Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný registr znečišťování Změny právních předpisů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný registr znečišťování Změny právních předpisů"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný registr znečišťování Změny právních předpisů
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Odbor EIA a IPPC Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí OPVI (oddělení IPPC) Vršovická 65 Praha 10, Ústředna: Fax:

2 Obsah prezentace Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. Nařízení č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do IRZ. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností. Rozsah ohlašovacích povinností do IRZ za rok 2008 a rok 2009. Závěr

3 Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006
Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (dále jen E-PRTR) a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Účinné od Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo aplikovatelné ve všech členských státech (součást právního řádu ČR). Prvním ohlašovacím rokem byl rok 2007 (za tento rok se poprvé ohlašovala data – členské státy je následně předají EK a EEA v roce 2009). E-PRTR nahradil existující Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER – rozhodnutí 2000/479/ES). Problematika registrů se oddělila od integrované prevence (IPPC – směrnice 2008/1/ES – zrušení směrnice 96/61/ES).

4 Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006
Struktura E-PRTR Úniky znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy. Přenosy znečišťujících látek v odpadních vodách čištěných mimo lokalitu. Přenosy odpadů (rozlišení - ostatních a nebezpečných). Úniky znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů (pokud budou takové informace k dispozici). Celkově 91 látek včetně prahových hodnot (příloha II nařízení).

5 Činnosti sledované v E-PRTR (příloha I nařízení)
Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006 Činnosti sledované v E-PRTR (příloha I nařízení) Celkem 65 sledovaných činností, seskupeno do 9 skupin (odvětví): 1. Energetika 2. Výroba a zpracování kovů 3. Zpracování nerostů 4. Chemický průmysl 5. Nakládání s odpady a odpadními vodami 6. Výroba a zpracování papíru a dřeva 7. Intenzivní živočišná výroba a akvakultura 8. Živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů 9. Ostatní činnosti

6 Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006 - Ohlašovací povinnost
Platí pro provozovatele každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností (příloha I), jestliže byla překročena příslušná prahová hodnota (příloha II) nebo překročená prahová hodnota pro odpady (2t/rok nebezpečného nebo 2000t/rok ostatního odpadu). Údaje ohlašují provozovatelé každoročně. Provozovatelé musí zajistit kvalitu ohlášených údajů. Termín ohlašování je ponechán na národních právních úpravách. Příloha III nařízení – specifikace formátu předávaných údajů od členských zemí EK a EEA. Sankce za neplnění ohlašovací povinnosti mají být specifikovány v národních právních předpisech. Nařízení neomezuje právo členských zemí zavést rozsáhlejší registry případně rozšířit okruh povinných subjektů.

7 Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006
Ohlašovací povinnost Činnosti (kapacita) – látky– překročení prahu – ohlašovací povinnost. Činnosti (kapacita) – odpady (nebezpečné nebo ostatní) – překročení prahu – ohlašovací povinnost.

8 Nová legislativní úprava IRZ
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 25/2008 Sb. nebo zákon“). Účinnost od 12. února 2008. Vytvořen vzhledem k nutnosti adaptovat české právní předpisy na přijetí nařízení o E-PRTR. Odděluje problematiku IRZ od IPPC (analogie s evropskou úpravou). Dvě části Integrovaný registr znečišťování životního prostředí – IRZ, Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností - ISPOP.

9 Zákon o IRZ a ISPOP IRZ Zákon upravuje praktické aspekty ohlašovacího procesu do IRZ v České republice. Zákon zřizuje IRZ jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy, který vede MŽP. Zákon vymezuje okruh povinných subjektů (provozovatelů) ohlašujících do IRZ (kromě subjektů vymezených nařízením o E-PRTR). Zákon vymezuje rozsah ohlašovacích povinností do IRZ (širší než pouze ukládá nařízení o E-PRTR). Ohlašovací termín – posunut do (poprvé tedy do ). Zrušení odkladné lhůty pro ohlašování.

10 Zákon o IRZ a ISPOP IRZ Ohlašované údaje budou předávány elektronicky v datovém standardu. Delikty – neohlášení údajů nebo uvedení nesprávných údajů. Novela zákona o integrované prevenci – vyjmutí všech ustanovení o IRZ ze zákona o integrované a upravení povinností hlásit za roky 2007 a 2008. Přechodné období pro roky 2007 a 2008 (§ 12). Plná účinnost pro ohlašovací rok 2009.

11 Ohlašovací povinnost do IRZ
Zákon o IRZ a ISPOP Ohlašovací povinnost do IRZ Provozovatel uvedený v nařízení č. 166/2006 o E-PRTR (poprvé za rok 2007). Provozovatel, provozující provozovnu, v níž je prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení č. 166/2006 o E-PRTR nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této příloze (poprvé za rok 2009). Ohlašované údaje Úniky a přenosy znečišťujících látek podle nařízení č. 166/2006 o E-PRTR. Úniky znečišťujících látek do ovzduší dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. (od roku 2009). Přenosy znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. (od roku 2009).

