Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA 11. PŘEDNÁŠKA Logistika - rozčlenění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA 11. PŘEDNÁŠKA Logistika - rozčlenění"— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA 11. PŘEDNÁŠKA Logistika - rozčlenění
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně CW – 13 LOGISTIKA 11. PŘEDNÁŠKA Logistika - rozčlenění Březen 2011 © Ing. Václav Rada, CSc.

2 BUDEME POKRAČOVAT … i tentokráte o …. logistice ……. ☺
CW13 POKRAČOVÁNÍ BUDEME POKRAČOVAT … i tentokráte o … logistice …… ☺ Leden 2011

3 CW13 LOGISTIKA Jako klasická vědní disciplína má i logistika své rozdělení podle nejrůznějších kriterií, přístupů a principů rozlišujících její zaměření či působení. V literatuře jsou za základní a prakticky „nej-důležitější“ (a asi taky nejznámější a třeba i nejpoužívanější) následně vyjmenované. Leden 2011

4 Základní rozdělení: * vojenská logistika
CW13 LOGISTIKA Základní rozdělení: * vojenská logistika * zdravotnická (nemocniční) logistika * logistika řízení * průmyslová logistika * výrobní logistika * zásobovací logistika * dopravní logistika * obchodní logistika * odbytová logistika … podrobnosti následují Leden 2010

5 CW13 LOGISTIKA Vojenská logistika je na prvním místě svým významem, obsa-hem i dopadem a koneckonců i svým prioritním působením v teoretické oblasti logistiky i v oblasti jejích aplikací – nedílnou součástí je (pochopitelně) i komunikační logistika a informační systémy (přesněji - informační logistika). Leden 2010

6 Zdravotnická (nemocniční) logistika
CW13 LOGISTIKA Zdravotnická (nemocniční) logistika velice úzká a specializovaná – ALE je neméně důležitá a závažná – ve svých důsledcích je obrovským přínos pro funkčnost zdravotnic-kého (a zejména záchranného systému, do kterého je nutno zahrnout i resuscitační jed-notky, jednotky ARO a další) – nedílnou součástí je (pochopitelně) i komunikační logistika a informační systémy. Leden 2010

7 CW13 LOGISTIKA OBĚ VYJMENOVANÉ patří ke stěžejním, velice důležitým a tedy prioritním částem logistiky (pojímané zákonitě jako systémové). ZDRAVOTNICKÁ, ale zdaleka není nositelkou výzkumu a vývoje, jakou je armáda. Leden 2010

8 CW13 LOGISTIKA Logistika řízení její hlavní oblastí je sledování vlivu zpětných vazeb a zpětně působících informací v rámci dodavatelských řetězců – její doménou je hlavně teoretická oblast a příprava vstupu do aplikací – i zde platí, že nedílnou součástí je (pochopitelně) i komunikační logistika a informační systémy. Leden 2010

9 CW13 LOGISTIKA Průmyslová logistika sleduje řetězce důležité pro funkci průmyslo-vého objektu (firmy nebo jeho části) – týká se nákupu základního materiálu i služeb – koor-dinuje nákup, výrobu a odbyt (prodej) a tedy plnění zakázek – má tři součásti (z hlediska provozu a zabezpečení zisku prakticky rovno-cenné a společně zahrnující logistiku zásobovací). Leden 2010

10 Grafické znázornění průmyslové logistiky fiktivní VÝROBNÍ firmy
CW13 LOGISTIKA Grafické znázornění průmyslové logistiky fiktivní VÝROBNÍ firmy NÁKUP logistika zásobo- vací TRANSFORMA CE – VÝROBA logistika výrobních procesů PRODEJ logistika distribuce (dopravní) Leden 2010

11 CW13 LOGISTIKA Výrobní logistika je zaměřena na zpracovatelský průmysl – za-jišťuje, aby každý stroj, každé pracoviště měly správné vstupy ve správném množství kvalitě a časovém okamžiku – zajišťuje výrobní a manipulační pomůcky, speciální i běžné nářadí, stroje a přístroje – zajišťuje, aby výstupem byl jedinečný výrobek či polotovar – ………. Leden 2010

