Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Za produkt stavební výroby lze považovat stavební zakázku - dílo za produkt stavební výroby lze považovat stavební zakázku - dílo každé stavební dílo je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Za produkt stavební výroby lze považovat stavební zakázku - dílo za produkt stavební výroby lze považovat stavební zakázku - dílo každé stavební dílo je."— Transkript prezentace:

1 za produkt stavební výroby lze považovat stavební zakázku - dílo za produkt stavební výroby lze považovat stavební zakázku - dílo každé stavební dílo je dílo unikátní každé stavební dílo je dílo unikátní stavební výroba se vyznačuje charakteristikami zakázkové výroby stavební výroba se vyznačuje charakteristikami zakázkové výroby odběratel je většinou známý dopředu odběratel je většinou známý dopředu stavební výroba je stacionární, je nutný přesun výrobních činitelů na místo stavby stavební výroba je stacionární, je nutný přesun výrobních činitelů na místo stavby stavební výroba je technologicky a materiálově náročná stavební výroba je technologicky a materiálově náročná délkou výrobního cyklu lze řadit stavební výrobu jako časově náročnou délkou výrobního cyklu lze řadit stavební výrobu jako časově náročnou Specifika podnikatelské činnosti ve stavebnictví

2 Předmět stavební zakázky Stavební zakázka dodávka výkonů, prací a služeb za účelem vytvoření nového stavebního díla nebo upravení stávajícího díla dodávka výkonů, prací a služeb za účelem vytvoření nového stavebního díla nebo upravení stávajícího díla Výsledkem realizace stavební zakázky tedy může být: novostavba objektu: nově budovaný stavební objekt, mající charakter dlouhodobého hmotného majetku a tvořící ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část budovy novostavba objektu: nově budovaný stavební objekt, mající charakter dlouhodobého hmotného majetku a tvořící ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část budovy rekonstrukce objektu: stavební úpravy, jimiž se při zachování vnějšího půdorysného a výškového ohraničení objektu provádí zásahy do stavebních konstrukcí pro zajištění původních funkčních vlastností konstrukce rekonstrukce objektu: stavební úpravy, jimiž se při zachování vnějšího půdorysného a výškového ohraničení objektu provádí zásahy do stavebních konstrukcí pro zajištění původních funkčních vlastností konstrukce modernizace objektu: stavební úpravy, při kterých se nahrazují stávající části objektu modernějšími a zvyšuje se vybavenost a použitelnost stavebního objektu modernizace objektu: stavební úpravy, při kterých se nahrazují stávající části objektu modernějšími a zvyšuje se vybavenost a použitelnost stavebního objektu rozšíření objektu: přístavba nebo nástavba rozšíření objektu: přístavba nebo nástavba

3 Členění stavební výroby ZSV – základní stavební výroba ZSV – základní stavební výroba – práce HSV a PSV VSV – vedlejší stavební výroba zajišťující stavební výrobu VSV – vedlejší stavební výroba zajišťující stavební výrobu

4 Subjekty stavebního trhu Investor Investor právnická nebo fyzická osoba, z jejichž zdrojů se stavba financuje a která zpravidla zabezpečuje její přípravu a realizaci. Investor se zpravidla stane majitelem nebo uživatelem stavby, ve vztahu k dodavateli vystupuje v roli odběratele či objednatele Projektant Projektant právnická nebo fyzická osoba zajišťující dodávku projektové dokumentace stavby Dodavatel (zhotovitel) Dodavatel (zhotovitel) právnická nebo fyzická osoba, která je pověřená provedením prací, zajišťuje dodávku stavby Subdodavatel Subdodavatel právnická nebo fyzická osoba, která je hlavním dodavatelem stavby pověřena provést specifikovanou část prací na zakázce Poskytovatel finančních zdrojů Poskytovatel finančních zdrojů právní subjekt, který investorovi za splnění určitých podmínek poskytuje část finančních prostředků na realizaci zakázky

