Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měkké projekty – rozvoj lidských zdrojů OP RLZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měkké projekty – rozvoj lidských zdrojů OP RLZ"— Transkript prezentace:

1 Měkké projekty – rozvoj lidských zdrojů OP RLZ
Opatření 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2 OP PP Opatření 1.3 (školící střediska); 1.4 (klastry) OP RVMZ Opatření (rozvoj venkova); 2.2 (odborné vzdělávání) SROP Opatření 3.1; 3.2 Podrobnosti viz modul A – skripta od str. 119

2 ČTYŘI FÁZE PŘÍPRAVY PROJEKTU
fáze 1 – formulace koncepce fáze 2 – návrh fáze 3 – rozpracování fáze 4 - dokončení

3 Fáze Definice Ukazatele Fáze 1 Formulace koncepce Identifikace žádoucích výsledků Stanovení, jaké informace jsou zapotřebí pro základní formulaci projektu Projekt vychází z pouhého záměru Žádoucí výsledky nejsou jasné a nebyly prověřeny porovnáním s požadavky opatření. Nemusí být v souladu se strukturálními fondy Je třeba vyjasnit, kdo bude „vlastnit“ výsledky a výstupy projektu Je nutno identifikovat partnery Neexistuje vůbec žádný plán pro zpracování projektu Fáze 2 Návrh Výběr řešení (varianty) a stanovení činností pro jednotlivé výstupy Stanovení, jaké informace jsou zapotřebí pro další zpracování projektu Uvedené ukazatele jsou (převážně) splněny, ale: Relevantní partneři projektu se nedohodli na jasném řešení nebo nevyjádřili svou podporu Činnosti nebyly jasně definovány a nemají vazbu na výstupy a výsledky Nebylo seriózně promyšleno financování Neexistuje plán pro zpracování dalších fází projektu Fáze 3 Rozpraco-vání Dokončení návrhu projektu včetně podrobného rozpočtu Stanovení, jaké informace budou pravděpodobně zapotřebí pro vyplnění formuláře žádosti Zatím neexistuje jasný rozpočet nebo není zajištěno financování (spolufinancování) a partneři projektu nepotvrdili svoji podporu Předkladatelé neprovedli příslušné hodnotící studie nebo studie nemají uspokojivou úroveň Výsledky studií nebyly při zpracování projektu respektovány Předkladatelé nemají potřebná rozhodnutí a povolení Nebyla dostatečně prokázána relevance projektu a oprávněnost pro financování z příslušného opatření SF Neexistuje plán pro dokončení projektu Fáze 4 Dokončení Vyplnění žádosti a zpracování podkladové projektové dokumentace Prověření žádosti před předložením podle seznamu kontrolních otázek Není vyplněn formulář žádosti Podkladová dokumentace není kompletní (nebo není známa) Podpora projektu všemi partnery (s uvedením konkrétních implikací pro partnery) nebyla potvrzena právně závazným dokumentem Nebyla plně respektována veškerá legislativa EU a ČR (např. oprávněnost, veřejné zakázky, veřejná podpora, environmentální požadavky)

4 PŘEHLED POŽADAVKŮ FINANCUJÍCÍCH INSTITUCÍ
Financující instituce jako ‘nákupčí’ – nezbytnost souladu s opatřením K financující instituci byste měli přistupovat jako k nákupčímu. Nákupčí pro strukturální fondy chce vidět konkrétní výsledky v místě realizace. Jaké typy výsledků chtějí instituce zajistit, je uvedeno v opatření, které to velmi jasně stanoví. Když si v opatření přečtete oddíl nazvaný „Specifické cíle“, zjistíte přesně, co se očekává. Jaký problém chcete řešit Všechny projekty strukturálních fondů musí vycházet z jasné definice problému, který chcete v regionu řešit. Musí být formulován naprosto jasně a musí jít o problém, na jehož řešení je opatření zaměřeno. Cíl Vašeho projektu musí mít vazbu na tento problém a tím i na opatření. Říká se tomu SOULAD s cílem opatření.

