Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k Individuálnímu projektu. "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa " Dne: 21.9.2012 od 9.00 hod. Kde: Budova KÚPK, 1. patro, č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k Individuálnímu projektu. "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa " Dne: 21.9.2012 od 9.00 hod. Kde: Budova KÚPK, 1. patro, č."— Transkript prezentace:

1 Seminář k Individuálnímu projektu. "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa " Dne: 21.9.2012 od 9.00 hod. Kde: Budova KÚPK, 1. patro, č. dveří 174 (sál zastupitelstva PK)

2 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT „Podpora sociálních služeb v PK – 2. etapa“ Seminář pro poskytovatele sociálních služeb

3 ÚVOD k Individuálnímu projektu

4 Rada Plzeňského kraje na svém jednání dne 25.6.2012 odsouhlasila podání žádosti Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

5 Druhá etapa IP umožní podporu služeb sociální prevence až do roku 2014 Předpokládaná doba poskytování sociálních služeb je období leden až prosinec 2014 na území Plzeňského kraje (dále jen PK)

6 v druhé etapě je na podporu sociálních služeb v PK limit finanční podpory ve výši 40. 659.000,- Kč (nejdéle na dobu 1 roku) IP- 1. etapa 270 mil. Kč (3 roky) X IP- 2. etapa 40 mil. Kč (1 rok) není možné pokrýt 100% stávající finanční podpory soc. služeb (viz limit finanční podpory)

7 např. udržitelnost AD Vltava z IP-2 bude pod podpořen v PK Azylový dům Vltava s kapacitou 20 lůžek udržitelnost platí pro kapacitu 10 lůžek, která se vztahuje ke všem azylovým domům v PK (ne nutně na Azylový dům Vltava podpořený z IP-2)

8 NOVĚ udržitelnost projektu 24 měsíců minimálně v 50% výši průměrné roční hodnoty příslušného indikátoru vykázaného v monitorovacích zprávách během realizace projektu udržitelnost se nevztahuje pouze na konkrétní poskytovatele sociálních služeb podpořených z individuálního projektu, ale na poskytování daných druhů sociálních služeb v rámci území celého Plzeňského kraje

9 Podporované služby z IP – 2. etapa

10 Hlavní body Kritéria pro výběr varianty Podpořené sociální služby v IP – 2. etapa Cílové skupiny Předpokládaný harmonogram projektu

11 Kritéria pro výběr varianty konzultace s MPSV konzultace s obcemi v PK výměna zkušeností s ostatními kraji z toho vzešlo více variant radikální pokrácení finančních prostředků na soc. služby až na polovinu – riziko nepřislíbená podpora z MPSV z jednotlivých konzultací a jednání nám vzešel požadavek na podporu zejm. pobytových služeb – finančně nákladné a potřebné z jednání zejm. s obcemi vzešla potřebnost služeb, které budou podpořeny z projektu prioritou KÚ je udržet co nejvíce sociálních služeb

12 Podpořené budou následující sociální služby azylové domy azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, intervenční centra, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a podpora samostatného bydlení

13 Cílové skupiny osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a mladí dospělí, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, emigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané a osoby pečující o osobu blízkou

14 Předpokládaný harmonogram projektu do 31.12.2012 bude podána projektová žádost IP – 2. etapa na MPSV duben 2013 předpokládaný termín schválení projektové žádosti květen 2013 vyhlášení VZ srpen 2013 vyhlášení výsledků VZ říjen/listopad 2013 podpis smluv o poskytování soc. služeb IP – 2.etapa leden – prosinec 2014 podpora soc. služeb z IP – 2. etapa !Sledovat aktuální informace na portále PK – IP!

15 Veřejné zakázky

16 Hlavní body Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách + novela 55/2012 Sb. účinné od 1.4. 2012 3 linie vyhlášení VZ (VZ malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní VZ) Zásadní změny v podávání nabídek VZ (snížení limitu, povinnost zadavatele zrušit zakázku) Riziko podlimitních a nadlimitních zakázek Náležitosti nabídky VZ (zvlášť pro jednotlivé typy VZ)

17 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách + novela 55/2012 Sb. účinné od 1.4. 2012 podle zákona se bude postupovat v případech podlimitních a nadlimitních VZ v případě zakázky malého rozsahu se bude postupovat podle aktuálního Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ (www.esfcr.cz)www.esfcr.cz

18 3 linie zadávání VZ VZ malého rozsahu –předpokládaná hodnota nedosáhne 1 mil Kč bez DPH podlimitní VZ –předpokládaná hodnota je min. 1 mil bez DPH a nedosáhne 5 010 000 Kč bez DPH nadlimitní VZ –předpokládaná min. hodnota je 5 010 000 Kč bez DPH

