Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný registr znečišťování Změny právních předpisů Ministerstvo životního prostředí OPVI (oddělení IPPC) Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný registr znečišťování Změny právních předpisů Ministerstvo životního prostředí OPVI (oddělení IPPC) Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna:"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný registr znečišťování Změny právních předpisů Ministerstvo životního prostředí OPVI (oddělení IPPC) Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Odbor EIA a IPPC Ministerstvo životního prostředí

2 Obsah prezentace  Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek.  Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.  Nařízení č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do IRZ.  Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.  Rozsah ohlašovacích povinností do IRZ za rok 2008 a rok 2009.  Závěr

3 Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006  Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (dále jen E-PRTR) a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.  Účinné od 24.2.2006. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo aplikovatelné ve všech členských státech (součást právního řádu ČR).  Prvním ohlašovacím rokem byl rok 2007 (za tento rok se poprvé ohlašovala data – členské státy je následně předají EK a EEA v roce 2009).  E-PRTR nahradil existující Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER – rozhodnutí 2000/479/ES).  Problematika registrů se oddělila od integrované prevence (IPPC – směrnice 2008/1/ES – zrušení směrnice 96/61/ES).

4 Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006 Struktura E-PRTR  Úniky znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy.  Přenosy znečišťujících látek v odpadních vodách čištěných mimo lokalitu.  Přenosy odpadů (rozlišení - ostatních a nebezpečných).  Úniky znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů (pokud budou takové informace k dispozici).  Celkově 91 látek včetně prahových hodnot (příloha II nařízení).

5 Činnosti sledované v E-PRTR (příloha I nařízení)  Celkem 65 sledovaných činností, seskupeno do 9 skupin (odvětví):  1. Energetika  2. Výroba a zpracování kovů  3. Zpracování nerostů  4. Chemický průmysl  5. Nakládání s odpady a odpadními vodami  6. Výroba a zpracování papíru a dřeva  7. Intenzivní živočišná výroba a akvakultura  8. Živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů  9. Ostatní činnosti Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006

6 Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006 - Ohlašovací povinnost  Platí pro provozovatele každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností (příloha I), jestliže byla překročena příslušná prahová hodnota (příloha II) nebo překročená prahová hodnota pro odpady (2t/rok nebezpečného nebo 2000t/rok ostatního odpadu).  Údaje ohlašují provozovatelé každoročně. Provozovatelé musí zajistit kvalitu ohlášených údajů.  Termín ohlašování je ponechán na národních právních úpravách.  Příloha III nařízení – specifikace formátu předávaných údajů od členských zemí EK a EEA.  Sankce za neplnění ohlašovací povinnosti mají být specifikovány v národních právních předpisech.  Nařízení neomezuje právo členských zemí zavést rozsáhlejší registry případně rozšířit okruh povinných subjektů.

7 Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006 Ohlašovací povinnost  Činnosti (kapacita) – látky– překročení prahu – ohlašovací povinnost.  Činnosti (kapacita) – odpady (nebezpečné nebo ostatní) – překročení prahu – ohlašovací povinnost.

8 Nová legislativní úprava IRZ  Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 25/2008 Sb. nebo zákon“).  Účinnost od 12. února 2008.  Vytvořen vzhledem k nutnosti adaptovat české právní předpisy na přijetí nařízení o E-PRTR.  Odděluje problematiku IRZ od IPPC (analogie s evropskou úpravou).  Dvě části  Integrovaný registr znečišťování životního prostředí – IRZ,  Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností - ISPOP.

9 Zákon o IRZ a ISPOP IRZ  Zákon upravuje praktické aspekty ohlašovacího procesu do IRZ v České republice.  Zákon zřizuje IRZ jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy, který vede MŽP.  Zákon vymezuje okruh povinných subjektů (provozovatelů) ohlašujících do IRZ (kromě subjektů vymezených nařízením o E-PRTR).  Zákon vymezuje rozsah ohlašovacích povinností do IRZ (širší než pouze ukládá nařízení o E-PRTR).  Ohlašovací termín – posunut do 31.3. (poprvé tedy do 31.3.2008). Zrušení odkladné lhůty pro ohlašování.

10 Zákon o IRZ a ISPOP IRZ  Ohlašované údaje budou předávány elektronicky v datovém standardu.  Delikty – neohlášení údajů nebo uvedení nesprávných údajů.  Novela zákona o integrované prevenci – vyjmutí všech ustanovení o IRZ ze zákona o integrované a upravení povinností hlásit za roky 2007 a 2008.  Přechodné období pro roky 2007 a 2008 (§ 12).  Plná účinnost pro ohlašovací rok 2009.

