Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, Svaz měst a obcí České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, Svaz měst a obcí České republiky"— Transkript prezentace:

1 Praha, 10. 4. 2014 Svaz měst a obcí České republiky
Strategie nakládání s odpady Pohled obcí jako původců odpadů na další rozvoj odpadového hospodářství Praha, Svaz měst a obcí České republiky

2 Pohled měst a obcí a krajů na udržitelné odpadové hospodářství: Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Zpracována 2008, aktualizace Východiska: platná odpadová legislativa, potřeby praxe, Teze rozvoje OH, Rozšířené Teze rozvoje OH (vláda srpen 2010) Společný odborný materiál SMO ČR + AK ČR - rozpracovává návrhové okruhy a opatření pro řešení OH z pohledu samospráv měst, obcí a krajů

3 Stávající stav hospodaření s odpady v ČR
Neexistence jakékoliv dlouhodobé strategie rozvoje OH a s tím i chybějící strategická zařízení pro využití odpadů Neustálé změny řešení i zásadních oblastí OH Nefunkční ekonomické nástroje v OH Roztříštěnost technicko-organizačního řešení OH (6,3 tis. obcí, neexistence koncepce sítě zařízení atd.) Nekontrolované náklady zejména ve veřejné sféře (rozptyl nákladů v OH – směsné odpady, využitelné složky, obrovské lokální a regionální rozdíly) Nedostatečné nástroje k řízení OH (velký vliv různých zájmových skupin, nemožnost omezit výstavbu zařízení apod.) (Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR, SMO ČR, 2008, 2011)

4 Předpoklady OH Růst produkce odpadů Nárůst produkce KO
Plnění závazků vůči EU/cíle POH maximalizace recyklace a využití odpadů omezování skládkování (včetně BRKO) Růst cen za služby v OH Růst cen energií, práce, PHM atd. Nedostatek surovin Nedostatek neobnovitelných surovin pro výrobu energie Omezení surovin z neobnovitelných zdrojů pro výrobu produktů

5 Základní strategie ČR v OH
Vychází z několikaletých diskuzí k novému zákonu odpadech mezi MŽP a hlavními účastníky OH Hlavní principy: Předcházení a omezování vzniku odpadů Zásadní omezení skládkování Maximální využití všech vhodných odpadů ve vazbě na další průmyslové segmenty v regionech (zemědělství, energetika) Optimalizace všech činností v OH s ohledem na ekonomickou a sociální udržitelnost Zajištění dlouhodobé stability OH v regionech a ČR

6 Požadavky a očekávání z EU a ČR
Povinnost pro obce zajistit do roku 2020 recyklaci min. 50 % papíru, plastů, skla a kovů z komunálního odpadu Povinnost zajistit oddělený sběr a využití rostlinných biologických odpadů v obci do roku 2016 Razantní redukce (zákaz) skládkování odpadů do 10 let – technické parametry (obsah org. uhlíku, výhřevnost aj.) Zajištění energetického využití směsných komunálních odpadů (s obsahem BRKO) z obcí a jim podobných odpadů od ostatních původců Zavedení sankcí za nedodržování povinností v řádech mil. Kč Skládkovací poplatek Znevýhodnit skládkování oproti využití odpadů (včetně energetického) Postupně omezit % nezpoplatněných odpadů a materiálů pro technol. zabezpečení skládek až k úplnému zpoplatnění

7 Základní východiska pro systémové řešení OH v obcích a krajích
Podpora rozvoje odděleného sběru a následné recyklace a dalšího využití materiálově využitelných složek komunálních odpadů. Zajištění nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na úrovni obcí a to od sběru až po konečné využití odpadů a produktů z nich a to nejlépe ve vazbě na regionální zemědělství. Zajištění energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů (včetně jejich biologicky rozložitelné složky) jako nejvhodnější alternativy, která omezuje ukládání směsných komunálních odpadů na skládky. Podpora vytváření regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady z obcí, které zajistí stabilní a dlouhodobě udržitelné hospodaření s odpady pro obce a města.

8 Skladba komunálních odpadů
Skladba se určuje na základě standardizovaných analýz směsných a odděleně sbíraných mat. využitelných odpadů v obci (především odpady z domácností s menším podílem živnostenských odpadů) Celkové složení komunálních odpadů z obcí je téměř stabilní. Materiálové využitelné složky (zejména papír, plast, sklo, kovy, nápojový karton) tvoří % z celkové produkce, kompostovatelný bioodpad 19,8-21,1 %.

9 Druhotné suroviny v OH Zákonnou povinností odděleného sběru využitelných komunálních a obalových odpadů je zajištěna kontinuální nabídka odpadů pro výrobu druhotných surovin. Obchodování s druhotnými surovinami se však řídí reálnou tržní poptávkou. V dobách snížené poptávky může tato disproporce vyvolat krizové situace, ohrožující celý systém nakládání s využitelnými odpady. Je tedy nutné vytvořit opatření a nástroje podporující stabilitu celého systému –rezervy AOS a KS, omezení výkupu odpadů. ČR by měla ve spolupráci s kraji a obcemi podpořit vznik regionálních systémů s různými typy zařízení na využití odpadů tak, aby v případě propadu poptávky po druhotných surovinách bylo možné využít vytříděné odpady jiným způsobem, např. energeticky, částečně biologickými metodami apod. ČR by měla podpořit vznik alternativních způsobů využití odpadů a to zejména těch, po kterých není trvalá ekonomická poptávka.

10 Živnostenský odpad - principy a cíle
Legalizace stávajícího stavu využívání obecních systémů nakládání s KO Získání finančních prostředků na úhradu nákladů obce spojených s organizací OH Omezení administrativní zátěže menších původců (omezení evidence odpadů, smluv apod.) Zjednodušení administrativy spojené se zapojením původce do systému obce

11 Integrace záměrů a procesů
Vytváření přiměřené regionální sítě zařízení a procesů (ISNO) k nakládání s komunálním odpadem vyhodnoceno odborníky i praxí jako nejefektivnější způsob pro nakládání s odpady od jejich vzniku po jejich využití nebo odstranění, který je ekonomicky a sociálně únosný pro občany, dlouhodobě stabilní a umožňuje další rozvoj. Sdružování obcí je jeden z nástrojů naplnění ISNO, nikoliv jediný, má své výhody i nevýhody: právní forma – svazek X obchodní společnost popř. jiné formy; účel - organizační (členství) X provozně – obchodní; činnost – objednatel – dodavatel (výběr. řízení, poradce) X realizátor (investice a provoz); obchodní (jednota a množství členů); plánování; poradenství, zkušenost, event. administrativa; Další z forem rozvoje OH je podpora společných projektů mezi soukromým a veřejným sektorem (PPP projekty)

12 Priority budoucnosti OH
udržet a posílit dobrou úroveň tříděného sběru a recyklace papíru, plastů, skla, kovů rozvinout systém sběru a zpracování vhodných rostlinných bioodpadů z obcí a vyřešit užití vzniklých produktů (zejména kompostů) ve vazbě na zemědělství dobudovat zařízení pro energetické využívání odpadů a další infrastrukturu OH (např. překládací stanice a další) stanovit jasný právní rámec pro dlouhodobý rozvoj OH dořešit ekonomické a další nástroje v OH

13 Děkuji za pozornost. www.smocr.cz


Stáhnout ppt "Praha, Svaz měst a obcí České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google