Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenská odpovědnost Transpozice Směrnice o průmyslových emisích 25. – 26. 4. 2013 Křtiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenská odpovědnost Transpozice Směrnice o průmyslových emisích 25. – 26. 4. 2013 Křtiny."— Transkript prezentace:

1 Společenská odpovědnost Transpozice Směrnice o průmyslových emisích 25. – 26. 4. 2013 Křtiny

2 Rozsah směrnice o průmyslových emisích Směrnice 2010/75/EU. Celkem 7 kapitol a 9 příloh. Kapitola I – společná ustanovení – předmět, oblast působnosti, definice. Kapitola II + přílohy I, II, III, IV – ustanovení a povinnosti IPPC zařízení (směrnice 2008/1/ES). Kapitola III + příloha V – ustanovení a povinnosti pro velká spalovací zařízení (směrnice 2001/80/ES). Kapitola IV + příloha VI – ustanovení a povinnosti pro zařízení na spalování a spoluspalování odpadu (směrnice 2000/76/ES). Kapitola V + příloha VII – ustanovení a povinnosti pro zařízení a činnosti používající VOC (směrnice 1999/13/ES). Kapitola VI + příloha VIII – ustanovení pro zařízení na výrobu oxidu titaničitého (směrnice 78/176/EEC, 82/883/EEC, 92/112/EEC). Kapitola VII – ustanovení o výboru, přechodná a závěrečná ustanovení.

3 3 Hlavní změny integrované prevence Větší význam BAT/BREF‘sVětší význam BAT/BREF‘s „závěry BAT“„závěry BAT“ úroveň emisí spojených s BATúroveň emisí spojených s BAT Zvýšení ochrany půdy a podzemních vodZvýšení ochrany půdy a podzemních vod Inspekce v oblasti životního prostředíInspekce v oblasti životního prostředí Účast veřejnosti a její právní ochranaÚčast veřejnosti a její právní ochrana Derogace termínů implementaceDerogace termínů implementace Možnosti flexibility správních orgánůMožnosti flexibility správních orgánů

4 Aktuální stav transpozice Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nabyl účinnost 1. 9. 2012 Vyhláška 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, účinnost od 1.12. 2012 Zákon o integrované prevenci 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002, účinnost od 19. 3. 2013 4

5 Aktuální stav transpozice 2 Připravována je novela vyhlášky č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení… - Vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění − Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení − Porovnání emisí s úrovněmi emisí spojenými s BAT − Odborné posouzení k výjimce z BAT − Základní zpráva Závěrečné připomínkové řízení… 5

6 Důležité termíny z IED 17. prosince 2010 - publikace směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU) v Úředním věstníku EU. 6. ledna 2011 - platnost směrnice 2010/75/EU (čl. 83). 7. leden 2013 – nejpozdější termín transpozice do národní legislativy – 2 roky od platnosti (čl. 80). 7. leden 2013 – nová zařízení musí plnit požadavky směrnice o průmyslových emisích.

7 Důležité termíny z IED 7. leden 2014 – stávající zařízení, která byla v působnosti předchozí směrnice o IPPC (2008/1/ES) musí plnit požadavky směrnice o průmyslových emisích (čl. 82 odst. 1). 7. leden 2014 – zrušení směrnice 2008/1/ES o integrované prevenci (čl. 81 odst. 1). 7.červenec 2015 – stávající zařízení nově zařazená do přílohy I směrnice o průmyslových emisích musí plnit požadavky (čl. 81 odst. 1). 1.ledna 2016 – zrušení směrnice 2001/80/ES o velkých spalovacích zařízeních. Evropská komise – příprava příruček (guidance) – výjimky z BAT, základní zpráva, nově vznikající techniky, kritéria pro posuzování rizik v rámci inspekcí, „průmyslové měřítko“ v chemickém průmyslu – dokončení se předpokládá 2012.

8 Aplikace nejlepších dostupných technik Nové definice – referenční dokumenty o BAT (BREF), závěry o BAT, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, nově vznikající techniky. Nová kapitola „Závěry o BAT“ (součást BREF), která by měla být používána v povolovacích řízeních. Závěry o BAT – samostatně schvalovány členskými zeměmi (výbor), překládány do všech národních jazyků a oficiálně publikovány. Explicitní posílení role nejlepších dostupných technik – použití tzv. Závěrů o BAT přímo v povolovacích procesech (závazné podmínky provozu) a stanovování hodnot emisních limitů na úrovni BAT. Transpozice – zavedení důvodu pro přezkum na základě vydání nového nebo aktualizovaného BREF (závěrů o BAT), zavedení lhůty 4 let, identifikace hlavní činnosti (v žádosti).

