Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program předcházení vzniku odpadů ČR Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Ing. Martina Mračkova Ing. Marie Vorlíčková, CSc. Ministerstvo životního prostředí 28.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program předcházení vzniku odpadů ČR Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Ing. Martina Mračkova Ing. Marie Vorlíčková, CSc. Ministerstvo životního prostředí 28."— Transkript prezentace:

1 Program předcházení vzniku odpadů ČR Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Ing. Martina Mračkova Ing. Marie Vorlíčková, CSc. Ministerstvo životního prostředí 28. listopadu 2013

2 Program jednání Program předcházení vzniku odpadů ČR  Důvody vzniku  Postup přípravy  Návrh dokumentu  Diskuse

3 Důvod vzniku Programu předcházení vzniku odpadů ČR  Směrnice o odpadech 2008/98/ES – čl. 29, čl. 30.  Povinnost pro členské země vypracovat programy předcházení vzniku odpadů do 12. 12. 2013  Programy:  Samostatně, součást POH, nebo součást jiné politiky  Musí obsahovat:  cíle,  stávající opatření,  kvalitativní a kvantitativní kritéria pro sledování cílů.  Vyhodnocení a případná revize jednou za 6 let

4 Program předcházení vzniku odpadů ČR – zákon o odpadech a nový POH  Dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění má být Program začleněn do Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR) - § 42, odst. 2  Do POH ČR má být zahrnut prostřednictvím konkrétních cílů pro předcházení vzniku odpadů a pomocí opatření - § 42, odst. 3  Platnost stávajícího POH ČR prodloužena nařízením vlády č. 181/2013 Sb. (novela nařízení vlády o POH ČR), do konce roku 2014 - rozhodnutí zpracovat Program samostatně  V novém POH ČR bude Program reflektován

5 Směrnice 98/2008/ES Definice: "předcházení vzniku odpadu" = opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem a která omezují: a) množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků; b) nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví nebo c) obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.

6 Postup přípravy Programu předcházení vzniku odpadů ČR  Jednání s partnery (stakeholdry) v říjnu a listopadu 2012  Zpracování podkladu MŽP – červenec 2013  Vnitřní připomínkové řízení - srpen 2013  Projednání na poradě vedení MŽP - 1. října 2013  15.října 2013 – představení Programu stakeholdrům  Představení programu na VIII. ročník odborného semináře Babylon MŽP, KÚ, ČIŽP, SFŽP a CENIA  Meziresortní připomínkové řízení – 16. - 31. října 2013  Vypořádání připomínek – listopad 2013  Předložení na vědomí vládě ČR – prosinec 2013  Předložení EK – do 12. prosince 2013  SEA k Programu – (6 měsíců)  Schválení vládou ČR – 2014

7 Základní struktura Programu  „Program předcházení vzniku odpadů ČR“ je rozdělen na dvě hlavní části:  analytickou část,  návrhovou část.

8 Základní struktura Programu  V analytické části:  strategický a legislativní rámec,  výchozí situace v naplňování opatření a kroků souvisejících s problematikou předcházení vzniku odpadů,  základní analýza situace u vybraných toků odpadů.  V návrhové části:  cíle,  opatření k naplnění cílů,  indikátory..

9 Strategický rámec Programu Strategické dokumenty EU:  Šestý akční program pro životní prostředí (rozhodnutí č. 1600/2002/ES),  Sdělení komise k tematické strategii prevence a recyklace odpadů COM (2005) 666,  Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje KOM (2011) 57.

10 Strategický rámec Programu Strategické dokumenty ČR:  Stávající Plán odpadového hospodářství ČR základní dokument odpadového hospodářství, nedílnou součástí jsou cíle a opatření vztahující se k předcházení vzniku odpadů – zejména kapitola 3.1.,  Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020 (schválena usnesením vlády č. 6 ze dne 9. ledna 2013),  Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (schválen usnesením vlády č. 37 dne 11. ledna 2010).

11 Strategický rámec Programu Strategické dokumenty ČR:  Národní program reforem ČR 2013: růst – konkurenceschopnost – prosperita (schválený vládou 17. dubna 2013),  Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020 (schválen usnesením vlády č. 713 ze dne 27. září 2011),  Nově připravovaná Politika nerostných surovin a schválená Politika druhotných surovin (schválena usnesením vlády č. 773 dne 16. října 2013).

