Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institut environmentálního inženýrství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institut environmentálního inženýrství"— Transkript prezentace:

1 Institut environmentálního inženýrství

2 Organizační struktura IEI

3 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
vedoucí Institutu environmentálního inženýrství Eva Bogdanová Dana Musiolová sekretariát institutu doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová zástupce vedoucího institutu prof. Ing. Peter Fečko, CSc. vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a biotechnologií doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová vedoucí Oddělení technologie a hospodaření s vodou Ing. Jan Thomas, Ph.D. tajemník institutu doc. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. vedoucí Oddělení environmentálního managementu Ing. Jaroslav Závada, Ph.D. vědecký tajemník institutu doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. vedoucí Oddělení ochrany životního prostředí

4 Personální obsazení IEI

5 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
vedoucí Institutu environmentálního inženýrství prof. Ing. Peter Fečko, CSc. vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a biotechnologií doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová vedoucí Oddělení technologie a hospodaření s vodou doc. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. vedoucí Oddělení environmentálního managementu doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. vedoucí Oddělení ochrany životního prostředí

6 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
vedoucí Institutu environmentálního inženýrství doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D. Ing. Barbora Lyčková, Ph.D. Ing. Jaroslav Závada, Ph.D. prof. Ing. Peter Fečko, CSc. vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a biotechnologií doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová vedoucí Oddělení technologie a hospodaření s vodou doc. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. vedoucí Oddělení environmentálního managementu doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. vedoucí Oddělení ochrany životního prostředí

7 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
vedoucí Institutu environmentálního inženýrství Ing. Martina Nováčková Ing. Iva Bestová, Ph.D. Jarmila Bílská Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. prof. Dr. Ing. M. Kyncl Ing. Hana Škrobánková, Ph.D. Ing. Jan Thomas, Ph.D. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D. prof. Ing. Peter Fečko, CSc. vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a biotechnologií doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová vedoucí Oddělení technologie a hospodaření s vodou doc. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. vedoucí Oddělení environmentálního managementu doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. vedoucí Oddělení ochrany životního prostředí

8 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
vedoucí Institutu environmentálního inženýrství prof. Ing. Peter Fečko, CSc. vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a biotechnologií doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová vedoucí Oddělení technologie a hospodaření s vodou Ing. Marcela Davidová, Ph.D. Ing. Jana Kodymová, Ph.D. RNDr. Alena Labodová, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. vedoucí Oddělení environmentálního managementu doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. vedoucí Oddělení ochrany životního prostředí

9 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
vedoucí Institutu environmentálního inženýrství Ing. Jiří Kupka, Ph.D. doc. Ing. Jozef Mačala, CSc. Mgr. Iva Melčáková, Ph.D. RNDr. Jana Nováková Mgr. Eva Pertile, Ph.D. prof. Ing. K. Raclavský, CSc. Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D. Ing. Hana Švehláková prof. Ing. Peter Fečko, CSc. vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a biotechnologií doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová vedoucí Oddělení technologie a hospodaření s vodou doc. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. vedoucí Oddělení environmentálního managementu doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. vedoucí Oddělení ochrany životního prostředí

10 Profesní aktivity institutu
Desulfurizace hnědého uhlí bakteriemi Thiobacillus Ferrooxidans. Výzkum optimalizace flotace černého uhlí. Aplikace bakteriálního loužení při získávání Ti a Al z nadložních jílů sokolovské hnědouhelné pánve. při získávání kovů z odvalů a hald vzniklých hornickou činností. Výzkum změn černého uhlí aplikací úpravnických procesů. Kolonová flotace černého uhlí.

11 Profesní aktivity institutu
Bakteriální loužení nerostných surovin a odpadů. Bioflotace a bioflotoflokulace černého uhlí. Biodegradace ropných látek a dekontaminace kalů z ČOV. Využití metalurgických odpadů ve stavebnictví. Výzkum v oblasti minerálních pigmentů. Výzkum možnosti recyklace metalurgických olověných odpadů.

