Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logistika Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logistika Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz."— Transkript prezentace:

1 Logistika Ivan Gros

2 Literatura Ivan Gros: Logistika Christof Schulte: Logistika Petr Pernica: Logistika pro 21.století Eric Lambert: Logistika

3 Trh je „ zařízení jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu zboží a množství, které nakoupí a prodají“(1) Množina dodavatelů, prodávajících Množina zákazníků, kupujících Trh Informace o konkurentech Informace o poptávce Nabídka výrobků a služeb Dodavatel (prodávající) prodává výrobky a služby Zákazník (kupující) nakupuje výrobky a služby Objednávky zákazníků Dodávka zboží, služeb Vystavení faktury Platby, úhrada faktury toky zboží, služeb, informací, peněz mezi dodavatelem a zákazníkem (1) Samuelson, P., A., Nordhaus W., D.: Ekonomie, Svoboda 1991, str. 39

4 Zákazník konečný nakupuje potraviny, spotřební zboží, oděvy, nemovitosti, přepravní, údržbářské a jiné služby, stavební práce atd. pro uspokojení osobní nebo společenské potřeby, pro nevýdělečnou činnost konečný zákazník hradí nákupem přímo či nepřímo veškeré prostředky vynaložené na dodávku výrobku nebo služby

5 Na splnění požadavků konečného zákazníka se podílí velké množství přímých dodavatelů, kteří jsou přímými zákazníky svých přímých dodavatelů od nichž nakupují pro vlastní spotřebu výrobky, díly, polotovary, služby od Přímý dodavatel Přímý zákazník prodejna, restaurace… fysická osoba distributor prodejna, restaurace… výrobce finálních výrobků distributor výrobce polotovarů, dílů výrobce finálních výrobků výrobce surovin výrobce polotovarů, dílů

6 Podnikatelské subjekty vykonávají řadu činností nezbytných pro splnění požadavků konečného zákazníka, posloupnost těchto činností je označována jako logistický řetězec Výroba krmiv Těžba ropy Nákup krmiv Doprava ropy do rafinerií Výroba surového mléka Výroba pohonných hmot Doprava mléka od zemědělců Skladování a distribuce PHM Výroba konzumního mléka Doprava mléka od výrobce Doprava PHM na čerpací stanice Prodejní činnosti v obchodě Prodej PHM Nákup mléka v prodejně

7 Interní dodavatelé, zákazníci
Množinu všech podnikatelských subjektů, kteří se podílejí na realizaci činností tvořících logistický řetězec, označujeme jako logistický systém Těžařská společnost Ropo-vod Distributor ropy Rafinerie Distributor PHM Koneční zákazníci Těžní věže Sklad ropy Produk-tovod Rafi-nerie Sklad PHM Pře-pravce Čerpací stanice Tan-kery Rejdař Interní dodavatelé, zákazníci

8

9 logistický řetězec, logistický systém
Mléčná farma mlékárna dopravce Skladování krmiv Chlazení, pasterace Chov skotu Doprava do mlékárny Odstředění mléka Dojení, chlazení mléka Plnění do spotř.obalů dopravce Skladování Doprava na farmu Kompletace objednávky Balení, nakládka Balení, exedice Výroba krmiv dopravce Doprava distributorovi Výrobce krmiv distributor Přejímka, zaskladnění logistický řetězec, logistický systém Skladování dopravce Kompletace objednávky prodejna Doprava od distributora Balení, nakládka Přejímka zboží Manipulace v prodejně Nákup zákazníka

10 logistický systém - identifkace Průmyslový distributor
Problém stanovení požadovaného vertikálního rozměru a rozlišovací úrovně Dodavatel surovin Průmyslový distributor Výrobce výrobku Distributor Zákazník r Sklad surovin Vnitropod. doprava Výstupní kontrola Sklad výrobků Výrobna Rozli- šovací úroveň Výrobní stupeň 1 Sklad polotovarů Výrobní stupeň 2 Výrobní stupeň 3 Operace 1n Doprava Operace 2 Operace 3 Vertikální rozměr logistického

11 Převaha tržního mechanizmu
Změny ve světě: Populační vývoj Převaha tržního mechanizmu Individualizace potřeb zákazníků Bohatý sortiment výrobků Stále komplikovanější výrobky Stále kratší životní cykly výrobků

