Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ond ř ej Kulatka, 3. ročník, TVS UNIVERZITA KARLOVA, Fakulta t ě lesné výchovy a sportu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ond ř ej Kulatka, 3. ročník, TVS UNIVERZITA KARLOVA, Fakulta t ě lesné výchovy a sportu."— Transkript prezentace:

1 Ond ř ej Kulatka, 3. ročník, TVS UNIVERZITA KARLOVA, Fakulta t ě lesné výchovy a sportu

2 ÚVOD V posledních letech se výrazn ě zkvalitnila práce s nejmladšími adepty fotbalu. Vznikají jakési nejmladšími adepty fotbalu. Vznikají jakési p ř edp ř ípravky p ř ípravek – fotbalové školičky, kde se p ř edp ř ípravky p ř ípravek – fotbalové školičky, kde se d ě ti ve v ě ku 4 – 7 let zábavnou a p ř evážn ě d ě ti ve v ě ku 4 – 7 let zábavnou a p ř evážn ě všeobecnou formou seznamují se základy fotbalu. všeobecnou formou seznamují se základy fotbalu. V ě ková kategorie 4 – 7 let je velice specifická, a V ě ková kategorie 4 – 7 let je velice specifická, a proto vyžaduje zvláštní péči, pedagogický p ř ístup a proto vyžaduje zvláštní péči, pedagogický p ř ístup a pestrou škálu činností. pestrou škálu činností. Pom ě r všeobecné p ř ípravy a speciálních základních Pom ě r všeobecné p ř ípravy a speciálních základních fotbalových dovedností by m ě l být 80:20, i když fotbalových dovedností by m ě l být 80:20, i když veškeré, tedy i všeobecné činnosti sm ěř ují k fotbalu. veškeré, tedy i všeobecné činnosti sm ěř ují k fotbalu.

3 Co bychom m ě li v ě d ě t aneb základní pravidla… Na každého trenéra by m ě lo spadat maximáln ě 8 – 10 d ě tí. Chod fotbalové školičky by m ě l fungovat pouze v pr ů b ě hu školního roku. Návšt ě va fotbalové školičky max. 2 - 3 ˣ týdn ě. Tréninková jednotka by v žádném p ř ípad ě nem ě la p ř esáhnout 90 minut. Nápl ň tréninkové jednotky by m ě la být velice pestrá. Délka jedné aktivity by nem ě la p ř esahovat 5 – 8 minut, činnosti je t ř eba neustále obm ěň ovat. Nebra ň me se účasti rodič ů či prarodič ů na trénincích (uvádí Václav Br ů na ve své publikaci), n ě které literatury však uvádí účast rodič ů jako spíše nevhodnou, s tímto faktem souhlasím i já. Autorita trenéra. Doprovodné motivační faktory (odm ě ny). Pokud není dít ě zcela zdrávo, není účast na tréninku zcela vhodná. Základním stavebním kamenem je „pozitivní myšlení“.

4 Aspekty pohybových aktivit D ě ti v p ř edškolním v ě ku pot ř ebují takovou pohybovou aktivitu, která není monotónní, jednostranná, rutinní, ale je naopak všestranná, pestrá, p ř itažlivá a motivující. Nejčast ě jším projevem pohybové aktivity p ř edškolních d ě tí je spontánní pohybová aktivita (dít ě vykonává pohyb podle svých pot ř eb a p ř edstav) a hra (spolupráce, porozum ě ní a navázání p ř átelských vztah ů mezi d ě tmi).

5 Pohybové schopnosti u této kategorie Koordinační (obratnostní) schopnosti D ě lí se na obecné a sportovn ě specifické (ovliv ň ují technickou stránku herních činností s míčem) a je nutné je procvičovat po celou dobu kariéry. M ů žeme používat nap ř. r ů zná akrobatická cvičení, b ě žecká + skoková cvičení, p ř ekážkové dráhy, rovnovážné a balanční cviky, zrcadlová cvičení, cvičení s náčiním. Rychlostní schopnosti M ě li bychom je rozvíjet už od d ě tství, kdy jsou k tomu optimální p ř edpoklady. Doba zatížení nesmí být p ř íliš dlouhá, stačí 5 – 10 sekund s dostatečnou dobou odpočinku. V období 4 – 6 let za ř azujeme r ů zné formy skokových cvičení, b ě žeckých cvičení, krátké sprinty, starty z r ů zných poloh, štafety, rychlostní hry, p ř ekážkové dráhy, slalomy se zm ě nou sm ě ru. K dalším pohybovým schopnostem pat ř í silové a vytrvalostní. Ty ovšem v tomto v ě ku nerozvíjíme samostatn ě a speciáln ě, ale využíváme nap ř. metodu p ř irozeného posilování a v p ř ípad ě vytrvalosti r ů zné herní formy.