12 CW13 LOGISTIKA …….. – organizuje materiálové toky na vstu-pu, výstupu i uvnitř jejího realizačního systé-mu – organizuje operační i mezioperační manipulace a to i manipulace spojené se skladováním – organizuje manipulaci (pří-padně i skladování) spojenou s nebezpeč-nými látkami a s odpady. Leden 2010

13 CW13 LOGISTIKA Zásobovací logistika účelově vymezená oblast určující vysokou pružnost v reakci na požadavky zákazníka – základní oblastí je stanovení optimálních velikostí, četnosti a časových relací dávek představujících minimalizaci předvýrobních zásob, spolu s výběrem a volbou dodavatelů – ……….. Leden 2010

14 * související procesy uzavírání smluv při nákupu
CW13 LOGISTIKA ………. – dále zahrnuje: * úlohy orientované na zajištění přípravy a zabezpečení dodávky zvolených dávek * související procesy uzavírání smluv při nákupu * volbu obalů a hospodaření s nimi * likvidace využitých obalů * způsoby přepravy ……… Leden 2010

15 * skladování a meziskladování
CW13 LOGISTIKA ………. * skladování a meziskladování * kontrolu a zajištění potřebné kvality dodávek * řešení problémů (např. včetně náhradních množství apod.) * identifikace a likvidace škod * správní a fyzické úlohy spojené s materiálovými toky zboží, peněz i informací. Leden 2010

16 CW13 LOGISTIKA Dopravní logistika specializuje se na problémy přepravního cha-rakteru při přepravě zboží, materiálů, osob i finančních prostředků (jsou v úloze zboží) bez ohledu na druh dopravy – zabývá se koordinací a optimalizací prostorového rozmístění, kapacit a pohybu všech prostředků a zařízení, jejichž součinnost je nutná k uskutečnění potřebné přepravy. Leden 2010

17 CW13 LOGISTIKA Obchodní logistika vyvíjela se víceméně (hlavně) v letech pade-sátých jako přímý důsledek průmyslově-ob-chodní expanze rozvíjejících se poválečných ekonomik – je obdobou průmyslové logistiky s užším zaměřením na systém „nákup – záso-ba - prodej“ a tedy vynechává průchod výrob-ními procesy – rozdělení ….. Leden 2010

18 Obchodní logistika se prakticky dělí: Příchozí obchodní logistika
CW13 LOGISTIKA Obchodní logistika se prakticky dělí: Příchozí obchodní logistika zabývá se zdroji a zásobováním - jejich nale-zením, realizací čerpání, dopravou, …. Leden 2010

19 Odchozí obchodní logistika
CW13 LOGISTIKA Odchozí obchodní logistika zabývá se uplatněním vyrobeného množství na trhu – součástí je i problematika obalů a obalové techniky i vlastní balení, starost o výstupní sklady a jejich zásoby – odhaluje a likviduje ztráty vzniklé zejména při procesech manipulace a skladování. Leden 2010

20 Grafické znázornění obchodní logistiky fiktivní PRODEJNÍ firmy
CW13 LOGISTIKA Grafické znázornění obchodní logistiky fiktivní PRODEJNÍ firmy NÁKUP logistika zásobo- vací SKLADOVÁNÍ logistika skladovacích procesů PRODEJ logistika distribuce (dopravní) Leden 2010

21 CW13 LOGISTIKA Odbytová logistika její úloha je v zabezpečení odchodu (odsunu, odvozu, … ) vzniklých výrobků. Leden 2010

22 CW13 LOGISTIKA Podniková logistika V této oblasti se vyskytuje několik názvů (jed-ná se o oblasti, které logistiku nejvíce použí-vají), a které jsou si většinou ekvivalentní – ……….. Leden 2010

23 CW13 LOGISTIKA ………. výraz „Výrobní logistika“ se používá pro po-pis logistických procesů v průmyslu názvy „Průmyslová logistika“ nebo „Hospo-dářská logistika“ mají obvykle zcela shodný obsah. Nicméně v tomto textu je použit název „podni-ková logistika“ k označení systémů vyššího, nadřazeného zbylým dvěma pojmům. Leden 2010

