Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební zakázka Přednáška byla zpracována za podpory grantového projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2005/2009 „Inovace předmětu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební zakázka Přednáška byla zpracována za podpory grantového projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2005/2009 „Inovace předmětu."— Transkript prezentace:

1 Stavební zakázka Přednáška byla zpracována za podpory grantového projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2005/2009 „Inovace předmětu Financování stavební zakázky“

2 Předmět stavební činnosti Činnost stavebního podniku je založená na realizaci stavebních zakázek Stavební zakázka dodávka výkonů, prací a služeb za účelem vytvoření nového stavebního díla nebo upravení stávajícího díla dodávka výkonů, prací a služeb za účelem vytvoření nového stavebního díla nebo upravení stávajícího díla Výsledkem realizace stavební zakázky tedy může být: novostavba objektu: nově budovaný stavební objekt, mající charakter dlouhodobého hmotného majetku a tvořící ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část budovy novostavba objektu: nově budovaný stavební objekt, mající charakter dlouhodobého hmotného majetku a tvořící ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část budovy rekonstrukce objektu: stavební úpravy, jimiž se při zachování vnějšího půdorysného a výškového ohraničení objektu provádí zásahy do stavebních konstrukcí rekonstrukce objektu: stavební úpravy, jimiž se při zachování vnějšího půdorysného a výškového ohraničení objektu provádí zásahy do stavebních konstrukcí modernizace objektu: stavební úpravy, při kterých se nahrazují stávající části objektu modernějšími a zvyšuje se vybavenost a použitelnost stavebního objektu modernizace objektu: stavební úpravy, při kterých se nahrazují stávající části objektu modernějšími a zvyšuje se vybavenost a použitelnost stavebního objektu rozšíření objektu: přístavba nebo nástavba rozšíření objektu: přístavba nebo nástavba 5.4.20152Financování stavební zakázky

3 Druhy stavebních zakázek podle investora (zadavatele) Z hlediska charakteru investora je možné rozlišit následující druhy zakázek (v členění podle způsobu – zdrojů – financování): veřejné zakázky (investorem je stát, popř. v přenesené působnosti instituce státní správy a samosprávy (kraje, obce), či jiné organizační složky státu) veřejné zakázky (investorem je stát, popř. v přenesené působnosti instituce státní správy a samosprávy (kraje, obce), či jiné organizační složky státu) soukromé zakázky soukromé zakázky –individuální zakázky (investory jsou zpravidla fyzické osoby, které realizaci zakázky nečiní v rámci své podnikatelské činnosti) –zakázky v rámci podnikatelské sféry (investorem je soukromá osoba (fyzická nebo právnická), která realizaci zakázky činí v rámci své podnikatelské činnosti) 5.4.20153Financování stavební zakázky

4 Veřejná zakázka Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem (veřejnou institucí) a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Zakázka musí být realizována na základě písemné smlouvy. (§7)zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem (veřejnou institucí) a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Zakázka musí být realizována na základě písemné smlouvy. (§7) Za zadavatele se považuje veřejný, dotovaný nebo sektorový zadavatel. Veřejný zadavatel – stát nebo samosprávné celky či příspěvkové organizace, které jsou financovány státem Veřejný zadavatel – stát nebo samosprávné celky či příspěvkové organizace, které jsou financovány státem Dotovaný zadavatel – je P.O nebo F.O., která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% ze státních peněžních prostředků Dotovaný zadavatel – je P.O nebo F.O., která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% ze státních peněžních prostředků Sektorový zadavatel – je osoba, která vykonává některou z relevantních činností podle § 4, např. v odvětví plynárenství, elektroenergetice, teplárenství apod. Sektorový zadavatel – je osoba, která vykonává některou z relevantních činností podle § 4, např. v odvětví plynárenství, elektroenergetice, teplárenství apod. 5.4.20154Financování stavební zakázky

