Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola porozumění a bezpečí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola porozumění a bezpečí"— Transkript prezentace:

1 Škola porozumění a bezpečí
ŠVP pro ZV, ZŠ BOHUTÍN Škola porozumění a bezpečí

2 Test z „běžné“ školy … ¼ - 2d + 4d² doplňková 1808 - 1814
vytěžené uhlí, dovezená ropa, dovezený zemní plyn Vypočítejte: (½ – 2d)² = Určete druh poslední vedlejší věty: Uslyšela kroky, které šly kolem dveří, slyšela, jak se obracejí, a pak spatřila matku, jak vchází dovnitř. Uveďte tři naše nejvýznamnější primární energetické zdroje. Kdy probíhalo první období války za nezávislost Latinské Ameriky? Rezistor o odporu 6 Ohmů je připojen k akumulátoru o napětí 12 Voltů. Jaký proud rezistorem prochází? Na které části se dělí obvodové nervy? Která náboženství jsou označována jako abrahamovská? Jak vysvětlíte, že 2 mol mědi a 1 mol síry, tedy dohromady 3 mol látek, vytvoří pouze 1 mol produktu sulfidu měďného? Jakou funkci má v operačním systému Windows program SPEECH ? Přeložte do angličtiny (němčiny): Byl jste někdy pokousán hadem ? 2 Ampéry mozkové, míšní a autonomní (vegetativní) judaismus, křesťanství, islám V 1 mol sulfidu měďného CU2S jsou obsaženy 2 mol mědi a 1 mol síry. Mění nastavení předčítání textu a rozpoznávání hlasu. Have you ever been bitten by a snake ? Z učebních textů žáků 8. a 9. r. základní školy.

3 Důležité pojmy Cíle – 9 cílů vzdělávání z RVP - musíme vytvářet podmínky k jejich postupnému naplňování. Kompetence - souhrn vědomostí,dovedností, schopností, postojů, důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Očekávané výstupy ŠVP – vymezují úroveň, které musí všichni žáci dosáhnout. Učivo - prostředek, nástroj pro dosažení očekávaných výstupů.

4 Cíle zákadního vzdělávání
umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

5 Slovník Postoje - utvořené a aplikované názory
Znalosti - osvojené informace Dovednosti - uplatněné znalosti a zkušenosti Postoje - utvořené a aplikované názory Schopnosti - vrozené dispozice

6 Klíčové kompetence K učení K řešení problémů Komunikativní
Sociální a personální Občanské a pracovní Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.

7 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova

8 Kompetence komunikativní
Na konci základního vzdělávání žák: 􀁹 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu , naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje , rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění , využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem , využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.

9 Kompetence komunikativní
Znalost: Zná mateřský jazyk v písemné i ústní podobě Má dobrou slovní zásobu Zná principy fungování komunikace,a pravidla diskuse Zná různé formy, normy a způsoby komunikace Zná cizí jazyky a prostředky ICT Rozumí různým typům textu a obrazových materiálů, běžným gestům, zvukům a jiným informačním a komunikačním prostředkům

10 Kompetence komunikativní
Dovednost: Správně a v logickém sledu formuluje své myšlenky a názory, souvisle a kultivovaně je vyjadřuje ústně i písemně. Dbá na pravidla komunikace. Ovládá různé komunikační formy a využívá je pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Obhajuje své myšlenky a názory, vhodně diskutuje a argumentuje. Respektuje názor ostatních, naslouchá druhým lidem, porozumí jim a vhodně reaguje. Vnímá, co lidé dělají a říkají a využívá jejich myšlenek. Ke komunikaci využívá kromě mateřského jazyka dle svých možností i cizí jazyky a prostředky ICT.

11 Kompetence komunikativní
Postoj: Využívá komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi, podporuje přátelské vztahy Dodržuje zásady etiky komunikace

12 Charakteristika ŠVP porozumění učitelů změnám
porozumění potřebám a možnostem naší školy a našich žáků žák není ohrožen prostředím, ohrožujícími vztahy a nemotivujícím hodnocením porozumění mezi učitelem a žáky porozumění mezi žáky navzájem

13 Charakteristika ŠVP Vytváříme prostředí plné možností
Úkoly ze života a přirozeného světa Porozumění proč se učí, porozumění potřebě vzdělávat se Smysluplné učení přiměřené věku Individuální přístup Porozumění integrovaným žákům

14 Charakteristika ŠVP porozumět jiným kulturám
porozumět práci s informacemi porozumění nebezpečím porozumění své osobnosti

