Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Předmět, význam, funkce účetnictví  Historie účetnictví  Rozvaha a účtování  Výsledovka  Náklady a výnosy x příjmy a výdaje  Marže podniku  Dlouhodobá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Předmět, význam, funkce účetnictví  Historie účetnictví  Rozvaha a účtování  Výsledovka  Náklady a výnosy x příjmy a výdaje  Marže podniku  Dlouhodobá."— Transkript prezentace:

1

2  Předmět, význam, funkce účetnictví  Historie účetnictví  Rozvaha a účtování  Výsledovka  Náklady a výnosy x příjmy a výdaje  Marže podniku  Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva  Investice  Úroky  Pohledávky  Rezervy  Vlastní kapitál  Cash flow

3  J. Pelák: Účetnictví v příkladech – repetitorium k základům účetnictví, VŠE  J. Roubíčková: Finanční účetnictví I – sbírka řešených úloh, VŠE

4

5  Účetnictví se zabývá sledováním majetku korporací, zdrojů financování (kapitál), nákladů, výnosů a rozdílu mezi nimi = výsledku hospodaření v peněžních jednotkách za určité období.  Účetnictví zachycuje stav a pohyb výše jmenovaného.

6  Účetní jednotky musí své povinnosti dodržovat tak, aby byla splněna hlavní účetní zásada – věrné a poctivé zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.  Všechny skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být zachyceny účetními doklady. Účetní jednotky jsou povinny zaznamenávat účetní případy v účetních knihách a inventarizovat majetek a závazky. Účetní jednotky jsou dále povinny sestavovat účetní závěrku.  Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů (§ 8 zákona o účetnictví).

7  Daňová evidence – vzniklá k 1.1.2004 – dříve označovaná jako jednoduché účetnictví – jedná se o prostou evidenci příjmů a výdajů podnikatelů zjednodušenou na soupis položek ovlivňujících základ daně. V současné době není řazena mezi účetnictví, je řízena daňovými, nikoli účetními zákony. Daňová evidence je určená pro drobné podnikatele, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku a jejichž roční obrat nepřesáhl 25 mil. Kč.  Účetnictv í – dříve označované jako podvojné – se nezabývá jen penězi, zabývá se celým majetkem firmy, dluhy, pohledávkami, aktivitou a nakonec z toho propočítáva, zda firma zchudla nebo zbohatla.

8  Zachycuje primárně provedené aktivity podniku, tok peněz je druhotný (podniku vydělávají aktivity a ne samotné peníze).  Princip, podle nějž jsou aktivity/transakce uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze).  Evidence příjmů a výdajů pro podnikatele FO je na rozdíl od akruálního principu o toku peněz.  Účování – bookkeeping  Účetnictví - acounting

9  1. aktivita Davida: „nákup“, místo peněz má 3 sady.  2. aktivita: Ze zásob „vyskladnil“ 1 sadu.  3. aktivita Davida: „prodej“, za 1 sadu získal 150 Kč. - Stav peněz Davida je nyní: 150 Kč - Zbohatnul o 110 Kč = zisk (150 – 40). - Má v majetku ještě 2 sady (80 Kč). - Po 3 aktivitách navýšil majetek na 230 Kč (150 + 80) anebo 120 + 110 = 230 (zdroje)

10 Kapsa 120  Kapsa 150 Zásoba na regále 120 -40 80 1. aktivita 3. aktivita 2. aktivita Zisk = 150 – 40 Fyzický majetek = 230 (150 + 80) tzv. AKTIVA Původní majetek + zbohatnutí = 230 (120 + 110) tzv. PASIVA tj. informace o tom, odkud majetek pochází: vlastní zdroj byl 120 a zbohatnul o zisk 110 (virtuální pohled) AKTIVA = PASIVA

11  Bookkeeping je o tom, že se zaúčtovávají doklady (vzniklé z akcí) do systému.  Accounting je o porozumění principu bookkeeping, ale hlavně umět z něj čerpat informace a interpretovat je. Nakonec z nich vyvodit závěry.