5 PŘEHLED POŽADAVKŮ FINANCUJÍCÍCH INSTITUCÍ Výsledky, výstupy a vstupy
Financující instituce však začínají tím, že zkontrolují, zda Vaše definice problému zapadá do opatření. Pak zjišťují, kdo jsou příjemci projektu (cílová skupina) a co jim projekt nabízí. To znamená, že musíte jasně vědět, pro koho bude projekt přínosem a proč. Když začínáte projekt zpracovávat, musíte tedy myslet na jeho konec. Musíte specifikovat příjemce a přínosy (výsledky), které pro ně projekt zajistí. Výsledky a výstupy projektu jsou dvě odlišné věci. Výstupy jsou fyzické výsledky projektu. Výsledky jsou vyjádřením přínosů, které tyto výstupy budou mít pro cílovou skupinu. Vstupy projektu jsou takové vstupy, které vedou k výstupům, jež zase zajišťují výsledky.

6 PŘEHLED POŽADAVKŮ FINANCUJÍCÍCH INSTITUCÍ Poptávka
Financující instituce požadují ujištění, že je mezi příjemci po projektu poptávka. Je nutno prokázat nejen to, že příjemci projekt potřebují, ale že jsou ochotni se do něj zapojit. Hodnota za peníze Financující instituce se budou ptát: Jde o nákladově nejefektivnější způsob řešení problému? Očekávají ujištění, že byla zvážena všechna alternativní řešení a že předkládaný návrh je nákladově nejefektivnější. Nezapomínejte, že budou Váš návrh porovnávat a že si z toho udělají obrázek o tom, jak lze ve Vašem sektoru finanční prostředky vynaložit co nejúčelněji

7 PŘEHLED POŽADAVKŮ FINANCUJÍCÍCH INSTITUCÍ Náklady
Financující instituce budou chtít vědět zda jste identifikovali všechny náklady, zda jsou náklady stanoveny přesně, zda jsou náklady přiměřené - budou nákladové položky vynaloženy efektivně Proveditelnost Financující instituce očekávají potvrzení proveditelnosti projektu. To znamená: Po projektu je poptávka Projekt je reálný Byla zvážena variantní řešení a vybráno nákladově nejefektivnější řešení Byly stanoveny náklady a přínosy a jsou v přijatelných vzájemných relacích Byla identifikována rizika a existuje plán pro nepředvídané události Byla provedena všechna praktická opatření včetně zajištění financování

8 PŘEHLED POŽADAVKŮ FINANCUJÍCÍCH INSTITUCÍ Oprávněnost
Jsou předkladatelé oprávnění pro získání podpory? Jsou náklady oprávněné? Nezapomeňte, že jednotlivá opatření čerpají prostředky buď z ESF nebo ERDF a každý tento fond má jiná pravidla oprávněnosti. Riziko Financující instituce očekávají ujištění, že jste identifikovali všechna rizika projektu a že máte plán, jak je v případě výskytu řešit. Adicionalita / Doplňkovost Nezapomínejte, že strukturální fondy nejsou určeny k podpoře již existujících činností. Mají podporovat nové činnosti, které by se bez finanční podpory neuskutečnily, což musíte prokázat.

9 PŘEHLED POŽADAVKŮ FINANCUJÍCÍCH INSTITUCÍ Partnerství
Financující instituce budou prověřovat, zda je předkladatel projektu důvěryhodný a zda ho podporují partneři, kterých se projekt logicky týká. Podporu je nutno vysvětlit – jaká bude a jak bude dodána. Rozpočet projektu Financující instituce požadují úplný rozpočet projektu s uvedením všech nákladů a finančních vstupů. To znamená, že kromě rozpočtu je obvykle nutno předložit také prognózu cash flow. Financující instituce chtějí mít jistotu, že předkladatelé jsou schopni zajistit realizaci projektu FINANČNĚ. Velmi důležité je spolufinancování, je nutno konkrétně uvést, kdo poskytne další finanční vstupy a kdy. Pokud je projekt spolufinancován věcným plněním (např. poskytnutím budov nebo zařízení), musí být plně doloženo potřebnými dokumenty a oceněno na základě skutečné tržní hodnoty.