12 Změna charakteru konkurence:
Změny v ekonomickém prostředí : Globalizace společnosti trhů Koncentrace kapitálu Koncentrace kapacit Koncentrace společností, internacionalizace Standardizace Změna charakteru konkurence: Od konkurence velkého množství individuálních výrobců ke konkurenci omezeného počtu nadnárodních společností

13 Nové požadavky na management Nezbytnost integrace řízení hmotných toků
Řízení výroby a distribuce velkého množství výrobků Výroba výrobků ve velkém množství variant provedení Integrace řízení věcně i geograficky rozsáhlých systémů Zabezpečení úzkého kontaktu se zákazníky Nezbytná spolupráce výrobců, dodavatelů, distributorů Vysoké požadavky na množství a kvalitu informací Internacionalizace řídících týmů Pružná organizace Nezbytnost integrace řízení hmotných toků

14 Variabilita výrobků Termín vyřízení objednávky Kvalita Životní cyklus výrobku 1980 2000

15 Vývoj logistiky Logistika byla už v období, kdy se konstituoval marketing na významnou oblast managementu, považována za jednu ze „zásadních, klíčových oblasti marketingové teorie“ (Shaw 1912). Bylo to dáno také skutečností, že marketingové a logistické činnosti na počátku století zabezpečovali zprostředkovatelé, překupníci, kteří při tehdejší úrovni dělby práce v distribuci museli být odborníky jak na zabezpečení fysických toků mezi výrobci a zákazníky, tak komunikovat se zákazníky, vyjednávat o ceně, nabízet nové výrobky apod.

16 V literatuře z té doby lze najít formulace o tom, že
Vývoj logistiky 50-tá léta – vystupuje do popředí problematika řízení hmotných toků, zejména efektivní realizace logistických aktivit v rámci tzv. marketingových kanálů. V literatuře z té doby lze najít formulace o tom, že „manipulace s materiálem, distribuce a vlastní fysický prodej tvoří polovinu všech marketingových aktivit, že náklady na logistické činnosti tvoří polovinu celkových marketingových nákladů“ (Converse 1954).

17 logistické činnosti zahrnuté v jednom ze známých pěti P - place
Vývoj logistiky Zakladatel proslulých čtyř P (McCarthy 1960) považuje tyto prvky marketingového mixu za nedělitelný integrovaný celek, jehož pevnou součástí jsou vedle typických marketingových aktivit i logistické činnosti zahrnuté v jednom ze známých pěti P - place

18 zkušeností vojenské logistiky,
Vývoj logistiky Vývoj metod řízení materiálových toků je spojen s prohlubující se dělbou práce, která znamenala trvalý růst požadavků na dopravu, manipulaci, skladování, řízení výroby apod. Samostatný vývoj logistiky jako vědy pak podpořila skutečnosti, že v poválečných letech začala hospodářská praxe využívat ve velké míře poznatků a zkušeností vojenské logistiky, která dosáhla v oblasti zásobování vojenských operací, přesunu vojenské techniky a osob, značných úspěchů.

19 Vývoj logistiky je většinou rozdělován na tři hlavní etapy1:
První etapa úzce souvisela s požadavky marketingu na zabezpečení prodeje výrobků. Hlavní náplní logistických útvarů ve firmách byla distribuce, zejména výběr vhodných distribučních cest, řízení zásob v distribučních řetězcích, optimalizace manipulačních operací apod. (např. Gros 1996, Pernica 1998):

20 Vývoj logistiky Vývoj logistiky je většinou rozdělován na tři hlavní etapy: Druhá etapa byla poznamenána potřebou zvýšit efektivnost nákupních operací v podnicích, nutností snižování rizik v oblasti zásobování

21 Vývoj logistiky Počátek třetí etapy je typický snahou integrovat řízení materiálových vstupů s výrobní činností. Logistika se stává integrující složkou podnikového řízení materiálových toků a pokrývá distribuci, řízení výroby a nákupní operace. Některé firmy už podřídily tomuto trendu i organizační strukturu podniku a za vyřízení objednávky zákazníka odpovídal jeden člen vrcholového managementu od jejího příjmu a zpracování, zařazení do plánu distribuce, výroby a nákupu, vlastní řízení činností spojených s její fysickou realizací až po dodávku konkrétnímu zákazníkovi.

