Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě PhDr. Martin Chvál, Ph.D., hlavní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě PhDr. Martin Chvál, Ph.D., hlavní."— Transkript prezentace:

1 Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě PhDr. Martin Chvál, Ph.D., hlavní manažer projektu Závěrečná konference projektu, Praha,

2 Podpořit vlastní sebereflexi škol
Hlavní cíle projektu Podpořit vlastní sebereflexi škol jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému. Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci a sice v diskusi se školami, zřizovateli a ČŠI. Legislativní rámec při zahájení projektu: Zákon č. 561/2004 Sb. ukládá školám povinnost vytvářet zprávu o vlastním hodnocení školy (§ 28), která má být východiskem pro zpracování výroční zprávy školy a jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI (§ 12). Školy mohou být hodnoceny i zřizovatelem podle kritérií, která předem zveřejní (tamtéž). Návazně na to ukládají i RVP povinnost zakomponovat autoevaluaci do školních vzdělávacích programů. Další náležitosti stanovuje vyhláška č. 15/2005 Sb. a její úprava č. 225/2009 Sb.

3 Legislativní rámec a jeho chystaná proměna
Aktuálně platný školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb.), červeně navrženo k vyjmutí (schváleno PSP ČR ) Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy § 12 (1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí. (2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy. (5) Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní. Dokumentace škol a školských zařízení § 28 (1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci: e) výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy,

4 Rámcové informace o projektu
Oficiální název projektu: AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 4a – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) Prioritní osa 4b – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání Typ projektu: Individuální projekt národní Rozpočet projektu: 77 mil. Kč Řešitelé projektu: Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut dalšího vzdělávání květen 2009 – duben 2012 Cílové skupiny projektu: MŠ speciální, ZŠ, SŠ, ZUŠ, konzervatoře, jazykové školy s právem SJZ 4 aktivity projektu: A: Výzkum a analýzy (NÚOV) B: Vývoj a ověřování (NÚOV) C: Podpůrné systémy pro školy a další partnery (NÚOV) D: Vzdělávání a diseminace (NIDV)

5 Aktivita A: Výzkum a analýzy
Realizace 2 dotazníkových šetření – na začátku (2009 – 531 respondentů) a na konci projektu (2011 – 433 respondentů) Průběžný monitoring stavu autoevaluace v ČR po dobu řešení projektu (ankety a řízené rozhovory na vzdělávacích akcích C, D, průběžná rešerše textů vztahujících se k AE a monitoring aktivit v AE v ČR) Databáze zahraničních kontaktů Srovnávací studie o zahraničních modelech autoevaluace (celkem 12 zemí) Všechny analytické studie jsou a budou dostupné na webových stránkách projektu:

6 Webové stránky projektu – www.nuov.cz/ae

7 Aktivita B: Vývoj a ověřování
Závazky projektu: B1: Zveřejnění 30 ověřených evaluačních nástrojů (včetně podpory elektronického sběru dat a vyhodnocování) B2: Zveřejnění 20 příkladů inspirativní praxe B3: Metodika propojení AE a externí evaluace B4: Elektronický slovník AE

8 B1: Přehled vytvářených evaluačních nástrojů (30)
Oblasti kvality podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. počet EN Podmínky ke vzdělávání 12 Obsah a průběh vzdělávání 19 Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 18 Výsledky vzdělávání žáků 9 Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 14 Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 2 Dominantní proces práce s EN počet EN písemné (elektronické) dotazování žáků 9 písemné (elektronické) dotazování rodičů 1 písemné (elektronické) dotazování učitelů 6 písemné (elektronické) dotazování někoho jiného skupinový rozhovor se žáky pozorování 3 diskuse učitelů 2 komplexní charakter (monitoring, vyhodnocení, návrh opatření, zapojení více nástrojů, …) analýza dokumentů Typ školy počet EN MŠ speciální 5 1. stupeň ZŠ 16 2. stupeň ZŠ 27 ZŠ malotřídka 8 ZŠ speciální 10 Gymnázium 28 SOŠ 29 SOU Praktická škola ZUŠ Konzervatoř 13 Škola s právem státní jazykové zkoušky 7 Zdroje informací počet EN ředitel 3 vedení užší 7 vedení širší 16 učitelé 18 žáci 11 rodiče 2 Úrovně procesů práce školy počet EN žák 5 třída 10 učitel 13 škola 21 okolí 1 Náročnost nástroje počet EN pro začátečníky 8 pro běžné uživatele 20 pro pokročilé uživatele 2 Obsahová šíře počet EN obecný 11 střední 6 specifický 13