12 Profesní aktivity institutu
Výzkum petrologických vlastností černých uhlí v závislosti na úpravnických procesech. Výzkum možností odstraňování starých ekologických zátěží v Ostravsko - karvinském revíru. Výzkum výskytu a možností využití jílovců se sorpčními schopnostmi ze sokolovské a severočeské pánve. Komplexní výzkum jemnozrnných hutních odpadů, ve spolupráci s ústavem neželezných kovů FMMI. Elementární analýza uhlí a stanovení výhřevnosti.

13 Profesní aktivity institutu
Prosazování čistší produkce do všech oblastí průmyslu. Posuzování vlivů na životní prostředí podle EIA. Posuzování vlivů antropogenních polutantů v zemědělství. Posuzování ukládání odpadů na skládkách. výzkum vlastností odpadových produktů hornictví a energetiky z hlediska jejich ukládání v karbonských podmínkách OKR

14 Profesní aktivity institutu
Výzkum biotechnologických metod odstraňování anorganických polutantů Technologické zkoušky upravitelnosti nerostných a druhotných surovin – granulometrie, plavící a flotační zkoušky, gravitační metody, sedimentačních zkoušek jemnozrnných materiálů Technologie úpravy a čištění vody – čiření, flokulace, filtrace, flotace, flotoflokulace Optimalizace technologických procesů úpravy primárních a sekundárních surovin

15 Profesní aktivity institutu
Výzkum a vývoj nové generace flotačních činidel pro flotaci černouhelných kalů Vývoj metody a testovacího zařízení pro flotační čištění odpadních vod a likvidaci kalů Posuzování kritických zátěží v povrchových vodách Studium chemických rovnováh a možností separace železa a síranů z důlních vod Studium vlastností síranových kalů z čištění důlních vod a možnosti jejich využití v silikátových technologiích

16 Profesní aktivity institutu
Botanické a zoologické průzkumy (inventarizační průzkumy, monitoring vybraných skupin živočichů, transfery živočichů aj.) Biologická hodnocení, návrhy opatření pro regeneraci krajiny Konzultace v oblasti péče o krajinu a ochrany přírody Hydrobiologický průzkum, hydrologický průzkum Návrhy revitalizace vodních toků, zpracování plánů péče

17 Profesní aktivity institutu
Aprobační rozšiřující studium v environmentálním vzdělávání Multimediální výuka nově akreditovaných oborů (environmentální biotechnologie, Environmentální management) Modernizace environmentálních a komunikačních programů

18 Profesní aktivity institutu
prof. Dirner – auditor ŽP dle Evropské direktivy 1836/93 DQS-Deutsche Qualitatsystem - ISO 9000, ISO prof. Lapčík je držitelem osvědčení odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, poté autorizace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., jmenován soudním znalcem v oboru Čistota ovzduší. Držitel autorizace ke zpracování odborných posudků ve smyslu §15 odst.1 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií ve smyslu §15 odst.1 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

19 Zahraniční spolupráce
AGH University of Science and Technology, Poland University of Trieste, Italy Intemin, San Martín, Argentina Cracow University of Technology, Poland University of Petrosani, Romania Slovak Academy of Sciences in Košice, Slovakia Wroclaw University of Technology, Poland University of Belgrade, Serbia Technical University of Košice, Slovakia University of Zagreb, Croatia

20 Zahraniční spolupráce
U.F.R. Sciences et Techniques - Géosciences, Université de Franche-Comté, Besançon, Francie Centre Interdisciplinaire Scientifique de la Montagne, Université de Savoie, Chambéry, Francie Central Mining Institute, Katowice, Poland

21 Přístrojové a laboratorní vybavení
laboratoř Mőssbauerovy spektroskopie laboratoř hospodaření s vodou laboratoř technologie čištění a úpravy vod výuková laboratoř pro vody laboratoř anorganických a organických kontaminantů ŽP Laboratoře institutu laboratoř biotechnologií laboratoř flotace biologická laboratoř mikroskopovna laboratoř elementární analýzy laboratoř environmentální analýzy

22 Přístrojové a laboratorní vybavení
Vybrané přístrojové vybavení kalorimetr LECO Instruments GmbH pH meter WTW 526, pH – CyberScan 510 Fritsch analysette 3 SPARTAN pulverisette Váhy – Denver Instrument, KERN EW 5026, Erostar digital IKA-WERKE, OHAUS míchací stanice - MK6 Gestra s.r.o. - Lovibond třepačka - Heidolph Reax20, elpan type 358S Mössbauerova spektroskopie Elementární analyzátor CNS 2000 LECO Instruments GmbH

