Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace rámcové směrnice Rady 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů v ČR a v EU Praha, 21. listopadu 2013 25.8.20141ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace rámcové směrnice Rady 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů v ČR a v EU Praha, 21. listopadu 2013 25.8.20141ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Implementace rámcové směrnice Rady 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů v ČR a v EU Praha, 21. listopadu 2013 25.8.20141ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

2 osnova Změny v důsledku zavedení směrnice EP a Rady 2009/128/ES do české národní legislativy Hlavní úpravy RL legislativy ohledně POR v r.2012 Integrovaná ochrana rostlin + Minoritní indikace Profes. a neprofes. použití POR OZ k nakládání s POR NAP – Obsah a cíle 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 2

3 Novelizace zákona 326/2004 Sb. a prováděcích vyhlášek v roce 2012 –Zák.č.199/2012 Sb. novelizoval z. č. 326/2004 Sb., o RL péči, ve znění pozdějších předpisů –platí od 1. července 2012 –transponoval do českého práva zásady pro tzv. udržitelné používání pesticidů podle směrnice 2009/128/ES –generoval vznik Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v ČR (NAP) – schválen vládou ČR v září 2012 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 3

4 Slučovací novela zákona 236/2004 Sb. 279. Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 4

5 Vyhlášky Novelizace prováděcích vyhlášek a nové vyhl. MZe k zák.č.326, zejména: –Vyhl. č. 205/2012 Sb. o obecných zásadách integrované ochrany rostlin –Vyhl. č. 206/2012 Sb. o odborné způsobilosti pro nakládání s POR –Vyhl. č. 207/2012 Sb. o profesionálních zařízeních pro aplikaci POR 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 5

6 Vyhlášky II Vyhl. č. 326/2012 Sb., kterou se mění vyhl.č. 32/2012 Sb., o POR (technikálie povolování POR, evidence POR) Vyhl. č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití POR 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 6

7 BIOCID XX POR Pesticidy = biocidy + POR Biocid = látka nebo směs schopná ničit, odpuzovat a zneškodnit jakýkoliv organismus, k zabránění jeho působení nebo dosažení jiného regulačního účinku na tento organismus (Nařízení EP a Rady (ES) č. 528/2012) POR = směs nebo roztok složený ze 2 nebo více látek a určený pro použití jako přípravky na ochranu rostlin či adjuvanty (Nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009) 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 7

8 BIOCID XX POR Disinfekční prostředek k udržení vitality řezaných květin, mj. k potlačení bakterií –obsahuje růstový stimulátor (inhibitor etylenu) = POR –jinak = biocid 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 8

9 Praktické dopady novelizace RL práva –Integrovaná ochrana rostlin (§5) –Distribuce POR povolených k profesionálnímu použití (§46a odst.3 g) –Omezení rizik pro zdraví lidí při aplikaci POR v uzavřených prostorách (§52b) –Odborná způsobilost profes.uživatelů POR (§86) –Nová sankční ustanovení (§79) 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 9

10 Integrovaná ochrana rostlin (IOR) Zavedení principů IOR: „Opatření IOR udržují používání přípravků a ostatních metod OR na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit, přičemž je kladen důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských a lesních ekosystémů“ Všichni (profesionální) pěstitelé rostlin povinni přednostně využívat obecné zásady IOR –ALE: aplikace zásad musí být hospodářsky odůvodněná 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 10

11 Integrovaná OR II (IOR) Profesionální uživatelé jsou povinni od 2014 uplatňovat obecné zásady IOR, které obsahují zejména …… –preventivní opatření a přímé metody OR, které mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí, –opatření k zamezení rezistence ŠO k POR –způsob ověřování úspěšnosti používaných opatření v oblasti IOR 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 11

12 Integrovaná OR III (IOR) přístup SRS ke kontrole (intenzívní příprava kontrolního systému) kontrolního systému povinnosti SRS dle § 5 odst. 4 z. č. 326/2004 –monitoring ŠO –antirezistence a dostupnost POR 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 12

13 Integrovaná OR IV (IOR) Nedodržování obecných zásad IOR je pod sankcí od ledna 2014: pokud profesionální uživatel neuplatňuje obecné zásady IOR, jde o: –přestupek - pokuta do 20 tis. Kč –správní delikt - pokuta do 200 tis. Kč 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 13

14 Distribuce POR pro profes.použití jen osobám, které zajistí, že s POR bude nakládat pouze držitel osvědčení 2. nebo 3. stupně osv. O OZ (§ 46a): POR může být vydán pouze osobě, která je držitelem osvědčení o OZ !!! ???? Problém výkladu !! XX směrnice 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 14

15 Distribuce POR pro profes.použití II Novela č. 279/2003 Sb.: prodávat POR povolené k profes.použití pouze osobám, které prokáží, že konečný odběratel POR má zajištěno, že nakládání s POR bude řídit držitel osvědčení 2. nebo 3. stupně o OZ 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 15

