Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řídící struktury : malé a velké organizace Adam Blajer Jan Javůrek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řídící struktury : malé a velké organizace Adam Blajer Jan Javůrek."— Transkript prezentace:

1 Řídící struktury : malé a velké organizace Adam Blajer Jan Javůrek

2 Řídící struktura tvořena lidskými prvky, mezi nimiž jsou informační vazby,které mají charakter vztahů tvořena lidskými prvky, mezi nimiž jsou informační vazby,které mají charakter vztahů nadřízenosti,podřízenosti a spolupráce nadřízenosti,podřízenosti a spolupráce řídící struktura má 2 stránky: 1.formální řídící struktura má 2 stránky: 1.formální 2.neformální 2.neformální Formální stránka ř.s. Formální stránka ř.s. - charakterizována řadou organizačních norem s cílem - charakterizována řadou organizačních norem s cílem zajistit takovou strukturu, aby bylo zajistit takovou strukturu, aby bylo dosaženo cílového chování dosaženo cílového chování Neformální stránka ř.s. Neformální stránka ř.s. dotýká každé činnosti daného systému dotýká každé činnosti daného systému vzniká z vůle lidí vzniká z vůle lidí uplatňuje se především tam,kde nepůsobí formální str.,tj. především ve vztazích mezi lidmi (přátelství, sympatie…) uplatňuje se především tam,kde nepůsobí formální str.,tj. především ve vztazích mezi lidmi (přátelství, sympatie…)

3 Řídící jednotka základ každé řídící struktury základ každé řídící struktury tvořena vedoucím pracovníkem a jemu bezprostředně podřízenými pracovníky tvořena vedoucím pracovníkem a jemu bezprostředně podřízenými pracovníky lze je třídit podle: lze je třídit podle: a) vztahu vedoucího k podřízeným, a) vztahu vedoucího k podřízeným, spolupracovníkům spolupracovníkům b) vztahu řídící jednotky k hlavním b) vztahu řídící jednotky k hlavním transformačním procesům transformačním procesům c) hierarchie zařazení ř.j. c) hierarchie zařazení ř.j.

4 Řídící jednotka Typy ř.j. podle vztahu vedoucího pracovníka 1)formální skupiny autokratické vedoucí pracovník soustřeďuje pravomoc, informace a tedy i možnost rozhodování vedoucí pracovník soustřeďuje pravomoc, informace a tedy i možnost rozhodování sám určuje cíle skupiny, úkoly,postupy a činnost podřízených sám určuje cíle skupiny, úkoly,postupy a činnost podřízených přednosti:- možnost rychlého rozhodování přednosti:- možnost rychlého rozhodování - dobrá motivace vedoucího pracovníka - dobrá motivace vedoucího pracovníka - využití méně schopných pracovníků - využití méně schopných pracovníků nedostatky: - nevyužívání schopností podřízených nedostatky: - nevyužívání schopností podřízených - nižší motivace pracovníků nižší - nižší motivace pracovníků nižší - pravděpodobnost objektivního - pravděpodobnost objektivního rozhodování rozhodování

5 2)formální skupiny liberální (volného průběhu) pravý opak autokratických skupin pravý opak autokratických skupin vedoucí málo nebo vůbec neovlivňuje činnost skupiny vedoucí málo nebo vůbec neovlivňuje činnost skupiny převládají zájmy a názory podřízených převládají zájmy a názory podřízených přednosti: - vysoký stupeň motivace podřízených na řízení přednosti: - vysoký stupeň motivace podřízených na řízení skupiny skupiny nedostatky:- pokles kázně a disciplíny nedostatky:- pokles kázně a disciplíny - preference individuálních zájmů - preference individuálních zájmů

6 3)formální skupiny demokratické jsou zde vztahy mezi vedoucím pracovníkem a jsou zde vztahy mezi vedoucím pracovníkem a podřízenými podřízenými kolektivní charakter závažných rozhodnutí kolektivní charakter závažných rozhodnutí vedoucí se realizuje prostřednictvím svých podřízených vedoucí se realizuje prostřednictvím svých podřízených přednosti: - využívání všech členů skupiny přednosti: - využívání všech členů skupiny - vysoká iniciativa podřízených - vysoká iniciativa podřízených nedostatky: nižší operativnost v rámci skupiny nedostatky: nižší operativnost v rámci skupiny

