Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrace podle EMAS III

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrace podle EMAS III"— Transkript prezentace:

1 Registrace podle EMAS III
Tereza Havránková

2 Obsah… role agentury předpisy příprava organizace k registraci
žádost o registraci povinnosti registrovaných organizací výjimky pro malé organizace pozastavení či zrušení registrace důležité upozornění

3 Agentura EMAS = funguje v rámci CENIA, české informační agentury životního prostředí zabezpečuje registrace (administrativní činnost) poskytuje informace a odbornou podporu organizacím žádajícím o registraci nebo organizacím s již zavedeným systémem EMAS, vydává certifikát EMAS v české a anglické verzi, registrovaným organizacím propůjčuje logo EMAS k identifikaci systému řízení a k jeho propagaci, spolupracuje s ostatními orgány činnými v programu EMAS (MŽP, EU, ČIŽP, ČIA ad.), spravuje národní registr EMAS (zveřejňuje seznam organizací, které byly zaregistrovány) a další registry a databáze (akreditovaní ověřovatelé, poradenské organizace).

4 Předpisy EU Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (tzv. EMAS III) Kapitoly II a III (organizace) články: 12, 13, 14 a 15 (příslušné orgány)

5 Předpisy ČR Program EMAS
Pravidla programu EMAS (usnesení č. 466/1998 Sb. o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí - Program EMAS). Aktualizace (usnesení č. 651/2002 Sb. k aktualizaci Národního programu zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí). Aktualizovaný program EMAS, Aktualizovaná pravidla (pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí). stanovují podmínky a povinnosti, za nichž se organizace v České republice mohou dobrovolně přihlásit do registru EMAS, potažmo do Programu EMAS obsahují konkrétní práva a povinnosti zúčastněných subjektů (organizací), environmentálních ověřovatelů, akreditačního orgánu a státu (správních úřadů) a také stanovuje podmínky pro užívání loga EMAS

6 Příprava organizace k registraci
organizace žádající o registraci v programu EMAS: provede environmentální přezkum (úvodní environmentální přezkoumání) – příloha I nařízení, zavede systém environmentálního řízení (příloha II nařízení), provede interní audit (příloha III), připraví environmentální prohlášení, PROVEDE ENVI PŘEZKUM určení příslušných právních a jiných předpisů ve vztahu k činnostem, výrobkům a službám organizace určení všech přímých a nepřímých environmentálních aspektů sestavení kritérií pro hodnocení významnosti environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb prozkoumání všech stávajících technik, postupů a činností vztahujících se k environmentálnímu řízení, zhodnocení zpětné vazby tzn. hodnocení výsledků šetření havárií, kterým v minulosti došlo, případně vypořádání stížností okolních obyvatel na činnost podniku. organizace, které mají certifikovaný jiný systém environmentálního řízení (pokud je uznatelný) nemají povinnosti provádět ty části přezkumu, u kterých bylo prokázáno, že jsou rovnocenné s nařízením ZAVEDE SYSTÉM ENVI ŘÍZENÍ Definuje environmentální politiku Na základě polïtiky definuje cíle a programy Stanoví úkoly, odpovědnost, pravomoce pro jednotlivé zaměstnance Zapojí zaměstnance Zajistí hladký průběh interní a externí komunikace ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ ucelené informace pro veřejnost a jiné zainteresované osoby, jedná se: představení organizace, environmentální politika, popíše systém řízení a přímé a nepřímé environmentální aspekty – v závislosti na nich stanoví obecné a specifické cíle a programy a uvedou jméno a akreditační číslo Charakteristika, činnosti organizace Organizační struktur; environmentální politiku a systém environmentálního řízení v organizaci; environmentální aspekty organizace a dopady její činnosti na životní prostředí; environmentální program, obecné a specifické environmentální cíle organizace; vliv činnosti organizace na životní prostředí a dodržování příslušných právních povinností týkajících se životního prostředí uvedených v příloze IV; zajistí ověření systému EMAS akreditovaným ověřovatelem z České republiky nebo ze zahraničí.

7 Žádost musí být podána v českém jazyce!!!
Žádost o registraci organizace zašle oficiální žádost o registraci v programu EMAS, k žádosti připojí: environmentální prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí), prohlášení podepsané environmentálním ověřovatelem, který schválil environmentální prohlášení (příloha VII – Prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele), údaje potřebné k registraci (minimální požadavky) – příloha VI a vše zašle elektronicky nebo v tištěné podobě poštou na adresu agentury. - prohlášení o tom, že ověření a schválení bylo provedeno v souladu s nařízením Žádost musí být podána v českém jazyce!!!

