Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie prevence a recyklace a materiálové toky Anna Christianová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie prevence a recyklace a materiálové toky Anna Christianová."— Transkript prezentace:

1 Strategie prevence a recyklace a materiálové toky Anna Christianová

2 Dokumenty ES Strategie prevence a recyklace odpadů Strategie udržitelného využívání přírodních zdrojů prosinec 2005

3 Strategie prevence a recyklace Obnovení důrazu na úplné provádění platných právních předpisů (definice odpadu; definice způsobů využití a odstranění odpadů) Zjednodušení a modernizace platných právních předpisů Odstranění nejednoznačností, vyřešení nejednotných výkladů a změna právních předpisů, které nepřinesly očekávaný environmentální prospěch Zohlednění životní cyklu produktů v odpadové politice (opatření přijatá ke snížení vlivu na životní prostředí v rámci jedné fáze mohou tento vliv v jiné fázi zvýšit)

4 Strategie prevence a recyklace Podpora ambicióznějších politik předcházení vzniku odpadů (povinností členských států vytvářet veřejně přístupné programy předcházení vzniku odpadů) Lepší znalosti a informace, které podpoří trvalý rozvoj politiky předcházení vzniku odpadů Vytváření společných referenčních norem pro recyklaci (vazba na směrnici IPPC) Rozpracování politiky EU k recyklaci (nové způsoby podpory recyklace, analýza dlouhodobé vhodnosti a životaschopnosti specifického přístupu k jednotlivým materiálům)

5 Směrnice ES Horizontální směrnice směrnice o odpadech směrnice o nebezpečných odpadech nařízení o pohybu odpadů přes hranice států Obsahují: soubor všeobecných zásad a kontrolních postupů pro zajištění ochrany životního prostředí a člověka (bariéry pro přechod znečištění do životního prostředí); deklarovaná hierarchie OH, plány OH, role a odpovědnost státu Dopad: snížení zatížení životního prostředí, základ systémového přístupu k odpadovému hospodářství

6 Směrnice ES Směrnice k nakládání s odpady směrnice ke skládkování odpadů směrnice ke spalování odpadů Obsahují: direktivní požadavky regulující činnosti a ekonomické nástroje; vazba na jiné složkové směrnice Dopad: např. snížení emisí dioxinů, skleníkových plynů, obrácení pozornosti k využívání odpadů (důsledek zákazu ukládat některé odpady na skládku), první impulsy pro vznik trhu s odpady

7 Zátěž ŽP při odstraňování odpadů spotřeba energií a dalších materiálů (např. při stabilizaci odpadů před uložením na skládku), cílem je minimalizovat tyto nutné spotřeby (např. přistupovat k procesu úpravy odpadů jako k výrobnímu procesu a použít metodiky čistší produkce) zábor půdy emise do ovzduší a vody

8 Směrnice ES Směrnice k řízení vybraných odpadů směrnice o odpadním olejům směrnice k PCB/PCT směrnice k akumulátorům a bateriím Obsahují: požadavek na obsah nebezpečných látek, požadavek na design (např. snadnou vyjímatelnost baterií z přístrojů), označování výrobků, „stát zajistí“ sběrné sítě a sítě recyklačních zařízení

9 Zátěž ŽP při využívání odpadů spotřeba energií a dalších materiálů (např. vody) vznik druhotných odpadů (odpady z úpravy odpadů), které jsou často koncentrátem nebezpečných látek, který může být využit nebo musí být odstraněn vysoké náklady na získání materiálů z výrobků po ukončení životnosti

10 Směrnice ES směrnice k obalům směrnice k vozidlům po ukončení životnosti směrnice k elektrickým a elektronickým zařízením (EEZ) a jejich odpadům (OEEZ) směrnice k obsahu nebezpečných látek v EEZ Obsahují: nástroje pro řízení materiálových toků, požadavek na ekodesign, přenesení odpovědnosti na výrobce, posun od produkce k produktu, doporučení zavádět EMS

11 Udržitelný rozvoj Nový přístup k odpadům: odpad je nedostatečně využitou surovinou, která vstoupila do výrobního nebo jiného procesu odpad je symptomem neefektivních vzorců spotřeby a výroby trend: hodnocení životního cyklu zdrojů

