Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

2 Projektový tým Dagmar Pětioká – projektový manažer dagmar.petioka@pardubickykraj.czagmar.petioka@pardubickykraj.cz Ing. Helena Zahálková – finanční manažer helena.zahalkova@pardubickykraj.czelena.zahalkova@pardubickykraj.cz Mgr. Edita Nováková – koordinátor a kontaktní osoba pro IP Pk edita.novakova@pardubickykraj.cz

3 Webové stránky pro IP Pk www.sluzby-pardubickykraj.cz - všechny aktuální informace k IP Pk - kontaktní osoby - vyhlašované veřejné zakázky - termíny workshopů, školení - časté dotazy a odpovědi

4 Program 1. Informace o Individuálním projektu 2. Financování služeb z IP PK 3. Sociální služby a cílové skupiny v IP 4. Harmonogram Individuálního projektu Pk na sociální služby 5. Povinnosti poskytovatele vyplývající ze smlouvy Vykazování údajů o sociální službě Předkládání průběžných zpráv (závěrečné zprávy) Předkládání dokladů Dodržování příruček OP LZZ Financování soc. služby 6. Dotazy

5 Financování sociálních služeb Vícezdrojové financování : Veřejné rozpočty - Dotace ze SR, rozpočtů krajů, měst a obcí - Grantové programy Úhrady od uživatelů Platby od zdravotních pojišťoven Sbírky, fondy,nadace Fin. prostředky ze strukturálních fondů EU – vzdělávání, podpora sociální integrace a sociálních služeb, atp. z ESF, z ost. fondů – investice ROP, OP ŽP

6 Hlavní cíl Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby Zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb v žádoucím rozsahu a kvalitě na celém území pardubického kraje Zajistit návaznost a propojenost sociálních služeb na celém území kraje a vytvořit síť sociálních služeb

7 Plánovaný přínos projektu Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů a standardy kvality sociálních služeb Zvýšení dostupnosti kvalitních sociálních služeb na celém území pardubického kraje Sledování efektivnosti vynaložených finančních prostředků na jednotlivé druhy služeb

8 Financování rozvoje služeb (nové služby) V rámci IP lze financovat stávající sociální služby, spadající do IP, rozvoj služeb i nové služby, ale pouze pro cílové skupiny dané výzvou OP LZZ Podkladem pro definování rozvoje služeb, spadající do IP, byl Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje a komunitní plány obcí, byly vytvořeny skupiny se zástupci obcí, PO a NNO podle cílových skupin, s kterými byla konzultována potřebnost jednotlivých soc. služeb – chybějící služby Do IP byla také zahrnuta nová služba – podpora samostatného bydlení

9 V čem je poskytování fin. prostředků z IP jiné Kraj bude nakupovat sociální služby - prostřednictvím veřejných zakázek - z hlediska potřebnosti a dostupnosti Kraj bude monitorovat (kontrolovat) dodavatele sociálních služeb a sledovat efektivnost poskytovaných služeb Dlouhodobost financování – smlouvy s poskytovateli soc.služeb budou uzavírány až na 3 roky

10 Rozdíl proti ostatnímu financování soc.služeb Nákup soc.služeb prostřednictvím veřejných zakázek Větší náročnost na administraci pro poskytovatele soc.služeb - archivace veškerých dokladů vztahujících se k IP – 10 let - kontrolu mohou v průběhu 10 let provádět pracovníci kraje, MPSV, orgánů EU - zajištění publicity IP – bude se týkat i dodavatelů soc. služeb - poskytovatelé soc. služeb povedou evidenci uživatelů soc. služeb dle jednotlivých jednotek a cílových skupin, budou k fakturám přikládat monitorovací zprávy s naplňováním monit. indikátorů Lze financovat pouze vybrané sociální služby pro vybrané cílové skupiny (ne senioři, ne děti do 15 let) Financování je zajištěné na 3 roky

11 Nákup soc. služeb prostřednictvím veřejných zakázek Kraj je veřejný zadavatel z tohoto důvodu je nutné postupovat důsledně dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách pro zakázky spadající pod režim zákona pro zakázky vyšší než 2 000 000,- Kč bez DPH Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od 1,- Kč do 2 000 000,- Kč se řídí závaznými postupy pro tyto zakázky vydanými MMR (pro ESF rozpracovanými do metodického pokynu)