19 Zásadní změny v podávání nabídek VZ snížení finančního limitu u podlimitních VZ – 1 mil Kč povinnost zadavatele zrušit VZ v případě – obdržel jen 1 nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze 1 nabídka (§ 84 odst. 1 písm. e)) z toho vyplývá NUTNOST min. 2 uchazečů do VZ, kteří podají kompletní a formálně správnou nabídku - v jiném případě musí být VZ zrušena ! povinnost zveřejnit dle §147a uzavřenou smlouvu na profilu zadavatele povinnost zadavatele předběžně oznámit nadlimitní VZ (min. 1 měsíc před vyhlášením)

20 Riziko nadlimitních zakázek Nabídku nepodají min. 2 uchazeči Jedna ze dvou podaných nabídek nebude podána formálně správně a se všemi náležitostmi v čem spočívá riziko ZRUŠENÍ VZ: o není čas na nové vyhlášení VZ, tak aby došlo k čerpání finančních prostředků na celý rok 2014 o peníze se vrací na MPSV

21 Náležitosti podávaných nabídek VZ 1)VZ malého rozsahu 2)podlimitní VZ 3)nadlimitní VZ

22 1) VZ malého rozsahu kopie výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán doklad o oprávnění k podnikání – rozhodnutí o registraci soc. služby (min. 6 měsíců) čestné prohlášení (dále jen ČP) o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČP o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit VZ rozhodnutí o registraci soc. služby, případně podanou žádost o registraci soc. služby, která bude odpovídat požadované zakázce

23 Krycí list nabídky Obsah nabídky Cenová nabídka podepsaný návrh smlouvy Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat V případě společné nabídky smlouva mezi dodavateli Případné další přílohy a doplnění nabídky UVEDENÉ NÁLEŽITOSI JSOU ZATÍM ORIENTAČNÍ ROZHODUJÍCÍ NÁLEŽITOSTI PRO SPLNĚNÍ FORMÁLNÍCH PODMÍNEK VZ BUDOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI!

24 2) podlimitní VZ o ČP prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst. 1 písm. a) - k) o součástí nabídky musí být rovněž seznam statutárních orgánů, kteří v posledních tří letech byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele o ČP uchazeče, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou VZ o kopie výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán o doklad o oprávnění k podnikání – rozhodnutí o registraci soc. služby (min. 6 měsíců) o ČP o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

25 o ČP o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit VZ o rozhodnutí o registraci soc. služby, případně podanou žádost o registraci soc. služby, která bude odpovídat požadované zakázce o Krycí list nabídky o Obsah nabídky o Cenová nabídka o podepsaný návrh smlouvy o Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat o V případě společné nabídky smlouva mezi dodavateli o Případné další přílohy a doplnění nabídky UVEDENÉ NÁLEŽITOSI JSOU ZATÍM ORIENTAČNÍ ROZHODUJÍCÍ NÁLEŽITOSTI PRO SPLNĚNÍ FORMÁLNÍCH PODMÍNEK VZ BUDOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI!

26 3) nadlimitní VZ  ČP prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst. 1 písm. c)- e), g), i)-k)  výpis z evidence Rejstříku trestů (§53 odst. 1 písm. a), b))  potvrzení FÚ (§53 odst. 1 písm. f))  potvrzení příslušného orgánu či instituce (§53 odst. 1 písm. h))  součástí nabídky musí být rovněž seznam statutárních orgánů, kteří v posledních tří letech byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele  ČP uchazeče, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou VZ  kopie výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán  doklad o oprávnění k podnikání – rozhodnutí o registraci soc. služby (min. 6 měsíců)  ČP o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit VZ

27  rozhodnutí o registraci soc. služby, případně podanou žádost o registraci soc. služby, která bude odpovídat požadované zakázce  ČP o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  Krycí list nabídky  Obsah nabídky  Cenová nabídka  podepsaný návrh smlouvy  Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat  V případě společné nabídky smlouva mezi dodavateli  Případné další přílohy a doplnění nabídky UVEDENÉ NÁLEŽITOSI JSOU ZATÍM ORIENTAČNÍ ROZHODUJÍCÍ NÁLEŽITOSTI PRO SPLNĚNÍ FORMÁLNÍCH PODMÍNEK VZ BUDOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI!

28 ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

29 připomínáme požádat včas o dotaci na MPSV na soc. služby, které končí před koncem roku 2013 pro výherce VZ IP – 2. etapa bude připraven úvodní seminář pro poskytovatele z jednání s obcemi vyplynul požadavek směrem k poskytovatelům soc. služeb na zjištění potřebnosti konkrétní soc. služby pro občany (kapacita, četnsot práce s klienty, vyčíslení nákladů služby) !Sledovat aktuální informace na portále PK – IP! http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/individualni- projekt-podpora-socialnich-sluzeb-v-pk?sekce=all

30 Děkujeme za pozornost KONTAKTY: Mgr. Tereza Vágnerová tereza.vagnerova@plzensky-kraj.cz 377 195 589 Gabriela Havlová gabriela.havlova@plzensky-kraj.cz 377 195 163


Stáhnout ppt "Seminář k Individuálnímu projektu. "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa " Dne: 21.9.2012 od 9.00 hod. Kde: Budova KÚPK, 1. patro, č."

Podobné prezentace


Reklamy Google