12 Zákon o IRZ a ISPOP Ohlašovací roky 2007 a 2008 (§ 12)
Uživatel registrované látky (bez činnosti podle E-PRTR): údaje v rozsahu zákona o integrované prevenci a nařízení vlády č. 368/2003 Sb. – stejný rozsah jako v předchozích letech ( ); za rok 2008 do Provozovatel s činností podle E-PRTR údaje z nařízení č. 166/2006/ES (závazné od roku 2007 v celém rozsahu); údaje z nařízení vlády č. 368/2003 Sb. – pouze údaje nad rámec nařízení č. 166/2006/ES (údaje o látkách v odpadech, látky v únicích do ovzduší a v odpadních vodách);

13 Zákon o IRZ a ISPOP Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování (s přihlédnutím k přechodným ustanovením pro ohlašovací roky 2007 a 2008). Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

14 ISPOP Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se předávají elektronicky v jednotném datovém standardu zveřejňovaném MŽP. Standardizace předávaných údajů – předpoklad efektivního zpracování a distribuce dat. Ohlašovat údaje prostřednictvím ISPOP budou mít povinnost provozovatelé ohlašující na základě následujících právních předpisů: zákona o integrovaném registru znečišťování, zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech, zákona o obalech, zákona o vodách. Jsou stanoveny postupné termíny, ve kterých se budou jednotlivé skupiny ohlašujících subjektů začleňovat do ISPOP (pro subjekty ohlašující do IRZ – za rok 2009).

15 Nařízení, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do IRZ Schváleno vládou 26. března Publikováno pod č. 145/2008 Sb. Upravuje rozsah ohlašovaných údajů od roku 2009. Vymezuje: Znečišťující látky a prahové hodnoty pro úniky do ovzduší (nad rámec nařízení o E-PRTR) – styren a formaldehyd – příloha 1. Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů látek v odpadech – příloha 2. Údaje pro ohlašování do IRZ – příloha 3.

16 Zdroje informací k IRZ a E-PRTR
Legislativa Nařízení 2006/166/ES (v českém jazyce v OJ EU). Zákon č. 25/2008 Sb. Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Internetové stránky - Dokumenty Příručka pro provádění E-PRTR – EK 2006 (v českém jazyce). Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek – MŽP 2007.

17 Závěr Legislativní změny
Nová úprava fungování IRZ – vazba na evropské nařízení o E-PRTR. Přijat zákon č. 25/2008 Sb. a nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Zohlednění dosavadního vývoje IRZ – zahrnutí širšího okruhu ohlašovatelů a dalších údajů (zejména chemické látky v odpadech). Zrušení částí k IRZ v zákoně č. 76/2002 Sb. a prováděcích právních předpisů. Přechodná ustanovení pro roky 2007 a 2008. Zavedení ISPOP – elektronizace ohlašovaných agend.

18 Závěr Změny IRZ Rozšířen seznam sledovaných látek na 93.
Sníženy některé ohlašovací prahy (dioxiny). Zahrnutí sledování množství odpadů. Sledování úniků dohromady (běžné + havarijní). Posunutí ohlašovacího termínu.

19 Přechodná ustanovení – plnění ohlašovací povinnosti za rok 2008 (§ 12 zákona č. 25/2008)
Kdo Do kdy Co Provozovatel s činností uvedenou v nařízení č. 166/2006/ES Do (za rok 2008) Při překročení prahů - údaje podle nařízení 166/2006/ES a dále údaje nad rámec nařízení 166/2006/ES (styren, formaldehyd, látky v odpadech, látky v odpadních vodách – z nařízení č. 368/2003 Sb.) Uživatel registrované látky (tzn. provozovatel bez činnosti podle nařízení č. 166/2006/ES nebo s nižší kapacitou) Při překročení prahů - údaje podle právních předpisů platných do (zákon č. 76/2002 Sb., NV č. 368/2003 Sb.)

20 Plnění ohlašovací povinnosti od roku 2009
Kdo Do kdy Co Provozovatel s činností uvedenou v nařízení č. 166/2006/ES Do (za rok 2009 do ) Při překročení prahů - údaje podle nařízení 166/2006/ES a dále údaje podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Provozovatel s činností neuvedenou v nařízení č. 166/2006/ES nebo s nižší kapacitou než uvádí nařízení č. 166/2006/ES.

21 Více na http://www.irz.cz
Děkuji za pozornost. Jan Maršák


Stáhnout ppt "Integrovaný registr znečišťování Změny právních předpisů"

Podobné prezentace


Reklamy Google