Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dominika Benešová Č ernobyl -testování schopností turbín -sní ž il se výkon reaktoru, tím se zmenšila produkce energie do m ě sta (byl ve č er,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dominika Benešová Č ernobyl -testování schopností turbín -sní ž il se výkon reaktoru, tím se zmenšila produkce energie do m ě sta (byl ve č er,"— Transkript prezentace:

1

2 Dominika Benešová

3

4 Č ernobyl

5

6 -testování schopností turbín -sní ž il se výkon reaktoru, tím se zmenšila produkce energie do m ě sta (byl ve č er, zastavuje se zkouška) - No č ní sm ě na neví o zm ě n ě a stále sni ž uje energii

7

8

9

10 P ř í č iny havárie -2 základní hypotézy – nedostate č ná komunikace mezi pracovníky v Č ernobylu - chybná konstrukce jaderného reaktoru RBMK-1000

11 1) Lidský faktor Nedostate č ná komunikace mezi denní a no č ní sm ě nou – nikdo nev ě d ě l, ž e se experiment p ř erušil a no č ní sm ě na za č ala experiment op ě t od za č átku, ignorace bezpe č nostních p ř edpis ů

12 2) Chyba v konstrukci reaktoru - Vadné konstrukce regula č ních ty č í ( zasekly se), konec ty č í z grafitu a č ást, která absorbuje neutrony a zastavuje reakci byly ud ě lané z karbidu boru – zrychlí reakci -Voda není dostate č n ě chlazená p ř i vertikálním pohybu – m ě ní se v páru, zvyšuje se reak č nost - nedostate č ná konstrukce protihavarijního plášt ě (sni ž ování náklad ů )

13 - na n ě kterých místech radiace dosahovala 20 000 rentgen ů za hodinu (smrtelné 500 rentgen ů po více ne ž 5 hodin) -P ř i výbuchu byly zni č eny všechny p ř ístroje ukazující jak velká je radiace - Akimov (ná č elník sm ě ny) po opat ř ení nových p ř ístroj ů na m ěř ení radiace prohlásil, ž e jsou vadné a celou noc pumpoval do reaktoru vodu, nikdo nem ě l ochranný oblek – smrt všech pracovník ů v č. Akimova do 3 týdn ů - ob ě ti byly také hasi č i, kte ř í p ř ijeli hasit po ž ár reaktoru (hasili vodou) - den poté (27.4.) vláda evakuovala Pripja ť - podle OSN zem ř elo na ozá ř ení ješt ě 4000 – 9000 lidí - p ř irovnáno k 400 bombám v Hirošim ě -- hynou zví ř ata, neschopnost rozmno ž ování, kolem Č ernobylu les (Red forest)

14

15

16 Radioaktivní mrak

17 Upozor ň uji, ž e následující obrázky by m ě li vid ě t jen ti se siln ě jším ž aludkem…

18

19 - Robertu Oppenheimerovi – v ě dec Robertu Oppenheimerovi - Leslie Groves – vedoucí projektu, plukovník

20 - Enrico Fermi s Robertem Oppenheimerem poprvé provedou ř et ě zovou reakci št ě pení jader uranu - Jaderný test Trinity v poušti v Novém Mexiku (16.7.1945)

21 Sestrojení 2 atomových pum – Fat Man a Little Boy je ž byly 6. a 9. srpna svr ž eny na Japonská m ě sta Hirošimu a Nagasaki

22

23 Little boy

24

25 I p ř esto japonský císa ř nep ř ijímá mo ž nost kapitulace, a tak je ve Washingtonu rozhodnuto o dalším útoku. 9. srpna 1945 bylo jako primární cíl pro svr ž ení atomové bomby vybráno m ě sto Kokura, ale pilot se kv ů li mrak ů m rozhodl svrhnout bombu na zálo ž ní cíl, kterým byly pr ů myslové zóny v okolí Nagasaki. Mo ž ná práv ě proto byl výbuch mén ě ni č ivý ne ž v Hirošim ě, p ř esto ž e byla pou ž ita mnohem siln ě jší bomba. Ztráty na lidských ž ivotech se pohybovaly okolo 40 tisíc ob ě tí v prvním sledu a další nezjišt ě ný po č et v následujících letech.. Ameri č ané pou ž ili nejni č iv ě jší zbra ň všech dob na ryze civilní cíle. Zem ř elo statisíce civilist ů, nevinných ž en a d ě tí. Celá m ě sta byla zni č ena, desetitisíce lidí bylo spáleno a ozá ř eno. Posti ž ení m ě li zdravotní problémy po zbytek ž ivota nebo zem ř eli na nemoc z ozá ř ení č i rakovinu.

