Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Březen 2011 11. PŘEDNÁŠKA Logistika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Březen 2011 11. PŘEDNÁŠKA Logistika."— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Březen 2011 11. PŘEDNÁŠKA Logistika - rozčlenění

2 Leden 2011 BUDEME POKRAČOVAT … i tentokráte o …. logistice ……. ☺ POKRAČOVÁNÍ

3 Leden 2011 Jako klasická vědní disciplína má i logistika své rozdělení podle nejrůznějších kriterií, přístupů a principů rozlišujících její zaměření či působení. V literatuře jsou za základní a prakticky „nej- důležitější“ (a asi taky nejznámější a třeba i nejpoužívanější) následně vyjmenované. LOGISTIKA

4 Leden 2010 Základní rozdělení: LOGISTIKA * vojenská logistika * zdravotnická (nemocniční) logistika * logistika řízení * průmyslová logistika * výrobní logistika * zásobovací logistika * dopravní logistika * obchodní logistika * odbytová logistika … podrobnosti následují

5 Leden 2010 Vojenská logistika je na prvním místě svým významem, obsa- hem i dopadem a koneckonců i svým prioritním působením v teoretické oblasti logistiky i v oblasti jejích aplikací – nedílnou součástí je (pochopitelně) i komunikační logistika a informační systémy (přesněji - informační logistika). LOGISTIKA

6 Leden 2010 Zdravotnická (nemocniční) logistika velice úzká a specializovaná – ALE je neméně důležitá a závažná – ve svých důsledcích je obrovským přínos pro funkčnost zdravotnic- kého (a zejména záchranného systému, do kterého je nutno zahrnout i resuscitační jed- notky, jednotky ARO a další) – nedílnou součástí je (pochopitelně) i komunikační logistika a informační systémy. LOGISTIKA

7 Leden 2010 OBĚ VYJMENOVANÉ OBĚ VYJMENOVANÉ patří ke stěžejním, velice důležitým a tedy prioritním částem logistiky (pojímané zákonitě jako systémové). ZDRAVOTNICKÁ, ale zdaleka není nositelkou výzkumu a vývoje, jakou je armáda. LOGISTIKA

8 Leden 2010 Logistika řízení její hlavní oblastí je sledování vlivu zpětných vazeb a zpětně působících informací v rámci dodavatelských řetězců – její doménou je hlavně teoretická oblast a příprava vstupu do aplikací – i zde platí, že nedílnou součástí je (pochopitelně) i komunikační logistika a informační systémy. LOGISTIKA

9 Leden 2010 Průmyslová logistika sleduje řetězce důležité pro funkci průmyslo- vého objektu (firmy nebo jeho části) – týká se nákupu základního materiálu i služeb – koor-dinuje nákup, výrobu a odbyt (prodej) a tedy plnění zakázek – má tři součásti (z hlediska provozu a zabezpečení zisku prakticky rovno-cenné a společně zahrnující logistiku zásobovací). LOGISTIKA

10 Leden 2010 Grafické znázornění Grafické znázornění průmyslové logistiky fiktivní VÝROBNÍ firmy LOGISTIKA NÁKUP logistika zásobo- vací TRANSFORMA CE – VÝROBA logistika výrobních procesů PRODEJ logistika distribuce (dopravní)

11 Leden 2010 Výrobní logistika je zaměřena na zpracovatelský průmysl – za- jišťuje, aby každý stroj, každé pracoviště měly správné vstupy ve správném množství kvalitě a časovém okamžiku – zajišťuje výrobní a manipulační pomůcky, speciální i běžné nářadí, stroje a přístroje – zajišťuje, aby výstupem byl jedinečný výrobek či polotovar – ………. LOGISTIKA

12 Leden 2010 …….. – organizuje materiálové toky na vstu- pu, výstupu i uvnitř jejího realizačního systé- mu – organizuje operační i mezioperační manipulace a to i manipulace spojené se skladováním – organizuje manipulaci (pří- padně i skladování) spojenou s nebezpeč- nými látkami a s odpady. LOGISTIKA

13 Leden 2010 Zásobovací logistika účelově vymezená oblast určující vysokou pružnost v reakci na požadavky zákazníka – základní oblastí je stanovení optimálních velikostí, četnosti a časových relací dávek představujících minimalizaci předvýrobních zásob, spolu s výběrem a volbou dodavatelů – ……….. LOGISTIKA

14 Leden 2010 ………. ………. – dále zahrnuje: * úlohy orientované na zajištění přípravy a zabezpečení dodávky zvolených dávek * související procesy uzavírání smluv při nákupu * volbu obalů a hospodaření s nimi * likvidace využitých obalů * způsoby přepravy ……… LOGISTIKA

15 Leden 2010 ………. * skladování a meziskladování * kontrolu a zajištění potřebné kvality dodávek * řešení problémů (např. včetně náhradních množství apod.) * identifikace a likvidace škod * správní a fyzické úlohy spojené s materiálovými toky zboží, peněz i informací. LOGISTIKA

16 Leden 2010 Dopravní logistika specializuje se na problémy přepravního cha- rakteru při přepravě zboží, materiálů, osob i finančních prostředků (jsou v úloze zboží) bez ohledu na druh dopravy – zabývá se koordinací a optimalizací prostorového rozmístění, kapacit a pohybu všech prostředků a zařízení, jejichž součinnost je nutná k uskutečnění potřebné přepravy. LOGISTIKA