12 Druhy zadávacích řízení u Individuálního projektu Pro Individuální projekt Pk budou vyhlašovány zadávací řízení: - otevřená řízení pro nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky - přepokládáme i vyhlášení jednacích řízení s uveřejněním (neúplné nabídky) a bez uveřejnění (žádné nabídky) - veřejné zakázky malého rozsahu

13 Zadávací řízeni a IP Zadávací řízení je možné vyhlašovat variabilně dle potřeb kraje - z hlediska časového – není nutné vyhlásit všechna zadávací řízení najednou – je možné vyhlásit na celou dobu trvání realizace projektu, nebo na kratší dobu, kdykoli v průběhu projektu (nově zaregistrovaná služba, potřeba zajištění většího rozsahu služby, atp.) - z hlediska územního – je možné vyhlásit zadávací řízení pro území celého kraje nebo na okresy, případně konkrétní obce, tam kde bude soc. služba potřebná

14 IP Pardubického kraje V našem projektu jsme se rozhodli pro zadávání VZ dle okresů (jednotlivé vybrané soc. služby pro vybrané cílové skupiny) a jedné VZ na celý kraj (intervenční centrum a krizová pomoc) Zadávání VZ bude provádět externí firma, která bude zajišťovat administraci všech VZ - firma je vybrána, smlouva s firmou bude uzavřena do 1 měsíce

15 Pro jaké cílové skupiny je IP určen? Z IP Pk lze podpořit následující cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením (s výjimkou seniorů); - děti, mládež a mladí dospělí (od 15 do 26 let) osoby bez přístřeší; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané; rodiče s dětmi osoby v krizi

16 Služby podporované z IP Pk dle zákona č. 108 Sb./2006 § 43 podpora samostatného bydlení § 57 azylové domy § 58 domy na půli cesty § 60a intervenční centra § 61 nízkoprahová denní centra § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 67 sociálně terapeutické dílny § 69 terénní programy § 70 sociální rehabilitace § 60 krizová pomoc

17 Stanovení ceny za službu Při stanovení ceny za služby byly využity: informace z žádostí o dotace z minulých let informace z vyúčtování od organizací z průzkumu poskytovatelů soc. služeb porovnání cen služby od různých poskytovatelů služby Cena za službu uvedená ve smlouvě – cena nejvýše přípustná na celé období (tj. vč. inflace, nárůstu nákladů) Podobně bylo postupováno i při stanovení počtu jednotek (kapacit) u jednotlivých služeb

18 Obtíže při plánování služeb v rámci IP Pk - obtížné stanovení jednotek v jednotlivých službách zejména u ambulantních a terénních služeb (kontakt, intervence, uživatel, lůžko) - nejednotné vykazování jednotek (kontaktů a intervencí) u poskytovatelů sociálních služeb – pro IP bude přesně vymezeno, jak jednotlivé jednotky vykazovat - prolínání cílových skupin ve službách – např. v případě sociální rehabilitace (v případě některých poskytovatelů SR je služba poskytována cílové skupině zdravotně postižení, avšak v seniorském věku – seniory z IP podporovat nelze)

19 Časový harmonogram projektu Podání žádosti na MPSV – srpen 2008 Schválení žádosti MPSV – prosinec 2008 – 265 mil. Kč Zaslání podepsaného rozhodnutí z MPSV březen 2009 Schvalovací proces na kraji – podepsání rozhodnutí hejtmanem po schválení Zastupitelstvem duben 2009 Žádost o změnu „Rozhodnutí“ – posunutí začátku a ukončení projektu Vyhlášení VZ malého rozsahu na administrativní činnosti spojené s veřejnými zakázkami a adm. činnosti spojené s projektem – duben 2009 Červen 2009 – uzavření smluv s vybranými uchazeči

20 Harmonogram 2 workshopy na podávání nabídek VZ – červenec, srpen 2009 Předběžné vyhlášení VZ na soc. služby (důvod – zkrácení termínu lhůt o 16 dní) Příprava zadávacích řízení a schválení RPk – červenec, srpen 2009 Předpokládané vyhlášení VZ na soc. služby – červenec, srpen 2009 4 zadávací řízení VZ na 4 okresy – pardubický, chrudimský, svitavský, ústeckoorlický - VZ budou členěny na části, a to až na 10 částí dle druhů služeb – poskytovatelé se mohou přihlásit na jednotlivou část VZ 1 zadávací řízení bude vyhlášeno na celý kraj, a to na 2 části – intervenční centrum a krizovou pomoc

