Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká geologická služba

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká geologická služba"— Transkript prezentace:

1 Česká geologická služba
Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR Ing. Josef Godány RNDr. Petr Rambousek, Ing. Karel Rýda, RNDr. Jaromír Starý Česká geologická služba

2 Upřesnění evidence a současnéhostavu využití ložisek
Plný název projektu: Upřesnění evidence a současnéhostavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS) Projekt řešen v rámci podpory výkonu státní geologické služby z prostředků OG MŽP za institucionální podpory OSEB MPO a ČBÚ (OBÚ) a spolupráce s těžaři. Zahájení v r pilotním projektem na území Jihočeského kraje, - dokončení na ostatních krajích ČR do konce roku 2014.

3 Upřesnění ploch nevýhradních těžeb (Rozhodnutí o využití území) a zajištění chybějících polygonů o ČPHZ jsou velmi důležité pro tvorbu územně plánovací dokumentace (ÚPD) na všech úrovních, zejména v rámci plnění zásad územního rozvoje kraje ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona). Zároveň tak jsou nezbytné pro územně analytické podklady ve smyslu vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších novel o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

4 Z pohledu územního plánování a rozvojových územních koncepcí je nezbytné, aby bylo předvídáno možné koncepční využití území nad ložiskem nevyhrazeného nerostu k těžbě v budoucnosti (tedy po dobu platnosti projednávané ÚPD) alespoň tak, že v ÚPD budou vyznačena platná územní rozhodnutí a platná rozhodnutí o povolení ČPHZ a obrysy těžených i dosud netěžených ložisek s evidovanými zásobami nevyhrazeného nerostu. Nově zjištěné poznatky a upřesnění s využitím výkazů báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 jsou nezbytně nutné pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS) ve smyslu § 6 a § 7 zákona č. 44/1988 Sb., kam jsou postupně zapracovány.

5 Postup prací:

6 Pro pasportizaci a přípravu následného terénního ověření byla
Pro pasportizaci a následné terénní ověření byla ložiska nevyhrazených nerostů rozčleněna do následujících kategorií: Pro pasportizaci a přípravu následného terénního ověření byla -       - využívaná ložiska nevyhrazených nerostů, s platným územním rozhodnutím a povolením ČPHZ od příslušného OBÚ - evidovaná těžená ložiska (D) -        - ložiska nevyhrazených nerostů s ukončenou těžbou a probíhající rekultivací -        - ložiska nevyhrazeného nerostu s platným územním rozhodnutím bez povolení ČPHZ -        - nevyužívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku - evidovaná netěžená ložiska (D) (podchycená v SURIS)

7 1. Na podkladě jednání MPO a ČBÚ byly navázány kontakty s obvodními báňskými úřady v Plzni, Hradci Králové, Ostravě, Liberci a  Praze pro území krajů Jihočeského, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Libereckého a Středočeského včetně Prahy a předjednána možnost vstupu do úředních archivů. 2. Ve spolupráci s příslušnými báňskými inspektory byly průběžně zpracovávány podklady pro výše uvedené kraje. Při zajišťování nutných podkladů se vycházelo z poskytnutých územních rozhodnutí a rozhodnutí o ČPHZ s příslušnými Plány využívání ložisek nevyhrazeného nerostu, Plánů zajištění a likvidace ložisek, včetně Plánů sanace a rekultivace těžbou dotčeného území. Textové a mapové podklady byly nafoceny a průběžně digitalizovány. Spolupráce ze strany Obvodních báňských úřadů byla na nadstandardní úrovni. Zodpovědní kontaktní pracovníci na OBÚ vycházeli řešitelům vstříc a požadovaná data včetně konzultací poskytli bez komplikací.

8

9 3. Byla provedena rekognoskace většiny těžených, zajištěných a likvidovaných ložisek nevyhrazeného nerostu, prověřen aktuální stav a byla pořízena jejich podrobná fotodokumentace.

10 4.Získané údaje, zajištěné na jednotlivých OBÚ a při terénních revizích sledovaných ložisek, byly zapracovány do identifikačních listů (pasportů) jednotlivých ložisek.

11 5. Na základě revizí Plánů využívání ložisek, archivovaných na jednotlivých OBÚ,
byly zajištěny aktuální souřadnice zákresů jednotlivých ložisek. Výsledkem bylo upřesnění a opravy zákresů velké části těchto ložisek, evidovaných v  databázi SurIS ČGS.

12 Aktualizované zákresy jsou již součástí aktualizace ZUR v
krajích Pardubickém, Královehradeckém a Jihočeském. V přípravě je zapracování do 2. Aktualizace ZUR Olomouckého kraje. Postupně budou zpřístupněny i webovou aplikací SURIS pro veřejnost.

13

14 Zjištěné problémy: pro plošně rozsáhlá ložiska nevyhrazeného nerostu vydáváno několik povolení v různých časových horizontech i pro různé subjekty těžba na původně jednom evidovaném ložisku v SURIS pak vykazována pro někoik ložisek kombinace těžby v DP ( hornická činnost) v jednom horizontu a v dalším horizontu těžba nevyhrazeného nerostu (ČPHZ) geometrické nesoulady

15

16

17 Děkujeme za pozornost a za spolupráci


Stáhnout ppt "Česká geologická služba"

Podobné prezentace


Reklamy Google