17 Leden 2010 Obchodní logistika vyvíjela se víceméně (hlavně) v letech pade- sátých jako přímý důsledek průmyslově-ob- chodní expanze rozvíjejících se poválečných ekonomik – je obdobou průmyslové logistiky s užším zaměřením na systém „nákup – záso-ba - prodej“ a tedy vynechává průchod výrob-ními procesy – rozdělení ….. LOGISTIKA

18 Leden 2010 Obchodní logistika se prakticky dělí: Příchozí obchodní logistika zabývá se zdroji a zásobováním - jejich nale- zením, realizací čerpání, dopravou, …. LOGISTIKA

19 Leden 2010 Odchozí obchodní logistika zabývá se uplatněním vyrobeného množství na trhu – součástí je i problematika obalů a obalové techniky i vlastní balení, starost o výstupní sklady a jejich zásoby – odhaluje a likviduje ztráty vzniklé zejména při procesech manipulace a skladování. LOGISTIKA

20 Leden 2010 Grafické znázornění Grafické znázornění obchodní logistiky fiktivní PRODEJNÍ firmy LOGISTIKA NÁKUP logistika zásobo- vací SKLADOVÁNÍ logistika skladovacích procesů PRODEJ logistika distribuce (dopravní)

21 Leden 2010 Odbytová logistika její úloha je v zabezpečení odchodu (odsunu, odvozu, … ) vzniklých výrobků. LOGISTIKA

22 Leden 2010 Podniková logistika V této oblasti se vyskytuje několik názvů (jed- ná se o oblasti, které logistiku nejvíce použí- vají), a které jsou si většinou ekvivalentní – ……….. LOGISTIKA

23 Leden 2010 ………. - výraz „Výrobní logistika“ se používá pro po- pis logistických procesů v průmyslu - názvy „Průmyslová logistika“ nebo „Hospo- dářská logistika“ mají obvykle zcela shodný obsah. Nicméně v tomto textu je použit název „podni- ková logistika“ k označení systémů vyššího, nadřazeného zbylým dvěma pojmům. LOGISTIKA

24 Leden 2010 Podniková logistika její úloha je v organizačním zabezpečení funk- čnosi a činnosti podniku (firmy, ….) LOGISTIKA VEDENÍ PODNIKU ÚTVAR PODNIKOVÉ LOGISTIKY vnitropodniková logistika marketingová logistika

25 Leden 2011 Podniková logistika LOGISTIKA PODNIKOVÁ LOGISTIKA PERSONÁLNÍ LOGISTIKA FINANČNÍ LOGISTIKA VÝROBNÍ LOGISTIKA PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA LOGISTIKA SLUŽEB ODPADOVÁ LOGISTIKA MARKETINGOVÁ LOGISTIKA OBCHODNÍ LOGISTIKA logistika dopravní logistika skladování logistika zásobování a nákupní logistika údržby logistika výroby logistika prodeje logistika obchodu logistika distribuce logistika technologických procesů

26 Leden 2010 Pr6d42t5v5ta a podniková logistika personální l. podniková l. mikrologistika mezipodniková l. l. zdrojů zásobovací l. dopravní l. skladová l. dopravní l. skladová l. dopravní l. makrologistika mezipodniková l. D O DA VA TE LÉ O D BĚ B RA TE LÉ SKLAD VÝDEJE SKLAD PŘÍJMU SKLAD VSTUPU PŘED VÝROB- NÍ VÝROBA SKLAD VÝSTUPU HOTOVÉ VÝROBY l. zdrojů zásobovací l.

27 Leden 2010 V bohaté logistické literatuře se vyskytuje celá řada dalších dělení a pojmenování nejrůz- nějších oblastí, například:makro-logistika marketingová logistika logistika softwarového managementu logistika rizik LOGISTIKA

28 Leden 2010 makrologistika makrologistika – obecná část zabývající se zejména logistickými řetězci (hlavně hmotnými) – jejím principem je snaha o nejobecnější pohled a přístup k logistické problematice v oblasti řetězců – ostatní dílčí logistiky lze pak uznat jako (do určité míry) neúplné či nedokonalé – takže …………. LOGISTIKA

29 Leden 2010 ……… ……… – takže (teoreticky i prakticky) nemo- hou vést k celkové optimalizaci logistických řetězců a následnému, z toho vyplývajícímu, zlepšení stavu – je to ale zároveň dáno jak uživatelem, tak úhlem pohledu LOGISTIKA

30 Leden 2010 marketingová logistika marketingová logistika – dotýká se té části logistických hmotných řetězců vycházejících z oblasti skladování výstupů (hotových výrobků či zdrojových materiálů) – vytváří marketingo-vé koncepce (přesněji řečeno) dbá na uplat-nění logistických teorií a principů zaručujících vysokou optimalitu a (zjednodušeně řečeno) životaschopnost ……. LOGISTIKA

31 Leden 2010 ……… ……… – jejím základem je distribuce a oblast s ní související včetně hmotných oblastí, v nichž bude provozována, a lidí (provozního a správního personálu) – zahrnuje průzkumy a výzkumy trhu i spokojenosti v zákaznické oblasti. LOGISTIKA

32 Leden 2011 logistikarizik logistika rizik – nová a velice perspektivní oblast snažící se rizika (všeho druhu a prin- cipu či příčin vzniku a s nejrůznějším půso- bením) pojmout jako logistický systém a logistické řetězce s nehmotnými (informač- ními a finančními) toky. LOGISTIKA

33 Leden 2011 Logistika Schema dynamiky vztahů mezi prvky systému

34 …..… cw13 – 11. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. Logistické řetězce i nadále Březen 2011


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Březen 2011 11. PŘEDNÁŠKA Logistika."

Podobné prezentace


Reklamy Google