Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě PhDr. Martin Chvál, Ph.D., hlavní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě PhDr. Martin Chvál, Ph.D., hlavní."— Transkript prezentace:

1 Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě PhDr. Martin Chvál, Ph.D., hlavní manažer projektu Závěrečná konference projektu, Praha, 29.11.2011

2 Hlavní cíle projektu  Podpořit vlastní sebereflexi škol jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému.  Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci a sice v diskusi se školami, zřizovateli a ČŠI. Legislativní rámec při zahájení projektu: Zákon č. 561/2004 Sb. ukládá školám povinnost vytvářet zprávu o vlastním hodnocení školy (§ 28), která má být východiskem pro zpracování výroční zprávy školy a jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI (§ 12). Školy mohou být hodnoceny i zřizovatelem podle kritérií, která předem zveřejní (tamtéž). Návazně na to ukládají i RVP povinnost zakomponovat autoevaluaci do školních vzdělávacích programů. Další náležitosti stanovuje vyhláška č. 15/2005 Sb. a její úprava č. 225/2009 Sb.

3 Legislativní rámec a jeho chystaná proměna Aktuálně platný školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb.), červeně navrženo k vyjmutí (schváleno PSP ČR 9.11.2011) Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy § 12  (1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí.  (2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy.  (5) Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní. Dokumentace škol a školských zařízení § 28 (1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:  e) výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy,

4 Rámcové informace o projektu  Oficiální název projektu:  AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Prioritní osa 4a – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)  Prioritní osa 4b – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)  Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání  Typ projektu: Individuální projekt národní  Rozpočet projektu: 77 mil. Kč  Řešitelé projektu: Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut dalšího vzdělávání  květen 2009 – duben 2012  Cílové skupiny projektu: MŠ speciální, ZŠ, SŠ, ZUŠ, konzervatoře, jazykové školy s právem SJZ  4 aktivity projektu:  A: Výzkum a analýzy (NÚOV)  B: Vývoj a ověřování (NÚOV)  C: Podpůrné systémy pro školy a další partnery (NÚOV)  D: Vzdělávání a diseminace (NIDV)

5 Aktivita A: Výzkum a analýzy  Realizace 2 dotazníkových šetření – na začátku (2009 – 531 respondentů) a na konci projektu (2011 – 433 respondentů)  Průběžný monitoring stavu autoevaluace v ČR po dobu řešení projektu (ankety a řízené rozhovory na vzdělávacích akcích C, D, průběžná rešerše textů vztahujících se k AE a monitoring aktivit v AE v ČR)  Databáze zahraničních kontaktů  Srovnávací studie o zahraničních modelech autoevaluace (celkem 12 zemí)  Všechny analytické studie jsou a budou dostupné na webových stránkách projektu: www.nuov.cz/ae

6 Webové stránky projektu – www.nuov.cz/ae

7 Aktivita B: Vývoj a ověřování  Závazky projektu:  B1: Zveřejnění 30 ověřených evaluačních nástrojů (včetně podpory elektronického sběru dat a vyhodnocování)  B2: Zveřejnění 20 příkladů inspirativní praxe  B3: Metodika propojení AE a externí evaluace  B4: Elektronický slovník AE

8 B1: Přehled vytvářených evaluačních nástrojů (30) Úrovně procesů práce školypočet EN žák5 třída10 učitel13 škola21 okolí1 Typ školypočet EN MŠ speciální5 1. stupeň ZŠ16 2. stupeň ZŠ27 ZŠ malotřídka8 ZŠ speciální10 Gymnázium28 SOŠ29 SOU27 Praktická škola8 ZUŠ8 Konzervatoř13 Škola s právem státní jazykové zkoušky7 Zdroje informacípočet EN ředitel3 vedení užší7 vedení širší16 učitelé18 žáci11 rodiče2 Náročnost nástrojepočet EN pro začátečníky8 pro běžné uživatele20 pro pokročilé uživatele2 Oblasti kvality podle vyhlášky č. 15/2005 Sb.počet EN Podmínky ke vzdělávání12 Obsah a průběh vzdělávání19 Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání18 Výsledky vzdělávání žáků9 Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 14 Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům2 Dominantní proces práce s ENpočet EN písemné (elektronické) dotazování žáků9 písemné (elektronické) dotazování rodičů1 písemné (elektronické) dotazování učitelů6 písemné (elektronické) dotazování někoho jiného1 skupinový rozhovor se žáky1 pozorování3 diskuse učitelů2 komplexní charakter (monitoring, vyhodnocení, návrh opatření, zapojení více nástrojů, …)6 analýza dokumentů1 Obsahová šířepočet EN obecný11 střední6 specifický13