5 Druhy stavebních zakázek podle investora (zadavatele) Z hlediska charakteru investora je možné rozlišit následující druhy zakázek (v členění podle způsobu – zdrojů – financování): veřejné zakázky (investorem je stát, popř. v přenesené působnosti instituce státní správy a samosprávy (kraje, obce), či jiné organizační složky státu) veřejné zakázky (investorem je stát, popř. v přenesené působnosti instituce státní správy a samosprávy (kraje, obce), či jiné organizační složky státu) soukromé zakázky soukromé zakázky –individuální zakázky (investory jsou zpravidla fyzické osoby, které realizaci zakázky nečiní v rámci své podnikatelské činnosti) –zakázky v rámci podnikatelské sféry (investorem je soukromá osoba (fyzická nebo právnická), která realizaci zakázky činí v rámci své podnikatelské činnosti)

6 Zadávání veřejných zakázek Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem (veřejnou institucí) a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních pracízakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem (veřejnou institucí) a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací Za zadavatele se považuje veřejný, dotovaný nebo sektorový zadavatel. Veřejný zadavatel – stát nebo samosprávné celky či příspěvkové organizace, které jsou financovány státem Veřejný zadavatel – stát nebo samosprávné celky či příspěvkové organizace, které jsou financovány státem Dotovaný zadavatel – je P.O nebo F.O., která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% ze státních peněžních prostředků Dotovaný zadavatel – je P.O nebo F.O., která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% ze státních peněžních prostředků Sektorový zadavatel – je osoba, která vykonává některou činnost uvedenou v § 4, např. plynárenství, elektroenergetika, teplárenství atd. Sektorový zadavatel – je osoba, která vykonává některou činnost uvedenou v § 4, např. plynárenství, elektroenergetika, teplárenství atd. Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky nadlimitní veřejné zakázky podlimitní veřejné zakázky podlimitní veřejné zakázky veřejné zakázky malého rozsahu veřejné zakázky malého rozsahu

7 Veřejné zakázky Finanční limit v případě veřejných zakázek na stavební práce je 165 288 000 Kč, u dodávek a služeb závisí finanční limit na zadavateli Podlimitní veřejná zakázka dodávky a služby min. 2 000 000 Kč bez DPH, stavební práce min. 6 000 000 Kč bez DPH nedosahující finančního limitu dodávky a služby min. 2 000 000 Kč bez DPH, stavební práce min. 6 000 000 Kč bez DPH nedosahující finančního limitu Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí méně než 2 000 000 Kč bez DPH u dodávek a služeb, méně než 6 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací méně než 2 000 000 Kč bez DPH u dodávek a služeb, méně než 6 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací Není povinnost zakázku malého rozsahu zadávat dle zákona Není povinnost zakázku malého rozsahu zadávat dle zákona Nesmí se však zakázka rozdělit na malé části, které by vedly k finančnímu snížení. Nesmí se však zakázka rozdělit na malé části, které by vedly k finančnímu snížení.

8 Zadávání veřejných zakázek Druhy zadávacích řízení otevřené řízení otevřené řízení –zadavatel vyzývá neomezené množství uchazečů k podání nabídky užší řízení užší řízení –zadavatel vyzývá neomezené množství uchazečů k podání přihlášky a prokázání kvalifikace, vlastního nabídkového řízení se mohou účastnit pouze osoby vyzvané zadavatelem (min. 5 uchazečů) jednací řízení s uveřejněním jednací řízení s uveřejněním –zadavatel oznamuje neomezenému počtu uchazečů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto řízení (min. 3 uchazeči) jednací řízení bez uveřejnění jednací řízení bez uveřejnění –zadavatel oznamuje omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto řízení (i jednomu zájemci) soutěžní dialog soutěžní dialog –zadávání složitých zakázek, u nichž není zadavatel schopen vymezit technické podmínky či právní a finanční požadavky zjednodušené podlimitní řízení zjednodušené podlimitní řízení –zadávaní podlimitních zakázek (v případě dodávek stavebních prací nepřesahujících 20 mil. Kč. bez DPH (oslovení nejméně 5-ti uchazečů)