16 Povolení POR pro profes.použití I § 34 odst. 2 zák. 326/2004 Sb. (dle aktuální novely č. 279) Ústav nepovolí pro neprofesionální použití POR, u nichž není sníženo riziko pro zdraví člověka stanovením dalších opatření, které na základě posouzení účinků na zdraví lidí a) jsou klasifikovány jako toxické nebo vysoce toxické podle chemického zákona, b) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 282), nebo c) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 382) nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 182).“ 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 16

17 Povolení POR pro profes.použití II Postup při povolovacím řízení POR: PROFI xxx NEPROFI použití Kdo rozhoduje Malá xx velká balení???? Perspektiva ???? 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 17

18 Použití POR POR nesmí být používány v rozporu s nařízením EP a Rady č.1107/2009 a zákonem 326/2004 Sb. s výjimkou –rozšířeného povolení nebo –použití pro účely výzkumu a vývoje nebo zkoušení 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 18

19 Evidence použitých POR Způsob vedení záznamů o používaných POR profesionálními uživateli stanoví –přímo čl. 67 (1) Nařízení 1107/2009 –Vyhl. č. 32/2012 Sb. o POR, ve znění vyhl. č. 326/2012 Sb. (§ 9a), tj. 3 roky záznamy o použitých POR (název POR, dobu a aplikační dávku a oblast a plodinu, pro něž byl tento POR použit) 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 19

20 Aplikační technika POR (§ 61 Z.) profesionální zařízení pro aplikaci POR: –musí být podrobována kontrolnímu testování podle zákona 326/2004 Sb.(s výjimkou ručních zařízení pro aplikaci POR a zádových postřikovačů), tj. dle V. č. 207/2012 o profesionálních zařízeních pro aplikaci POR: do 2020 v intervalu 5 let od roku 2020 v intervalu 3 let 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 20

21 Aplikační technika POR – budoucí problémy Návrh nového nařízení EP a Rady o úředních kontrolách v oblasti bezpečnosti potravin !!!!! – změny směrnice 2009/128/ES (čl. 8): CO ZBYLO??: do 14. prosince 2016 ČS zajistí, aby kontrola každého zařízení pro aplikaci pesticidů byla provedena alespoň jednou 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 21

22 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 22 Pověřování kontrol – akreditace !!!!! EN ISO/IEC 17020 „Požadavky pro činnost různých typů subjektů provádějících inspekci“ nebo “jinou normou, odpovídá-li lépe příslušnému přenesenému úkolu” Expertní skupina ČS EU – postřikovače – „SPISE“: příprava odborných standardů Náklady na akreditaci v ČR: 80-200 tis.Kč, kontroly 25% pořizovacích nákladů V ČR 50 pověřených provozoven – akreditace: některé zaniknou = zhoršení dostupnosti pro zemědělce Řešení: výjimka, přechodné období

23 Podpora POR s nízkým rizikem a minoritních plodin (§ 38b zákona) SRS rozhodne (z vlastní iniciativy) o rozšíření povolení POR z důvodů veřejného zájmu, tj. pokud –jen 5 či méně účin.látek je povoleno pro konkrétní indikaci, nebo –povolené POR nejsou dostatečně účinné důsledkem rezistence ŠO či nesmí být použity s ohledem na požadavky na lidské zdraví nebo ochranu ŽP, nebo –je daný POR požadován metodikou pro IOR nebo smí být využit v ekologickém zemědělství. 25.8.201423ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

24 Podpora POR s nízkým rizikem a minoritních plodin II (§ 38b zákona) proces povolování: –koordinátor a hodnotitel SRS –ověření úplnosti dostupných podkladů –dožádání si podkladů od držitele povolení POR (max. lhůta 6 měs.) –pokud nemá držitel povolení POR požadovaná data: asociace producentů může zajistit vypracování příslušné (reziduální) studie 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 24

25 Podpora POR s nízkým rizikem a minoritních plodin III (§ 38b zákona) proces povolování: –vypracování toxikologického posudku SZÚ (lhůta 60 dní?!!), formálně obdrží SRS od MZ –Nařízení č.1107/2009 obecně stanoví pro proces povolení POR lhůtu 1 rok + 6měsíců případné doplnění žádosti Problémy: –zajištění překladů, reakce držitelů povolení 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 25

26 Podpora POR s nízkým rizikem a minoritních plodin IV (§ 38b zákona) Další kroky: –veřejný zájem dle § 38b zákona by měl být rozšířen také na látky určené k regulaci růstu rostlin –nařízení SRS o rozšířeném povolení POR by měly být uveřejněny - buď na etiketě POR nebo přímo SRS –větší součinnost držitelů povolení POR s minoritním rozšířením a zajištění jejich informovanosti 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 26

27 Aktuálně – další vývoj v ČR a EU Poradenství v ochraně rostlin – „poradenská centra“ IOR, používání POR a Cross-Compliance Kontrola dodržování IOR a sankce 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 27

28 Aktuálně – další vývoj v ČR a EU II Audity Komise od 2014 Vzdělávací programy (PRV, Better Training for Safer Food..) Omezení používání některých POR (NNI, glyphosate, endokrinní disruptory..) 25.8.2014ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 28

29 25.8.201429ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR


Stáhnout ppt "Implementace rámcové směrnice Rady 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů v ČR a v EU Praha, 21. listopadu 2013 25.8.20141ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google