5 Členění veřejných zakázek dle předmětu Podle předmětu se člení na: Podle předmětu se člení na: –VZ na dodávky §8 –VZ na služby §10 –VZ na stavební práce §9 Veřejná zakázka na dodávky -jejím předmětem je koupě zboží Veřejná zakázka na stavební práce -jejím předmětem je provedení stavebních prací, i s nimi související příprava projektové nebo inženýrské činnosti a zhotovení stavby jako výsledku stavebních a montážních prací. Veřejná zakázka na služby - je VZ, která není VZ na dodávky ani VZ na stavební práce 5.4.20155Financování stavební zakázky

6 Členění veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty Podle výše předpokládané hodnoty se člení na: Nadlimitní VZ Nadlimitní VZ Podlimitní VZ Podlimitní VZ VZ malého rozsahu VZ malého rozsahu Finanční limit v případě veřejných zakázek na stavební práce je prováděcím právním předpisem určujícím finanční limit podle jednotlivých kategorií zadavatelů a dle druhů veřejných zakázek. Podlimitní veřejná zakázka dodávky a služby min. 2 000 000 Kč bez DPH, stavební práce min. 6 000 000 Kč bez DPH nedosahující finančního limitu dodávky a služby min. 2 000 000 Kč bez DPH, stavební práce min. 6 000 000 Kč bez DPH nedosahující finančního limitu Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí méně než 2 000 000 Kč bez DPH u dodávek a služeb, méně než 6 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací méně než 2 000 000 Kč bez DPH u dodávek a služeb, méně než 6 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací Není povinnost zakázku malého rozsahu zadávat dle zákona Není povinnost zakázku malého rozsahu zadávat dle zákona Nesmí se však zakázka rozdělit na malé části, které by vedly k finančnímu snížení. Nesmí se však zakázka rozdělit na malé části, které by vedly k finančnímu snížení. 5.4.20156Financování stavební zakázky

7 Zadávání veřejných zakázek Zákon o veřejných zakázkách upravuje tyto druhy zadávacích řízení: - Otevřené řízení § 27 - Užší řízení § 28 - Jednací řízení s uveřejněním § 29 - Jednací řízení bez uveřejnění § 34 - Soutěžní dialog § 35 - Zjednodušené podlimitní řízení §38 5.4.20157Financování stavební zakázky

8 Druhy zadávacích řízení otevřené řízení otevřené řízení –zadavatel vyzývá neomezené množství uchazečů k podání nabídky užší řízení užší řízení –zadavatel vyzývá neomezené množství uchazečů k podání přihlášky a prokázání kvalifikace (1.kolo), vlastního nabídkového řízení se mohou účastnit pouze osoby vyzvané zadavatelem (min. 5 uchazečů) (2.kolo) jednací řízení s uveřejněním jednací řízení s uveřejněním –zadavatel oznamuje neomezenému počtu uchazečů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto řízení (1.kolo), výzva pro min. 3 uchazeče k podání nabídky (2.kolo) jednací řízení bez uveřejnění jednací řízení bez uveřejnění –zadavatel oznamuje omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto řízení (i jednomu zájemci) soutěžní dialog soutěžní dialog –zadávání složitých zakázek, u nichž není zadavatel schopen vymezit technické podmínky či právní a finanční požadavky zjednodušené podlimitní řízení zjednodušené podlimitní řízení –zadávaní podlimitních zakázek (v případě dodávek stavebních prací nepřesahujících 20 mil. Kč. bez DPH (oslovení nejméně 5-ti uchazečů) 5.4.20158Financování stavební zakázky

9 Kvalifikační kritéria Mezi kvalifikační předpoklady patří: Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady –který nemá daňové nedoplatky –který nebyl pravomocně odsouzen –který nemá nedoplatek zdravotního pojištění na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti –který není v likvidaci -proti kterému nebyl v uplynulých 3 letech vyhlášen konkurz Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady –Výpis z obchodního rejstříku –Doklad o oprávnění k podnikání Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady –Rozvaha za uplynulé období –Výše obratu –Pojistná smlouva (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě) Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady –Referenční stavby 5.4.20159Financování stavební zakázky