9 Kvalifikační kritéria Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč nebo zájemce: který není v likvidaci který není v likvidaci proti kterému nebyl v uplynulých 3 letech vyhlášen konkurz proti kterému nebyl v uplynulých 3 letech vyhlášen konkurz který nemá daňové nedoplatky který nemá daňové nedoplatky který nebyl pravomocně odsouzen který nebyl pravomocně odsouzen který nemá nedoplatek zdravotního pojištění na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti který nemá nedoplatek zdravotního pojištění na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Další kvalifikační kritéria vyžadovaná zadavatelem: finanční, ekonomická, technická způsobilost dodavatele finanční, ekonomická, technická způsobilost dodavatele prokázání oprávnění k podnikání prokázání oprávnění k podnikání prokázání odborné způsobilosti prokázání odborné způsobilosti

10 Kritéria pro zadání veřejné zakázky Mezi základní kritéria vyhodnocení nabídky patří: Nejnižší nabídková cena Nejnižší nabídková cena Ekonomická výhodnost nabídky Ekonomická výhodnost nabídky –Nejnižší nabídková cena –Délka výstavby –Kvalita stavebního díla –Poskytované záruky (stavební práce – 18 měsíců, stavební dílo – 36 měsíců) –Renomé dodavatelské firmy

11 Zadávání soukromých zakázek Výběrové řízení, jehož charakteristiku si investor (zadavatel) volí sám Výběrové řízení, jehož charakteristiku si investor (zadavatel) volí sám Pro hladký průběh při realizaci stavební zakázky musí být uzavřena smlouva o dílo sestavena podle občanského nebo obchodního zákoníku Pro hladký průběh při realizaci stavební zakázky musí být uzavřena smlouva o dílo sestavena podle občanského nebo obchodního zákoníku

12 Cíle stavebního podniku Základní cíle stavebního podniku maximalizace tržní hodnoty firmy maximalizace tržní hodnoty firmy maximalizace užitku majitelů firmy maximalizace užitku majitelů firmy maximalizace zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady maximalizace zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady HV = V – N Jednotlivé funkční úseky umožňují zajištění maximálního zisku: maximalizací výnosů (tržeb) maximalizací výnosů (tržeb) minimalizací nákladů minimalizací nákladů

13 Projektová organizační struktura MANAGEMENT PROJEKTU 1 VRCHOLOVÝ MANAGEMENT MANAGEMENT AMANAGEMENT CMANAGEMENT B A1 A2 A3B3 B2 B1 C3 C2 C1

14 Maticová organizační struktura VRCHOLOVÝ MANAGEMENT MANAGEMENT AMANAGEMENT CMANAGEMENT B MANAGEMENT PROJEKTU 1 MANAGEMENT PROJEKTU 2

15 Příklad divizionální organizační struktury

16 Organizační struktura - Skanska

17 Funkční úseky stavebního podniku Funkční úseky zajišťující chod firmy a dosažení základních cílů úsek marketingu úsek marketingu obchodně – technický úsek obchodně – technický úsek výrobní úsek výrobní úsek úsek řízení subdodávek úsek řízení subdodávek ekonomický úsek ekonomický úsek úsek zásobování (řízení zásob) úsek zásobování (řízení zásob) personální úsek personální úsek právní úsek právní úsek investiční úsek investiční úsek úsek řízení jakosti úsek řízení jakosti ostatní úseky ostatní úseky

18 Úsek marketingu Základní úkoly úseku marketingu: prognózy dlouhodobého i krátkodobého vývoje výrobní činnosti firmy prognózy dlouhodobého i krátkodobého vývoje výrobní činnosti firmy analýza trhu a výběr vhodných obchodních (výrobních) příležitostí analýza trhu a výběr vhodných obchodních (výrobních) příležitostí podpora prodeje výsledků vlastní výrobní činnosti formou vhodné reklamy či jiné propagace podpora prodeje výsledků vlastní výrobní činnosti formou vhodné reklamy či jiné propagace udržování kontaktu se zákazníky udržování kontaktu se zákazníky

