Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2014 Cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2014 Cvičení."— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2014 Cvičení - 2 Doplňkové informace ke cvičení č. 1 - ZS

2 Leden 2012 - logistické pojetínáhledu toky Zadání uvedené ve cvičení č. 1. předpokládá a vyžaduje vypracovat: - logistické pojetí náhledu na oba vyžadované toky (hmotný a informačně-datový + zkuste navíc jako třetí tok, vyjádřit i tok finanční) pro vybraný ma- teriál přímo použitý ve příslušném technologickém procesu (postupu) čímž jsou dány jak zúčastněné prvky tak i postup toku mezi prvky – zdění, betonáž, krov, obklady, …. tj, cihly, malta, beton, …. ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky

3 Leden 2013 - sestaveníprvkůdo požadovaných hmot- ných a nehmotnýchřetězců - zakreslení - zápis slovního vyjádření - sestavení prvků do požadovaných hmot- ných a nehmotných řetězců a to včetně prvků okolí s nimiž souvisí a má s nimi (na ně) vazbu, která může být jednosměrná (dovnitř i ven ze ZS) nebo obousměrná - zakreslení (pokud možno) všech existujících vazeb (hmotných i nehmotných = informačně-dato- vých) mezi jednotlivými zobrazenými prvky - zápis slovního vyjádření obsahu prvků (co zobrazují a co je v nich „ukryto“) a vazeb, vždy mezi dvěma sousedními prvky. ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky

4 Leden 2013 Analyzujte, určete a zakreslete hmot- ných a nehmotných toků Analyzujte, určete a zakreslete prvky, toky, vazby, souvislosti, … v podobě obecně hmot- ných a nehmotných toků mezi logisticky zobrazeným zařízením staveniště s realizací stavby a včetně prvků nacházejících se v „blízkém i vzdáleném okolí“ – např.: investor, úřady, těžba surovin, stát, zákony, …. ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky

5 Leden 2013 „front“, Mezi klasické úlohy sledování, analyzování, pláno- vání či řízení staveniště (přesněji „zařízení stave- niště“) a jeho provozu, patří úlohy týkající se různých „front“, jak se nesprávně říká sledu činností (nebo materiálu či datových informací) procházejících jednotlivými (činností zasaženými) prvky. Správný i významově lepší je použití výrazu „řetě- zec prvků s vyjádřením toků (vazeb, vztahů) mezi za sebou následujícími prvky“. ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky

6 Leden 2013 Tomuto jsou podřízeny mnohé další kroky od období přípravy podkladů a informací pro rozhodovací proc- esy dotýkající se budoucího provozu zařízení stave- niště – potažmo i realizace stavebného objektu. Asi lze konstatovat, že končí zároveň s ukončením činnosti zařízení staveniště, čili v okamžiku skuteč- ného ukončení výstavby. ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky

7 Leden 2014 Takže nejprve obecně analyzujte materiálové toky vyjadřující procesy probíhají na staveništi – neza- pomeňte na působící okolí. Pro Vaši orientaci v problematice materiálových toků si „načrtněte“ více řetězců - pro různé mate- riály - a rozeberte si vzájemnou interakci (půso- bení) s prvky okolí. ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky

8 Leden 2013 mate- riálový a informační (datový a řídicí) tok. Pak vyberte jeden z materiálů potřebných k realizaci stavebního objektu a konkretizujte pro něj mate- riálový a informační (datový a řídicí) tok. Tok začíná u ZDROJE (…) a končící ZABUDOVÁ- NÍM do realizovaného objektu nebo jiným (reálným) „koncem“ daného materiálu - vzhledem k jeho určení v rámci objektu stavby. ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky

9 Leden 2013 Veškerá grafická vyjádření zadaných úkolů doplňte tabulkou nebo tabulkami, kde v textové formě popíšete zakreslené prvky a toky (vztahy, vazby). Následují další možná grafická vyjádření zadaného logistického řetězce. ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky

10 Leden 2013 Popis zadání a úkolů, které mají být vy- pracovány, byl přesně popsán v první části, ve cvičení č. 1. …… ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky

11 Leden 2013 Příklad vztahů zobrazených logistickým řetězcem techn. rozvoj trh zakázek zdroje / surovin a energií – příp. jiné trh zdrojů analýza stavu zadání zakázky příprava a zabezpečení procesu market. (odbyt) zákazník trh prac. síly trh technologií a strojů odpady procesu řízení tech- nol. procesu Slouží jako doplňková informace !

12 Leden 2013 záměry pracov- ních úkolů kalkulace požadavků pracovních činností projekce, výběr a nákup kapacitní prognózy materiálové prognózy výrobně provozní plánování procesní řízení (zpětné vazby do všech částí řetězce ) vyhodnocení celé doby provozu ukončení životaschopnosti / provozu stroje výrobně pracovní a provozní proces / záběh, záruční a pozáruční provoz údržba, provozní, střední a generální opravy Příklad vztahů zobrazených logistickým řetězcem Slouží jako doplňková informace !

13 Leden 2013 Příklad řešení zobrazení hmotného toku zdroj suroviny, výrobce prvků, dílů, velkosklad prvků či hmot, atp. externí a vnitrostaveništní doprava sklad další navazující prvek stavba odpadové hospodářství zajištění bezpečnosti a ochran

14 Leden 2014 ….… cw05 – cv. 2 – 2. část ke cv. 1. ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2014 Cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google