10 PŘEHLED POŽADAVKŮ FINANCUJÍCÍCH INSTITUCÍ Plán a řízení projektu
Financující instituce požadují, aby předkladatelé prokázali, že mají jasný plán projektu, který zajistí výstupy a výsledky, a že jsou předkladatelé schopni ho realizovat. To znamená, že plán projektu musí být formulován jasně a přehledně s využitím tabulek a s konkrétním harmonogramem. Financující instituce prověří, zda je plán a harmonogram reálný a proveditelný. Hlavní část posouzení se bude věnovat řízení projektu; financující instituce požadují informace dokládající, že osoby pověřené řízením projektu jsou schopny projekt řídit. Financující instituce budou chtít vědět, jak předkladatelé zajistí dosažení cílových hodnot a termínů, a očekávají ujištění, že předkladatelé budou monitorovat a vyhodnocovat vývoj projektu. Proces podání žádosti

11 Zjištění poptávky - poptávka ≠ problém
Financující instituce požadují ujištění, že je mezi příjemci po projektu poptávka. Je nutno prokázat nejen to, že příjemci projekt potřebují, ale že jsou ochotni se do něj zapojit. Financující instituce pro strukturální fondy chce vidět konkrétní výsledky v místě realizace. Jaké typy výsledků chtějí instituce zajistit, je uvedeno v opatření, které to velmi jasně stanoví. Když si v opatření přečtete oddíl nazvaný „Specifické cíle“, zjistíte přesně, co se očekává.

12 Používá se trojí zjištění poptávky:
Analýza poptávky Je třeba specifikovat potřeby charakteristické pro vybrané cílové skupiny a popsat jejich problémy. V některých případech je na začátku identifikována více než jedna skupina. Pochopíme-li povahu jejich problémů, budeme schopni nastavit vhodné zaměření projektu a navrhnout odpovídající zásahy. Některé ze skupin pravděpodobně nakonec do projektu zapojeny nebudou. Používá se trojí zjištění poptávky: Zjištění zaměřené na identifikaci cílových skupin Podrobné zjištění zaměřené na identifikaci překážek a bariér cílových skupin Podrobné zjištění zaměřené na ověření poptávky vybraných cílových skupin

13 Analýza poptávky Každý projekt musí jasně vymezit zapojenou cílovou skupinu nebo skupiny. Jedná se o zjištění poptávky, které se provádí hned na počátku etapy přípravy projektu. Předkladateli projektu umožní identifikovat základní rysy cílové skupiny a odhadnout důležitost projektu v porovnání s očekáváními. Nevypovídá však příliš o skutečné ochotě příslušníků cílové skupiny účastnit se plánovaných činností. Jakmile bude toto provedeno, přijdou na řadu další práce a budeme definovat skutečnou poptávku v rámci cílové skupiny; tedy to, k čemu jsou její příslušníci ochotni se zavázat. U osob sociálně exkludovaných bude třeba shromáždit více informací o povaze jejich problémů. Půjde o informace o jejich sociálním postavení a životní úrovni, o důvodech vedoucích k exkluzi, atd K sociální exkluzi vedou různé příčiny a proto se zde objevuje více cílových skupin než u ostatních projektů.

