obec, tok peněz musí být také zajištěn přes obec

23 Evidence odpadů pokud jsou obci poskytovány služby jiným subjektem, např. čištění komunikací (uliční smetky), údržba veřejné zeleně, osvětlení, opravy komunikací, chodníků, původcem odpadu je subjekt fyzicky provádějící danou činnost NIKOLIV obec původcem odpadu odkládaného do košů umístěných na veřejných prostranstvích je obec odpady produkované občany zařazovat do skupiny 20 Katalogu odpadů, kromě autovraků, pneumatik a SDO


Stáhnout ppt "Evropská směrnice o odpadech z pohledu měst a obcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google