Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do logistiky Historie vzniku logistiky Definice logistiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do logistiky Historie vzniku logistiky Definice logistiky"— Transkript prezentace:

1 Úvod do logistiky Historie vzniku logistiky Definice logistiky
Pojetí logistiky – užší a širší Základní logistické principy Metody v logistice Logistické cíle v logistické politice Aktivity tvořící součást obecného logistického procesu

2 správné zboží, správný čas, správné místo, správné množství, požadovaná kvalita, příslušné informace, odpovídající finanční dopad.

3 Původ slova „logistika“
LOGISTIKON (důmysl, rozum) nebo LOGOS (řád, slovo, počítání s čísly, myšlenka, pravidlo, smysl, princip, Bůh „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo od Boha a to Slovo byl Bůh…“ 9.st - vojenství 19. století, baron Antoine-Henri Jomini ( ) „Náčrt vojenského umění“ vydáno 1837 v Paříži a 1862 v USA, ustanovil „major général de logis“

4 po válce - rozšíření logistiky na řešení analogických problémů v civilní sféře.
vznik hospodářské logistiky s řadou účelových aplikací nejčastěji - podniková logistika (business logistics).

5 1. definice logistiky logistika je proces plánování, realizace a kontroly účinného nákladově úspěšného toku a skladování surovin, zásob ve výrobě, hotových výrobků a příslušných informací z místa vzniku do místa spotřeby. Tyto činnosti mohou, ale nemusí zahrnovat služby zákazníkům, předvídání poptávky, distribuci informací, kontrolu zásob, manipulaci s materiálem, balení, manipulaci s vráceným zbožím, dopravu, přepravu, skladování a prodej.

6 Další definice Hospodářská logistika je disciplína, která se zabývá systémovým řešením, koordinací a synchronizací a celkovou optimalizací řetězců hmotných a nehmotných operací, vznikajících jako důsledek dělby práce a spojených s výrobou a s oběhem určité finální produkce. Je zaměřena na uspokojení potřeby zákazníka jako na konečný efekt, kterého se snaží dosáhnout s co největší pružností a hospodárností.

7 Logistika je firemní technicko-ekonomická disciplína, jejímž předmětem je řízení materiálového toku a s ním spojeného toku informací a peněz. Cílem tohoto řízení je dosáhnout konkurenční úrovně služeb (service level) při minimalizaci logistických nákladů (logistic costs). Nástrojem pro dosažení uvedeného cíle je firemní logistický systém, který je jednou z podpůrných funkcí firmy.

8 Úroveň služeb je schopnost firmy reagovat na poptávku a lze ji obecně vyjádřit například jako procentuální podíl mezi skutečným plněním požadavků zákazníka a jejich původním obsahem. Logistické náklady jsou všechny finanční prostředky, které musíme vynaložit, abychom danou úroveň služeb dosáhli.

9 Dvojí pojetí logistiky
Užší pojetí Z tohoto pohledu funkce jako doprava, skladování, manipulace, celní služby zahrneme pod pojem distribuční logistika.

10 Dvojí pojetí logistiky
Širší pojetí je spjato s materiálovým tokem v celém jeho průběhu jak ve firmě tak mezi firmami, jeho výraznou složkou je plánování a řízení výroby, předpověď poptávky, řízení prodeje a celá problematika nákupu. Takto pojatá logistika integruje všechny funkce plánování a řízení materiálového toku a je proto označována jako integrální logistika. Distribuční logistika je součástí integrální logistiky.

11 1. způsob členění integrální logistiky:
logistický management (veškeré manažerské rozhodovací aktivity), metodická logistika (soubor principů, koncepcí, metod, nástrojů a projektových postupů, potřebných pro výkon logistického managementu a pro projektování logistických systémů), výkonná logistika (souhrn činností, kterými jsou zabezpečovány všechny logistické funkce).

12 2. způsob členění logistiky
nákupní logistika (zabývá se manažerskou, metodologickou i výkonnou logistikou v oblasti nákupu), výrobní logistika (zabývá se manažerskou, metodologickou i výkonnou logistikou v oblasti výroby), prodejní logistika (zabývá se manažerskou, metodologickou i výkonnou logistikou v oblasti prodeje).

13 Logistický přístup zájem podniku je zaměřen na určitou finální produkci, která přechází ke spotřebitelům prostřednictvím trhu, neboli výroba a oběh jsou sledovány jako procesy spojené se zakázkou, je třeba se zabývat koordinací a celkovou optimalizací všech hmotných a nehmotných procesů, které předcházejí dodání daného konečného výrobku zákazníkovi,

14 pro danou finální produkci je nutné řešit současně problémy manipulace, přepravy, skladování, balení, servisních služeb, prostorového rozmístění i potřebných kapacit, do příslušného řešení je třeba zahrnout všechny články, které zprostředkovávají pohyby materiálu, zboží, energie, odpadů a informací,

15 rozhodujícím článkem celého řetězce je zákazník, jehož potřebám se všechny ostatní články musí přizpůsobit a podřídit, zákazník je posledním článkem z hlediska pohybu materiálu a zboží, ale prvním článkem z hlediska pohybu informací

16 Logistika hraje v ekonomice klíčovou úlohu ve dvou základních směrech
představuje jednu z hlavních výdajových položek podniků a tím ovlivňuje veškeré další ekonomické aktivity a je jimi zároveň sama ovlivňována podporuje pohyb a plynulý tok mnoha ekonomických transakcí, je nezbytnou aktivitou při realizaci prodeje prakticky jakéhokoliv zboží nebo služby

17 Základní logistické principy
princip komunikace, princip měření, princip rozlišování důležitostí, princip procesního řízení, princip generativního růstu.