9 B1: Třídění podle dominantního procesu práce s EN
Komplexní charakter (monitoring, vyhodnocení, návrh opatření, zapojení více nástrojů, …) – 6 EN Rámec pro vlastní hodnocení školy, Klima školy, Rámec profesních kvalit učitele , Profesní portfolio učitele, Poradenská role školy, 360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení Písemné (elektronické) dotazování učitelů – 6 EN Klima učitelského sboru, Internetová prezentace školy, ICT v životě školy – Profil školy21, Mapování cílů kurikula, Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků, Anketa pro učitele Písemné (elektronické) dotazování žáků – 9 EN Školní výkonová motivace žáků, Postoje žáků ke škole, Strategie učení se cizímu jazyku, Interakce učitele a žáků, Klima školní třídy, Anketa pro žáky, Předcházení problémům v chování žáků, Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání, Společenství prvního stupně Písemné (elektronické) dotazování rodičů (1 EN) Anketa pro rodiče Písemné (elektronické) dotazování někoho jiného (1 EN) Zpětná vazba absolventů a firem Diskuse učitelů (2 EN) Dobrá škola, Příprava na změnu Skupinový rozhovor se žáky (1 EN) Skupinová bilance absolventů Pozorování (3 EN) Učíme děti učit se, Metody a formy výuky, Výuka v odborném výcviku Analýza dokumentů (1 EN) - Analýza dokumentace školy

10 B1: Atraktivita evaluačních nástrojů
Které evaluační nástroje zveřejněné na jste využili nebo se chystáte využít? Na tyto otázky odpovídali pouze ti respondenti, kteří byli s evaluačními nástroji obeznámeni – tj. přibližně polovina respondentů ze 433 K užilo na portále alespoň jeden EN 251 škol, alespoň škol, 3 a více 85 škol Ke každému EN je vytvářen uživatelský manuál.

11 B2: Příklady inspirativní praxe
Více než 20 příkladů vzniká pod vedením PhDr. Jany Vašťatkové, Ph.D. Každý příklad je sepisován odborným garantem na základě podkladů poskytnutých vybranými školami. Příklady jsou z celého spektra škol. Jsou bohaté na přílohy s autentickými materiály škol.

12 B3: Metodika propojení autoevaluace a externí evaluace
B3: Principy autoevaluace z externího pohledu Pod vedením prof. RNDr. Eriky Mechlové, CSc. byla vytvořena pracovní skupina - zástupci asociací (SKAV, CZESHA, ředitelé ZŠ, gymnázií, SPŠ, Sdružení soukromých škol), Svazu měst a obcí, krajů (Středočeský, Moravskoslezský), České společnosti pro jakost. Příležitostně se těchto jednání účastnil zástupce MŠMT a ČŠI. Na počátku byly stanoveny dosažitelné výstupy směřující ke stanovenému cíli, které jsou nyní již zveřejněny: Kritéria pro hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy (metaevaluační kritéria). Metodika uplatňování těchto kritérií včetně SW podpory (na portále evaluačních nástrojů). Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol. Chystá se souhrnná publikace s těmito výstupy.

13 B4: Elektronický slovník Kvalita a hodnocení ve vzdělávání
Výkladový slovník obsahuje více než 200 hesel. Vznikl pod autorským vedením prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. Je zatím využíván zejména ve vzdělávacím programu Koordinátor autoevaluace. Je veřejně přístupný z webových stránek projektu. Počítá se s jeho aktualizací.

14 Aktivita C: Podpůrné systémy pro školy a další partnery
Závazky projektu: Uspořádání 58 workshopů Realizace 28 peer review Organizace 38 tuzemských návštěv škol Realizace praxe 28 poradců AE Vydání metodického materiálu o poradenství v oblasti autoevaluace s ukázkami Organizace závěrečné konference projektu Vytvoření 1 kontaktního pracoviště (call centrum) Vydání 6 čísel bulletinů Vydání monografie poznatků o AE Vydání a distribuce multimediálního pomocníka AE na DVD SW podpora evaluačních nástrojů (pro aktivitu B)

