Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logistika Ivan Gros Literatura Ivan Gros: LogistikaChristof Schulte: Logistika Petr Pernica: Logistika pro 21.stoletíEric Lambert:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logistika Ivan Gros Literatura Ivan Gros: LogistikaChristof Schulte: Logistika Petr Pernica: Logistika pro 21.stoletíEric Lambert:"— Transkript prezentace:

1 Logistika Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz

2 Literatura Ivan Gros: LogistikaChristof Schulte: Logistika Petr Pernica: Logistika pro 21.stoletíEric Lambert: Logistika

3 Trh je „ zařízení jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu zboží a množství, které nakoupí a prodají“ (1) Dodavatel (prodávající) prodává výrobky a služby Zákazník (kupující) nakupuje výrobky a služby (1) Samuelson, P., A., Nordhaus W., D.: Ekonomie, Svoboda 1991, str. 39 toky zboží, služeb, informací, peněz mezi dodavatelem a zákazníkem Trh Množina dodavatelů, prodávajících Množina zákazníků, kupujících Informace o poptávce Nabídka výrobků a služeb Objednávky zákazníků Dodávka zboží, služeb Platby, úhrada faktury Vystavení faktury Informace o konkurentech

4 konečný nakupuje potraviny, spotřební zboží, oděvy, nemovitosti, přepravní, údržbářské a jiné služby, stavební práce atd. pro uspokojení osobní nebo společenské potřeby, pro nevýdělečnou činnost konečný zákazník hradí nákupem přímo či nepřímo veškeré prostředky vynaložené na dodávku výrobku nebo služby Zákazník

5 Na splnění požadavků konečného zákazníka se podílí velké množství přímých dodavatelů, kteří jsou přímými zákazníky svých přímých dodavatelů od nichž nakupují pro vlastní spotřebu výrobky, díly, polotovary, služby od Přímý dodavatelPřímý zákazník fysická osoba prodejna, restaurace… distributorprodejna, restaurace… výrobce finálních výrobkůdistributor výrobce polotovarů, dílů výrobce finálních výrobků výrobce surovin

6 logistický řetězec Podnikatelské subjekty vykonávají řadu činností nezbytných pro splnění požadavků konečného zákazníka, posloupnost těchto činností je označována jako Nákup mléka v prodejně Prodejní činnosti v obchodě Doprava mléka od výrobce Nákup krmiv Doprava mléka od zemědělců Výroba krmiv Výroba surového mléka Výroba konzumního mléka Těžba ropy Doprava ropy do rafinerií Výroba pohonných hmot Skladování a distribuce PHM Doprava PHM na čerpací stanice Prodej PHM

7 logistický systém Množinu všech podnikatelských subjektů, kteří se podílejí na realizaci činností tvořících logistický řetězec, označujeme jako Těžní věže Ropo- vod Sklad ropy Produk- tovod Rafi- nerie Sklad PHM Pře- pravce Čerpací stanice Tan- kery Těžařská společnost Rejdař Distributor ropyRafinerieDistributor PHM Interní dodavatelé, zákazníci Koneční zákazníci

8

9 Skladování Balení, nakládka Kompletace objednávky Doprava od distributora Přejímka zboží Manipulace v prodejně Nákup zákazníka Doprava do mlékárny Dojení, chlazení mléka Chov skotu Skladování krmivChlazení, pasterace Odstředění mléka Přejímka, zaskladnění Plnění do spotř.obalů Skladování Kompletace objednávky Balení, nakládka Doprava distributorovi Výroba krmiv Balení, exedice Doprava na farmu Výrobce krmiv mlékárna dopravce prodejna Mléčná farma dopravce distributor dopravce logistický řetězec, logistický systém

10 Dodavatel surovin Průmyslový distributor Výrobce výrobku DistributorZákazník r Sklad surovinVnitropod. doprava Výrobna Výstupní kontrola Sklad výrobků Výrobní stupeň 1 Sklad polotovarů Výrobní stupeň 2 Operace 1nDopravaOperace 2 logistický systém - identifkace Problém stanovení požadovaného vertikálního rozměru a rozlišovací úrovně Výrobní stupeň 3 Operace 3 Vertikální rozměr logistického Rozli- šovací úroveň

