Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teoretické základy informatiky Tomáš Foltýnek Úvod do Teorie množin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teoretické základy informatiky Tomáš Foltýnek Úvod do Teorie množin."— Transkript prezentace:

1 Teoretické základy informatiky Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz Úvod do Teorie množin

2 Teoretické základy informatiky Teorie množin V matematice je všechno množina –I čísla jsou definována pomocí množin Informatika stojí na matematice Znalosti Teorie množin využijeme –v databázových systémech –v informačních systémech –při navrhování algoritmů –… Čekají nás –základní množinové operace –kartézské součiny, relace –zobrazení, operace

3 Teoretické základy informatiky Pojem množina Naivní teorie množin –Množina je souhrn objektů –Paradoxy naivní teorie množin Axiomatická teorie množin –Množina je primitivní pojem –Množiny, které by vedly ke sporu není možné konstruovat Určení množiny –Výčtem prvků: M = {1,2,3} –Vlastností: M = {n  N | n < 4}

4 Teoretické základy informatiky Příslušnost do množiny Intuitivně se držíme označení „množina“ pro „souhrn objektů“ Skutečnost, že a je prvkem množiny A, značíme a  A. Skutečnost, že a není prvkem množiny A, značíme a  A.

5 Teoretické základy informatiky Počet prvků množiny Též označovaný pojmem mohutnost nebo kardinalita Značíme |M| –Např. pro M = {1, 2} je |M|=2 Konečné množiny –mají konečný počet prvků –tedy |M|  N Nekonečné množiny –mají nekonečný počet prvků –tedy |M|  N Prázdná množina –nemá žádný prvek –značení  nebo {} NE {  } –Platí tedy, že |  |=0

6 Teoretické základy informatiky Rovnost množin Def.: Dvě množiny jsou si rovny, jestliže mají stejné prvky Značíme A = B A = B  ((  x)((x  A)  (x  B))  (  x)((x  B)  (x  A))) Platí zřejmá implikace (A = B)  (|A| = |B|)

7 Teoretické základy informatiky Příklady Určete počet prvků množin –A = {a, b, c, d} –B = {a, a, b, b} –C = {a, {b, c}, d} –D = {{a, b, c, d}} –E = { , {a, b}, c } –F = { ,  } –G = {  } Které z uvedených množin jsou si rovny?

8 Teoretické základy informatiky Podmnožina Def.: Řekneme, že množina A je podmnožinou množiny B, právě tehdy, když každý prvek množiny A je zároveň prvkem množiny B. Značíme A  B Platí tedy A  B  (  x)((x  A)  (x  B)) Pojem podmnožina připouští i rovnost množin –Každá podmnožina je podmnožinou sebe sama –A = B  A  B, čili A  A Prázdná množina je podmnožinou každé množiny –   A pro libovolnou množinu A –Tedy speciálně i    ((A  B)  (B  A))  (A = B) ((A  B)  (B  C))  (A  C)

9 Teoretické základy informatiky Vlastní podmnožina Řekneme, že množina A je vlastní podmnožinou množiny B právě tehdy, když je její podmnožinou, ale A≠B Značíme A  B V množině B tedy existují prvky, které nejsou prvky množiny A Platí: –(A  B)  (A  B) (ale ne naopak!)

10 Teoretické základy informatiky Potenční množina Množinu všech podmnožin množiny A nazveme potenční množinou množiny A Značíme P(A) Příklady –P({1,2}) = { , {1}, {2}, {1,2}} –P({a}) = { , {a}} –P(  ) = {  } Otázka: Kolik prvků má potenční množina n- prvkové množiny? Příklad: Určete P(P({d})) a P(P(  ))

11 Teoretické základy informatiky Sjednocení množin Je množina prvků, které patří alespoň do jedné ze sjednocovaných množin. Značíme A  B A  B = {x | (x  A)  (x  B)} Příklad –A = {a, b, c, d} –B = {a, c, e} –A  B = {a, b, c, d, e} Vlastnosti sjednocení –A  (A  B) pro libovolné množiny A, B –(A  B) = (B  A) –(A   ) = A

12 Teoretické základy informatiky Průnik množin Je množina prvků, které patří do obou množin současně. Značíme A  B A  B = {x | (x  A)  (x  B)} Příklad –A = {a, b, c, d} –B = {a, c, e} –A  B = {a, c} Vlastnosti průniku –(A  B)  A pro libovolné množiny A,B –(A  B) = (B  A) –(A   ) =  Množiny se nazývají disjunktní, jestliže mají prázdný průnik –tj. nemají žádný společný prvek

13 Teoretické základy informatiky Rozdíl množin Rozdíl množin A a B je množina prvků, které patří do množiny A a nepatří do množiny B. Značíme A – B A – B = {x | (x  A)  (x  B)} Příklad –A = {a, b, c, d} –B = {a, c, e} –A – B = {b, d} Vlastnosti rozdílu –(A – B)  A pro libovolné množiny A, B –(A – B) = (B – A)  (A = B) –(A –  ) = A –  – A = 

14 Teoretické základy informatiky Vlastnosti množinových operací Sjednocení a průnik je komutativní a asociativní –A  B = B  A –A  B = B  A –A  (B  C) = (A  B)  C –A  (B  C) = (A  B)  C Rozdíl není ani komutativní, ani asociativní Platí zákony idempotence –A  A = A –A  A = A Platí distributivní zákony –A  (B  C) = (A  B)  (A  C) –A  (B  C) = (A  B)  (A  C)

15 Teoretické základy informatiky Příklady Dokažte platnost distributivních zákonů pomocí Venových diagramů i pomocí formálního jazyka teorie množin Dokažte, že platí –A − (B  C) = (A − B)  (A − C) –A − (B  C) = (A − B)  (A − C)

16 Teoretické základy informatiky Doplněk množiny v množině Nechť A a M jsou množiny a platí A  M. Doplňkem množiny A v množině M nazveme množinu všech prvků množiny M, které nejsou prvky množiny A. Značíme A’ M Platí A’ M = M – A O doplňku hovoříme tehdy, je-li množina A podmnožinou nějakého univerza M. Jinak hovoříme o rozdílu

17 Teoretické základy informatiky Vlastnosti doplňku (předp. A  M) Zákony jednotky –A  M = MA  M = A –A   = AA   =  Zákony negace –A  A’ M = MA  A’ M =  –M’ M =  ’ = M de Morganovy zákony –(A  B)’ M = A’ M  B’ M –(A  B)’ M = A’ M  B’ M

18 Teoretické základy informatiky Číselné množiny N – přirozená čísla: 1, 2, 3, … Z – celá čísla: 0, 1, -1, 2, -2, … Q – racionální čísla: desetinná čísla, která lze vyjádřit ve tvaru zlomku celého a přirozeného čísla R – reálná čísla: čísla, jež lze znázornit na číselné ose C – komplexní čísla: uspořádané dvojice reálných čísel Platí N  Z  Q  R  C

19 Teoretické základy informatiky Příklady Vypočtěte množinu C, jestliže víte, že C = {B}  B, B = {A}  A a A = {  } Zapište všechny podmnožiny množiny A = {0, ½, -1,  }, které jsou současně podmnožinou množiny –N –Z –Q –R

20 Teoretické základy informatiky Příklady Rozhodněte, zda platí –    –   {  } –   {{  }} –{  }  {  } –{  }  {{  }} –   {  } –{  }  {{  }} –  = {  }


Stáhnout ppt "Teoretické základy informatiky Tomáš Foltýnek Úvod do Teorie množin."

Podobné prezentace


Reklamy Google