22 Definice logistiky Evropské logistické asociace
Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích Definice logistiky Evropské logistické asociace

23 Řízení úplného logistického řetězce ! Systémový přístup !
Definice Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží Management a výkon hmotných toků ! … vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí konče… Řízení úplného logistického řetězce ! Systémový přístup !

24 Orientace na konečného zákazníka !
Definice Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích …podle objednávky finálního zákazníka konče… Orientace na konečného zákazníka ! … aby byly splněny všechny požadavky trhu… Požadavek na komplexní plnění požadavků !

25 Trend řídit toky zboží jak jeden integrovaný systém
Definice Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích … při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Kritérium ! Princip úplných nákladů! … Trend řídit toky zboží jak jeden integrovaný systém

26 „Logistika je ta část řízení dodavatelského řetězce, která plánuje, realizuje a efektivně a účinně řídí dopředné i zpětné toky a skladování zboží, služeb a příslušných informací od místa původu do místa spotřeby tak, aby byly splněny požadavky zákazníka. K typickým řízeným aktivitám patří doprava, správa vozového parku, skladování, manipulace s materiály, plnění objednávek, návrh logistické sítě, zásoby, plánování nabídky a poptávky a řízení poskytovatelů logistických služeb. V různé míře, logistické funkce zahrnují také vyhledávání zdrojů a nákup, plánování a rozvrhování výroby, balení a kompletace a služby zákazníkům. Je zapojena do všech úrovní plánování a realizace - strategické, operativní a taktické. Řízení logistiky je integrující funkcí, která koordinuje a optimalizuje všechny logistické činnosti, stejně jako se podílí na propojení logistických činností s dalšími funkcemi, včetně marketingu, výroby, prodeje, financí a informačních technologií“ CSCMP – Council of Supply Chain Management Professionals.

27 Dodavatel surovin, materiálů Materiálový tok Tok informací
Tok přidané hodnoty Výrobce dílů polotovarů Suroviny Náklady na dopravu Výrobce mont. skupin Polotovary,díly Náklady na výrobu Další informace… Výrobce finálních výrobků Montážní skupiny… Náklady na distribuci… Stavy zásob Distributor Zisk Hotové výrobky Předpovědi poptávky Prodejní řetězec Objednávky Zákazník

28 Průběh narůstání přidané hodnoty (PH) v logistickém řetězci
VA Dodavatel surovin Výrobce montážních skupin Výrobce dílů polotovarů Výrobce finálních výrobků Prodejní řetězec Distributor Zákazníci

29 Příklady činností Konečný zákazník – výběr zboží, vystavení objednávky, nákup, úhrada faktury, vracení výrobků Prodejní řetězce, maloobchody - vystavení objednávky, nákup, příjem zboží, skladování, manipulace se zbožím, balení, likvidace obalů, vracení zboží Velkoobchody, distributoři – objednávky, kompletace, skladování, expedice Přepravci – nakládka, vykládka, doprava, balení, administrativa … Výrobci finálních výrobků – předpovědi poptávky, plánování, objednávky surovin, dílů, výrobní činnost, skladování, balení, operativní řízení, likvidace odpadů … Průmysloví distributoři – zpracování objednávek, kompletace, …

30 Hlavní skupiny aktivit spojených s realizací hmotných toků:
Doprava Plánování Manipulace Nákup Skladování Základní Řízení výroby Balení Průřezové Distribuce Přenos a zpracování informací Realizace zpětných toků

31 Řetězcový efekt – nutnost systémového řešení !
Zásoby a nesplněné objednávky tis.ks Objednávky a výroba tis.ks/den 6 1,5 Výroba Objednávky MO u VO 5 Objednávky VO u výrobce 1 4 Růst poptávky o 15% 3 Nesplněné objednávky 2 0,5 1 Řetězcový efekt – nutnost systémového řešení ! Jay W. Forester, Industrial Dynamics, Harward Business Review, 1958


Stáhnout ppt "Logistika Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google