11 Změny ve světě: Převaha tržního mechanizmu Individualizace potřeb zákazníků Bohatý sortiment výrobků Populační vývoj Stále komplikovanější výrobky Stále kratší životní cykly výrobků

12 Změny v ekonomickém prostředí : Globalizace Změna charakteru konkurence: Koncentrace kapacit společnosti Koncentrace kapitálu Koncentrace společností, internacionalizace trhů Od konkurence velkého množství individuálních výrobců ke konkurenci omezeného počtu nadnárodních společností Standardizace

13 Nové požadavky na management Řízení výroby a distribuce velkého množství výrobků Výroba výrobků ve velkém množství variant provedení Integrace řízení věcně i geograficky rozsáhlých systémů Zabezpečení úzkého kontaktu se zákazníky Vysoké požadavky na množství a kvalitu informací Nezbytná spolupráce výrobců, dodavatelů, distributorů Internacionalizace řídících týmů Pružná organizace Nezbytnost integrace řízení hmotných toků

14 2000 Kvalita 1980 Termín vyřízení objednávky Životní cyklus výrobku Variabilita výrobků

15 Logistika byla už v období, kdy se konstituoval marketing na významnou oblast managementu, považována za jednu ze „zásadních, klíčových oblasti marketingové teorie“ (Shaw 1912). Bylo to dáno také skutečností, že marketingové a logistické činnosti na počátku století zabezpečovali zprostředkovatelé, překupníci, kteří při tehdejší úrovni dělby práce v distribuci museli být odborníky jak na zabezpečení fysických toků mezi výrobci a zákazníky, tak komunikovat se zákazníky, vyjednávat o ceně, nabízet nové výrobky apod. Vývoj logistiky

16 50-tá léta – vystupuje do popředí problematika řízení hmotných toků, zejména efektivní realizace logistických aktivit v rámci tzv. marketingových kanálů. V literatuře z té doby lze najít formulace o tom, že „manipulace s materiálem, distribuce a vlastní fysický prodej tvoří polovinu všech marketingových aktivit, že náklady na logistické činnosti tvoří polovinu celkových marketingových nákladů“ (Converse 1954). Vývoj logistiky

17 Zakladatel proslulých čtyř P (McCarthy 1960) považuje tyto prvky marketingového mixu za nedělitelný integrovaný celek, jehož pevnou součástí jsou vedle typických marketingových aktivit i logistické činnosti zahrnuté v jednom ze známých pěti P - place Vývoj logistiky

18 Samostatný vývoj logistiky jako vědy pak podpořila skutečnosti, že v poválečných letech začala hospodářská praxe využívat ve velké míře poznatků a zkušeností vojenské logistiky, která dosáhla v oblasti zásobování vojenských operací, přesunu vojenské techniky a osob, značných úspěchů. Vývoj logistiky Vývoj metod řízení materiálových toků je spojen s prohlubující se dělbou práce, která znamenala trvalý růst požadavků na dopravu, manipulaci, skladování, řízení výroby apod.

19 Vývoj logistiky je většinou rozdělován na tři hlavní etapy 1 : První etapa úzce souvisela s požadavky marketingu na zabezpečení prodeje výrobků. Hlavní náplní logistických útvarů ve firmách byla distribuce, zejména výběr vhodných distribučních cest, řízení zásob v distribučních řetězcích, optimalizace manipulačních operací apod. Vývoj logistiky (např. Gros 1996, Pernica 1998):

20 Vývoj logistiky je většinou rozdělován na tři hlavní etapy: Druhá etapa byla poznamenána potřebou zvýšit efektivnost nákupních operací v podnicích, nutností snižování rizik v oblasti zásobování Vývoj logistiky

21 Počátek třetí etapy je typický snahou integrovat řízení materiálových vstupů s výrobní činností. Logistika se stává integrující složkou podnikového řízení materiálových toků a pokrývá distribuci, řízení výroby a nákupní operace. Některé firmy už podřídily tomuto trendu i organizační strukturu podniku a za vyřízení objednávky zákazníka odpovídal jeden člen vrcholového managementu od jejího příjmu a zpracování, zařazení do plánu distribuce, výroby a nákupu, vlastní řízení činností spojených s její fysickou realizací až po dodávku konkrétnímu zákazníkovi. Vývoj logistiky