6 Didaktické formy Didaktické formy Úrove ň didaktického procesu závisí na následujících činitelích: ř ídící činnost trenéra, ř ídící činnost trenéra, činnost d ě tí,činnost d ě tí, optimální aplikaci obsahu, forem a metod.optimální aplikaci obsahu, forem a metod. Trenér používá didaktické formy, mezi které pat ř í: Organizační formy (základem je tréninková jednotka a její celkováOrganizační formy (základem je tréninková jednotka a její celková organizace) organizace) Sociáln ě – interakční formy (hromadná, skupinová a individuální)Sociáln ě – interakční formy (hromadná, skupinová a individuální) Metodicko – organizační formy (pohybové hry, pr ů pravná cvičení, herní cvičení, pr ů pravné hry – viz. DIDAKTICKÉ FORMY VE WORDU)Metodicko – organizační formy (pohybové hry, pr ů pravná cvičení, herní cvičení, pr ů pravné hry – viz. DIDAKTICKÉ FORMY VE WORDU)

7 Komunikace trenéra s d ě tmi Komunikace trenéra s d ě tmi Komunikace s d ě tmi tohoto v ě ku je velice náročná. Jakýkoliv komentá ř, který chceme d ě tem vysv ě tlit musí být stručný, srozumitelný a hlavn ě jednoduchý. Nejlepší je názorn ě p ř edvést praktickou ukázku, než vše zdlouhav ě vysv ě tlovat a popisovat. Každá pohybová činnost by m ě la mít neustálý slovní doprovod, který by m ě l být povzbuzující a pozitivní. Výklad by m ě l být navíc krátký a výstižný. Základním stavebním kamenem komunikace s d ě tmi je dobré slovo a pochvala, protože tyto dv ě v ě ci jsou tím pravým podn ě tem, kterým si otevíráme srdce sv ěř enc ů.

8 P ř íprava TJ P ř íprava TJ P ř íprava je mnohdy zanedbávaná část tréninku. Ve fotbalové školičce je však nesmírn ě d ů ležitá. Každý trenér by m ě l mít na trénink písemnou p ř ípravu. Probíhá ve dvou částech: 1)Doma, kde si vše naplánujeme a teoreticky p ř ipravíme. 2)Druhá část probíhá v míst ě, kde bude trénink probíhat. Výb ě r obsahu TJ by m ě l bát v souladu s jejím cílem. Promyšlení organizace tréninkových cvičení a her, požadavky na materiální a personální zajišt ě ní. Promyšlení motivace hráč ů, navození atmosféry.

9 Skladba tréninkové jednotky ve fotbalové školičce Zahájení tréninku seznámení s obsahem a cíly TJ; organizační záležitosti, hodnocení utkání či p ř edcházející TJ ; navození pozitivní nálady, motivace d ě tí. 1)Úvodní část: 10 – 15 minut Obsahem je zah ř átí organismu, protažení a tzv. zapracování (u d ě tí by m ě lo být rozcvičení vždy s míčem – pohybová hra, vedení míče s úkoly apod.). 2) Hlavní část: 35 – 45 minut a)Za ř azujeme n ě které z t ě chto činností: k oordinační a rychlostn ě -koordinační cvičení – p ř ekážkové dráhy, „rychlé nohy“ apod.; n ácvik nových fotbalových technických dovedností – individuální herní činnosti

10 rozvoj rychlostních schopností – starty, sprinty apod.; rozvoj explozivní silové síly – tzv. „výbušná síla“ – opakované skoky, p ř eskoky apod. b) V další části mohou následovat tyto činnosti: ov ěř ování, zdokonalování již d ř íve naučených fotbalových dovedností – cvičení ve v ě tší složitosti, p ř edevším v podmínkách utkání – pr ů pravné hry; dále se rozvíjí vytrvalost a síla, ale ty ve fotbalové školičce neuplat ň ujeme. M ů žeme je však využít metodou p ř irozeného posilování a v p ř ípad ě vytrvalosti r ů zné herní formy. 3) Záv ě rečná část: 5 – 10 minut Za ř azujeme pohybovou činnost s relaxačními účinky (vyklusání) a také protahovací a kompenzační cvičení.

11 Zakončení tréninku ukončení TJ v p ř átelské atmosfé ř e; zhodnocení TJ, pozitiva, negativa; informace k p ř íští TJ nebo utkání; u d ě tí dohled na hygienu. Jedna TJ nem ů že obsahovat všechny v modelu nabízené pohybové činnosti, posloupnost činností by však m ě la být zachována. Konkrétní struktura TJ je závislá na cílech tréninku, tréninkovém období, v ě ku, úrovni trénujících, metodách, prost ř edcích i materiálním a personálním zajišt ě ní.

12 Zdroje: 1)BR Ů NA, V. a kol. Fotbalová školička, 2007 2)PERIČ, T. Sportovní p ř íprava d ě tí, 2004 3)VOTÍK, J. Fotbalová cvičení a hry, 2005

13 D Ě KUJI ZA POZORNOST D Ě KUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Ond ř ej Kulatka, 3. ročník, TVS UNIVERZITA KARLOVA, Fakulta t ě lesné výchovy a sportu."

Podobné prezentace


Reklamy Google