10 Kritéria pro zadání veřejné zakázky Mezi základní hodnotící kritéria při výběru nabídky patří: Nejnižší nabídková cena Nejnižší nabídková cena Ekonomická výhodnost nabídky Ekonomická výhodnost nabídky –Nejnižší nabídková cena –Délka výstavby –Kvalita stavebního díla –Poskytované záruky (stavební práce – 18 měsíců, stavební dílo – 36 měsíců) –Renomé dodavatelské firmy Zde jsou zadavatelem zadány váhy ke každému bodu. 5.4.201510Financování stavební zakázky

11 Zadávání soukromých zakázek Výběrové řízení, jehož charakteristiku si investor (zadavatel) volí sám Výběrové řízení, jehož charakteristiku si investor (zadavatel) volí sám Pro hladký průběh při realizaci stavební zakázky musí být uzavřena smlouva o dílo sestavená podle občanského nebo obchodního zákoníku Pro hladký průběh při realizaci stavební zakázky musí být uzavřena smlouva o dílo sestavená podle občanského nebo obchodního zákoníku 5.4.201511Financování stavební zakázky

12 Smlouva o dílo Cena se sjednává v dohodě o ceně uvedené ve smlouvě o dílo Smluvní strany jsou objednatel a zhotovitel Smlouva se sjednává ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Náležitosti smlouvy o dílo –I. Smluvní strany - zhotovitel, objednatel –II. Předmět plnění – stavební dílo, stavební práce –III. Čas plnění – termín ukončení dodávky –IV. Cena předmětu plnění –V. Platební podmínky – způsob úhrad za plnění –VI. Dokumentace – dokumentace stavebního díla –VII. Staveniště – zařízení pro zajištění plnění –VIII. Další ujednání – neuvedena výše –IX. Předání a převzetí díla – způsob předání –X. Záruky za kvalitu díla – min. z titulu zákona 5.4.201512Financování stavební zakázky

13 Finanční náročnost zakázky - rozpočet Náklady na stavební část se vypočítají jako suma nákladů: – –na jednotlivé stavební práce – –materiály neoceněné ve stavební práci, ale oceněné ve specifikacích – –přesun hmot Pro výpočet se sestaví položkový rozpočet, který zahrnuje pouze základní náklady 5.4.201513Financování stavební zakázky

14 Přehled skupin stavebních dílů čísloNÁZEV SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLŮ 1Zemní práce 2Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin 3Svislé a kompletní konstrukce 4Vodorovné konstrukce 5Komunikace 6Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 7Práce přidružené stavební výroby (PSV) 8Trubní vedení 9Dokončovací práce, demolice 5.4.201514Financování stavební zakázky

15 Položka rozpočtu stavební části Číselný kód položky (SKP, TSKP) Popis položky M.j. Množství položky v m.j. Jednotková cena v Kč/m.j. Celkem za položku Jednotková hmotnost v t Hmotnost v t celkem za položku 5.4.201515Financování stavební zakázky

16 5.4.201516Financování stavební zakázky

17 Kalkulační vzorec Jednotková cena stavební práce Přímé náklady (PN): Přímý materiál (H) Přímý materiál (H) Přímé mzdy (M) Přímé mzdy (M) Ostatní přímé náklady (OPN) Ostatní přímé náklady (OPN) Stroje(S) Stroje(S) Nepřímé náklady (NN): Režie výrobní (RV) Režie výrobní (RV) Režie správní (RS) Režie správní (RS) Zisk (Z) Cena celkem 5.4.201517Financování stavební zakázky


Stáhnout ppt "Stavební zakázka Přednáška byla zpracována za podpory grantového projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2005/2009 „Inovace předmětu."

Podobné prezentace


Reklamy Google