12  I když jste schopni podnikatelé a rozumíte svému oboru, to nestačí – musíte mít pořádek ve financích.  Je to jediný a spolehlivý zdroj informací o ekonomické zdatnosti podniku, o: - celkové finanční situaci (jaký má majetek/jak je bohatý), - stabilitě (jak je zadlužený), - výnosnosti vložených prostředků (jak bohatne), - solventnosti (jak platí závazky).

13  Vlastníkům podniku/akcionáři/společníci (rentabilita vložených prostředků)  Věřitelům (likvidita, dlouhodobá prosperita)  Managementu podniku (informace pro řízení podniku)  Odběratelům podniku (splatnost pohledávek)  Orgány státní správy (daně, odvody, dotace, statistické ukazatele)

14  Potenciálním investorům (míra výnosnosti, riziko investování)  Burza cenných papírů (obchodování s cennými papíry)  Konkurenční podniky (srovnávací analýzy)  Veřejnost a místní samosprávy/obce (možné dary, zaměstnanost, ŽP)

15  Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů majetku, toků financí a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly.  Auditor (fyzická nebo právnická osoba) – ověřuje sestavení účetní závěrky a zda účetnictví bylo vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.

16

17  Zaobírá se transakcemi mezi účetní jednotkou a jejím okolím.  Jedná se tedy o zachycení vazeb s odběrateli, dodavateli, zaměstnanci, bankou a jinými věřiteli, dále vztahy ke státnímu rozpočtu, institucím sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a k dalším subjektům.  Je určeno hlavně externím uživatelům.

18  Není regulováno státem. O jeho struktuře a využití si podnikový management rozhoduje sám ve vlastní pravomoci. Okruh manažerského účetnictví je relativně samostatný a klade důraz na poskytování informací pro potřeby řízení a rozhodování.  Zahrnuje kalkulace, rozpočetnictví, statistiku, rozborové metody…

19

20  Průběžně budete upozorňováni na propojení pro daňové účely a pro manažerské účely.  Nebudeme se učit účtovat, ale porozumět účetnictví.

21  Zákon o účetnictví, české účetní standardy  Zákon o dani z příjmu, zákon o DPH  Občanský zákoník  Zákon o korporacích  Legislativa a české standardy neodpovídají mezinárodním standardům  V Evropě platí IFRS (International Financial Reporting Standards) – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Naše legislativa stanovuje použití IFRS pouze velkým firmám, jejichž akcie jsou obchodovány na burzách.  IFRS jsou vytvářen nezávislou mezinárodní nadací, která je financována velkými soukromými investory, kteří mají zájem na jednotném výkaznictví (kvůli transparentnosti výsledků firem na burze.

22  To hlídá legislativa – aby informace byly jednotné a pro subjekty mimo podnik pravdivé a poctivé – investoři, banky, stát (daně), burza.

23  V anglosaských zemích platí národní americké předpisy finančního účetnictví pouze, pokud chcete obchodovat na NY burze. Důvěryhodná burza vyžaduje důvěryhodné informace pro investory na burze.  GAAP: Generally Accepted Accounting Principles.  Předpisy nestanovuje stát, ale nezávislá společnost FASB (Financial Accounting Standard Board)

24  Stát kontroluje tzv. daňové účetnictví (postup stanovení daňového základu).  Auditor kontroluje, zda ve finančním účetnictví nejsou nepovolené úpravy či zkreslení. K výroční zprávě připojuje výrok auditora, tj. zpráva o kontrole.

25  Předmět Finanční řízení a investování (FIR1)


Stáhnout ppt " Předmět, význam, funkce účetnictví  Historie účetnictví  Rozvaha a účtování  Výsledovka  Náklady a výnosy x příjmy a výdaje  Marže podniku  Dlouhodobá."

Podobné prezentace


Reklamy Google