9 Výjimky z aplikace BAT budou muset být odůvodněny provozovatelem v žádosti (povinné odborné posouzení - vyhodnocení místních podmínek, ekonomických faktorů a technické charakteristiky zařízení) a povolujícím úřadem v rozhodnutí (odůvodnění z jakých důvodů nebyly hodnoty emisí na úrovni BAT aplikovány). vždy předmětem přezkumu podmínek IP. vždy přístup veřejnosti. budou zveřejňovány v informačním systému IPPC a vyhodnocovány Evropskou komisí. Monitoring – vychází se prioritně ze Závěrů o BAT. (Pro půdu a podzemní vodu stanovena minimální frekvence monitoringu přímo v zákoně.) Transpozice – nové definice, nová ustanovení k aplikaci BAT, umožnění výjimek, odborné posouzení výjimek, přezkum výjimek.

10 Systém výměny informací o BAT Směrnice (evropská úroveň systému) – bližší vymezení celého procesu na evropské úrovni, role jednotlivých aktérů a Fóra o BAT, schvalování závěrů o BAT, publikace BREF. Transpozice – závěry o BAT, posílení role technických pracovních skupin, bližší vymezení obsahu systému výměny informací. Důležité aspekty –Systém výměny informací zřízen přímo zákonem a zabezpečován resorty (MŽP, MPO, MZe) – spolupracují další subjekty (KÚ, ČIŽP, CENIA atd.). –Technické pracovní skupiny a Fórum o BAT uvedeny přímo v zákoně. –TPS –příprava podkladů k závěrům o BAT a BREF, poskytování podkladů pro přípravu pozice ČR, hodnocení závěrů o BAT (překlady). –TPS – jmenování vedoucích v kompetenci resortů. –Svolávání a organizace Fóra o BAT (alespoň jednou ročně), zveřejňování informací o BAT – v gesci MPO. –Zrušení nařízení vlády č. 63/2003 Sb. 8 TPS v chemickém průmyslu!!!

11 RESPONSIBLE CARE Stav revidovaných dokumentů BREF 1. část Referenční dokument 1. BREF schválen Předpoklád ané dokončení Kompetence Železo a ocel 2001 2013 MPO Rafinerie20012013 MPO Výroba chloru a louhu 20012014 MPO Velkoobjemové organické chemikálie 20022014 MPO Velká spalovací zařízení20062014 MPO Velkoobjemové anorganické chemikálie 20072016 MPO Speciální anorganické chemikálie20062017 MPO Polymery20072019 MPO Speciální organické chemikálie20062019 MPO

12 RESPONSIBLE CARE TPS - Velkoobjemové organické chemikálie Jan Pokorný, Ing., vedoucí TPS, SYNTHESIA Pavel Brůžek ml., BSc, LZ DRASLOVKA Jiří Kolena, Ing., CSc., člen Sevilly, VÚANCH Oldřich Kuběna, RNDr., DEZA Milan Maxa, Ing., TECHEM CZ Petr Nevole, Ing., SPOLCHEMIE Tomáš Riedel, Ing. SPOLCHEMIE Dana Sládková, Ing., člen Sevilly, MPO Pavel Sláma, Ing., UNIPETROL SERVICES Ladislav Špaček, Ing., CSc., SCHP ČR František Špičák, Ing., BorsodChem MCHZ Pavel Topinka, Ing., SYNTHOS Miroslav Wittner, Ing., MOMENTIVE Sokolov Pavel Žák, Ing., SPOLCHEMIE

13 RESPONSIBLE CARE TPS - Chloralkalická chemie Pavel Žák, Ing., vedoucí TPS, SPOLCHEMIE Jana Eliášová, Ing., TECHEM CZ Jindřich Máslo, Ing., člen Sevilly, SPOLCHEMIE Petr Nevole, Ing. SPOLCHEMIE Libor Potočian, SPOLANA TPS – rafinerie Milan Vitvar, Ing., vedoucí TPS – expert Pavel Fobl - nově

14 Chemický průmysl 2010 Evropa 14

15 Náměty a dotazy směrujte na ladislav.spacek@schp.cz 15

16


Stáhnout ppt "Společenská odpovědnost Transpozice Směrnice o průmyslových emisích 25. – 26. 4. 2013 Křtiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google