Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informaci předkládá: Ing. Antonín Taufer, CSc. Ing. Jan Macura 21. 8. 2014 Český báňský úřad v Praze Výsledky VaV projektů koordinovaných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informaci předkládá: Ing. Antonín Taufer, CSc. Ing. Jan Macura 21. 8. 2014 Český báňský úřad v Praze Výsledky VaV projektů koordinovaných."— Transkript prezentace:

1 Informaci předkládá: Ing. Antonín Taufer, CSc. Ing. Jan Macura http:\www.cbusbs.cz 21. 8. 2014 Český báňský úřad v Praze Výsledky VaV projektů koordinovaných státní báňskou správou

2 Osnova prezentace ■ Úvod §Bezpečnostní výzkum MV ČR §Řešení prostřednictvím TAČR - Projekt TB010CBU001 - Projekt TB010CBU002 - Projekt TB010CBU003 ■ Závěr

3 Úvod V návaznosti na usnesení vlády č. 287 ze dne 26. 3. 2008 a „Reformu výzkumu a vývoje“ ČBÚ již není poskytovatelem dotace pro oblast výzkumu a vývoje (dále jen VaV). Řešení projektů zajišťovalo vědecky zdůvodněné podklady pro změny nebo novelizaci legislativy v oblasti bezpečnosti hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Činnost v oblasti VaV byla na ČBÚ utlumena a postupně zaměřována na jiné sféry činností ve prospěch SBS (ESF, MV ČR, TA ČR). Průřezovým poskytovatelem dotací v oblasti bezpečnosti bylo ustanoveno Ministerstvo vnitra ČR, které však řešené úkoly zaměřuje do oblasti zajištění bezpečnosti státu a ne do oblasti bezpečnosti při výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Proto projekty k řešení potřeb státní správy vyhlašujeme prostřednictvím Technologické agentury ČR (dále jen „TAČR).

4 Bezpečnostní výzkum MV ČR Jak už bylo zmíněno průřezovým poskytovatelem dotací v oblasti bezpečnosti bylo ustanoveno MV ČR, které však řešené úkoly zaměřuje do oblasti zajištění bezpečnosti státu. Zřejmě proto z celé řady návrhů projektů z oblasti SBS v rámci programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010-2015“ uspěly pouze 2 návrhy projektů: ■ „Aktualizace havarijních plánů ve vztahu k mimořádným událostem při provádění HČ a ČPHZ ve spolupráci s hasičským záchranným sborem pro zajištění bezpečnosti měst a obcí při provozních haváriích, včetně bezpečnosti podzemních objektů“ ■ „Bezpečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800 m a větších“ Oba tyto projekty však byly řešeny bez gesce ČBÚ a SBS nepřebírá výsledky těchto projektů.

5 Řešení projektů VaV prostřednictvím TA ČR Jedním z prvních programů, vyhlášených nově vzniklou Technologickou agenturou ČR byl program „BETA“ a právě v tomto programu se rozhodl ČBÚ uplatňovat své výzkumné potřeby formou veřejných zakázek. V závěru roku 2011 předložil ČBÚ své výzkumné potřeby a v roce 2012 bylo zahájeno řešení prvních tří projektů : ■ „TB010CBU001 - Zhodnocení technologií a projektů pro využívání energetického potenciálu důlních vod a optimalizace právních předpisů pro realizaci a bezpečný provoz těchto technologií.“ ■ „TB010CBU002 - Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění“ ■ „TB010CBU003 - Predikce horninových struktur na základě stávajících geologických poznatků, vedoucích k možnému vybudování dalších podzemních zásobníků pro uskladňování zemního plynu“ Všechny tyto tři projekty byly ukončeny úspěšně opon. řízeními v r. 2014. Nyní k jednotlivým projektům:

6 Projekt TB010CBU001 „Zhodnocení technologií a projektů pro využívání energetického potenciálu důlních vod a optimalizace právních předpisů pro realizaci a bezpečný provoz těchto technologií „ Řešitel : FITE, a.s. Spoluřešitel: VŠB – TUO, HGF Doba řešení: 4/2012 – 11/2013 Dosažené typy výsledků : N met - Certifikovaná metodika O – Ostatní (jako návrh H leg – výsledek promítnutý do právních předpisů a norem) K jednotlivým výsledkům :

7 Výsledky projektu č. TB010CBU001 „Certifikovaná metodika, určující využití čerpaných důlních vod pro energetické účely, vč. stanovení kriterií a vlastností těchto důlních vod k dalšímu využití“ Tato metodika vytváří návod, jak je možno prodloužit i dlouhodobě životnost dolu, nebo jeho části po ukončení vlastní těžební činnosti a to tím, že stanoví doporučení výběru vhodných lokalit pro energetické využití důl. vod z pohledu důlně geologického a z pohledu povrchu dolu, jeho infrastruktury a nezbytných staveb. Vzhledem k tomu, že tepelný energetický potenciál důlních vod má svůj původ v geotermální energii horninového masivu je i tato problematika zahrnutá do metodiky Metodika byla již v závěru řešení projektu předána k realizaci státnímu podniku DIAMO.

8 Výsledky projektu č. TB010CBU001 „ Optimalizace právních předpisů pro realizaci a bezpečný provoz těchto technologií“ Jedná se o návrh úpravy vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci…, v části týkající se zařazení dolu z hlediska výstupu plynu. Tento výstup byl předán právnímu odboru ČBÚ k posouzení a následné implementaci do právního předpisu.