9 B1: Třídění podle dominantního procesu práce s EN  Komplexní charakter (monitoring, vyhodnocení, návrh opatření, zapojení více nástrojů, …) – 6 EN  Rámec pro vlastní hodnocení školy, Klima školy, Rámec profesních kvalit učitele, Profesní portfolio učitele, Poradenská role školy, 360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení  Písemné (elektronické) dotazování učitelů – 6 EN  Klima učitelského sboru, Internetová prezentace školy, ICT v životě školy – Profil školy 21, Mapování cílů kurikula, Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků, Anketa pro učitele  Písemné (elektronické) dotazování žáků – 9 EN  Školní výkonová motivace žáků, Postoje žáků ke škole, Strategie učení se cizímu jazyku, Interakce učitele a žáků, Klima školní třídy, Anketa pro žáky, Předcházení problémům v chování žáků, Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání, Společenství prvního stupně  Písemné (elektronické) dotazování rodičů (1 EN)  Anketa pro rodiče  Písemné (elektronické) dotazování někoho jiného (1 EN)  Zpětná vazba absolventů a firem  Diskuse učitelů (2 EN)  Dobrá škola, Příprava na změnu  Skupinový rozhovor se žáky (1 EN)  Skupinová bilance absolventů  Pozorování (3 EN)  Učíme děti učit se, Metody a formy výuky, Výuka v odborném výcviku  Analýza dokumentů (1 EN) - Analýza dokumentace školy

10 B1: Atraktivita evaluačních nástrojů  Které evaluační nástroje zveřejněné na www.evaluacninastroje.cz jste využili nebo se chystáte využít? www.evaluacninastroje.cz  Na tyto otázky odpovídali pouze ti respondenti, kteří byli s evaluačními nástroji obeznámeni – tj. přibližně polovina respondentů ze 433  K 20.11.2011 užilo na portále alespoň jeden EN 251 škol, alespoň 2 128 škol, 3 a více 85 škol  Ke každému EN je vytvářen uživatelský manuál.

11 B2: Příklady inspirativní praxe Více než 20 příkladů vzniká pod vedením PhDr. Jany Vašťatkové, Ph.D. Každý příklad je sepisován odborným garantem na základě podkladů poskytnutých vybranými školami. Příklady jsou z celého spektra škol. Jsou bohaté na přílohy s autentickými materiály škol.

12 B3: Metodika propojení autoevaluace a externí evaluace B3: Principy autoevaluace z externího pohledu  Pod vedením prof. RNDr. Eriky Mechlové, CSc. byla vytvořena pracovní skupina - zástupci asociací (SKAV, CZESHA, ředitelé ZŠ, gymnázií, SPŠ, Sdružení soukromých škol), Svazu měst a obcí, krajů (Středočeský, Moravskoslezský), České společnosti pro jakost.  Příležitostně se těchto jednání účastnil zástupce MŠMT a ČŠI.  Na počátku byly stanoveny dosažitelné výstupy směřující ke stanovenému cíli, které jsou nyní již zveřejněny:  Kritéria pro hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy (metaevaluační kritéria).  Metodika uplatňování těchto kritérií včetně SW podpory (na portále evaluačních nástrojů).  Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol.  Chystá se souhrnná publikace s těmito výstupy.

13 B4: Elektronický slovník Kvalita a hodnocení ve vzdělávání Výkladový slovník obsahuje více než 200 hesel. Vznikl pod autorským vedením prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. Je zatím využíván zejména ve vzdělávacím programu Koordinátor autoevaluace. Je veřejně přístupný z webových stránek projektu. Počítá se s jeho aktualizací.

