Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aneta Kovářová. Kapitola první Supersmysly Aneb s t ě mi našimi se m ůž eme jít zahrabat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aneta Kovářová. Kapitola první Supersmysly Aneb s t ě mi našimi se m ůž eme jít zahrabat."— Transkript prezentace:

1 Aneta Kovářová

2 Kapitola první Supersmysly Aneb s t ě mi našimi se m ůž eme jít zahrabat

3  Zví ř ata mají daleko „ost ř ejší“ smyslové orgány ne ž č lov ě k; jejich schopnost daleko p ř evyšuje mo ž nosti našich p ě t smysl ů.  Jejich smyslové orgány jsou speciálními p ř ijíma č i p ř irozených signál ů z okolí, které pomáhají zví ř at ů m zajistit p ř e ž ití v n ě kdy ne práv ě p ř átelském prost ř edí.  N ě které z nich jsou pro nás zcela nezvyklé, nap ř.: vnímání k ůž í, specifické vnímání tepla,sv ě tla a č asového rytmu,po č así, zem ě t ř esení nebo orienta č ní smysl

4  Ch ř estýši a další velcí hadi jako anakonda apod. mají mezi o č ima malý otvor, co ž je vysoce citlivý detektor zachycující teplo  Hadi tak mají i ve tm ě trojrozm ě rný infra č ervený p ř ehled o svém okolí  Teplotní rozdíl je zachycován tém ěř 150 000 smyslovými bu ň kami na č tvere č ní centimetr

5  Co se tý č e ko č ek, jsou nep ř ekonatelné v zachycování i t ě ch nejslabších zvuk ů. Ka ž dým jejím uchem pohybuje 27 sval ů  Ko č ky rovn ěž slyší i o č ima-mají v nich nervové bu ň ky které p ř ijímají akustické podn ě ty a p ř enášejí je do sluchového centra  Pokud je oko poškozeno nebo vizuální orientace narušena jiným zp ů sobem, stupují do hry vousy

6  Zví ř ata také vlastní č asový smysl  Zví ř ata ale z ř ejm ě nevnímají č as jako my. Ž ijí mimo naše d ě lení č asu, odvozené od astrofyzikálních poznatk ů  Ř ídí se zcela p ř irozenými rytmy.  „klíšt ě m ůž e sed ě t dlouhé m ě síce na konci v ě tve a č ekat a ž kolem pob ěž í vhodný savec“. Č as pro n ě nehraje z ř ejm ě ž ádnou roli.

7  Zví ř ata doká ž í vycítit blí ž ící se p ř írodní katastrofy- bou ř e, hurikány, záplavy, sope č né erupce, zem ě t ř esení, sesuny lávy apod.  Vycítí je mnoho hodin a n ě kdy i týdn ů dop ř edu  Profesor sanderson se domníval, ž e p ř edvídání katastrof zví ř aty je zalo ž eno na hyperstezii.  Také mnohá další zví ř ata mají vyhran ě ný cit pro po č así.  Za nep ř íznivých podmínek zachytí varovné signály o blí ž ící se katastrof ě, které nedoká ž í zaregistrovat ani nejcitliv ě jší seismické m ěř ící p ř ístroje.

8  Seismologové, biologové a etologové dlouho usilovn ě hledali p ř í č inu panického chování zví ř at p ř ed zem ě t ř esením  Následn ě byla vyslovena hypotéza : v k ř emenitých horninách zemského nitra se p ř ed zem ě t ř esením uvol ň uje díky velkým tlak ů m tzv. piezoelekt ř ina a následn ě dochází k doutnavým výboj ů m,které rozkládají vodu obsa ž enou v trhlinách horniny a dávají vzniknout kladn ě nabitým aerosolovým plyn ů m. Tyto plyny p ř ispívají ke zvýšenému vyplavování serotoninu. Tento hormon m ůž e ve vyšších koncentracích vyvolat u zví ř at t ěž ké fyzické a psychické poruchy- z toho reakce zví ř at.  Tudí ž p ř í č iny a d ů sledky katastrof si neuv ě domují.

9 Animal psí Aneb nevysv ě tlitelné schopnosti zví ř at

10 Zví ř ata n ě kdy d ě lají v ě ci, které si dodnes nedoká ž eme vysv ě tlit. N ě kterými dovednostmi se intenzivn ě zabývají vzdálen ě jší kolegové z oblasti parapsychologie. V souvislosti s extrémními schopnostmi zví ř at se objevuje pojem hyperstezie, který u ž nezapadá do našeho obvyklého p ř írodov ě deckého obrazu. Pro p ř edstavu co to je hyperstezie viz p ř íb ě h nocolause saundersona

11 Dlouholeté výzkumy a testy ukazují, ž e nejen n ě kte ř í lidé, ale rovn ěž mnohá zví ř ata jsou vybavení mimo ř ádnými schopnostmi vnímání, které ozna č ujeme souhrným pojmem fenomén psí Mezi tyto schopnosti pat ř í nap ř.: trailing psí. Tento pojem ozna č uje vyhledání neznámých, nikdy nenavštívených míst Majitelé zví ř ete odcestují na neznámé místo a zví ř e je musí vypátrat

12 Pro paranormální trailng m ůž e být po zmizení zví ř ete velmi d ů le ž itý telepatický kontakt Č lov ě k i zví ř ata mo ž ná p ř i svém pohybu krajinou zanechávají za sebou rezonan č ní stopu, podle ní ž by se zví ř e mohlo orientovat. Vztah zví ř ete a majitele č asto p ř etrvá i smrt Zví ř ata mohou také podv ě dom ě reagovat na podv ě dom ě vyjád ř ená p ř ání

13 P OUŽITÁ LITERATUA Meckelburg,E. (2004) Tajemný život zvířat,Mnichov:Dialog. Burne,D.(2009) Zvíře. Euromedia group

14 D ĚKUJI ZA POZORNOST !!!!!!!


Stáhnout ppt "Aneta Kovářová. Kapitola první Supersmysly Aneb s t ě mi našimi se m ůž eme jít zahrabat."

Podobné prezentace


Reklamy Google