Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANIZAČNÍ STRUKTURY"— Transkript prezentace:

1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

2 Organizační struktura
Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální, členění jednotlivých útvarů a vazby mezi nimi. Celkové uspořádání organizace se obvykle znázorňuje graficky tzv. organizačním schématem. Organizační struktura je kostrou řízení. V rámci dané organizační struktury řídícího systému se realizuje proces řízení. Obrázek 1: Pyramidová organizační struktura

3 Organizační struktura (OS) široká a vysoká
V závislosti od počtu stupňů řízení a počtu útvarů (pracovišť, lidí) na jednotlivých stupních řízení rozeznáváme: OS širokou (plochou) OS vysokou (strmou) Obrázek 3 Obrázek 2

4 Členění organizačních struktur [D1]
HIERARCHICKÉ dle rozhodovací pravomoci – liniové, štábní, liniově-štábní dle charakteru činností a výsledků - funkční, funkcionální, divizionální, hybridní, projektové, výrobkové dle sdružování činností – podle oblastí, zákazníků, procesů, zařízení ADHOKRATICKÉ – účelově neorganizované maticové, mřížkové síťové – vnitropodnikatelských jednotek (améby, buňky), firem, volných skupin, flotilové, franchizing paralelní – týmy, autonomní pracovní skupiny, řešitelské týmy OSTATNÍ strategické obchodní jednotky fraktály strategické a volné aliance atd.

5 Organizační struktura liniová
Obrázek 4

6 Organizační struktura funkční
Obrázek 5

7 Liniově – štábní organizační struktura
Obrázek 6

8 Modifikované podoby liniově-štábní OS
Omezená funkční organizační struktura: s metodicko – kontrolní pravomocí a vztahy štábních útvarů, s rozhodovací a přikazovací pravomocí a vztahy štábních útvarů. Cílově-programová organizační struktura: projektová koordinace, projektová organizační struktura, maticová organizační struktura.

9 Model projektové koordinace
Obrázek 7

10 Funkcionální (funkční) organizační struktura
Obrázek 8 Obrázek 9

11 Divizionální organizační struktura
Divize je relativně samostatná a ekonomicky autonomní, komplexně vybavená, vnitřní organizační jednotka. Obrázek 10

12 Hybridní organizační struktury
V praxi se používá různá kombinace organizačních struktur funkčních a divizionálních a vznikají tak hybridní (jinak také heterogenní) organizační struktury. Centralizované funkce zajišťují jednotné řízení divizí a zároveň je poskytovaná autonomie divizím k plnění jejich specifických úkolů. Obrázek 11

13 Projektová organizační struktura
Obrázek 12

14 Výrobková organizační struktura
Obrázek 13

15 OS dle sdružování činností
OS podle oblastí (teritoriální) Obrázek 14 OS podle typů procesů Obrázek 15

16 Adhokratické struktury
Jsou účelově neorganizované struktury s nehierarchickou stavbou. Kladen je důraz na neformální vztahy, na zkušenosti a znalosti pracovníků, na jejich součinnost při řešení problémů. Jedná se o struktury pružné a přizpůsobivé, ve kterých jsou respektovány zájmy a individualita pracovníků. Prioritou je sdílení informací a trvalá, bezbariérová komunikace [D1].

17 Maticová organizační struktura
Obrázek 16 Rozdělení úkolů v rámci maticové OS Obrázek 17

18 Vnitropodnikatelské jednotky
Jsou více či méně autonomní interdisciplinární subjekty – firmy s různou mírou kompetencí. Mohou být vytvářeny i na principu virtuality. Mohou být součástí jak klasické, tak i síťové struktury. Vzájemně si mohou konkurovat, sami si rozhodují o svých partnerech, dodavatelích i zákaznicích.

19 Améby Améba je jednobuněčný organismus bez pevné buněčné blány, měnící svůj tvar.

20 Sítě firem Obrázek 18

21 Volné skupiny, flotilová struktura
Jsou vytvářeny podnikatelskými subjekty k řešení určitého úkolu (projektu), po ukončení projektu zanikají. Jsou založeny na smluvním vztahu mezi firmou a pracovníky „na volné noze“. Flotilová struktura Jednotky jsou seskupeny kolem klíčového procesu a podporují jej.