11 Ohlašovací povinnost do IRZ  Provozovatel uvedený v nařízení č. 166/2006 o E-PRTR (poprvé za rok 2007).  Provozovatel, provozující provozovnu, v níž je prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení č. 166/2006 o E-PRTR nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této příloze (poprvé za rok 2009). Ohlašované údaje  Úniky a přenosy znečišťujících látek podle nařízení č. 166/2006 o E-PRTR.  Úniky znečišťujících látek do ovzduší dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. (od roku 2009).  Přenosy znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. (od roku 2009). Zákon o IRZ a ISPOP

12 Ohlašovací roky 2007 a 2008 (§ 12)  Uživatel registrované látky (bez činnosti podle E-PRTR):  údaje v rozsahu zákona o integrované prevenci a nařízení vlády č. 368/2003 Sb. – stejný rozsah jako v předchozích letech (2004-2007);  za rok 2008 do 31.3.2009.  Provozovatel s činností podle E-PRTR  údaje z nařízení č. 166/2006/ES (závazné od roku 2007 v celém rozsahu);  údaje z nařízení vlády č. 368/2003 Sb. – pouze údaje nad rámec nařízení č. 166/2006/ES (údaje o látkách v odpadech, látky v únicích do ovzduší a v odpadních vodách);  za rok 2008 do 31.3.2009. Zákon o IRZ a ISPOP

13 Zrušovací ustanovení  Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování (s přihlédnutím k přechodným ustanovením pro ohlašovací roky 2007 a 2008).  Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

14 ISPOP  Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).  Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se předávají elektronicky v jednotném datovém standardu zveřejňovaném MŽP.  Standardizace předávaných údajů – předpoklad efektivního zpracování a distribuce dat.  Ohlašovat údaje prostřednictvím ISPOP budou mít povinnost provozovatelé ohlašující na základě následujících právních předpisů:  zákona o integrovaném registru znečišťování,  zákona o ochraně ovzduší,  zákona o odpadech,  zákona o obalech,  zákona o vodách.  Jsou stanoveny postupné termíny, ve kterých se budou jednotlivé skupiny ohlašujících subjektů začleňovat do ISPOP (pro subjekty ohlašující do IRZ – za rok 2009).

15 Nařízení, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do IRZ  Schváleno vládou 26. března 2008. Publikováno pod č. 145/2008 Sb.  Upravuje rozsah ohlašovaných údajů od roku 2009.  Vymezuje:  Znečišťující látky a prahové hodnoty pro úniky do ovzduší (nad rámec nařízení o E-PRTR) – styren a formaldehyd – příloha 1.  Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů látek v odpadech – příloha 2.  Údaje pro ohlašování do IRZ – příloha 3.

16  Legislativa –Nařízení 2006/166/ES (v českém jazyce v OJ EU). –Zákon č. 25/2008 Sb. –Nařízení vlády č. 145/2008 Sb.  Internetové stránky - http://www.irz.czwww.irz.cz –http://www.prtr.ec.europa.euhttp://www.prtr.ec.europa.eu  Dokumenty –Příručka pro provádění E-PRTR – EK 2006 (v českém jazyce). –Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek – MŽP 2007. Zdroje informací k IRZ a E-PRTR

17 Závěr Legislativní změny  Nová úprava fungování IRZ – vazba na evropské nařízení o E-PRTR.  Přijat zákon č. 25/2008 Sb. a nařízení vlády č. 145/2008 Sb.  Zohlednění dosavadního vývoje IRZ – zahrnutí širšího okruhu ohlašovatelů a dalších údajů (zejména chemické látky v odpadech).  Zrušení částí k IRZ v zákoně č. 76/2002 Sb. a prováděcích právních předpisů.  Přechodná ustanovení pro roky 2007 a 2008.  Zavedení ISPOP – elektronizace ohlašovaných agend.

18 Závěr Změny IRZ  Rozšířen seznam sledovaných látek na 93.  Sníženy některé ohlašovací prahy (dioxiny).  Zahrnutí sledování množství odpadů.  Sledování úniků dohromady (běžné + havarijní).  Posunutí ohlašovacího termínu.

19 Přechodná ustanovení – plnění ohlašovací povinnosti za rok 2008 (§ 12 zákona č. 25/2008) KdoDo kdyCo Provozovatel s činností uvedenou v nařízení č. 166/2006/ES Do 31.3.2009 (za rok 2008) Při překročení prahů - údaje podle nařízení 166/2006/ES a dále údaje nad rámec nařízení 166/2006/ES (styren, formaldehyd, látky v odpadech, látky v odpadních vodách – z nařízení č. 368/2003 Sb.) Uživatel registrované látky (tzn. provozovatel bez činnosti podle nařízení č. 166/2006/ES nebo s nižší kapacitou) Do 31.3.2009 (za rok 2008) Při překročení prahů - údaje podle právních předpisů platných do 12.2.2008 (zákon č. 76/2002 Sb., NV č. 368/2003 Sb.)

20 Plnění ohlašovací povinnosti od roku 2009 KdoDo kdyCo Provozovatel s činností uvedenou v nařízení č. 166/2006/ES Do 31.3. (za rok 2009 do 31.3.2010) Při překročení prahů - údaje podle nařízení 166/2006/ES a dále údaje podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Provozovatel s činností neuvedenou v nařízení č. 166/2006/ES nebo s nižší kapacitou než uvádí nařízení č. 166/2006/ES.

21 Více na http://www.irz.czwww.irz.cz Děkuji za pozornost. Jan Maršák jan_marsak@env.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný registr znečišťování Změny právních předpisů Ministerstvo životního prostředí OPVI (oddělení IPPC) Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna:"

Podobné prezentace


Reklamy Google