Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie prevence a recyklace a materiálové toky Anna Christianová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie prevence a recyklace a materiálové toky Anna Christianová"— Transkript prezentace:

1 Strategie prevence a recyklace a materiálové toky Anna Christianová

2 Dokumenty ES Strategie prevence a recyklace odpadů
Strategie udržitelného využívání přírodních zdrojů prosinec 2005

3 Strategie prevence a recyklace
Obnovení důrazu na úplné provádění platných právních předpisů (definice odpadu; definice způsobů využití a odstranění odpadů) Zjednodušení a modernizace platných právních předpisů Odstranění nejednoznačností, vyřešení nejednotných výkladů a změna právních předpisů, které nepřinesly očekávaný environmentální prospěch Zohlednění životní cyklu produktů v odpadové politice (opatření přijatá ke snížení vlivu na životní prostředí v rámci jedné fáze mohou tento vliv v jiné fázi zvýšit)

4 Strategie prevence a recyklace
Podpora ambicióznějších politik předcházení vzniku odpadů (povinností členských států vytvářet veřejně přístupné programy předcházení vzniku odpadů) Lepší znalosti a informace, které podpoří trvalý rozvoj politiky předcházení vzniku odpadů Vytváření společných referenčních norem pro recyklaci (vazba na směrnici IPPC) Rozpracování politiky EU k recyklaci (nové způsoby podpory recyklace, analýza dlouhodobé vhodnosti a životaschopnosti specifického přístupu k jednotlivým materiálům)

5 Horizontální směrnice
Směrnice ES Horizontální směrnice směrnice o odpadech směrnice o nebezpečných odpadech nařízení o pohybu odpadů přes hranice států Obsahují: soubor všeobecných zásad a kontrolních postupů pro zajištění ochrany životního prostředí a člověka (bariéry pro přechod znečištění do životního prostředí); deklarovaná hierarchie OH, plány OH, role a odpovědnost státu Dopad: snížení zatížení životního prostředí, základ systémového přístupu k odpadovému hospodářství

6 Směrnice k nakládání s odpady
Směrnice ES Směrnice k nakládání s odpady směrnice ke skládkování odpadů směrnice ke spalování odpadů Obsahují: direktivní požadavky regulující činnosti a ekonomické nástroje; vazba na jiné složkové směrnice Dopad: např. snížení emisí dioxinů, skleníkových plynů, obrácení pozornosti k využívání odpadů (důsledek zákazu ukládat některé odpady na skládku), první impulsy pro vznik trhu s odpady

7 Zátěž ŽP při odstraňování odpadů
spotřeba energií a dalších materiálů (např. při stabilizaci odpadů před uložením na skládku), cílem je minimalizovat tyto nutné spotřeby (např. přistupovat k procesu úpravy odpadů jako k výrobnímu procesu a použít metodiky čistší produkce) zábor půdy emise do ovzduší a vody

8 Směrnice k řízení vybraných odpadů
Směrnice ES Směrnice k řízení vybraných odpadů směrnice o odpadním olejům směrnice k PCB/PCT směrnice k akumulátorům a bateriím Obsahují: požadavek na obsah nebezpečných látek, požadavek na design (např. snadnou vyjímatelnost baterií z přístrojů), označování výrobků, „stát zajistí“ sběrné sítě a sítě recyklačních zařízení

9 Zátěž ŽP při využívání odpadů
spotřeba energií a dalších materiálů (např. vody) vznik druhotných odpadů (odpady z úpravy odpadů), které jsou často koncentrátem nebezpečných látek, který může být využit nebo musí být odstraněn vysoké náklady na získání materiálů z výrobků po ukončení životnosti

10 Směrnice ES směrnice k obalům
směrnice k vozidlům po ukončení životnosti směrnice k elektrickým a elektronickým zařízením (EEZ) a jejich odpadům (OEEZ) směrnice k obsahu nebezpečných látek v EEZ Obsahují: nástroje pro řízení materiálových toků, požadavek na ekodesign, přenesení odpovědnosti na výrobce, posun od produkce k produktu, doporučení zavádět EMS