12 Analýza existujících nástrojů  Podpora vědy a výzkumu v oblasti prevence,  Environmentální technologie, ekoinovace a hodnocení životního cyklu,  Národní program environmentálního značení,  Systémy environmentálního řízení (EMS),  Čistší produkce a udržitelná spotřeba a výroba,  Zelené veřejné zakázky,  Environmentální ekonomika (Environmentální účetnictví),  Energetické štítkování spotřebičů a ekodesign,  Průkaz energetické náročnosti budov,  Environmentální výchova a vzdělávání,  Aktivity charitativních a dobrovolných organizací,  Dobrovolné dohody.

13 Sledované toky odpadů v Programu  Komunální odpad,  Biologicky rozložitelný odpad,  Odpad z potravin/ potraviny,  Odpad a výrobky na konci životnosti z výrobkových směrnic (obaly, elektro, baterie a akumulátory, vozidla s ukončenou životností),  Stavební odpady/stavební materiály,  Textilní odpad/textil k opětovnému použití.

14 Cíle a opatření  CÍLE -1 hlavní cíl -13 dílčích cílů  OPATŘENÍ -26 opatření (návrh)

15 Hlavní cíl Programu Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. Pozn.: Směrnice 98/2008/ES, čl. 29 Účelem cílů a opatření je přerušit závislost mezi hospodářským růstem a dopady na životní prostředí spojenými se vznikem odpadů.

16 Dílčí cíle Programu (1/6) 1.Po celou dobu realizace Programů předcházení vzniku odpadů zajistit komplexní informační podporu o problematice včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí. Cíl: krátkodobý a dále průběžně. 2.Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy. Cíl: krátkodobý a dále průběžně.

17 Dílčí cíle Programu (2/6) 3.Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání druhotných surovin v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty, zejména Surovinovou politikou ČR a Politikou druhotných surovin ČR a v návaznosti na Plán odpadového hospodářství ČR. Cíl: dlouhodobý a dále průběžně. 4.Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a inovativních technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby z hlediska naplnění cílů programů. Cíl: dlouhodobý a dále průběžně.

18 Dílčí cíle Programu (3/6) 5.Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce s cílem jejich postupného rozšiřování). Cíl: krátkodobý a dále průběžně. 6.V souvislosti s jednotlivými cíli Program, s cíli jiných programů a politik životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie zajistit vhodné legislativní prostředí pro realizaci Programu. Cíl: průběžně.

19 Dílčí cíle Programu (4/6) 7.Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby, balení, dopravy, prodeje, konzumace). Cíl: střednědobý a dále průběžně. 8.Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. Cíl: střednědobý a dále průběžně.

20 Dílčí cíle Programu (5/6) 9. V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem reálného snižování jejich produkce v následujících letech. Cíl: střednědobý a dále průběžně. 10.Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů. Cíl: střednědobý a dále průběžně. 11. Zvýšit aktivní úlohu vědy a výzkumu v oblasti podpory Programu předcházení vzniku odpadů Cíl: dlouhodobý a dále průběžně.

21 Dílčí cíle Programu (6/6) 12. Zvýšit účinnost prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků. Cíl: krátkodobý a dále průběžně. 13.Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti Programů předcházení vzniku odpadů a posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních opatření a cílů. Cíl: krátkodobý.

22 Opatření Programu BLOK 1: INFORMAČNÍ PODPORA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA BLOK 2: REGULACE A PLÁNOVÁNÍ BLOK 3: METODICKÁ PODPORA A DOBROVOLNÉ NÁSTROJE BLOK 4: VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

23 Spolupráce na Programu Pro realizace jednotlivých opatření bude důležitá efektivní spolupráce s dalšími resorty zejména s:  Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO),  Ministerstvem zemědělství (MZe),  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Další instituce:  TAČR  SFŽP a další

24 Kontakty Odbor odpadů MŽP Ředitel odboru: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Vedoucí oddělení koncepcí a technologií: Ing. Martina Mračkova Příprava Programu: Ing. Marie Vorlíčková, CSc. Email: marie.vorlickova@mzp.czmarie.vorlickova@mzp.cz

25 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Marie Vorlíčková, CSc.


Stáhnout ppt "Program předcházení vzniku odpadů ČR Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Ing. Martina Mračkova Ing. Marie Vorlíčková, CSc. Ministerstvo životního prostředí 28."

Podobné prezentace


Reklamy Google