Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetnictví Jana Frková B430

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetnictví Jana Frková B430"— Transkript prezentace:

1 Účetnictví Jana Frková B430 frkova@fsv.cvut.cz
Cvičení vede David Dudáš Kde se nevede účetnictví, tam se krade!

2 Přednáškové okruhy Předmět, význam, funkce účetnictví
Historie účetnictví Rozvaha a účtování Výsledovka Náklady a výnosy x příjmy a výdaje Marže podniku Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva Investice Úroky Pohledávky Rezervy Vlastní kapitál Cash flow Enron Corporation byla americká energetická společnost se sídlem v městě Houston, Texas, USA. Před vyhlášením bankrotu v lednu 2002 zaměstnávala přes 22 tisíc zaměstnanců a byla jedna z vedoucích světových společností podnikajících v oblasti dodávek elektřiny, zemního plynu a komunikací. Od 90. let její akcie zaznamenávaly stabilní, neustálý růst a Enron byl vzorem moderní silné společnosti. Z původních cca 10 mld dolarů aktiv dosáhla v roce 2000 hodnotu 111 miliard dolarů. Časopis Fortune ji šestkrát za sebou jmenoval „nejinovativnější společností Ameriky“. Ke konci roku 2001 se ale v účetnictví společnosti našly zásadní pochybení. 25. ledna 2002 společnost oznámila bankrot, zaměstnanci byli propuštěni. Hodnota akcií společnosti, do kterých investovaly tisíce lidí, spadla z 90 dolarů na 50 centů. Enron se stal symbolem podvodného podnikání a předmětem soudních žalob ze strany desítek třetích stran. V následném vyšetřování skandálu se navíc proti některým energetikům Enronu objevily důkazy o jejich účasti na prohlubování tzv. kalifornské energetické krize. Od roku 2007 se společnost jmenuje Enron Creditors Recovery Corporation (obdoba společnosti v likvidaci, snažící se o uspokojení věřitelů, o což se v současnosti stará cca 40 lidí). Hlavní představitelé společnosti byli v soudních procesech, které po jejím bankrotu následovaly, vesměs pravomocně odsouzeni a většina z nich dnes vykonává trest odnětí svobody. Jeden z účetních, Cliff Baxter, spáchal sebevraždu. Velká část dokumentace případu, která byla toho času v newyorské pobočce IRS, v budově č. 7 Světového obchodního centra, byla zničena. Od roku 1987 v Enronu začal pracovat Jeffrey Skilling, jako konzultant v oblasti trhu se zemním plynem. Jeho postoje a vize ohledně toho, jak by měl Enron transformovat svůj způsob obchodu s energiemi a ostatními komoditami, na Kennetha Laye dělal dojem, takže v hierarchii společnosti povyšoval až se v únoru 2001 stal výkonným ředitelem (Lay si zachoval status vlastníka společnosti). Skilling záhy v Enronu zavedl několik podstatných změn. Například, upřednostňoval tzv. forward market („dopředný obchod“), počítající s budoucími dodávkami energie a služeb, které měl Enron teprve v budoucnu dodat; a typ účetnictví, zvané mark-to-market, které umožňovalo zaznamenávat předpokládaný budoucí zisk z podepsaných smluv a uskutečněných podniků v okamžiku podepsání smlouvy. Tyto poskytly určitou zástěrku za skutečným obchodním počínáním společnosti podle objektivnějších ukazatelů jako výdaje a výnosy. To však začalo vykazovat spíše neúspěchy (např. Dabholská elektrárna, na které se v Indii Enron podílel, znamenala na konci ztrátu asi miliardy dolarů). Ve výrazný neúspěch se proměnily zejména některé nápady samotného Skillinga, např. obchodování s šířkou pásma (bandwidth business) a trh s počasím (weather market).[1] V pozdějších fázích, kdy byl Enron 30 miliard dolarů v dluhu, se do skandálu zapojily finanční machinace a podvody finančního šéfa společnosti Andrewa Fastowa, který si založil fiktivní společnosti (Jedi, Chewco Raptors, LJM), mezi kterými převáděl větší množství stávajících aktiv Enronu a vytvářel neuskutečněné částky na straně výnosů a výdajů. Spirála obchodních neúspěchů a stále zoufalejší snahou z nich vybřednout se nedala udržet. 14. srpna 2001 Skilling náhle rezignoval na post výkonného ředitele Enronu (kde ho nahradil Ken Lay). O den později jedna z účetních našla závažné neshody mezi tím, co společnost vykazovala za finanční výsledky a skutečným stavem.

