Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetnictví Jana Frková B430

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetnictví Jana Frková B430"— Transkript prezentace:

1 Účetnictví Jana Frková B430 frkova@fsv.cvut.cz
Cvičení vede Harry Löwit Kde se nevede účetnictví, tam se krade!

2 Přednáškové okruhy Předmět, význam, funkce účetnictví
Historie účetnictví Rozvaha a účtování Výsledovka Náklady a výnosy x příjmy a výdaje Marže podniku Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva Investice Úroky Pohledávky Rezervy Vlastní kapitál Cash flow

3 Literatura J. Pelák: Účetnictví v příkladech – repetitorium k základům účetnictví, VŠE J. Roubíčková: Finanční účetnictví I – sbírka řešených úloh, VŠE

4 Účetní „Účetním rozumíme člověka, který o věcech, o kterých nevíte, účtuje způsobem, který nechápete…“ :o)

5 Akruální účetnictví Zachycuje primárně provedené aktivity podniku, tok peněz je druhotný (podniku vydělávají aktivity a ne samotné peníze). Princip, podle nějž jsou aktivity/transakce uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze). Evidence příjmů a výdajů pro podnikatele FO je na rozdíl od akruálního principu o toku peněz. Účování – bookkeeping Účetnictví - aounting

6 Harryho majetek je 120 Kč. Koupil 3 sady CD (3 x 40 Kč) s úmyslem prodat v nouzi kamarádům a tak vydělat. Zatím prodal 1 sadu za 150 Kč. Jak je teď na tom „s penězi“? O kolik zbohatnul? = Jaký vykázal zisk? Jaký je teď jeho majetek? (na kolik zbohatnul?) 1. aktivita Harryho: „nákup“, místo peněz má 3 sady. 2. aktivita: Ze zásob „vyskladnil“ 1 sadu. 3. aktivita Harryho: „prodej“, za 1 sadu získal 150 Kč. Stav peněz Harryho je nyní: 150 Kč Zbohatnul o 110 Kč = zisk (150 – 40). Má v majetku ještě 2 sady (80 Kč). Po 3 aktivitách navýšil majetek na 230 Kč ( ) anebo = 230

7 Pohled na jednotlivé aktivity
Zásoba na regále 120 -40 80 Kapsa Kapsa 150 1. aktivita 3. aktivita 2. aktivita Zisk = 150 – 40 Fyzický majetek = 230 ( ) tzv. AKTIVA Původní majetek + zbohatnutí = 230 ( ) tzv. PASIVA tj. informace o tom, odkud majetek pochází: vlastní zdroj byl 120 a zbohatnul o zisk 110 (virtuální pohled) AKTIVA = PASIVA

8 Pro nás klíčové accounting
Bookkeeping je o tom, že se zaúčtovávají doklady (vzniklé z akcí) do systému. Accounting je o porozumění principu bookkeeping, ale hlavně umět z něj čerpat informace a interpretovat je. Nakonec z nich vyvodit závěry.

9 K čemu účetnictví slouží
I když jste schopni podnikatelé a rozumíte svému oboru, to nestačí – musíte mít pořádek ve financích. Je to jediný a spolehlivý zdroj informací o ekonomické zdatnosti podniku: - celkové finanční situaci (jak je bohatý) - stabilitě (jak je zadlužený) - výnosnosti vložených prostředků (jak bohatne) - solventnosti (jak platí závazky)

10 Poskytuje informace (1):
Vlastníkům podniku/akcionáři/společníci (rentabilita vložených prostředků) Věřitelům (likvidita, dlouhodobá prosperita) Managementu podniku (informace pro řízení podniku) Odběratelům podniku (splatnost pohledávek) Orgány státní správy (daně, odvody, dotace, statistické ukazatele) Zveřejnění účetní závěrky Účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku jsou povinny zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu a to v rozsahu v jakém jimi byla sestavena. Účetní jednotky provedou zveřejnění po ověření auditorem a po schválení příslušným orgánem jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Účetní jednotky, které mají povinnost předat výroční zprávu Komisi pro cenné papíry, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím Komise pro cenné papíry. Povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů je splněna okamžikem předání rejstříkovému soudu, případně předáním Komisi pro cenné papíry. Účetní závěrku a výroční zprávu jsou účetní jednotky povinny uschovávat ve firmě po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

11 Poskytuje informace (2):
Potenciálním investorům (míra výnosnosti, riziko investování) Burza cenných papírů (obchodování s cennými papíry) Konkurenční podniky (srovnávací analýzy) Veřejnost a místní samosprávy/obce (možné dary, zaměstnanost, ŽP)

12 Základní pojmy Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů majetku, toků financí a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly. Auditor (fyzická nebo právnická osoba) – ověřuje sestavení účetní závěrky a zda účetnictví bylo vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.