22 Franchising Je právo dělat nebo používat něco, co poskytuje jeden podnik druhému, např. obchodní název, speciální prodejní techniku pro určitý trh atd. Často velký podnik uzavře s druhým samostatným podnikem smlouvu, na jejímž základě mu postoupí právo realizovat zboží nebo služby pod svým obchodním názvem. Jde o rozšířenou formu integrace velkých a malých podniků, zejména v oblasti odbytu.

23 Autonomní pracovní skupina
Jedná se o pracovní skupinu několika pracovníků (cca do 20) k řešení určitého komplexního výrobního úkolu (např. kompletní montáž přístrojů). Představuje základní článek výroby. Pracovní skupina samostatně rozděluje a organizuje práci mezi pracovníky skupiny, včetně agendy týkající se práce, plně zodpovídá za vykonanou práci, její kvalitu, kontrolní činnost, výrobní zařízení, spolurozhoduje o použitých pracovních metodách, o odměně za provedenou práci, o pracovním prostředí, zajišťuje péči o výrobní zařízení, nářadí apod. Ze svého středu si volí zástupce, který skupinu reprezentuje navenek.

24 Řešitelské týmy Bývají ustavené pro řešení náročných, méně členitých úkolů. Složení týmu odpovídá požadovaným odbornostem, jsou interdisciplinární. Členové týmu jsou delegování svými organizačními jednotkami, v týmu však nezastupují svou organizační jednotku, ale svou profesní odbornost (delegováním se nemění postavení pracovníků v mateřských útvarech). Výsledkem činnosti týmu nejsou rozhodnutí, ale doporučení (delegována je pouze činnost, nikoliv pravomoc). Úlohy týmu mohou mít charakter konzultační, oponentský, pracovní a řešitelský.

25 Strategické obchodní jednotky (SBU)
Strategická obchodní jednotka (SBU- Strategic Business Unit)

26 Strategické aliance Organizačně právní forma mezinárodní spolupráce – společné podnikání (např. v automobilovém průmyslu, …). Je vymezena oblast, způsob a doba spolupráce i řešení případných konfliktů (počítá se i s možností odstoupení partnerů). Prioritou je aktivace silných stránek partnerů a zlepšení nebo odstranění slabých stránek. Formy strategických aliancí: Joint ventures (společné podnikání, spojené riziko), výzkumné a marketingové dohody, dohody o výměně licencí a know-how.

27 Volné aliance Jsou založeny na společných ekonomických zájmech podnikatelských subjektů (často teritoriálně odloučených). Vztahy jsou utvářeny časově omezenými smluvními dohodami (součástí může být i vklad do společného vlastnictví), mohou vznikat i na principu virtuálních podniků.

28 Fraktály Obrázek 19

29 Formální a neformální organizační struktura
Je daná vymezením hierarchických vztahů, popisů pracovních funkcí, pravomocí a zodpovědností příslušnými organizačními, řídícími předpisy a normami. Je výsledkem organizování podle určitých formálních předpisů. Neformální organizační struktura (neformální vztahy) Vytváří se v rámci formální struktury. Představuje aktivity a procesy realizované ne podle předpisů. Neformální skupiny jsou spojené určitými společnými zájmy. Vznikají a zanikají, jsou volně anebo těsně semknuté okolo svých neformálních vedoucích. Podle svého chování buď podporují (pozitivní vliv - parta, kolektiv, pracovní tým ) nebo ztěžují fungování (negativní vliv - klika, gang, individuální ohniska neformální moci) formální organizace. Optimální míra formální a neformální organizace závisí na mnoha faktorech, např. na druhu činnosti podniku, jeho velikosti, uplatněné organizační struktuře, vnitřních vztazích atd.

30 Použité zdroje DOKOUPIL, I. Podnikový management I. (soubory studijních materiálů). 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s. ISBN KONEČNÝ, M. Základy managementu. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, s. ISBN ŠAJDLEROVÁ, I. Organizace a řízení. Cvičení I. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, s. ISBN

31 KONEC


Stáhnout ppt "ORGANIZAČNÍ STRUKTURY"

Podobné prezentace


Reklamy Google