Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR"— Transkript prezentace:

1 ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR
Implementace rámcové směrnice Rady 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů v ČR a v EU Praha, 21. listopadu 2013 ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

2 ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR
osnova Změny v důsledku zavedení směrnice EP a Rady 2009/128/ES do české národní legislativy Hlavní úpravy RL legislativy ohledně POR v r.2012 Integrovaná ochrana rostlin + Minoritní indikace Profes. a neprofes. použití POR OZ k nakládání s POR NAP – Obsah a cíle ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

3 Novelizace zákona 326/2004 Sb. a prováděcích vyhlášek v roce 2012
Zák.č.199/2012 Sb. novelizoval z. č. 326/2004 Sb., o RL péči, ve znění pozdějších předpisů platí od 1. července 2012 transponoval do českého práva zásady pro tzv. udržitelné používání pesticidů podle směrnice 2009/128/ES generoval vznik Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v ČR (NAP) – schválen vládou ČR v září 2012 ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

4 Slučovací novela zákona 236/2004 Sb.
279. Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

5 ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR
Vyhlášky Novelizace prováděcích vyhlášek a nové vyhl. MZe k zák.č.326, zejména: Vyhl. č. 205/2012 Sb. o obecných zásadách integrované ochrany rostlin Vyhl. č. 206/2012 Sb. o odborné způsobilosti pro nakládání s POR Vyhl. č. 207/2012 Sb. o profesionálních zařízeních pro aplikaci POR ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

6 ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR
Vyhlášky II Vyhl. č. 326/2012 Sb., kterou se mění vyhl.č. 32/2012 Sb., o POR (technikálie povolování POR, evidence POR) Vyhl. č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití POR ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

7 ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR
BIOCID XX POR Pesticidy = biocidy + POR Biocid = látka nebo směs schopná ničit, odpuzovat a zneškodnit jakýkoliv organismus, k zabránění jeho působení nebo dosažení jiného regulačního účinku na tento organismus (Nařízení EP a Rady (ES) č. 528/2012) POR = směs nebo roztok složený ze 2 nebo více látek a určený pro použití jako přípravky na ochranu rostlin či adjuvanty (Nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009) ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

8 ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR
BIOCID XX POR Disinfekční prostředek k udržení vitality řezaných květin, mj. k potlačení bakterií obsahuje růstový stimulátor (inhibitor etylenu) = POR jinak = biocid ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

9 Praktické dopady novelizace RL práva
Integrovaná ochrana rostlin (§5) Distribuce POR povolených k profesionálnímu použití (§46a odst.3 g) Omezení rizik pro zdraví lidí při aplikaci POR v uzavřených prostorách (§52b) Odborná způsobilost profes.uživatelů POR (§86) Nová sankční ustanovení (§79) ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

10 Integrovaná ochrana rostlin (IOR)
Zavedení principů IOR: „Opatření IOR udržují používání přípravků a ostatních metod OR na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit, přičemž je kladen důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských a lesních ekosystémů“ Všichni (profesionální) pěstitelé rostlin povinni přednostně využívat obecné zásady IOR ALE: aplikace zásad musí být hospodářsky odůvodněná ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

11 Integrovaná OR II (IOR)
Profesionální uživatelé jsou povinni od 2014 uplatňovat obecné zásady IOR, které obsahují zejména …… preventivní opatření a přímé metody OR, které mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí, opatření k zamezení rezistence ŠO k POR způsob ověřování úspěšnosti používaných opatření v oblasti IOR ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

12 Integrovaná OR III (IOR)
přístup SRS ke kontrole (intenzívní příprava kontrolního systému) povinnosti SRS dle § 5 odst. 4 z. č. 326/2004 monitoring ŠO antirezistence a dostupnost POR ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

13 Integrovaná OR IV (IOR)
Nedodržování obecných zásad IOR je pod sankcí od ledna 2014: pokud profesionální uživatel neuplatňuje obecné zásady IOR, jde o: přestupek - pokuta do 20 tis. Kč správní delikt - pokuta do 200 tis. Kč ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

14 Distribuce POR pro profes.použití
jen osobám, které zajistí, že s POR bude nakládat pouze držitel osvědčení 2. nebo 3. stupně osv. O OZ (§ 46a): POR může být vydán pouze osobě, která je držitelem osvědčení o OZ !!! ???? Problém výkladu !! XX směrnice ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

15 Distribuce POR pro profes.použití II
Novela č. 279/2003 Sb.: prodávat POR povolené k profes.použití pouze osobám, které prokáží, že konečný odběratel POR má zajištěno, že nakládání s POR bude řídit držitel osvědčení 2. nebo 3. stupně o OZ ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

16 Povolení POR pro profes.použití I
§ 34 odst. 2 zák. 326/2004 Sb. (dle aktuální novely č. 279) Ústav nepovolí pro neprofesionální použití POR, u nichž není sníženo riziko pro zdraví člověka stanovením dalších opatření, které na základě posouzení účinků na zdraví lidí a) jsou klasifikovány jako toxické nebo vysoce toxické podle chemického zákona, b) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 282), nebo c) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 382) nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 182).“ ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