13 Druhy účetnictví

14 Finanční účetnictví Zaobírá se transakcemi mezi účetní jednotkou a jejím okolím. Jedná se tedy o zachycení vazeb s odběrateli, dodavateli, zaměstnanci, bankou a jinými věřiteli, dále vztahy ke státnímu rozpočtu, institucím sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a k dalším subjektům.

15 Manažerské účetnictví
klade důraz na poskytování informací pro potřeby aktivního řízení a to zejména rozhodování – orientuje se tedy na budoucnost. Musí poskytovat informace o struktuře nákladů (event. výnosů), kalkulaci výkonů, rozpočty atp. pro rozhodovací úlohy (na stávající či budoucí kapacitě), a to včetně úloh cenových.

16 Základní rozdíly v účetnictvích

17 Součásti manažerského účetnictví
Vnitropodnikové účetnictví (provozní) zabývá se účtováním nákladů a výnosů dle místa a času vzniku a podle vztahu k odpovědnosti za jejich vznik (středisko). Využívá klasických účetních technik. Nákladové účtování o nákladech na jednotlivé výrobky, výkony a zakázky Soubor kalkulací normy a normativy, vnitropodnikové a prodejní ceny, kapacitní a jiné propočty

18 Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví
Od r – jedná se o prostou evidenci příjmů a výdajů podnikatelů zjednodušenou na soupis položek ovlivňujících základ daně. V současné době není řazena mezi účetnictví, je řízena daňovými, nikoli účetními zákony. Daňová evidence je určená pro drobné podnikatele, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku a jejich roční obrat nepřesáhl 25 mil. Kč. Kromě vedení příjmů a výdajů vede evidenci majetku a závazků.

19 Tento kurs je zaměřen na logiku finančního účetnictví
Průběžně budete upozorňováni na propojení pro daňové účely a pro manažerské účely. Nebudeme se učit účtovat, ale porozumět účetnictví .

20 Legislativa upravující finanční účetnictví (1)
Zákon o účetnictví, české účetní standardy Daň z příjmu Obchodní zákoník Legislativa a české standardy neodpovídají mezinárodním standardům V Evropě platí IFRS (International Financial Reporting Standards) – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – naše legislativa stanovuje použití IFRS pouze velkým firmám, jejichž akcie jsou obchodovány na burzách. Obecně platí, že v Evropě legislativu zajišťuje stát

21 „True and fair view“ To hlídá legislativa – aby informace byly jednotné a pro subjekty mimo podnik pravdivé – investoři, banky, stát (daně).

22 Legislativa upravující finanční účetnictví (2)
V anglosaských zemích platí americké předpisy finančního účetnictví pouze, pokud chcete obchodovat na burze. Důvěryhodná burza vyžaduje důvěryhodné informace pro investory na burze. GAAP: Generally Accepted Accounting Principles. Předpisy nestanovuje stát, ale nezávislá společnost FASB (Financial Accounting Standard Board) Předmetem finančního účetnictví je věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření podniku.

23 Účetnictví kontroluje finanční úřad a auditor
Stát kontroluje tzv. daňové účetnictví (postup stanovení daňového základu). Auditor kontroluje, zda ve finančním účetnictví nejsou nepovolené úpravy či zkreslení. K výroční zprávě připojuje výrok auditora, tj. zpráva o kontrole. Po ověření účetní závěrky auditorem a po jejím schválení valnou hromadou, má ještě majitel povinnost ověřené údaje zveřejnit společně s výroční zprávou. Kdy mají obchodní společnosti povinnost auditu? To definuje zákon o účetnictví. V případě akciové společnosti musí být v ověřovaném nebo bezprostředně předcházejícím období splněno alespoň jedno ze tří následujících kritérií: 1. Celková hodnota aktiv přesahuje 40 milionů korun. 2. Čistý roční obrat je vyšší než 80 milionů korun. 3. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období je více než 50. U ostatních obchodních společností a družstev musejí platit alespoň dvě z výše uvedených kritérií a to nejen v období, za které se účetní závěrka ověřuje, ale i období bezprostředně předcházející. Některé společnosti mají audit povinný bez jakýchkoliv dalších podmínek. Jedná se zejména o emitenty cenných papírů, společnosti podléhající bankovnímu dohledu (banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, subjekty kolektivního investování či družstevní záložny a podobně).

24 Na tento předmět naváže
Předmět Finanční řízení a investování (FIR1)


Stáhnout ppt "Účetnictví Jana Frková B430"

Podobné prezentace


Reklamy Google