15 C1: Aktivity vzájemného učení
Bylo zrealizováno: 58 workshopů, z toho 8 zaměřených na evaluační nástroje, 2 jsou chystány 40 vzájemných návštěv škol 30 Peer Review Výsledky anket: Respondenti akcí Workshopy Vzájemné návštěvy škol Peer Review učitelé 141 45 67 zástupci ředitele 109 23 38 ředitelé 112 21 32 ostatní - koordinátoři, školní psychologové apod. 10 2 3 celkem respondentů 372 91 153 z 60 W byly uskutečněny 3 W na popisnou zpětnou vazbu (pro peers), 8 W EN, 47 W AE. Zbývá dodělat 2 W (1 bude v prosinci na AE a 1 jako náhradní někdy v lednu na EN) Návštěvy i Peer Review máme hotové.

16 C2: Poradenství v autoevaluaci
Statické poradenství: otázky a odpovědi na webových stránkách projektu: zodpovídání dotazů prostřednictvím u nebo Terénní poradenství – 27 poradců pomáhalo ve školách v celé ČR. Intervenováno bylo na 71 školách. Kontakty na poradce jsou na webových stránkách projektu. Otevřené výpovědi ze škol (v dotaznících), kterým je poradenství poskytováno (neutříděný výběr): Konzultant, ředitelka a druhá pedagožka, jejíž vyučovací hodiny se konzultant zúčastnil, se sešli k reflexi, která díky pohledu „zvenčí“ byla velmi užitečná. Atmosféra při jednání byla pracovní, ale velice příjemná. Doporučení obecně: jen více takových osvícených a zasvěcených poradců a zároveň ředitelů škol Pan poradce je člověk s velkými zkušenostmi, které předává otevřeně dál. Oceňuji velice dobrou přípravu poradkyně na schůzku, její systematičnost, odbornou fundovanost a komunikační dovednosti. Poradenství nám usnadní práci na vlastním hodnocení. Pokládám vlastní hodnocení již za smysluplnější.

17 C3: Podpůrné informační výstupy projektu
Webové stránky projektu: Bulletiny Na cestě ke kvalitě Obsahují návodné články i odborně náročnější Ještě dvě čísla budou vydána Postupně zaměřeny na fáze AE Nejnavštěvovanější stránky: Evaluační nástroje a dále konkrétní z evaluačních nástrojů

18 C3: Podpůrné výstupy projektu
Připravované DVD Školy obdrží jako přílohu 6. čísla bulletinu v dubnu 2012 Samostatné publikace projektu Autoevaluace v praxi českých škol (kriticky nahlížený výběr z příkladů inspirativní praxe) Autoevaluace z externího pohledu (souhrn výstupů B3) Vzájemné učení (souhrn C1) Poradenství v oblasti autoevaluace (souhrn C2) Školy na cestě ke kvalitě. Systém podpory autoevaluace škol v ČR – souhrnná publikace projektu určená odborné veřejnosti

19 Aktivita D: Vzdělávání a diseminace
Závazky projektu: Návrh a pilotáž vzdělávacího programu pro koordinátory AE (vznik studijních textů a metodiky) – 210 absolventů po 50 hodinách Studium má 5 modulů (1 modul = 6h prezenční výuka + 4h e - learning Návrh a pilotáž vzdělávacího programu pro poradce AE (vznik studijních textů a metodiky) – 28 absolventů po 20 hodinách (návaznost na koordinátora AE), praxe realizována v aktivitě C2 Návrh standardu k výkonu specializované činnosti Konference – 2 v každém kraji (na začátku a na konci projektu) Aktuálně: Kurz pro koordinátory AE byl pro velký zájem zrealizován ještě jednou (celkem tedy 437 absolventů). Obsah byl aktualizován s ohledem na výstupy projektu. Studijní text je k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu. kdy lze očekávat nabídku kurzů pro koordinátory. Nezdůrazňovat moc slovo „koordinátor“, ale říci, že by se mělo jednat o člověka na škole, který by tím byl z ředitelem pověřen, nebo se může týkat samotných ředitelů škol.

20 www.nuov.cz/ae cesta@nuov.cz www.evaluacninastroje.cz
Vše podstatné o projektu lze nalézt na Portál evaluačních nástrojů je zde Otázky, náměty, doporučení lze psát na adresu


Stáhnout ppt "Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě PhDr. Martin Chvál, Ph.D., hlavní."

Podobné prezentace


Reklamy Google