3 Literatura J. Pelák: Účetnictví v příkladech – repetitorium k základům účetnictví, VŠE J. Roubíčková: Finanční účetnictví I – sbírka řešených úloh, VŠE

4

5 Účetnictví – zákl.charakteristika
Účetnictví se zabývá sledováním majetku korporací, zdrojů financování (kapitál), nákladů, výnosů a rozdílu mezi nimi = výsledku hospodaření v peněžních jednotkách za určité období. Účetnictví zachycuje stav a pohyb výše jmenovaného.

6 Požadavky na účetnictví, povinnosti účetní jednotky
Účetní jednotky musí své povinnosti dodržovat tak, aby byla splněna hlavní účetní zásada – věrné a poctivé zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Všechny skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být zachyceny účetními doklady. Účetní jednotky jsou povinny zaznamenávat účetní případy v účetních knihách a inventarizovat majetek a závazky. Účetní jednotky jsou dále povinny sestavovat účetní závěrku. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů (§ 8 zákona o účetnictví).

7 Účetní soustavy Daňová evidence – vzniklá k – dříve označovaná jako jednoduché účetnictví – jedná se o prostou evidenci příjmů a výdajů podnikatelů zjednodušenou na soupis položek ovlivňujících základ daně. V současné době není řazena mezi účetnictví, je řízena daňovými, nikoli účetními zákony. Daňová evidence je určená pro drobné podnikatele, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku a jejichž roční obrat nepřesáhl 25 mil. Kč. Účetnictví – dříve označované jako podvojné – se nezabývá jen penězi, zabývá se celým majetkem firmy, dluhy, pohledávkami, aktivitou a nakonec z toho propočítáva, zda firma zchudla nebo zbohatla.

8 Akruální účetnictví Zachycuje primárně provedené aktivity podniku, tok peněz je druhotný (podniku vydělávají aktivity a ne samotné peníze). Princip, podle nějž jsou aktivity/transakce uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze). Evidence příjmů a výdajů pro podnikatele FO je na rozdíl od akruálního principu o toku peněz. Účování – bookkeeping Účetnictví - acounting

9 Davidův majetek je 120 Kč. Koupil 3 sady DVD (3 x 40 Kč) s úmyslem prodat v nouzi kamarádům a tak vydělat. Zatím prodal 1 sadu za 150 Kč. Jak je teď na tom „s penězi“? O kolik zbohatnul? = Jaký vykázal zisk? Jaký je teď jeho majetek? (na kolik zbohatnul?) 1. aktivita Davida: „nákup“, místo peněz má 3 sady. 2. aktivita: Ze zásob „vyskladnil“ 1 sadu. 3. aktivita Davida: „prodej“, za 1 sadu získal 150 Kč. Stav peněz Davida je nyní: 150 Kč Zbohatnul o 110 Kč = zisk (150 – 40). Má v majetku ještě 2 sady (80 Kč). Po 3 aktivitách navýšil majetek na 230 Kč ( ) anebo = 230 (zdroje)

10 Pohled na jednotlivé aktivity
Zásoba na regále 120 -40 80 Kapsa Kapsa 150 1. aktivita 3. aktivita 2. aktivita Zisk = 150 – 40 Fyzický majetek = 230 ( ) tzv. AKTIVA Původní majetek + zbohatnutí = 230 ( ) tzv. PASIVA tj. informace o tom, odkud majetek pochází: vlastní zdroj byl 120 a zbohatnul o zisk 110 (virtuální pohled) AKTIVA = PASIVA

11 Pro nás klíčové accounting
Bookkeeping je o tom, že se zaúčtovávají doklady (vzniklé z akcí) do systému. Accounting je o porozumění principu bookkeeping, ale hlavně umět z něj čerpat informace a interpretovat je. Nakonec z nich vyvodit závěry.

12 K čemu účetnictví slouží
I když jste schopni podnikatelé a rozumíte svému oboru, to nestačí – musíte mít pořádek ve financích. Je to jediný a spolehlivý zdroj informací o ekonomické zdatnosti podniku, o: - celkové finanční situaci (jaký má majetek/jak je bohatý), - stabilitě (jak je zadlužený), - výnosnosti vložených prostředků (jak bohatne), - solventnosti (jak platí závazky).