12 Životní cyklus výrobku Těžba surovin Těžba surovin Výroba materiálů a energií Výroba Užití, údržba Užití, údržba Opětovné využití součástí Recyklace materiálů Renovace výrobku Energie a materiály Odpady Vyřazení výrobku Recyklace a energetické využití Odpady

13 Dopady výrobku na životní prostředí Obecně: spotřeba neobnovitelných zdrojů energie - těžba ropy, zemního plynu, uhlí a jejich zpracování spotřeba neobnovitelných zdrojů materiálů - používání nerecyklovaných a nerecyklovatelných materiálů emise do vody, vzduchu a půdy - používání nebezpečných chemických látek v konstrukci výrobku, emise “skleníkových” plynů, acidifikace užívání půdy - nutnost rozšiřování kapacit skládek pro ukládání nevyužitelných materiálů výrobku po skončení jejich životnosti

14 Preventivní přístupy zavedení systému environmentálního managementu (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14 001 nebo nařízení Rady ES k EMAS (změny rozhodovacích postupů vrcholového managementu a vytvoření podmínek pro další aktivity) přijetí opatření na místě vzniku odpadu ve výrobním procesu, službách a dalších činnostech (stanovení skutečných příčin vzniku odpadu; BAT technologie, čistší produkce, integrovaná prevence) předcházení vzniku odpadů v kterékoliv z etap životního cyklu výrobku (LCA, ekodesign)

15 Směrnice ES k ekodesignu energetických zařízení Podpora plnění Kyotského protokolu. Účelem je stanovit pravidla pro systematické snižování spotřeby energií. Design zařízení by měl splňovat kritéria, stanovená harmonizovanými normami. Z nich budou vyplývat i požadavky na volbu, zpracování a kombinace materiálů, a technologické postupy. Role mezinárodních norem (deklarace materiálového složení, informace o environmentálních dopadech atd.

16 Návrh směrnice o odpadech zavedení environmentálního cíle (snižování dopadu vzniku odpadů a nakládání s nimi na životní prostředí, a to po celou dobu životního cyklu výrobku; převzato ze strategie pro trvalé využití přír. zdrojů) přechod na postup více založený na normách (zavedení minimálních norem, jasných definic využití odpadů a kritérii odstraňování odpadů) zjednodušení platného právního rámce (zrušení některých směrnic, provázání s jinými směrnicemi a v odůvodněných případech změna hierarchie, např. u olejů, které po regeneraci nesplňují požadavky na výrobek)

17 Návrh směrnice o odpadech stanovení kritérií, kdy odpad přestává být odpadem; stanovení kritérií u konkrétních toků odpadů zajistí, aby recyklované materiály neškodily životnímu prostředí, a povede ke snížení administrativního zatížení subjektů, které produkují recyklovaný materiál odpovídající těmto kritériím druhotné produkty, materiály a látky; Komise zhodnotí, zda a)změna klasifikace nepovede k celkovým nepříznivým environmentálním dopadům b)existuje trh pro takové druhotné produkty, materiály nebo látky.

18 Změna přístupu ODPAD Z VÝROBY ODPAD VÝROBKU NAKLÁDÁNÍ S VÝROBKEM PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ

19 Směrnice ES Integrovaný přístup Směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) Obsahuje: integrované hodnocení dopadu činností na životní prostředí omezuje přenos znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé posuzuje spotřebu surovin a energií a množství odpadů vztažené na výrobek/výrobu sleduje spotřebu odpadů ve výrobních procesech a její dopad

20 v srpnu 2005 byl schválen BREF pro průmysl úpravy odpadů (Reference Document on BAT for the Waste Treatment Industries) pod její účinnost spadají vybrané skládky a spalovny Směrnice 96/61/ES k integrované prevenci

21 Doporučený zdroj informací k prevenci vzniku odpadů, ekodesignu a integrované prevenci: www.cir.cz


Stáhnout ppt "Strategie prevence a recyklace a materiálové toky Anna Christianová."

Podobné prezentace


Reklamy Google