14 Analýza poptávky Zjišťování by se měl zaměřit na následující:
Velikost cílové skupiny Potřeby cílové skupiny Překážky, jimž tato skupina čelí Záležitosti související s motivací Záležitosti související se souborem dovedností Současné zdroje podpory (pokud vůbec existují) Pro každou cílovou skupinu by pak měla být připravena krátká zpráva uvádějící následující: Rozsah problému Struktura problému (věk, dovednosti, překážky, pohlaví) Potřeby Požadované vstupy Pravděpodobnost dosažení úspěchu Počet osob, které pravděpodobně vstoupí do projektu

15 Charakteristiky cílové skupiny
Analýza poptávky Charakteristiky cílové skupiny Cílová skupina 1 Cílová skupina 2 Cílová skupina 3 Pohlaví Věková skupina/y Povaha nezaměstnanosti Vzdělání Dovednosti/předchozí zkušenosti Ambice/motivace Exkluze/překážky Zeměpisný rozsah

16 Analýza sekundárních dat
Analýza poptávky Analýza sekundárních dat Jedná se o shromáždění informací vyplývajících z různých strategických materiálů vlády, kraje, města, mikroregionu odborných a výzkumných studií ( VUPSV, AVČR, atd). dalším vhodným zdrojem informací jsou zprávy již realizovaných projektů z doby minulé s podobnou cílovou skupinou a řešením podobných překážek a problémů Analýza primárních dat: Jedná se o prvotní sběr informací v terénu. V praxi se často používají tři techniky. Dotazníkové šetření Focusing skupina Pohovory s klíčovými respondenty

17 Analýza poptávky Je nutné hledat takové změny znalostí, dovedností, návyků či postojů členů vybrané cílové skupiny tak, aby bylo dosažena hlavního cíle projektu - viz logický rámec. Při tomto definování si též uvědomte časovou osu možné realizace projektu. Znalosti, dovednosti, návyky a postoje před a po programu Nezná svoje práva (soc. dávky, kompenzační pomůcky, vzdělání, zdravotní péči apod.) nezná nabídku a možnosti využití kompenzačních pomůcek pro své potřeby neví o svém právu na vzdělání nemá informace o svých právech na zdravotní péči neví na jaké sociální dávky má nárok umí získat informace o existující nabídce kompenzačních pomůcek a využívá je má informace o svých právech na vzdělání zná svá práva na zdravotní péči pobírá sociální dávky které mu přísluší

18 MODUL ORIENTACE - vstup MODUL ORIENTACE - výstup
Analýza poptávky Na základě takto definovaných změn v průběhu projektu je nutné navrhnout intervenční logiku projektu a to tak, aby zcela nepochybně bylo možné dosáhnout cíle projektu – viz vlastní logický rámec projektu. Čeká Vás nyní vlastní definování produktu, který váš projekt bude nabízet. Při této činnosti si buďme vědomi, že de-facto definujeme produkt, který bude projekt dodávat – tedy jinými slovy co budou klienti (a současně financující instituce) v projektu nakupovat. MODUL ORIENTACE - vstup MODUL ORIENTACE - výstup Není v kontaktu s odbornou institucí Nemá důvěru v institucionální pomoc; myslí si, že naše služba mu nemá co nabídnout (naši pomoc nepotřebuje, nemá žádný problém,...) Nemá přehled o možnostech řešení své nepříznivé situace Nemá informace o rizicích spojených s užíváním drog Opakovaně využívá služeb KC Klient je schopen si sám přiznat, že nemá kontrolu nad svojí situací, sám ji nezvládá, je schopen říci si o pomoc Umí se orientovat ve své situaci, má sestaven individuální plán, jak může svoji situaci řešit Informace o rizicích spojených s užíváním drog jsou mu poskytnuty v dostatečné míře

19 Analýza poptávky Na základě takto připravené logiky projektu a popisu jednotlivých produktů je možné přistoupit k vlastnímu ověření poptávky – zájmu účastnit se nabízených aktivit – vybraných cílových skupin Cílem je zjistit zda definované charakteristiky, potřeby, bariéry a očekávání odpovídají skutečnosti v terénu. Neméně důležitým výstupem je též ověření ochoty cílové skupiny nechat se do projektu zapojit. Tyto skutečnosti se opět ověřují výše uvedenými třemi technikami: Dotazníkové šetření Focusing skupina Expertní skupina místních autorit – společné jednání