15 Strategie školy k dosažení kompetence komunikativní
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu, podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami i komunikaci s jinými školami (projekty). Podporujeme různé formy komunikace (ústní, písemnou, pomocí uměleckých či technických prostředků atd..). Vedeme žáky k dodržování zásad komunikační etiky (věcnost, schopnost naslouchat, respektování jiných názorů) Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme nástěnky, školní parlament a internetové stránky ZŠ Bohutín. Žáci mají možnost samostatné ústní, písemné i elektronické prezentace (samostatné práce, projekty, referáty, řízené diskuse apod.). K prezentaci projektů využíváme počítačovou učebnu a multimediální učebnu s interaktivní tabulí. Žáci pravidelně prezentují školní akce v místním a regionálním tisku. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme žáky pracovat v týmu, vzájemně spolupracovat a společně prožívat, a tím poznávat sebe sama i ostatní. Učíme je rozpoznat vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a vést je k odmítavému postoji vůči těmto jevům. Zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací (spolupráce a společné akce starší − mladší, akce pro rodiče a veřejnost).

16 Osnovy charakteristika vyučovacího předmětu
(obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu; společné výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu, kterými chce škola naplňovat cílové zaměření vzdělávací oblasti, a tím směřovat k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků; začlenění průřezových témat) vzdělávací obsah vyučovacího předmětu (distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků; výběr a rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků ve vazbě na očekávané výstupy; mezipředmětové souvislosti, tematické okruhy realizovaných průřezových témat; další poznámky upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu)

17 Hodnocení očekávaných výstupů
1 Žák dosahuje konkretizovaných výstupů, očekávaných kompetencí, klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání (dále jen stanovených výstupů) rychle, v určeném (nebo kratším) čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí učitele. Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku připravuje a vzorně plní zadané úkoly. Při výuce plně využívá svých schopností, možností a rezerv. 2 Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele. Pravidelně projevuje schopnost samostatně pracovat. Projevuje zřetelný zájem o výuku a o rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů vykazují drobné nedostatky. Při výuce se snaží plně využívat svých schopností, možností a rezerv. 3 Žák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším než určeném čase a s výraznou pomocí učitele. Schopnost samostatně pracovat projevuje jen částečně. Projevuje částečný zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často vykazují výraznější nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen částečně, a vykazuje jen malou snahu o zlepšení tohoto stavu. 4 Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší, než určený čas, jen některých stanovených výstupů. Schopnost samostatně projevuje pouze výjimečně. Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale vykazuje výrazné nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen velmi málo, spíše ojediněle, a nejeví téměř žádnou snahu tento stav zlepšit. 5 Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, než určeném čase, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele Schopnost samostatně pracovat prakticky neprojevuje. O výuku a rozvíjení své osobnosti neprojevuje zájem. Na výuku se nepřipravuje. Své schopnosti, možnosti a rezervy při výuce nevyužívá; snahu zlepšit tento stav neprojevuje.

18 Hodnocení žáků Žák ví, co se má naučit a proč.
Žák ví, co bude dělat pro to, aby se něco naučil. Žák ví, jak bude prokazovat, že se něco naučil. Žák ví, podle kterých kritérií bude hodnocen. Žák může hodnotit vlastní pokrok.

19 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci:
Za základ považujeme pojem „zpětná vazba“, která se dá charakterizovat jako informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku (správně, nesprávně, málo, příliš atd.) nikoliv však posuzování kvalit žáka (šikovný, schopný, pilný atd.) Okamžitou zpětnou vazbu považujeme za jeden ze stěžejních faktorů efektivního učení, zatímco posuzování kvalit žáka je naopak rizikovým postupem, který může učení blokovat. Při poskytování zpětné vazby (popisem nebo konstatováním) je kladen důraz na vhodnou formulaci - přednost se dává pozitivnímu vyjadřování. Používané způsoby a metody posuzování výsledků práce žáků musí být v souladu se základní filosofií školního vzdělávacího programu, zejména s partnerským vztahem k dětem. Oblast hodnocení je tradiční oblastí uplatňování mocenských postojů vůči dětem, a proto je i prubířským kamenem toho, jak opravdově tento proklamovaný partnerský vztah cítíme a realizujeme.

20 Sebehodnocení žáka Sebehodnocení žáka je nejen nedílnou součástí procesu hodnocení, ale je současně považováno za jednu z významných kompetencí, kterou chceme žáky naučit.


Stáhnout ppt "Škola porozumění a bezpečí"

Podobné prezentace


Reklamy Google