23 Přístrojové a laboratorní vybavení
gravitační separátor Knelson KC-MD3 flotační kolona – poloprovozní kolonový flotátor Vis spektrometr Genesis 10 terénní konduktometr terénní TDS analyzátor UV/Vis spektrometr AQUAMATE plynový chromatograf DANI kapalinový chromatograf ECOM s HPLC

24 Studijní obory na IEI Zpracování a zneškodňování odpadů
Environmentální biotechnologie Minerální biotechnologie Technologie a hospodaření s vodou Environmentální management Environmentální inženýrství

25 Zpracování a zneškodňování odpadů Garant oboru: prof. Ing
Zpracování a zneškodňování odpadů Garant oboru: prof. Ing. Peter Fečko, CSc.

26 Studijní obor: Zpracování a zneškodňování odpadů Bakalářské studium
Cílem tohoto oboru je výchova technologa schopného zvládnout a technicky i organizačně zajistit a řídit procesy a technologie spojené s odpadovým hospodářstvím a nakládání s odpady.

27 Studijní obor: Zpracování a zneškodňování odpadů Navazující magisterské studium
Navazující magisterské studium je koncipováno tak, aby jej mohli studovat i absolventi jiných studijních oborů. V navazujícím magisterském studiu by absolvent měl získané znalosti prohlubovat a využít pro realizaci projektů zaměřených na zpracování a využívání odpadů, a dále využít své znalosti k projektování zařízení pro aplikaci: biotechnologických procesů, při úpravě nerostných surovin, recyklaci a využívání odpadů, čištění odpadních vod.

28 Environmentální biotechnologie Garant oboru: prof. Ing
Environmentální biotechnologie Garant oboru: prof. Ing. Peter Fečko, CSc.

29 Studijní obor: Environmentální biotechnologie Bakalářské studium
Cílem oboru Environmentální biotechnologie je vychovat technologa schopného zvládnout a dále technicky i organizačně zajistit průběh biotechnologických procesů včetně  jejich kontroly a řízení.

30 Studijní obor: Minerální biotechnologie Navazující magisterské studium
Navazující magisterské studium je koncipováno tak, aby jej mohli studovat i absolventi jiných studijních oborů. V navazujícím magisterském studiu by absolvent měl získané znalosti prohlubovat a využít pro realizaci projektů systematického monitoringu biogenních faktorů, prognózování vývoje rizikových faktorů, řízení environmentálních bioprocesů a využít své znalosti k projektování zařízení pro aplikaci biotechnologických procesů při úpravě nerostných surovin, recyklaci a využívání odpadů, čištění odpadních vod, využívání biomasy

31 TECHNOLOGIE A HOSPODAŘENÍ S VODOU Garant oboru: prof. Dr. Ing
TECHNOLOGIE A HOSPODAŘENÍ S VODOU Garant oboru: prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl

32 Studijní obor: TECHNOLOGIE A HOSPODAŘENÍ S VODOU Bakalářské studium
První ročník bakalářského studia je vyznačen studiem přírodovědního základu, v němž vedle základů vysokoškolské matematiky a fyziky nemohou chybět chemické disciplíny. Prostřednictvím „Úvodu do vodního hospodářství“ přechází studium z prvního do druhého ročníku, který zahrnuje zejména studium aplikované techniky, související jednak s technologií vody a jednak s hospodařením s vodou v krajinných ekosystémech. Naznačená diferenciace studijního profilu od 2.ročníku bakalářského studia je umožněna nabídkou volitelných předmětů již od tohoto ročníku.

33 Studijní obor: TECHNOLOGIE A HOSPODAŘENÍ S VODOU
Ve třetím roce studia jsou zařazeny profilující (oborové) předměty, a to v nadstandardně široké nabídce předmětů volitelných. Bakalářské studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou bakalářské diplomové práce. Podle zájmu absolventů a dosažených studijních výsledků bakalářského stupně vysokoškolského studia umožňuje studijní plán pokračovat ve 2-letém studiu magisterském.