24 CW13 LOGISTIKA Podniková logistika její úloha je v organizačním zabezpečení funk-čnosi a činnosti podniku (firmy, ….) VEDENÍ PODNIKU ÚTVAR PODNIKOVÉ LOGISTIKY vnitropodniková logistika marketingová logistika Leden 2010

25 Podniková logistika CW13 LOGISTIKA Leden 2011 PODNIKOVÁ LOGISTIKA
PERSONÁLNÍ LOGISTIKA FINANČNÍ LOGISTIKA VÝROBNÍ LOGISTIKA PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA LOGISTIKA SLUŽEB ODPADOVÁ LOGISTIKA MARKETINGOVÁ LOGISTIKA OBCHODNÍ LOGISTIKA logistika dopravní logistika skladování logistika zásobování a nákupní logistika údržby logistika výroby logistika prodeje logistika obchodu logistika distribuce logistika technologických procesů LOGISTIKA Podniková logistika Leden 2011

26 Pr6d42t5v5ta a podniková logistika
CW13 personální l. podniková l. mikrologistika mezipodniková l. l. zdrojů zásobovací l. dopravní l. skladová l. makrologistika D O D AV AT EL É O D BĚ B R AT EL É SKLAD VÝDEJE SKLAD PŘÍJMU SKLAD VSTUPU PŘED VÝROB- NÍ VÝROBA VÝSTUPU HOTOVÉ VÝROBY Pr6d42t5v5ta a podniková logistika Leden 2010

27 marketingová logistika logistika softwarového managementu
CW13 LOGISTIKA V bohaté logistické literatuře se vyskytuje celá řada dalších dělení a pojmenování nejrůz-nějších oblastí, například: makro-logistika marketingová logistika logistika softwarového managementu logistika rizik Leden 2010

28 CW13 LOGISTIKA makrologistika – obecná část zabývající se zejména logistickými řetězci (hlavně hmotnými) – jejím principem je snaha o nejobecnější pohled a přístup k logistické problematice v oblasti řetězců – ostatní dílčí logistiky lze pak uznat jako (do určité míry) neúplné či nedokonalé – takže …………. Leden 2010

29 CW13 LOGISTIKA ……… – takže (teoreticky i prakticky) nemo-hou vést k celkové optimalizaci logistických řetězců a následnému, z toho vyplývajícímu, zlepšení stavu – je to ale zároveň dáno jak uživatelem, tak úhlem pohledu Leden 2010

30 CW13 LOGISTIKA marketingová logistika – dotýká se té části logistických hmotných řetězců vycházejících z oblasti skladování výstupů (hotových výrobků či zdrojových materiálů) – vytváří marketingo-vé koncepce (přesněji řečeno) dbá na uplat-nění logistických teorií a principů zaručujících vysokou optimalitu a (zjednodušeně řečeno) životaschopnost ……. Leden 2010

31 CW13 LOGISTIKA ……… – jejím základem je distribuce a oblast s ní související včetně hmotných oblastí, v nichž bude provozována, a lidí (provozního a správního personálu) – zahrnuje průzkumy a výzkumy trhu i spokojenosti v zákaznické oblasti. Leden 2010

32 CW13 LOGISTIKA logistika rizik – nová a velice perspektivní oblast snažící se rizika (všeho druhu a prin-cipu či příčin vzniku a s nejrůznějším půso-bením) pojmout jako logistický systém a logistické řetězce s nehmotnými (informač-ními a finančními) toky. Leden 2011

33 Schema dynamiky vztahů mezi prvky systému
CW13 Logistika Schema dynamiky vztahů mezi prvky systému Leden 2011

34 …..… Logistické řetězce i nadále cw13 – 11. CW13 CW05
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. Logistické řetězce i nadále …..… cw13 – 11. Březen 2011


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA 11. PŘEDNÁŠKA Logistika - rozčlenění"

Podobné prezentace


Reklamy Google