20 Technické a technologické řešení projektu
Rozhodující kritéria, která musí zájemce splňovat, aby mu služby mohly být poskytovány včetně kritérií pro odmítnutí poskytnout služby Budova, prostory, kde je projekt realizován Období poskytování služby Čas poskytování služby (provozní hodiny) Průběh služby - metody práce Jednání se zájemcem o služby Ukončení poskytování služeb Zapojení uživatelů do rozhodování o využití služeb Vyřizování stížností ze strany uživatelů Další významné údaje Vliv na životní prostředí

21 Lidské zdroje Kolik zaměstnanců? Jakého odborného zaměření? Kde je vezmu (dostupnost)? Plán zaškolení? Mzdové náklady? Organizační struktura a vnitřní postupy řízení a hodnocení?

22 Udržitelnost projektu
V rámci rozvoje lidských zdrojů je též významné definovat udržitelnost výstupů a výsledků projektu. Je nutné vnímat, že financující instituce chce dosáhnout nějaké změny, která bude v čase udržitelná. Je tedy nutné plánovat projektové aktivity ne izolovaně, ale vždy jako součást kontextu v dané komunitě, oboru lidských činností, atd. Pro potřeby této úvahy je vhodné využít níže uvedené matice, která vám pak bude sloužit jako podklad pro vyplnění projektové žádosti a příslušné kapitoly ve studuji proveditelnosti. Hlavní činnosti projektu Zachována po skončení Jak?

23 Udržitelnost projektu
Uveďte, zda a jak budou zachovány institucionální struktury, vazby a partnerství. Uveďte další zdroje financování, které budou použity pro pokračování činností po skončení podpory. Vazby, partneři Zachováno? Jak?

24 Analýza rizik a jejich předcházení
Buďme si vědomi, že právě v oblasti rozvoje lidských zdrojů existuje mnoho významných rizik. Analýza rizik a definování možných způsobů jejich předcházení patří mezi základní kroky, bez kterého není možné projekt doporučit k financování. Financující instituce očekávají ujištění, že jste identifikovali všechna rizika projektu a že máte plán, jak je v případě výskytu řešit. Základem této analýzy jsou předpoklady a rizika, které jste definovali již při sestavování logického rámce. Takto obecně definované informace je nyní nutné setřídit podle Pravděpodobnosti, že předpoklad/riziko nevyjde/nastane Vlivu na úspěch projektu – jaké výstupy, výsledky jsou ohroženy – a do jaké míry Zda je možné tato rizika/předpoklady řídit – zda jsou ve vaší manažerské moci

25 Analýza rizik a jejich předcházení
Buďme si vědomi, že právě v oblasti rozvoje lidských zdrojů existuje mnoho významných rizik. Analýza rizik a definování možných způsobů jejich předcházení patří mezi základní kroky, bez kterého není možné projekt doporučit k financování. Financující instituce očekávají ujištění, že jste identifikovali všechna rizika projektu a že máte plán, jak je v případě výskytu řešit. Základem této analýzy jsou předpoklady a rizika, které jste definovali již při sestavování logického rámce. Takto obecně definované informace je nyní nutné setřídit podle Pravděpodobnosti, že předpoklad/riziko nevyjde/nastane Vlivu na úspěch projektu – jaké výstupy, výsledky jsou ohroženy – a do jaké míry Zda je možné tato rizika/předpoklady řídit – zda jsou ve vaší manažerské moci

26 Analýza rizik a jejich předcházení
Předpoklady pro úspěch projektu Pravdě-podobnost, že předpoklad vyjde (nízká 0, střední 2, vysoká 5) Vliv na úspěch projektu (které výstupy, cle nebo výsledky jsou ohroženy?) Co s tím? Je možné tato rizika řídit / předcházet jim? Hlavní rizika Opatření vedoucí k eliminaci vlivu

27 Děkuji za pozornost kontakt: Ing. Petr Švíka tel. 602 773 291


Stáhnout ppt "Měkké projekty – rozvoj lidských zdrojů OP RLZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google