11 Udržitelný rozvoj Nový přístup k odpadům:
odpad je nedostatečně využitou surovinou, která vstoupila do výrobního nebo jiného procesu odpad je symptomem neefektivních vzorců spotřeby a výroby trend: hodnocení životního cyklu zdrojů

12 Životní cyklus výrobku
Těžba surovin Výroba materiálů a energií Výroba Užití, údržba Opětovné využití součástí Recyklace materiálů Renovace výrobku Energie a materiály Odpady Vyřazení výrobku Recyklace a energetické využití

13 Dopady výrobku na životní prostředí
Obecně: spotřeba neobnovitelných zdrojů energie - těžba ropy, zemního plynu, uhlí a jejich zpracování spotřeba neobnovitelných zdrojů materiálů - používání nerecyklovaných a nerecyklovatelných materiálů emise do vody, vzduchu a půdy - používání nebezpečných chemických látek v konstrukci výrobku, emise “skleníkových” plynů, acidifikace užívání půdy - nutnost rozšiřování kapacit skládek pro ukládání nevyužitelných materiálů výrobku po skončení jejich životnosti

14 Preventivní přístupy zavedení systému environmentálního managementu (EMS) podle normy ČSN EN ISO nebo nařízení Rady ES k EMAS (změny rozhodovacích postupů vrcholového managementu a vytvoření podmínek pro další aktivity) přijetí opatření na místě vzniku odpadu ve výrobním procesu, službách a dalších činnostech (stanovení skutečných příčin vzniku odpadu; BAT technologie, čistší produkce, integrovaná prevence) předcházení vzniku odpadů v kterékoliv z etap životního cyklu výrobku (LCA, ekodesign)

15 Směrnice ES k ekodesignu energetických zařízení
Podpora plnění Kyotského protokolu. Účelem je stanovit pravidla pro systematické snižování spotřeby energií. Design zařízení by měl splňovat kritéria, stanovená harmonizovanými normami. Z nich budou vyplývat i požadavky na volbu, zpracování a kombinace materiálů, a technologické postupy. Role mezinárodních norem (deklarace materiálového složení, informace o environmentálních dopadech atd.

16 Návrh směrnice o odpadech
zavedení environmentálního cíle (snižování dopadu vzniku odpadů a nakládání s nimi na životní prostředí, a to po celou dobu životního cyklu výrobku; převzato ze strategie pro trvalé využití přír. zdrojů) přechod na postup více založený na normách (zavedení minimálních norem, jasných definic využití odpadů a kritérii odstraňování odpadů) zjednodušení platného právního rámce (zrušení některých směrnic, provázání s jinými směrnicemi a v odůvodněných případech změna hierarchie, např. u olejů, které po regeneraci nesplňují požadavky na výrobek)

17 Návrh směrnice o odpadech
stanovení kritérií, kdy odpad přestává být odpadem; stanovení kritérií u konkrétních toků odpadů zajistí, aby recyklované materiály neškodily životnímu prostředí, a povede ke snížení administrativního zatížení subjektů, které produkují recyklovaný materiál odpovídající těmto kritériím druhotné produkty, materiály a látky; Komise zhodnotí, zda a) změna klasifikace nepovede k celkovým nepříznivým environmentálním dopadům b) existuje trh pro takové druhotné produkty, materiály nebo látky.

18 Změna přístupu ODPAD Z VÝROBY ODPAD VÝROBKU
NAKLÁDÁNÍ S VÝROBKEM PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ

19 Směrnice ES Integrovaný přístup
Směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) Obsahuje: integrované hodnocení dopadu činností na životní prostředí omezuje přenos znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé posuzuje spotřebu surovin a energií a množství odpadů vztažené na výrobek/výrobu sleduje spotřebu odpadů ve výrobních procesech a její dopad

20 Směrnice 96/61/ES k integrované prevenci
v srpnu 2005 byl schválen BREF pro průmysl úpravy odpadů (Reference Document on BAT for the Waste Treatment Industries) pod její účinnost spadají vybrané skládky a spalovny

21 www.cir.cz Doporučený zdroj informací
k prevenci vzniku odpadů, ekodesignu a integrované prevenci:


Stáhnout ppt "Strategie prevence a recyklace a materiálové toky Anna Christianová"

Podobné prezentace


Reklamy Google