Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Definice dotčené veřejnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Definice dotčené veřejnosti"— Transkript prezentace:

1 Dotčená veřejnost před stavebními úřady podle nového stavebního zákona a práva životního prostředí

2 Definice dotčené veřejnosti
Obecná definice neexistuje Jednotlivé zákony pracují s různými koncepcemi dotčené veřejnosti Dotčené osoby a účastníci řízení (§ 2 odst. 3, § 27 zák. 500/2004 Sb., správní řád) Každý (zák. č. 100/2001 Sb. „EIA“) Občanská sdružení (§ 70 zák. č. 114/1992 Sb.)

3 Smysl účasti veřejnosti
Zkvalitnění veřejné správy Objektivita rozhodování Lepší hospodaření s veřejnými statky (veřejné peníze, životní prostředí apod.) Přenesení odpovědnosti na občany Prevence konfliktů Transparentnost Prevence korupce a klientelismu

4 Smysl účasti veřejnosti
Rizika zneužívání práv účastníků řízení protahování řízení formální zapojování veřejnosti bez reálného dopadu na rozhodování neefektivní soudní přezkum

5 Zák. č. 183/2006 Sb. Stavební zákon

6 Principy nové úpravy Ochrana nezastavěného území (§ 18/5)
Soudní přezkum územních plánů Koncentrace řízení (§ 4) Nahrazení podkladových rozhodnutí závaznými stanovisky Zjednodušené postupy místo povolování

7 Principy nové úpravy Zlepšení informování veřejnosti v ÚŘ
Částečná privatizace stavebního řízení Zhoršení ochrany práv dotčených osob (s výjimkou ÚP)

8 Relevantní předpisy vyšší právní síly
Listina ZPS (č. 2/1993 Sb.) Čl. 36 (1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. (2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod.

9 Relevantní předpisy vyšší právní síly
Listina ZPS (č. 2/1993 Sb.) Čl. 11 (1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. (…) (3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

10 Relevantní předpisy vyšší právní síly
Listina ZPS (č. 2/1993 Sb.) Čl. 35 Každý má právo na příznivé životní prostředí. Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí. (3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

11 Relevantní předpisy vyšší právní síly
Aarhuská úmluva č. 124/2004 Sb.m.s. Účinná od NSS kolísá v názoru na přímý účinek úmluvy V rozsudku č. 968/2006 Sb. NSS ano V rozsudku č. 1276/2007 Sb. NSS ne

12 Relevantní předpisy vyšší právní síly
Směrnice 2003/35/ES zapracovala Aarhuskou úmluvu do evropského práva konkrétně do směrnice 85/337/EHS „EIA“ a směrnice 96/61/ES „IPPC“ směrnice mají přímý účinek

13 Soudní přezkum z.č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (sřs) § 65/1
(1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

14 Soudní přezkum Definice rozhodnutí podle sřs je širší než definice rozhodnutí podle SprŘ Důsledek : některé akty podle StZ, které nejsou rozhodnutími, lze soudně přezkoumat

15 Stanoviska a závazná stanoviska

16 Stanovisko a závazné stanovisko (§ 4 odst. 2)
Principy: Stanoviska jsou závazným podkladem pro politiku územního rozvoje a opatření obecné povahy Závazná stanoviska jsou podkladem pro rozhodnutí podle stavebního zákona

17 Koordinované závazné stanovisko
Metodický pokyn MMR (www.mmr.cz) Koordinované závazné stanovisko, pokud jde o tentýž dotčený orgán požadavky nejsou v rozporu Dotčeným orgánem je celý úřad (např. krajský úřad, obecní úřad), nikoli jeho jednotlivé odbory

18 Postup před vydáním závazného stanoviska
Nejasný Nevede se správní řízení Použijí se základní zásady správního řízení (§ 177 odst. 1 SprŘ) Použije se podpůrný § 177 odst. 2 SprŘ ve spojení s ustanoveními o „vyjádření, osvědčení, sdělení“ (§ 154 a násl. SpŘ)

19 Postup před vydáním závazného stanoviska
Obecné správní zásady (§ 2 až 8 SprŘ), zejména : zákonnost ochrana práv dotčených osob zjistit stav věci bez důvodných pochybností informovat dotčené osoby umožnit dotčeným osobám uplatnit jejich práva rovnost dotčených osob

20 Postup před vydáním závazného stanoviska
„Obdobně a přiměřeně“ podle § 154 SprŘ Ustanovení SprŘ použitá „obdobně“ : příslušnost, podjatost, zásada písemnosti (§ 10 až 16 SprŘ) doručování včetně el. úřední desky (§ 19 až 26 SprŘ) zastoupení včetně společného zástupce (§ 29 až 31 SprŘ a § 33 až 35 SprŘ) náležitosti podání (§ 37 SprŘ) počítání lhůt (§ 40 SprŘ) pořádková pokuta a vykázání (§ 62 a 63 SprŘ)