18 Princip komunikace komunikace mezi primárními podnikovými funkcemi, kterými jsou NÁKUP-VÝROBA-PRODUKCE-PRODEJ a dále mezi firmami, které tvoří logistický řetězec (souhrn organizačních jednotek, institucí či agentur uvnitř nebo vně dané firmy, které vykonávají funkce podporující marketing daného podniku) role logistiky především koordinační – zájmy jednotlivých oddělení, stejně jako zájmy všech účastníků logistického řetězce, sladěny tak, aby bylo dosaženo všestranně výhodného podnikatelského efektu. technický nástroj komunikace - IS.

19 Princip měření chceme-li řídit musíme vědět
máme-li vědět (a ne se pouze domnívat), musíme být schopni měřit. Logistik neříká dodavatelům: „Jsi dobrý“ nebo „Jsi špatný“, ale informuje je: „Jsi tak a tak rychlý (číslo), spolehlivý (číslo), pružný (číslo),….“ Tomuto účelu slouží soustava logistických výkonových ukazatelů Měřitelnost není ale ani v logistice absolutní. Vždy zůstává prostor pro cit, intuici a občas i improvizaci.

20 Princip rozlišování důležitosti
úkol logistika nalézat a prosazovat dlouhodobě úspěšné koncepce, přinášet krátkodobé hmatatelné výsledky. Toho dosáhneme jen tehdy, budeme-li schopni důsledně a trvale rozlišovat co je podstatné, co je aktuální, co je stabilní a co je proměnlivé

21 Princip procesního řízení
Materiálový tok je proces, informační tok je proces, tok financí je proces, vlastní plánování a řízení materiálového toku je také proces. Procesní hledisko při hledání, nalézání a prosazování logistických řešení dominuje.

22 Princip generativního růstu
„co neroste – umírá“ Na proces změn je nutné si zvyknout jako na přirozenou součást firemního života. Růst není ve všech obdobích stejně strmý, protože

23 Metody logistiky Logistika je základní metoda managementu
Nevytváří své vlastní metody, opírá se o využití poznatků z některých známých věd.

24 logistika používá především
metody operační analýzy (souhrn různých metod a technik používaných k řízení rozhodovacích procesů. Vychází hlavně z metod matematického programování, do kterých patří např. metoda lineárního programování (zaměřena na hledání takové kombinace vzájemně závislých činností, která je z řady možných řešení nejvýhodnější – patří sem metody aproximační (metoda schodová, indexová, Vogelova) metody přesné (simplexová metoda, metoda dílčích matic)), dynamického programování, stochastické programování, apod

25 Další metody metody klasifikace, metody vícekriteriálního rozhodování,
metody pro analýzu využití technických prostředků, metody sledování a analýzy pohybu materiálu a zboží, metody prostorového rozmístění objektů, statistické metody zpracování informací, prognostické metody, plánovací metody, metody hodnotové analýzy, metody kalkulací nákladů, apod

26 Konkrétní metody Metoda ABC (Vychází z Paretova zákona, který říká, že ve většině případů je přibližně 80% důsledků vyvoláno pouze 20ti%ty všech možných příčin. Například většinu celkového obratu skladu tvoří malá část sortimentu, nebo většinu celkového odbytu podniku zajišťuje malý počet zákazníků, nebo velká část hodnoty nákupu je odebírána od malého počtu dodavatelů,… Analýza materiálových toků Analýza PQ (Produkt/quantity) Analýza výkonnosti dodavatele

27 Analýza výnosnosti zákazníků
Analýza zásob v systému Metoda Activity Based Costing Metoda DPP (Direct Product Profitability) Metoda odkladu a spekulace

28 Logistické cíle v logistické politice
Logistická politika vyjadřuje cíle firmy v oblasti logistiky a přijímá koncepci k jejich dosažení Logistické cíle jsou měřitelné technicko-ekonomické parametry typu: délka dodací lhůty, spolehlivost dodací lhůty, délka průběžné doby výroby, hodnota nedokončené výroby, obrátka zásob, rentabilita nákladů na dopravu,atd

29 nejčastější logistické cíle
zvýšení spolehlivosti dodacích lhůt, zkrácení průběžné doby výroby, snížení nákladů na dopravu, skladování, manipulaci a balení, snížení úrovně rozpracované výroby, zvýšení úrovně služeb zákazníkům (service level) bez zvýšení provozních nákladů (operational costs), zvýšení spolehlivosti predikce poptávky, atd.

30 Logistická koncepce souhrn rozhodnutí managementu firmy o povaze logistického sytému, který má sloužit plánování a řízení materiálového toku. Určitou logistickou koncepcí je např. přijetí režimu dodávek JIT nebo plánování výroby podle úzkých míst nebo elektronický způsob zpracování objednávek typu EDI (electronic data interchange), atd.

31 Logistická politika Logistické cíle a koncepce k jejich dosažení

32 Aktivity tvořící součást obecného logistického procesu
zákaznický servis (customer service) prognózování (plánování) poptávky (Demand forecasting/planning) řízení stavu zásob (Inventory management) logistická komunikace (Logistics communication) manipulace s materiálem (material handling) vyřizování objednávek (Order processing) balení (Packaging) stanovení místa výroby a skladování (Plant and warehouse site selection) pořizování / nákup (Procurement) zpětná logistika (Reverse logistics) doprava a přeprava ( Traffic and transportation) skladování (warehousing and storage)


Stáhnout ppt "Úvod do logistiky Historie vzniku logistiky Definice logistiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google