26

27

28 Letoun, který nesl Fat mana

29

30 -Ruská jaderná technologie je v sou č asnosti pova ž ována za jednu z nejvysp ě lejších na sv ě t ě - nejv ě tší problém sou č asnosti – Co s jaderným odpadem? - Dukovany – mezisklad jaderného odpadu, plánuje se i v Temelín ě Jaderný odpad = budoucnost energetiky? - transmuta č ní technologie s urychlova č em (bombardování t ěž kých kov ů svazkem proton ů, jeho ž d ů sledkem je transmutace prvku doprovázena uvoln ě ním energie)

31

32

33 - Tlaková vlna - Sv ě telné a tepelné zá ř ení - Pronikavá radiace - Radioaktivní zamo ř ení terénu

34 - Podzemní - Pozemní - Nízké vzdušné - Vysoké vzdušné

35 První zóna – skoro úplné zni č ení všech objekt ů, osoby mimo úkryt p ř ijdou o ž ivot následkem zavalení troskami, velkým tlakem (roztrhá je), nebo spálením v blízkosti tepelného a sv ě telného zá ř ení(nebo oslepnou) Druhá zóna – plošné závaly, osoby zran ě ny troskami budov a strom ů, zavalené úkryty lidí (nebo málo kyslíku) T ř etí zóna – nejmenší následky

36 - Zp ů sobuje nemoc z ozá ř ení -Zá ř ení Alfa, Beta, Gama a tok neutron ů DOSAH neutronového zá ř ení podle rá ž e zbran ě nep ř esahuje zpravidla hranice II. zóny; dosah Alfa a Beta zá ř ení je velmi krátké, a zachytí ho oble č ení - Zá ř ení Gama zp ů sobuje nemoc z ozá ř ení

37 = vypadávající č ástice radioaktivního oblaku, který po výbuchu vystoupil do výše n ě kolika kilometr ů a který se sto č í podle sm ě ru v ě tru -Obyvatelstvo v tomto prostoru bude stejn ě ozá ř eno, jen obdr ž í ni ž ší dávky V PROSTORÁCH S DÁVKOVOU INTENZITOU VYŠŠÍ JAK 30 R/hod. NENÍ POVOLEN POBYT CIVILNÍHO OBYVATELSTVA MIMO ÚKRYT

38 Co se stane, kdy ž jednorázov ě dostane: 20-50 R: do č asný úbytek č ervených krvinek 50-100 R: Bolesti hlavy, porucha imunity, u m ůžů do č asná neplodnost 100-200 R: Lehká nemoc z ozá ř ení do 6 hodin po ozá ř ení budete asi 24 hodin zvracet nebo vám bude na zvracení. Dalších 10-14 dní budete siln ě unaveni. Do jednoho m ě síce umírá asi10% takto ozá ř ených lidí. 200-300 R: Lehká nemoc z ozá ř ení do 3 hodin po ozá ř ení budete asi dva dny zvracet nebo vám bude na zvracení. Dalších 10-14 dní budete siln ě unaveni.a navíc vám budou vypadávat vlasy a chlupy. Léka ř i vám zjistí silný úbytek bílých krvinek, mu ž i jsou neplodní. Do jednoho m ě síce umírá asi t ř etina takto ozá ř ených lidí. 300-400 R: T ěž ká nemoc z ozá ř ení. Symptony jako u lehké nemoci z ozá ř ení a navíic krvácení do sliznic, k ůž e. Do jednoho m ě síce umírá asi polovina takto ozá ř ených lidí. 400-600 R: Akutní nemoc z ozá ř ení. Symptony jako u p ř edešlého stádia. K ůž e posti ž ených je navíc ji ž popálená. Do jednoho m ě síce umírá asi 60% (400R) a ž 90% (600R) takto ozá ř ených lidí. 600-1000 R: Akutní nemoc z ozá ř ení. Posti ž ení mají kompletn ě zni č enou kostní d ř e ň, travící trakt je siln ě poškozený. P ř íznaky výše pospané za č ínají ji ž po 15-30 minutách a trvají dva dny. Po nejvýše 14 dnech umírá 100% posti ž ených. 1000-5000 R: Siln ě akutní nemoc z ozá ř ení. P ř íznaky výše pospané za č ínají ji ž po 5-30 minutách a silná únava trvá n ě kolik dní. Po nejvýše 7 dnech umírá 100% posti ž ených. 5000-8000 R: Koma do n ě kolika minut, smrt maximáln ě do n ě kolika hodin Nad 8000 R: Okam ž itá smrt.

39 - K ochran ě t ě la pou ž ijeme stanových dílc ů, gumových plášt ě nek nebo navlh č ených velkých pytl ů apod. - Na ruce navlékneme ko ž ené rukavice, vlhké hadry nebo igelitové sá č ky - Na nohy slámu, prkénka, cihly, mazlavou hlínu apod. - K ochran ě dýchacích cest pou ž ijeme vlhkých kapesník ů č i hadr ů - Poté vyhledáme nejbli ž ší úkryt (zesílené sklepy, zákopové kryty, metro,...) A hlavn ě nepanika ř me!!!


Stáhnout ppt "Dominika Benešová Č ernobyl -testování schopností turbín -sní ž il se výkon reaktoru, tím se zmenšila produkce energie do m ě sta (byl ve č er,"

Podobné prezentace


Reklamy Google