21 Postup před vydáním závazného stanoviska
Ustanovení správního řádu použitá „přiměřeně“: Všechna další ustanovení části II SprŘ (§ 9 až 129) Nepoužije se: Odvolání (§ 81 až 93) Obnova řízení (§ 100 až 102) Exekuce (§ 103 až 129)

22 Postup před vydáním závazného stanoviska
Doporučujeme, aby správní orgány „přiměřeně“ použily alespoň: Právo vyjádřit se k podkladům (§ 36 odst. 2 a 3 SprŘ) Právo nahlížení do spisu (§ 38 SprŘ) Oznámení o zahájení řízení (§ 47 SprŘ) Povinnost spr. org. zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu (§ 50 odst. 3) Formální a obsahové náležitosti závazných stanovisek (§§ 67 a 68) Oznamování ZS dotčených osobám (§ 72)

23 Závazná stanoviska a zák.č. 114/1992 Sb.
Podle § 70 správní orgány informují o zahajovaných správních řízení i zamýšlených zásazích Ustanovení dopadá i na řízení o závazných stanoviscích Některé spr. org. informují, že vedou řízení o ZS Občanským sdružením je však umožněno uplatnit jakákoliv práva až v řízení o navazujícím rozhodnutí

24 Závazná stanoviska a Aarhuská úmluva 124/2004 Sb.m.s.
Povinnost zajistit účast veřejnosti v počáteční fázi rozhodování, kdy jsou všechny možnosti výběru otevřeny (čl. 6 odst. 4) Nepřipuštění veřejnosti do řízení o ZS je porušením Úmluvy

25 Obsah závazného stanoviska
Použije se přiměřeně § 69 SprŘ o rozhodnutí Závazné stanovisko bude obsahovat : Výrok „souhlasné“, „nesouhlasné“ Podmínky souhlasu Požadavek, aby podmínky souhlasu byly výslovně převzaty do výrokové části rozhodnutí Odůvodnění s vypořádáním případných námitek Poučení, že se lze odvolat až proti navazujícímu rozhodnutí Poučení o možnosti přezkumného řízení

26 Přezkum závazného stanoviska
Speciální procedura podle § 149 odst. 4 SprŘ Umožňuje pouze změnu nebo potvrzení, nikoli zrušení ZS Změna může způsobit ztrátu možnosti odvolat se - § 90 odst. 1 písm. c) SprŘ se neuplatní Odkaz na § 88 odst. 1 SprŘ je nelogický, správný odkaz je na § 90 odst. 6 SprŘ

27 UMISŤOVÁNÍ STAVEB • územní rozhodnutí • zjednodušené územní rozhodnutí
• územní souhlas • regulační plán • veřejnoprávní smlouva • bez správního aktu

28 Územní řízení Veřejnost ústního jednání
Umístění informace v místě záměru Částečná integrace řízení EIA (směrnice umožňuje plnou integraci)

29 Územní řízení velký počet osob na veřejném jednání
stavební úřad vyzve k určení společného zmocněnce (§ 35 SprŘ) jinak ustanoví společného zástupce i proti vůli zastoupených zastoupení mohou podat odvolání bez odkladného účinku (§ 76/ 5 SprŘ) jak zjistit, které osoby mají společný zájem ? funkce společného zástupce zaniká volbou společného zmocněnce

30 Územní řízení Právní důsledky ustanovení společného zástupce
do doby ustanovení se doručuje uložením u správního orgánu po ustanovení se doručuje pouze zástupci možné porušení práva na přiměřené, včasné a účinné informování (čl. 6 odst. 2 Aarhus) zastoupení mohou dále jednat jednotlivě (účastnit se jednání, činit písemné úkony)

31 Územní řízení Účastník je povinen uvést Okruh námitek účastníků
právní důvod účastenství odůvodnit námitky Okruh námitek účastníků obec k ochraně zájmů obce i jednotlivých občanů (nikoli proti jejich vůli) občanská sdružení (§ 85/2 c) v rozsahu veřejného zájmu, který chrání Úzký výklad – pouze zájmy dle 114/1992 Sb. Široký výklad – všechny zájmy dle 83/1990 Sb. (rozhoduje obsah stanov)

32 Zjednodušené územní řízení
Zakončeno správním rozhodnutím Nelze podat odvolání Možnost podat správní žalobu podle § 65 sřs