19 Obchodně technický úsek Základní úkoly obchodně technického úseku: příprava podkladů pro výběrová řízení příprava podkladů pro výběrová řízení –zajištění dokumentů požadovaných pro výběrová řízení –příprava nabídkových rozpočtů –odpovědnost za správně podanou nabídku do výběrového řízení, účast na výběrovém řízení (otevírání obálek) příprava výroby příprava výroby –příprava prováděcího projektu –příprava prováděcích rozpočtů a kalkulace cen dodávek –příprava plánu organizace prací a časového harmonogramu –plán výrobních zdrojů –plán financování –příprava podkladů pro výběrová řízení pro výběr subdodavatelů dílčích dodávek –příprava podkladů pro fakturaci stavebních prací (ve spolupráci se stavbyvedoucím odpovědným za konkrétní dodávku) –další činnosti spojené se zajištěním zázemí pro výrobu

20 Výrobní úsek Základní úkoly výrobního úseku zajištění dodávky smluvně ujednaných prací zajištění dodávky smluvně ujednaných prací –v dohodnutém množství –v dohodnuté kvalitě –v dohodnutém čase –za dohodnutou cenu zajištění či poskytnutí informačních podkladů o výrobě ostatním úsekům, kteří s těmito informacemi dále pracují (obchodně technickému, ekonomickému, personálnímu atd.) zajištění či poskytnutí informačních podkladů o výrobě ostatním úsekům, kteří s těmito informacemi dále pracují (obchodně technickému, ekonomickému, personálnímu atd.) další činnosti spojené se zajištěním hladkého průběhu výrobního procesu další činnosti spojené se zajištěním hladkého průběhu výrobního procesu

21 Úsek řízení subdodávek Základní úkoly úseku řízení subdodávek: zajištění výběru nejvhodnějšího subdodavatele prací, které hlavní dodavatel nemůže nebo nechce provádět vlastními kapacitami na základě podaných nabídek jednotlivými zájemci zajištění výběru nejvhodnějšího subdodavatele prací, které hlavní dodavatel nemůže nebo nechce provádět vlastními kapacitami na základě podaných nabídek jednotlivými zájemci zajištění návrhů smluv s jednotlivými subdodavateli včetně návrhu dohody o: zajištění návrhů smluv s jednotlivými subdodavateli včetně návrhu dohody o: –konkrétním předmětu dodávky –ceně dodávky –termínu dodávky –kvalitě dodávky evidence informací o průběhu spolupráce s jednotlivými subdodavateli na jednotlivých zakázkách evidence informací o průběhu spolupráce s jednotlivými subdodavateli na jednotlivých zakázkách ostatní činnosti spojené s řízením subdodávek ostatní činnosti spojené s řízením subdodávek

22 Ekonomický úsek Základní úkoly ekonomického úseku: nákladová a výnosová evidence, ostatní účetní evidence, daňová evidence nákladová a výnosová evidence, ostatní účetní evidence, daňová evidence controlling (analýza nákladů, porovnání nákladů plánovaných a skutečných, analýza rozdílů, návrh opatření na zefektivnění výrobní činnosti) controlling (analýza nákladů, porovnání nákladů plánovaných a skutečných, analýza rozdílů, návrh opatření na zefektivnění výrobní činnosti) zajištění financování výroby zajištění financování výroby –fakturace výkonů (na základě podkladů poskytnutých výrobním a obchodně technickým úsekem) a inkaso pohledávek –realizace plateb zaměstnancům (mzdy) zaměstnancům (mzdy) státu (odvod sociálního a zdravotního pojištění, platby daní apod.) státu (odvod sociálního a zdravotního pojištění, platby daní apod.) subdodavatelům (služeb, materiálů) subdodavatelům (služeb, materiálů) komunikace s bankou a ostatními finančními institucemi komunikace s bankou a ostatními finančními institucemi