21 Financování z IP Po administraci těchto zakázek budou uzavřeny s vítěznými uchazeči smlouvy na dobu až do 31.1.2013 Předpoklad zahájení financování odhadujeme na 4. čtvrtletí letošního roku u některých služeb předpokládáme, že bude vyhlášeno více zadávacích řízení tam, kde sociální služby chybí nebo nejsou dostatečně pokryty, bude zadání VZ impulsem pro další poskytovatele

22 Povinnosti poskytovatelů soc.služby, které budou vyplývat z uzavřených smluv Rozsah služby – služba vymezena dle zákona, v příloze smlouvy bude služba popsána, bude stanovena kapacita a bude stanoveno procento minimálního průměrného využití služby v roce, bude stanovena maximální cena, bude stanoven monitorovací indikátor, který bude poskytovatel muset naplnit v rámci daného období Doba financování soc. služeb: do 31.1.2013 V dalším období předpokládáme podání dalšího IP, a to do roku 2015 Místo: bude určena lokalita poskytování služby

23 Další povinnosti poskytovatele Povinnost umožnit kontrolu – vymezeno ve smlouvě - ze strany kraje, MPSV, orgánů EU Povinnost řádně využívat prostředky od objednatele - K realizaci předmětu a účelu smlouvy - Na úhradu způsobilých nákladů Povinnost informovat objednatele - o všech změnách, které se dotýkají plnění smluvních závazků, kontrolách, atp, a to bezodkladně a písemně

24 Povinnosti poskytovatele Povinnost předkládat průběžné zprávy a závěrečnou zprávu - Popis realizace služby - Každé 3 měsíce – příloha k žádosti o platbu - Do 10. dne po uplynutí 3 měsíčního období – průběžná zpráva (závěrečná zpráva do 20. dne) Povinnost vést účetnictví dle právních předpisů - správnost, úplnost a průkaznost účetních dokladů - samostatná analytická evidence projektu (samostatné středisko)

25 Povinnost poskytovatele Povinnost předkládat kopie účetních dokladů spolu s fakturami - ke každé žádosti o platbu - do 10. dne po uplynutí předcházejícího fakturačního období Povinnost zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků - označovat doklady názvem projektu

26 Povinnosti poskytovatele Povinnost řídit se právními předpisy, příručkami a metodikami Povinnost zajistit publicitu Povinnost archivace – 10 let Povinnost pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu vybrané sociální služby

27 Rozpočet služby Přílohou k uzavřené smlouvě bude rozpočet služby na celé období financování z IP rozpracovaný dle jednotlivých nákladových položek (osobní náklady, energie, materiálové náklady, ostatní služby, atp.) V případě sociální služby, která je poskytována za úhradu, také uvedení předpokládaných příjmů od uživatelů

28 Vykazování a průběh financování Po uzavření smlouvy - vystavení zálohové faktury poskytovatelem na 10 % celkové smluvní ceny Poskytnutí zálohy 10 % smluvní ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy (po obdržení zálohové faktury)

29 Financování dalšího období Do 10. měsíce po skončení zálohového období vystaví poskytovatel vyúčtovací fakturu (částka celkem – záloha) - soupiska účetních dokladů - doložení čerpání rozpočtu - průběžná monitorovací zpráva o realizaci služby - plnění monit. indikátorů - přehled využívání služby - personální zabezpečení služby zálohová faktura na další období Konečné vyúčtování – obdrží poskytovatelé až po zaslání závěrečné monitorovací zprávy o realizaci služby

30 dotazy ???

31 Děkuji za pozornost Ing. Helena Zahálková odbor sociálních věcí Pardubického kraje helena.zahalkova@pardubickykraj.cz Mgr. Edita Nováková Odbor sociálních věcí Pardubického kraje edita.novakova@pardubickykraj.cz Dagmar Pětioká Odbor sociálních věcí Pardubického kraje Dagmar.petioka@pardubickykraj.cz


Stáhnout ppt "Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace."

Podobné prezentace


Reklamy Google