33 ÚZEMNÍ SOUHLAS Nutný souhlas vlastníků pozemků a staveb v místě uskutečnění záměru Nutný souhlas sousedů Uplatní se § 70 zák.č. 114/1992 Sb. Stav úřad musí informovat OS, pokud jsou dotčeny zájmy podle zák. č. 114/1992 Sb. Měl by počkat aspoň 8 dnů, aby se OS mohlo přihlásit do „řízení“ a uplatnit svá práva

34 ÚZEMNÍ SOUHLAS Je materielně správní rozhodnutí
Zákon předpokládá vydání podkladových ZS (byť nepodmíněných) § 90/1 zák. č. 114/1992 Sb. neřadí územní souhlas mezi rozhodnutí Není jasné, jestli lze podat odvolání Lze podat správní žalobu dle § 65 sřs

35 Povolování staveb Stavby bez povolení či ohlášení (§ 103)
Stavby na ohlášení (§ ) Stavební řízení (§ ) Veřejnoprávní smlouva (§ 116) Zkrácené stavební řízení (§ 117)

36 Stavby „na ohlášku“ Řízení zakončeno
Písemným souhlasem Fiktivním souhlasem Materielně jde o správní rozhodnutí Vydávají se podkladová závazná stanoviska § 90/1 zák. č. 114/1992 Sb. však neřadí souhlas na základě ohlášení mezi rozhodnutí Není jasné, jestli lze podat odvolání Lze podat správní žalobu

37 Stavby „na ohlášku“ Není jasné, jak vypořádat soukromoprávní námitky a námitky dle složkových předpisů § 107 na ně nepamatuje Uvedené námitky nejsou výslovně důvodem pro zákaz stavby Pokud by nebyly vypořádány, mohlo by dojít k porušení základních práv (čl a 35 Listiny) Chybí vazba na plné stavební řízení

38 Stavební řízení Účastníci (§ 109)
Stavebník, vlastník stavby a stavebního pozemku Vlastník sousedního pozemku a stavby Oprávněný z věcného břemene na sousedním pozemku Společenství vlastníků bytových jednotek

39 Stavební řízení (§ 109 - 115) Účastníky jistě nejsou
nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku Zákon výslovně neupravuje postavení Občanských sdružení podle zvláštních předpisů (§ 70 zák. č. 114/1992 Sb., § 23 zák. č. 100/2001 Sb. atd.)

40 Stavební řízení (§ ) Vyloučení občanských sdružení by bylo v rozporu s § 90/4 z.č. 114/1992 Sb., který považuje ZOPK za zvláštní předpis ke StZ Vyloučení občanských sdružení by bylo v rozporu se směrnicí EIA č. 1985/337/ES a Aarhuskou úmluvou č. 124/2004 Sb.m.s. Rozpor se týká zejména staveb podléhajících EIA, u kterých se nevede územní řízení Například stavby k těžbě, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin a stavby jaderných zařízení povolované MPO (§ 16 odst. 2 písm. d) Důsledek : přímý účinek směrnice a přednost úmluvy před zákonem

41 Stavební řízení (§ 109 - 115) Námitky účastníků řízení (§ 114)
Alespoň 10 dnů na uplatnění Pouze zásahy do vlastnického práva, nebo do oprávnění z věcného břemene nebo do oprávnění provést stavbu Nelze samostatně namítat zásah do jiných práv (možný rozpor s čl. 35 LZPS)

42 Návaznost na podmiňující stavby
Lze zajistit Podmínkami stavebního povolení (§ 115) Vyhrazením pravomoci stavebního úřadu (§ 17) V praxi málo využíváno MS Praha a KS Brno nezajištění komplexnosti a plynulosti výstavby může být zásahem do práv vlastníků sousedních pozemků přerušení řízení o části stavby a povolení zbytku může být zásahem do práv vlastníků sousedních pozemků

43 Veřejnoprávní smlouva (§ 116)
Vhodná Bezkonfliktní stavby Jasně vymezený okruh účastníků Nevhodná Zejména liniové stavby Další stavby s velkým okruhem účastníků (EIA)

44 Zkrácené stavební řízení (§ 117)
název je zavádějící zřejmě nejde o formální správní řízení, ale o postup podle části IV správního řádu jde o postup soukromé osoby, autorizovaného inspektora, který vydá certifikát opravňující k provedení stavby

45 Zkrácené stavební řízení (§ 117)
Podmínky stavba nikoli nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení (stanoví zvláštní předpis, nebo územně plánovací dokumentace nebo rozhodnutí orgánu územního plánování) smlouva mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů vyjádření (i nesouhlasná) od osob, které by byly účastníky stavebního řízení oznámení na stavební úřad