23 Úsek zásobování Základní úkoly úseku zásobování: zajištění efektivní činnosti v oblasti zásobování zajištění efektivní činnosti v oblasti zásobování –optimální výše dodávky (tak, aby pokryla veškeré požadavky výroby bez vzniku rizika přerušení výroby a ztrát z prodlení) –optimální doba dodacího cyklu evidence výdeje jednotlivých materiálů, zpracování základní účetní evidence hospodaření se zásobami evidence výdeje jednotlivých materiálů, zpracování základní účetní evidence hospodaření se zásobami udržování kontaktu s dodavateli a ostatní činnosti spojené s řízením zásob udržování kontaktu s dodavateli a ostatní činnosti spojené s řízením zásob

24 Personální úsek Základní úkoly personálního úseku: úkoly v oblasti evidence a mezd úkoly v oblasti evidence a mezd –vedení evidence všech zaměstnanců firmy –příprava výplat mezd jednotlivým zaměstnancům –evidence nemocnosti zaměstnanců včetně zúřadování výplaty nemocenského –vydávání stravenek –vyhotovení daňového přiznání zaměstnancům –další úkoly v oblasti evidence a mezd úkoly v oblasti přijímání nových pracovníků či rozvazování pracovního poměru úkoly v oblasti přijímání nových pracovníků či rozvazování pracovního poměru –spolupráce na přípravě výběrových řízení na přijetí nových zaměstnanců –účast při výběru nových zaměstnanců –příprava pracovních smluv s novými zaměstnanci –rozvazování pracovního poměru se zaměstnanci

25 Právní úsek Základní úkoly právního úseku: příprava a dohled nad uzavíráním smluv příprava a dohled nad uzavíráním smluv výklad nových zákonů či novel stávajících zákonů výklad nových zákonů či novel stávajících zákonů orientace v základních právních normách a právní konzultace jednotlivým úsekům orientace v základních právních normách a právní konzultace jednotlivým úsekům ostatní činnosti spojené s právní problematikou ostatní činnosti spojené s právní problematikou

26 Investiční úsek Základní úkoly úseku investic: analýzy a návrhy na rozvoj firmy v oblasti pořizování investic v podobě: analýzy a návrhy na rozvoj firmy v oblasti pořizování investic v podobě: –hmotného dlouhodobého majetku (celkové výdaje vynaložené na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo obnovu majetku podniku) skutečná fyzická tvorba (pořízení pozemků, budov, strojů a jiných dlouhodobých aktiv) skutečná fyzická tvorba (pořízení pozemků, budov, strojů a jiných dlouhodobých aktiv) v praxi jde o výstavbu nových provozů, zavedení nových technologií, výměnu zastaralého nebo opotřebovaného zařízení, ekologické investice v praxi jde o výstavbu nových provozů, zavedení nových technologií, výměnu zastaralého nebo opotřebovaného zařízení, ekologické investice z hlediska toho, zda investice rozšiřuje výrobní kapacitu nebo jenom obnovuje stávající výrobní kapacitu podniku rozlišujeme: z hlediska toho, zda investice rozšiřuje výrobní kapacitu nebo jenom obnovuje stávající výrobní kapacitu podniku rozlišujeme: –rozšiřovací investice (čisté investice) –obnovovací investice (reinvestice) –finančních investic –nehmotných investic (výzkum, vzdělávání, sociální rozvoj) sestavení investičního plánu podniku, který vychází ze strategického podnikatelského plánu sestavení investičního plánu podniku, který vychází ze strategického podnikatelského plánu


Stáhnout ppt "Za produkt stavební výroby lze považovat stavební zakázku - dílo za produkt stavební výroby lze považovat stavební zakázku - dílo každé stavební dílo je."

Podobné prezentace


Reklamy Google