8 Časové hledisko časová lhůta samotného zaregistrování od podání žádosti k ukončení procesu registrace se pohybuje v rozmezí 1-2 měsíců (zahrnuje formální kontrolu žádosti a dalších dokumentů, zaslání žádosti na ČIŽP o stanovisko k organizaci žádající o registraci, příprava certifikátů EMAS v české a anglické verzi, podpis ministra, oficiální oznámení o zaregistrování do programu EMAS) účast organizace v programu EMAS trvá 3 roky

9 Povinnosti registrovaných organizací I.
jednou za 3 roky registrovaná organizace: nechá ověřit celý systém environmentálního řízení, v souvislosti s přezkoumáním aktualizuje environmentální prohlášení a nechá jej schválit environmentálním ověřovatelem, společně se žádostí o prodloužení registrace organizace zašle: schválené environmentální prohlášení, vyplněný formulář s údaji potřebnými k registraci, potvrzené prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele elektronicky nebo poštou na adresu agentury. - aby byla zajištěna jeho další vhodnost, přiměřenost a účinnost Definuje environmentální politiku Na základě polïtiky definuje cíle a programy Stanoví úkoly, odpovědnost, pravomoce pro jednotlivé zaměstnance Zapojí zaměstnance Zajistí hladký průběh interní a externí komunikace prodloužení registrace

10 Časové hledisko proces prodloužení registrace je ukončen do 1 měsíce od doručení žádosti o prodloužení

11 Povinnosti registrovaných organizací II.
každoročně v rámci 3-letého cyklu (tzn. po prvním a po druhém roce účasti v programu EMAS) organizace: provede interní audit, v souvislosti s přezkoumáním aktualizuje environmentální prohlášení a nechá jej schválit environmentálním ověřovatelem, zašle na adresu agentury: aktualizované environmentální prohlášení, vyplněný formulář údajů (příloha VI). V souladu s programem auditu provede interní audit vlivu činností organizace na životní prostředí

12 Povinnosti – časové hledisko
registrovaná organizace zveřejní do 1 měsíce: environmentální prohlášení (od ukončení procesu registrace), aktualizované environmentální prohlášení (po prvním a druhém roce registrace) – od prodloužení registrace.

13 Výjimky pro malé organizace
agentura může na základě žádosti malé organizace prodloužit povinnost v průběhu registrace ze 3 let na 4 roky, nebo z 1 roku na 2 roky, a to v případě, kdy environmentální ověřovatel potvrdí, že: neexistují významná environmentální rizika ani místní problémy, organizace neplánuje žádné „podstatné změny“. 1x ZA 3 ROKY nechá ověřit celý systém environmentálního řízení (formou environmentálního přezkoumání) a auditu, v souvislosti s přezkoumáním aktualizuje environmentální prohlášení a nechá jej schválit environmentálním ověřovatelem, společně se žádostí o prodloužení registrace organizace zašle: schválené environmentální prohlášení, vyplněný formulář s údaji potřebnými k registraci, potvrzené prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele elektronicky nebo poštou na adresu agentury. KAŽDOROČNĚ provede interní audit zašle na adresu agentury aktualizované environmentální prohlášení a vyplněný formulář údajů (příloha VI) PODSTATNÁ ZMĚNA změna ve fungování, struktuře, správě, postupech, činnosti, výrobcích nebo službách organizace, pokud tato změna má nebo může mít významný dopad na systém environmentálního řízení v této organizaci, na životní prostředí jako takové nebo na lidské zdraví

14 Pozastavení nebo zrušení registrace
k pozastavení nebo ke zrušení registrace může dojít v případě, že registrovaná organizace do dvou měsíců ode dne, kdy byla požádána, nepředloží: schválené environmentální prohlášení, nebo aktualizované environmentální prohlášení a prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele (příloha VII), Pozastavení registrace se zruší v případě, kdy agentura shledá po konzultaci s dalšími orgány, že organizace opět splňuje k pozastavení nebo ke zrušení dochází na základě charakteru zanedbaných povinností a vždy po konzultaci s dotčenými orgány a registrovanou organizací.

15 Důležité upozornění WWW.CENIA.CZ/EMAS
pokud má organizace pouze ověřený systém EMAS od ověřovatele s akreditací, není registrována v programu EMAS, registraci v programu EMAS získá organizace až s udělením certifikátu EMAS (certifikát v české a anglické verzi podepsaný ministrem životního prostředí), podrobnější informace, včetně formulářů a jejich vyplněných vzorů budou k dispozici do 14 dnů na webové stránce.

16 DĚKUJI ZA POZORNOST Tereza Havránková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174 Praha 10 Tel.:


Stáhnout ppt "Registrace podle EMAS III"

Podobné prezentace


Reklamy Google