9 Projekt TB010CBU002 „Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění“ Řešitel : MEGA, a.s. Spoluřešitel: MU Brno, DIAMO, s.p. Doba řešení: 4/2012 – 02/2014 Dosažené typy výsledků : N map - Specializovaná mapa ložisek uran. rud O – Ostatní - jako návrh H leg – výsledek promítnutý do právních předpisů a norem) - pasportizace ložisek uranových rud - software pro pasportizaci ložisek uranových rud K jednotlivým výsledkům :

10 Výsledky projektu č. TB010CBU002 Návrh legislativních změn umožňujících využití nových technologických procesů při těžbě a úpravě uranových rud Navrhované změny jsou rozděleny do dvou částí a)změny v gesci ČBÚ se týkají horního zákona č. 44/1988 Sb. zejména v oblasti umožňující prosazení nových technologických procesů těžby a úpravy uranových rud v ČR b)změny v gesci MŽP se týkají - zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích - zákona č. 100/2001 SB., o posuzování vlivů na ŽP - zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Změny v gesci ČBÚ byly předány právnímu odboru ČBÚ a změny v gesci MŽP byly předány k posouzení a realizaci právnímu odboru MŽP.

11 Výsledky projektu č. TB010CBU002 Specializovaná mapa ložisek uranových rud. Tato mapa je syntézou kartograficky nebo prostřednictvím GIS vyjádřených bodových, plošných, prostorových a popř. i časových informací (4D) a jejich souvislostí, získaných na podkladě výzkumu určitého území. Mapa přispěje k usnadnění rozhodovacích procesů při využití tuzemských surovinových zdrojů. Specializovaná mapa byla předána Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR pro využití při zpracování Energetické koncepce ČR a Surovinové politiky státu.

12 Výsledky projektu č. TB010CBU002 Pasportizace ložisek uranových rud. Tento výsledek představuje zpracování všech dostupných informací o ložiscích, vč. mapových podkladů. Jedná se o zpracování 13 ložisek uranu v ČR, přičemž pozornost byla zaměřena na ložiska potenciálně vhodná k exploataci. Software pro pasportizaci ložisek uranových rud Jedná se o vytvořenou databázi (přenosnou na CD nebo flash disku) s mapovým podkladem a vyznačením jednotlivých ložisek s uvedením základní charakteristiky ložiska. Vytvořený software je souvisí s pasportizací ložisek uranu a společně s ní byl předán Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR pro využití při zpracování Energetické koncepce ČR a Surovinové politiky státu.

13 Projekt TB010CBU003 „Predikce horninových struktur na základě stávajících geologických poznatků, vedoucích k možnému vybudování dalších podzemních zásobníků pro uskladňování zemního plynu“ Řešitel : VŠB – TUO, HGF Spoluřešitel: FITE, a.s. Doba řešení: 3/2012 – 11/2013 Dosažené typy výsledků : N met - 4x Certifikovaná metodika O – Ostatní - jako návrh H leg – výsledek promítnutý do právních předpisů a norem) K jednotlivým výsledkům :

14 Výsledky projektu č. TB010CBU003 4x Certifikovaná metodika Z průběhu řešení projektu vyplynulo, že metodický přístup pro budování podzemních zásobníků plynu (PZP) není možné vzhledem k pestrosti geologické stavby území ČR obsáhnout v jedné metodice. Proto byly zpracovány celkem čtyři metodiky, rozdělené podle jednotlivých typů geologických struktur, ve kterých je na území ČR možné PZP budovat. Toto rozdělení je také v souladu s normou ČSN-EN 1918 Systémy zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu. Metodiky byly poskytnuty subjektům zabývajícím se problematikou podzemních zásobníků plynů (MND, a.s.) a již od r. 2013 mají provozní využití.

15 Výsledky projektu č. TB010CBU003 Návrh novelizace stávajících právních norem Jedná se o návrhy upravující problematiku budování PZP zahrnující potřebné legislativní úpravy ve vztahu k státní báňské správě a budování a provozu PZP v návaznosti na právní předpisy platné v EU. Navrhované úpravy se týkají zejména vyhlášek -č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem -č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích Návrhy byly předány k posouzení a realizaci právnímu odboru ČBÚ.

16 Závěr Český báňský úřad je ze zákona povinen řídit a koordinovat výzkum a vývoj v oblasti působnosti SBS, který je financován ze státních prostředků. Z řešených projektů tak získává vědecky podložené vstupní podklady nejen pro objektivizaci rozhodovacích procesů v rámci výkonu vrchního dozoru při HČ a ČPHZ, ale také podklady využitelné jinými státními orgány. Protože dosavadní spolupráce ČBÚ s TA ČR v rámci programu BETA se osvědčila, připravuje se další spolupráce a to v programu EPSILON, jehož cílem je podpora zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Je rozčleněn do 3 podprogramů: Podprogram 1 - Znalostní ekonomika Podprogram 2 - Energetika a materiály Podprogram 3 - Životní prostředí

17 Děkuji za pozornost! Další informace jsou uvedeny na http:\\www.cbusbs.cz 13.10.2014


Stáhnout ppt "Informaci předkládá: Ing. Antonín Taufer, CSc. Ing. Jan Macura 21. 8. 2014 Český báňský úřad v Praze Výsledky VaV projektů koordinovaných."

Podobné prezentace


Reklamy Google