Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenská odpovědnost Transpozice Směrnice o průmyslových emisích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenská odpovědnost Transpozice Směrnice o průmyslových emisích"— Transkript prezentace:

1 Společenská odpovědnost Transpozice Směrnice o průmyslových emisích
25. – Křtiny

2 Rozsah směrnice o průmyslových emisích
Směrnice 2010/75/EU. Celkem 7 kapitol a 9 příloh. Kapitola I – společná ustanovení – předmět, oblast působnosti, definice. Kapitola II + přílohy I, II, III, IV – ustanovení a povinnosti IPPC zařízení (směrnice 2008/1/ES). Kapitola III + příloha V – ustanovení a povinnosti pro velká spalovací zařízení (směrnice 2001/80/ES). Kapitola IV + příloha VI – ustanovení a povinnosti pro zařízení na spalování a spoluspalování odpadu (směrnice 2000/76/ES). Kapitola V + příloha VII – ustanovení a povinnosti pro zařízení a činnosti používající VOC (směrnice 1999/13/ES). Kapitola VI + příloha VIII – ustanovení pro zařízení na výrobu oxidu titaničitého (směrnice 78/176/EEC, 82/883/EEC, 92/112/EEC). Kapitola VII – ustanovení o výboru, přechodná a závěrečná ustanovení. 2

3 Hlavní změny integrované prevence
Větší význam BAT/BREF‘s „závěry BAT“ úroveň emisí spojených s BAT Zvýšení ochrany půdy a podzemních vod Inspekce v oblasti životního prostředí Účast veřejnosti a její právní ochrana Derogace termínů implementace Možnosti flexibility správních orgánů

4 Aktuální stav transpozice
Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nabyl účinnost Vyhláška 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, účinnost od Zákon o integrované prevenci 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002, účinnost od

5 Aktuální stav transpozice 2
Připravována je novela vyhlášky č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení… - Vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění − Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení − Porovnání emisí s úrovněmi emisí spojenými s BAT − Odborné posouzení k výjimce z BAT − Základní zpráva Závěrečné připomínkové řízení…

6 Důležité termíny z IED 17. prosince publikace směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU) v Úředním věstníku EU. 6. ledna platnost směrnice 2010/75/EU (čl. 83). 7. leden 2013 – nejpozdější termín transpozice do národní legislativy – 2 roky od platnosti (čl. 80). 7. leden 2013 – nová zařízení musí plnit požadavky směrnice o průmyslových emisích. 6

7 Důležité termíny z IED 7. leden 2014 – stávající zařízení, která byla v působnosti předchozí směrnice o IPPC (2008/1/ES) musí plnit požadavky směrnice o průmyslových emisích (čl. 82 odst. 1). 7. leden 2014 – zrušení směrnice 2008/1/ES o integrované prevenci (čl. 81 odst. 1). 7.červenec 2015 – stávající zařízení nově zařazená do přílohy I směrnice o průmyslových emisích musí plnit požadavky (čl. 81 odst. 1). 1.ledna 2016 – zrušení směrnice 2001/80/ES o velkých spalovacích zařízeních. Evropská komise – příprava příruček (guidance) – výjimky z BAT, základní zpráva, nově vznikající techniky, kritéria pro posuzování rizik v rámci inspekcí, „průmyslové měřítko“ v chemickém průmyslu – dokončení se předpokládá 2012. 7

8 Aplikace nejlepších dostupných technik
Nové definice – referenční dokumenty o BAT (BREF), závěry o BAT, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, nově vznikající techniky. Nová kapitola „Závěry o BAT“ (součást BREF), která by měla být používána v povolovacích řízeních. Závěry o BAT – samostatně schvalovány členskými zeměmi (výbor), překládány do všech národních jazyků a oficiálně publikovány. Explicitní posílení role nejlepších dostupných technik – použití tzv. Závěrů o BAT přímo v povolovacích procesech (závazné podmínky provozu) a stanovování hodnot emisních limitů na úrovni BAT. Transpozice – zavedení důvodu pro přezkum na základě vydání nového nebo aktualizovaného BREF (závěrů o BAT), zavedení lhůty 4 let, identifikace hlavní činnosti (v žádosti). 8