13 Poskytuje informace (1):
Vlastníkům podniku/akcionáři/společníci (rentabilita vložených prostředků) Věřitelům (likvidita, dlouhodobá prosperita) Managementu podniku (informace pro řízení podniku) Odběratelům podniku (splatnost pohledávek) Orgány státní správy (daně, odvody, dotace, statistické ukazatele) Zveřejnění účetní závěrky Účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku jsou povinny zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu a to v rozsahu v jakém jimi byla sestavena. Účetní jednotky provedou zveřejnění po ověření auditorem a po schválení příslušným orgánem jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Účetní jednotky, které mají povinnost předat výroční zprávu Komisi pro cenné papíry, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím Komise pro cenné papíry. Povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů je splněna okamžikem předání rejstříkovému soudu, případně předáním Komisi pro cenné papíry. Účetní závěrku a výroční zprávu jsou účetní jednotky povinny uschovávat ve firmě po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

14 Poskytuje informace (2):
Potenciálním investorům (míra výnosnosti, riziko investování) Burza cenných papírů (obchodování s cennými papíry) Konkurenční podniky (srovnávací analýzy) Veřejnost a místní samosprávy/obce (možné dary, zaměstnanost, ŽP)

15 Základní pojmy Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů majetku, toků financí a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly. Auditor (fyzická nebo právnická osoba) – ověřuje sestavení účetní závěrky a zda účetnictví bylo vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.

16 Druhy účetnictví

17 Finanční účetnictví Zaobírá se transakcemi mezi účetní jednotkou a jejím okolím. Jedná se tedy o zachycení vazeb s odběrateli, dodavateli, zaměstnanci, bankou a jinými věřiteli, dále vztahy ke státnímu rozpočtu, institucím sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a k dalším subjektům. Je určeno hlavně externím uživatelům.

18 Manažerské účetnictví
Není regulováno státem. O jeho struktuře a využití si podnikový management rozhoduje sám ve vlastní pravomoci. Okruh manažerského účetnictví je relativně samostatný a klade důraz na poskytování informací pro potřeby řízení a rozhodování. Zahrnuje kalkulace, rozpočetnictví, statistiku, rozborové metody…

19 Základní rozdíly v účetnictvích

20 Tento kurs je zaměřen na logiku finančního účetnictví
Průběžně budete upozorňováni na propojení pro daňové účely a pro manažerské účely. Nebudeme se učit účtovat, ale porozumět účetnictví .

21 Legislativa upravující finanční účetnictví (1)
Zákon o účetnictví, české účetní standardy Zákon o dani z příjmu, zákon o DPH Občanský zákoník Zákon o korporacích Legislativa a české standardy neodpovídají mezinárodním standardům V Evropě platí IFRS (International Financial Reporting Standards) – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Naše legislativa stanovuje použití IFRS pouze velkým firmám, jejichž akcie jsou obchodovány na burzách. IFRS jsou vytvářen nezávislou mezinárodní nadací, která je financována velkými soukromými investory, kteří mají zájem na jednotném výkaznictví (kvůli transparentnosti výsledků firem na burze.

22 „True and fair view“ To hlídá legislativa – aby informace byly jednotné a pro subjekty mimo podnik pravdivé a poctivé – investoři, banky, stát (daně), burza.

23 Legislativa upravující finanční účetnictví (2)
V anglosaských zemích platí národní americké předpisy finančního účetnictví pouze, pokud chcete obchodovat na NY burze. Důvěryhodná burza vyžaduje důvěryhodné informace pro investory na burze. GAAP: Generally Accepted Accounting Principles. Předpisy nestanovuje stát, ale nezávislá společnost FASB (Financial Accounting Standard Board) Předmetem finančního účetnictví je věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření podniku.

24 Účetnictví kontroluje finanční úřad a auditor
Stát kontroluje tzv. daňové účetnictví (postup stanovení daňového základu). Auditor kontroluje, zda ve finančním účetnictví nejsou nepovolené úpravy či zkreslení. K výroční zprávě připojuje výrok auditora, tj. zpráva o kontrole. Po ověření účetní závěrky auditorem a po jejím schválení valnou hromadou, má ještě majitel povinnost ověřené údaje zveřejnit společně s výroční zprávou. Kdy mají obchodní společnosti povinnost auditu? To definuje zákon o účetnictví. V případě akciové společnosti musí být v ověřovaném nebo bezprostředně předcházejícím období splněno alespoň jedno ze tří následujících kritérií: 1. Celková hodnota aktiv přesahuje 40 milionů korun. 2. Čistý roční obrat je vyšší než 80 milionů korun. 3. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období je více než 50. U ostatních obchodních společností a družstev musejí platit alespoň dvě z výše uvedených kritérií a to nejen v období, za které se účetní závěrka ověřuje, ale i období bezprostředně předcházející. Některé společnosti mají audit povinný bez jakýchkoliv dalších podmínek. Jedná se zejména o emitenty cenných papírů, společnosti podléhající bankovnímu dohledu (banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, subjekty kolektivního investování či družstevní záložny a podobně).

25 Na tento předmět naváže
Předmět Finanční řízení a investování (FIR1)


Stáhnout ppt "Účetnictví Jana Frková B430"

Podobné prezentace


Reklamy Google