22 Definice Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích Definice logistiky Evropské logistické asociace

23 Definice Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží Management a výkon hmotných toků ! … vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí konče… Řízení úplného logistického řetězce ! Systémový přístup ! Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích

24 Definice …podle objednávky finálního zákazníka konče… Orientace na konečného zákazníka ! … aby byly splněny všechny požadavky trhu… Požadavek na komplexní plnění požadavků ! Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích

25 … při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Kritérium ! Princip úplných nákladů! … Trend řídit toky zboží jak jeden integrovaný systém Definice Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích

26 CSCMP – Council of Supply Chain Management Professionals. http://cscmp.org „Logistika je ta část řízení dodavatelského řetězce, která plánuje, realizuje a efektivně a účinně řídí dopředné i zpětné toky a skladování zboží, služeb a příslušných informací od místa původu do místa spotřeby tak, aby byly splněny požadavky zákazníka. K typickým řízeným aktivitám patří doprava, správa vozového parku, skladování, manipulace s materiály, plnění objednávek, návrh logistické sítě, zásoby, plánování nabídky a poptávky a řízení poskytovatelů logistických služeb. V různé míře, logistické funkce zahrnují také vyhledávání zdrojů a nákup, plánování a rozvrhování výroby, balení a kompletace a služby zákazníkům. Je zapojena do všech úrovní plánování a realizace - strategické, operativní a taktické. Řízení logistiky je integrující funkcí, která koordinuje a optimalizuje všechny logistické činnosti, stejně jako se podílí na propojení logistických činností s dalšími funkcemi, včetně marketingu, výroby, prodeje, financí a informačních technologií“

27 Zákazník Distributor Výrobce mont. skupin Dodavatel surovin, materiálů Výrobce dílů polotovarů Výrobce finálních výrobků Prodejní řetězec Materiálový tok Suroviny Polotovary,díly Montážní skupiny… Hotové výrobky Tok informací Objednávky Předpovědi poptávky Tok přidané hodnoty Náklady na výrobu Náklady na dopravu Zisk Náklady na distribuci… Stavy zásob Další informace…

28 Průběh narůstání přidané hodnoty (PH) v logistickém řetězci ZákazníciDistributorVýrobce montážních skupin Dodavatel surovinVýrobce dílů polotovarů Výrobce finálních výrobků Prodejní řetězec PH VA

29 Konečný zákazník – výběr zboží, vystavení objednávky, nákup, úhrada faktury, vracení výrobků Prodejní řetězce, maloobchody - vystavení objednávky, nákup, příjem zboží, skladování, manipulace se zbožím, balení, likvidace obalů, vracení zboží Velkoobchody, distributoři – objednávky, kompletace, skladování, expedice Příklady činností Výrobci finálních výrobků – předpovědi poptávky, plánování, objednávky surovin, dílů, výrobní činnost, skladování, balení, operativní řízení, likvidace odpadů … Průmysloví distributoři – zpracování objednávek, kompletace, … Přepravci – nakládka, vykládka, doprava, balení, administrativa …

30 Hlavní skupiny aktivit spojených s realizací hmotných toků: Nákup Řízení výroby Distribuce Skladování Balení Přenos a zpracování informací Základní Plánování Průřezové Realizace zpětných toků Doprava Manipulace

31 Jay W. Forester, Industrial Dynamics, Harward Business Review, 1958 6 5 4 3 2 1 1,5 1 0,5 Zásoby a nesplněné objednávky tis.ksObjednávky a výroba tis.ks/den Nesplněné objednávky Výroba Růst poptávky o 15% Objednávky MO u VO Objednávky VO u výrobce Řetězcový efekt – nutnost systémového řešení !


Stáhnout ppt "Logistika Ivan Gros Literatura Ivan Gros: LogistikaChristof Schulte: Logistika Petr Pernica: Logistika pro 21.stoletíEric Lambert:"

Podobné prezentace


Reklamy Google