9 Výjimky z aplikace BAT budou muset být odůvodněny provozovatelem v žádosti (povinné odborné posouzení - vyhodnocení místních podmínek, ekonomických faktorů a technické charakteristiky zařízení) a povolujícím úřadem v rozhodnutí (odůvodnění z jakých důvodů nebyly hodnoty emisí na úrovni BAT aplikovány). vždy předmětem přezkumu podmínek IP. vždy přístup veřejnosti. budou zveřejňovány v informačním systému IPPC a vyhodnocovány Evropskou komisí. Monitoring – vychází se prioritně ze Závěrů o BAT. (Pro půdu a podzemní vodu stanovena minimální frekvence monitoringu přímo v zákoně.) Transpozice – nové definice, nová ustanovení k aplikaci BAT, umožnění výjimek, odborné posouzení výjimek, přezkum výjimek. 9

10 Systém výměny informací o BAT
Směrnice (evropská úroveň systému) – bližší vymezení celého procesu na evropské úrovni, role jednotlivých aktérů a Fóra o BAT, schvalování závěrů o BAT, publikace BREF. Transpozice – závěry o BAT, posílení role technických pracovních skupin, bližší vymezení obsahu systému výměny informací. Důležité aspekty Systém výměny informací zřízen přímo zákonem a zabezpečován resorty (MŽP, MPO, MZe) – spolupracují další subjekty (KÚ, ČIŽP, CENIA atd.). Technické pracovní skupiny a Fórum o BAT uvedeny přímo v zákoně. TPS –příprava podkladů k závěrům o BAT a BREF, poskytování podkladů pro přípravu pozice ČR, hodnocení závěrů o BAT (překlady). TPS – jmenování vedoucích v kompetenci resortů. Svolávání a organizace Fóra o BAT (alespoň jednou ročně), zveřejňování informací o BAT – v gesci MPO. Zrušení nařízení vlády č. 63/2003 Sb. 8 TPS v chemickém průmyslu!!! 10

11 Stav revidovaných dokumentů BREF 1. část
Referenční dokument 1. BREF schválen Předpokládané dokončení Kompetence Železo a ocel 2001 2013 MPO Rafinerie Výroba chloru a louhu 2014 Velkoobjemové organické chemikálie 2002 Velká spalovací zařízení 2006 Velkoobjemové anorganické chemikálie 2007 2016 Speciální anorganické chemikálie 2017 Polymery 2019 Speciální organické chemikálie

12 TPS - Velkoobjemové organické chemikálie
Jan Pokorný, Ing., vedoucí TPS, SYNTHESIA Pavel Brůžek ml., BSc, LZ DRASLOVKA Jiří Kolena, Ing., CSc., člen Sevilly, VÚANCH Oldřich Kuběna, RNDr., DEZA Milan Maxa, Ing., TECHEM CZ Petr Nevole, Ing., SPOLCHEMIE Tomáš Riedel, Ing. SPOLCHEMIE Dana Sládková, Ing., člen Sevilly, MPO Pavel Sláma, Ing., UNIPETROL SERVICES Ladislav Špaček, Ing., CSc., SCHP ČR František Špičák, Ing., BorsodChem MCHZ Pavel Topinka, Ing., SYNTHOS Miroslav Wittner, Ing., MOMENTIVE Sokolov Pavel Žák, Ing., SPOLCHEMIE

13 TPS - Chloralkalická chemie
Pavel Žák, Ing., vedoucí TPS, SPOLCHEMIE Jana Eliášová, Ing., TECHEM CZ Jindřich Máslo, Ing., člen Sevilly, SPOLCHEMIE Petr Nevole, Ing. SPOLCHEMIE Libor Potočian, SPOLANA TPS – rafinerie Milan Vitvar, Ing., vedoucí TPS – expert Pavel Fobl - nově

14 Chemický průmysl 2010 Evropa

15 Náměty a dotazy směrujte na

16


Stáhnout ppt "Společenská odpovědnost Transpozice Směrnice o průmyslových emisích"

Podobné prezentace


Reklamy Google