14 Aktivita C: Podpůrné systémy pro školy a další partnery  Závazky projektu:  Uspořádání 58 workshopů  Realizace 28 peer review  Organizace 38 tuzemských návštěv škol  Realizace praxe 28 poradců AE  Vydání metodického materiálu o poradenství v oblasti autoevaluace s ukázkami  Organizace závěrečné konference projektu  Vytvoření 1 kontaktního pracoviště (call centrum)  Vydání 6 čísel bulletinů  Vydání monografie poznatků o AE  Vydání a distribuce multimediálního pomocníka AE na DVD  SW podpora evaluačních nástrojů (pro aktivitu B)

15 C1: Aktivity vzájemného učení WorkshopyVzájemné návštěvy škol Peer Review učitelé1414567 zástupci ředitele1092338 ředitelé1122132 ostatní - koordinátoři, školní psychologové apod.1023 celkem respondentů37291153 Výsledky anket: Respondenti akcí  Bylo zrealizováno:  58 workshopů, z toho 8 zaměřených na evaluační nástroje, 2 jsou chystány  40 vzájemných návštěv škol  30 Peer Review

16 C2: Poradenství v autoevaluaci  Statické poradenství:  otázky a odpovědi na webových stránkách projektu: http://nuov.cz/ae/otazky-a-odpovedi http://nuov.cz/ae/otazky-a-odpovedi  zodpovídání dotazů prostřednictvím e-mailu cesta@nuov.cz nebo 274 022 416cesta@nuov.cz  Terénní poradenství – 27 poradců pomáhalo ve školách v celé ČR. Intervenováno bylo na 71 školách. Kontakty na poradce jsou na webových stránkách projektu. Otevřené výpovědi ze škol (v dotaznících), kterým je poradenství poskytováno (neutříděný výběr):  Konzultant, ředitelka a druhá pedagožka, jejíž vyučovací hodiny se konzultant zúčastnil, se sešli k reflexi, která díky pohledu „zvenčí“ byla velmi užitečná.  Atmosféra při jednání byla pracovní, ale velice příjemná.  Doporučení obecně: jen více takových osvícených a zasvěcených poradců a zároveň ředitelů škol  Pan poradce je člověk s velkými zkušenostmi, které předává otevřeně dál.  Oceňuji velice dobrou přípravu poradkyně na schůzku, její systematičnost, odbornou fundovanost a komunikační dovednosti.  Poradenství nám usnadní práci na vlastním hodnocení. Pokládám vlastní hodnocení již za smysluplnější.

17 C3: Podpůrné informační výstupy projektu  Webové stránky projektu: www.nuov.cz/aewww.nuov.cz/ae  Bulletiny Na cestě ke kvalitě  Obsahují návodné články i odborně náročnější  Ještě dvě čísla budou vydána  Postupně zaměřeny na fáze AE Nejnavštěvovanější stránky: Evaluační nástroje a dále konkrétní z evaluačních nástrojů

18 C3: Podpůrné výstupy projektu  Připravované DVD  Školy obdrží jako přílohu 6. čísla bulletinu v dubnu 2012  Samostatné publikace projektu  Autoevaluace v praxi českých škol (kriticky nahlížený výběr z příkladů inspirativní praxe)  Autoevaluace z externího pohledu (souhrn výstupů B3)  Vzájemné učení (souhrn C1)  Poradenství v oblasti autoevaluace (souhrn C2)  Školy na cestě ke kvalitě. Systém podpory autoevaluace škol v ČR – souhrnná publikace projektu určená odborné veřejnosti

19 Aktivita D: Vzdělávání a diseminace  Závazky projektu:  Návrh a pilotáž vzdělávacího programu pro koordinátory AE (vznik studijních textů a metodiky) – 210 absolventů po 50 hodinách Studium má 5 modulů (1 modul = 6h prezenční výuka + 4h e - learning  Návrh a pilotáž vzdělávacího programu pro poradce AE (vznik studijních textů a metodiky) – 28 absolventů po 20 hodinách (návaznost na koordinátora AE), praxe realizována v aktivitě C2  Návrh standardu k výkonu specializované činnosti  Konference – 2 v každém kraji (na začátku a na konci projektu)  Aktuálně:  Kurz pro koordinátory AE byl pro velký zájem zrealizován ještě jednou (celkem tedy 437 absolventů). Obsah byl aktualizován s ohledem na výstupy projektu.  Studijní text je k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu.

20 Vše podstatné o projektu lze nalézt na www.nuov.cz/ae Portál evaluačních nástrojů je zde www.evaluacninastroje.cz Otázky, náměty, doporučení lze psát na adresu cesta@nuov.cz


Stáhnout ppt "Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě PhDr. Martin Chvál, Ph.D., hlavní."

Podobné prezentace


Reklamy Google