34 Studijní obor: TECHNOLOGIE A HOSPODAŘENÍ S VODOU
Jeho koncepce dále prohlubuje teoretické i aplikační aspekty dominantních oborových předmětů a dále rozšiřuje spojení teoretické výuky s praxí VH-organizací a institucí. Magisterské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou inženýrské diplomové práce. Nejlepší absolventi pak mají možnost pokračování v postgraduálním programu doktorského studia na HGF, především ve vědních oborech „úpravnictví“ a „ochrana ŽP v průmyslu“.

35 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Absolventi bakalářského studia ve studijním oboru „Technologie a hospodaření s vodou“ najdou uplatnění zejména jako technici a technologové provozu vodohospodářských zařízení a staveb, resp. v managerských profesích spojených s technickým dozorem výstavby a inovací úpraven a čistíren vod, kanalizačních sítí, staveb a dalších vodních děl na recipientech.

36 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Absolventi magisterského studia se mimo tuto oblast uplatní také v profesi projektantů a výzkumných pracovníků VH-organizací, institucí a orgánů místní a státní správy i české inspekce. Širšímu uplatnění absolventů objektivně přispívají požadavky implementované legislativy EU, které si vynucují výstavbu a rekonstrukce řady vodohospodářských děl (např. kanalizační systémy + koncové ČOV) již na úrovni obcí nad 2000EO.

37 Environmentální management
Garant oboru: prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.

38 Studijní obor: Environmentální management
Cílem studijního oboru je výchova absolventa, který se uplatní jako odborník pro oblast environmentálního managementu ve státní správě, jako specialista na environmentální systém řízení v podnicích i jako auditor a odborník na problematiku environmentálního systému řízení v poradenských firmách.

39 Studijní obor: Environmentální management
Absolvent získá široké znalosti z oblasti environmentálního managementu, konkrétně z oblasti preventivního přístupu k ochraně životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, environmentálních auditů, hodnocení životního cyklu, čistší produkce, výrobních a environmentálních technologií, environmentálního práva, průmyslových rizik a prevence havárií, environmentální ekonomie a dalších souvisejících oblastí.

40 Studijní obor: Environmentální management
Studium je koncipováno jako navazující magisterské s tím, že se předpokládá, že tento obor budou studovat především absolventi bakalářského studia oborů vyučovaných Institutem environmentálního inženýrství. Tento magisterský obor je však vhodný i pro absolventy bakalářského studia oboru Komerční inženýrství v oblasti surovin, popř. jiných bakalářských oborů na Hornicko-geologické fakultě.

41 Environmentální inženýrství
Garant oboru: doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.

42 Studijní obor: Environmentální inženýrství
Studium environmentálního inženýrství je založeno na kombinaci přírodovědných a technických disciplín. Absolventi budou vybaveni širokým spektrem znalostí z problematiky oblasti ŽP a tím budou komplexně řešit otázky týkající se péče o ŽP. Budou schopni studovat a posoudit vztahy člověka k prostředí s cílem hodnotit důsledky antropogenní činnosti pro člověka a přírodu a formulovat jisté požadavky k ochraně a tvorbě ŽP a přispívat k realizaci těchto požadavků.

43 Studijní obor: Environmentální inženýrství
Na základě výběru volitelného předmětu se mohou studenti sami profilovat k určitému směru. Mezi volitelné předměty patří Metody regenerace krajiny, Recyklace odpadů, Průmyslová toxikologie, Biotechnologie, Čištění odpadních vod, Komplexní hodnocení stavu životního prostředí, Environmentální informatika, Geografické informační systémy a řada dalších.

44 Studijní obor: Environmentální inženýrství
 Absolventi najdou uplatnění ve státní správě, zvlášť v oborech ochrany ŽP, v organizacích zabývajících se analýzou stavu životního prostředí a opatřeními pro jeho zlepšení.Také jako technologové v průmyslových a zemědělských podnicích, lesnictví, ve výzkumu a v dalších společenských činnostech. Mohou rovněž vyučovat na středních odborných a vysokých školách.

45 Další informace o institutu můžete nalézt na stránkách VŠB-TU Ostrava.


Stáhnout ppt "Institut environmentálního inženýrství"

Podobné prezentace


Reklamy Google