17 Povolení POR pro profes.použití II
Postup při povolovacím řízení POR: PROFI xxx NEPROFI použití Kdo rozhoduje Malá xx velká balení???? Perspektiva ???? ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

18 ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR
Použití POR POR nesmí být používány v rozporu s nařízením EP a Rady č.1107/2009 a zákonem 326/2004 Sb. s výjimkou rozšířeného povolení nebo použití pro účely výzkumu a vývoje nebo zkoušení ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

19 Evidence použitých POR
Způsob vedení záznamů o používaných POR profesionálními uživateli stanoví přímo čl. 67 (1) Nařízení 1107/2009 Vyhl. č. 32/2012 Sb. o POR, ve znění vyhl. č. 326/2012 Sb. (§ 9a), tj. 3 roky záznamy o použitých POR (název POR, dobu a aplikační dávku a oblast a plodinu, pro něž byl tento POR použit) ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

20 Aplikační technika POR (§ 61 Z.)
profesionální zařízení pro aplikaci POR: musí být podrobována kontrolnímu testování podle zákona 326/2004 Sb.(s výjimkou ručních zařízení pro aplikaci POR a zádových postřikovačů), tj. dle V. č. 207/2012 o profesionálních zařízeních pro aplikaci POR: do 2020 v intervalu 5 let od roku 2020 v intervalu 3 let ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

21 Aplikační technika POR – budoucí problémy
Návrh nového nařízení EP a Rady o úředních kontrolách v oblasti bezpečnosti potravin !!!!! – změny směrnice 2009/128/ES (čl. 8): CO ZBYLO??: do 14. prosince 2016 ČS zajistí, aby kontrola každého zařízení pro aplikaci pesticidů byla provedena alespoň jednou ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

22 ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR
Pověřování kontrol – akreditace !!!!! EN ISO/IEC „Požadavky pro činnost různých typů subjektů provádějících inspekci“ nebo “jinou normou, odpovídá-li lépe příslušnému přenesenému úkolu” Expertní skupina ČS EU – postřikovače – „SPISE“: příprava odborných standardů Náklady na akreditaci v ČR: tis.Kč, kontroly 25% pořizovacích nákladů V ČR 50 pověřených provozoven – akreditace: některé zaniknou = zhoršení dostupnosti pro zemědělce Řešení: výjimka, přechodné období ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

23 Podpora POR s nízkým rizikem a minoritních plodin (§ 38b zákona)
SRS rozhodne (z vlastní iniciativy) o rozšíření povolení POR z důvodů veřejného zájmu, tj. pokud jen 5 či méně účin.látek je povoleno pro konkrétní indikaci, nebo povolené POR nejsou dostatečně účinné důsledkem rezistence ŠO či nesmí být použity s ohledem na požadavky na lidské zdraví nebo ochranu ŽP, nebo je daný POR požadován metodikou pro IOR nebo smí být využit v ekologickém zemědělství. ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

24 Podpora POR s nízkým rizikem a minoritních plodin II (§ 38b zákona)
proces povolování: koordinátor a hodnotitel SRS ověření úplnosti dostupných podkladů dožádání si podkladů od držitele povolení POR (max. lhůta 6 měs.) pokud nemá držitel povolení POR požadovaná data: asociace producentů může zajistit vypracování příslušné (reziduální) studie ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

25 Podpora POR s nízkým rizikem a minoritních plodin III (§ 38b zákona)
proces povolování: vypracování toxikologického posudku SZÚ (lhůta 60 dní?!!), formálně obdrží SRS od MZ Nařízení č.1107/2009 obecně stanoví pro proces povolení POR lhůtu 1 rok + 6měsíců případné doplnění žádosti Problémy: zajištění překladů, reakce držitelů povolení ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

26 Podpora POR s nízkým rizikem a minoritních plodin IV (§ 38b zákona)
Další kroky: veřejný zájem dle § 38b zákona by měl být rozšířen také na látky určené k regulaci růstu rostlin nařízení SRS o rozšířeném povolení POR by měly být uveřejněny - buď na etiketě POR nebo přímo SRS větší součinnost držitelů povolení POR s minoritním rozšířením a zajištění jejich informovanosti ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

27 Aktuálně – další vývoj v ČR a EU
Poradenství v ochraně rostlin – „poradenská centra“ IOR, používání POR a Cross-Compliance Kontrola dodržování IOR a sankce ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

28 Aktuálně – další vývoj v ČR a EU II
Audity Komise od 2014 Vzdělávací programy (PRV, Better Training for Safer Food ..) Omezení používání některých POR (NNI, glyphosate, endokrinní disruptory..) ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

29 ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR
díky za vaši pozornost ! Thank you for your attention ! ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR


Stáhnout ppt "ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google