46 Zkrácené stavební řízení (§ 117)
Mezera v zákoně č. 114/1992 Sb. Certifikát nebyl zahrnut do výčtu § 44 odst. 1, (ZS ke stavbám ve zvl. chráněných územích) Nebyl zahrnut ani do výčtu § 90 odst. 1 Vydání certifikátu je zřejmě podmíněno vydáním rozhodnutí, nikoli ZS vyplývá to ze sběrného ustanovení § 65

47 Zkrácené stavební řízení (§ 117)
Doporučení pro vypořádání námitek Pokud inspektor nemůže odstranit rozpory, neměl by vydávat certifikát Předloží dokumentaci a námitky stavebnímu úřadu Vyčká rozhodnutí o námitkách Budou-li námitky zamítnuty, vydá certifikát Rozhodnutí o námitkách nezbavuje inspektora odpovědnosti za případnou nezákonnost certifikátu

48 Zkrácené stavební řízení (§ 117)
Výhody Odstraňuje prodlevy stavebního úřadu Autorizovaný inspektor může vynaložit větší úsilí k odstraňování rozporů než stavební úřad Nevýhody Velmi kusá právní úprava Nejasné, jak postupovat, pokud inspektor neodstraní rozpory

49 Zkrácené stavební řízení (§ 117)
Proti usnesení stavebního úřadu o námitkách lze podat odvolání bez odkladného účinku a žalobu Možnost odvolání proti certifikátu je sporná, ale je možné podat správní žalobu

50 Užívání staveb (§ 119 – 126) Dva základní režimy :
Oznámení s fikcí souhlasu (§ 120) Písemný kolaudační souhlas (§ 122)

51 Užívání staveb (§ 120 a násl.)
Okruh účastníků v řízení o fiktivním souhlasu není stanoven Možné výklady : Účastníci neexistují - nejde o správní řízení dle části II SprŘ Účastníci existují – uplatní se část II SprŘ a definice účastníků dle § 27 SprŘ Důsledek: Nejasné, zda lze podat odvolání Určitě lze podat správní žalobu

52 Užívání staveb (§ 122 a násl.)
Okruh účastníků v řízení o písemném kolaudačním souhlasu nejsou účastníci zákon výslovně stanoví, že nejde o správní rozhodnutí nelze podat odvolání lze podat správní žalobu v praxi existují případy kolaudace v rozporu se stav povolením

53 Odstraňování staveb (§ 128 – 130)
Praktický problém Stavební úřad posuzuje mimo správní řízení, zda je nutno vydat rozhodnutí (§ 128 odst. 2) Do posuzování nejsou nijak zapojeny dotčené osoby Možné porušení základních procesních práv jako u krajinného rázu (rozsudek NSS SJS 499/2005, 6 A 97/2001)

54 Poskytování kopií dokumentace stavby (§ 168)
stavební úřad nesmí poskytnout kopii dokumentace stavby bez souhlasu projektanta nebo vlastníka stavby stavební úřad nemusí umožnit nahlédnutí do části dokumentace stavby s ohledem na obranu státu, civilní ochranu a ochranu osob a jejich majetku tato omezení se týkají pouze dokumentace v uzavřených řízeních (vyplývá ze systematiky zákona a dikce : „dokumentace stavby“) Omezení se vůbec netýká územního řízení (dikce : „dokumentace záměru“)

55 Poskytování kopií dokumentace stavby (§ 168)
formulace „ochrana osob a majetku“ je velmi široká, nutno vykládat restriktivně u staveb, které podléhají směrnici EIA, nelze vyloučit rozpor s evropskou směrnicí 2003/4/ES o přístupu k informacím o životním prostředí a s Aarhuskou úmluvou č. 124/2004 Sb.m.s. protiprávní odepření kopií nebo odepření nahlédnutí lze napadnout odvoláním a správní žalobou proti stavebnímu povolení

56 Shrnutí a doporučení Poskytovat veřejnosti maximum práv tam, kde je zákon nejasný (závazná stanoviska, zjednodušené postupy) Zohlednit související předpisy (z.č. 114/1992 Sb., Listina, Aarhuská úmluva, evropské směrnice) Upozornit investory na související předpisy a vybídnout je k neformálnímu jednání s veřejností nad rámec zákona

57 Děkuji za pozornost Bezplatná poradna EPS Dvořákova 13 Radek Motzke
Ekologický právní servis Radek Motzke Bezplatná poradna EPS Dvořákova 13 pondělí 13:00 – 17:00 středa, pátek 9:00 – 13:00 mimo uvedené hodiny po domluvě


Stáhnout ppt "Definice dotčené veřejnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google