7 Řídící jednotka Typy ř.j. podle vztahu k transformačním procesům 1) liniové řídící jednotky charakteristickým znakem je bezprostřední účast na řízení hlavních procesů charakteristickým znakem je bezprostřední účast na řízení hlavních procesů tyto jednotky jsou v řídící struktuře organizačních systémů rozhodující složkou, protože rozhodují o cílech, způsobech jejich realizace tyto jednotky jsou v řídící struktuře organizačních systémů rozhodující složkou, protože rozhodují o cílech, způsobech jejich realizace mezi jednotlivé lin. ř. j. existují liniové vazby (vertikální vazby),představující informační tok od vedoucích pracovníků k podřízeným a naopak mezi jednotlivé lin. ř. j. existují liniové vazby (vertikální vazby),představující informační tok od vedoucích pracovníků k podřízeným a naopak 2) štábní řídící jednotky 2) štábní řídící jednotky hlavních procesů se zúčastňují zprostředkovaně, a to hlavních procesů se zúčastňují zprostředkovaně, a to prostřednictvím řídících jednotek liniových prostřednictvím řídících jednotek liniových pracovníci štábních jednotek připravují podmínky pro práci liniových jednotek formou zpracování informací pro rozhodování pracovníci štábních jednotek připravují podmínky pro práci liniových jednotek formou zpracování informací pro rozhodování

8 Řídící jednotka Typy ř.j. z hlediska hierarchie jejich zařazení 1)ř.j. vyšší úrovně představují vedení organizačního systému představují vedení organizačního systému vedoucí rozhodují o druhu činnosti systému, prostředcích a cestách jejich realizace vedoucí rozhodují o druhu činnosti systému, prostředcích a cestách jejich realizace charakter této činnosti je převážně koncepční charakter této činnosti je převážně koncepční 2) ř.j.střední úrovně tvořeny vedoucími pracovníky, kteří pracují na nižších stupních (úsek, provoz) tvořeny vedoucími pracovníky, kteří pracují na nižších stupních (úsek, provoz) náplň činnosti má mnohem méně prvků koncepčního řízení náplň činnosti má mnohem méně prvků koncepčního řízení 3) ř.j.nižší úrovně vedoucí pracovníci, kteří jsou nadřízenými pracovníků bezprostředně se zúčastňujících transformačních procesů vedoucí pracovníci, kteří jsou nadřízenými pracovníků bezprostředně se zúčastňujících transformačních procesů charakter jejich činnosti je ryze operativní charakter jejich činnosti je ryze operativní

9 Řídící struktura Základní typy ř.s. 2 základní skupiny: 2 základní skupiny: 1) útvarové ř.s - funkcionální typ ř.s 1) útvarové ř.s - funkcionální typ ř.s 2) věcné ř.s-divizionální typ ř.s. 2) věcné ř.s-divizionální typ ř.s.

10 Útvarová řídící struktura útvarové ř.s útvarové ř.s vznikají propojením řídících jednotek (útvarů) vazbami liniovými, štábními a týmovými vznikají propojením řídících jednotek (útvarů) vazbami liniovými, štábními a týmovými hl. představitelem této skupiny je funkcionální typ ř.s. hl. představitelem této skupiny je funkcionální typ ř.s. který představuje liniově štábní typ. který představuje liniově štábní typ. Linioví pracovníci - bezprostřední účast na transformačním (výrobním) procesu Linioví pracovníci - bezprostřední účast na transformačním (výrobním) procesu Štábní pracovníci - radí, pomáhají, informují.. nemají pravomoc bezprostředně zasahovat do transformačního procesu Štábní pracovníci - radí, pomáhají, informují.. nemají pravomoc bezprostředně zasahovat do transformačního procesu Tento typ je vhodný především pro menší organizační systémy Tento typ je vhodný především pro menší organizační systémy charakteristika funkcionální. ř.s. charakteristika funkcionální. ř.s. ř.s se člení na jednotky podle funkcí organizačního systému ř.s se člení na jednotky podle funkcí organizačního systému přísná podřízenost v rámci vytvořené funkce přísná podřízenost v rámci vytvořené funkce vznik štábních jednotek vznik štábních jednotek fun. typ tedy vzniká v tom případě,můžeme-li ř. j. definovat při použití pouze jednoho- funkcionálního kritéria fun. typ tedy vzniká v tom případě,můžeme-li ř. j. definovat při použití pouze jednoho- funkcionálního kritéria

11 Útvarová řídící struktura Výhody a nevýhody funkcionálního typu řídící struktury + prosazování a specifikace v jednotlivých funkcích + prosazování a specifikace v jednotlivých funkcích + možnost jednoznačného vymezení nadřízenosti a + možnost jednoznačného vymezení nadřízenosti a podřízenosti podřízenosti + umožnění koordinace a výměny zkušeností liniových a + umožnění koordinace a výměny zkušeností liniových a štábních a řídících jednotek štábních a řídících jednotek + vhodné pro malé a střední podniky, dokonalá kontrola + vhodné pro malé a střední podniky, dokonalá kontrola ze strany vedení společnosti strategická rozhodnutí ze strany vedení společnosti strategická rozhodnutí přichází shora, lepší využívání zdrojů, vlastník odpovídá přichází shora, lepší využívání zdrojů, vlastník odpovídá za zisk za zisk - vytváření dlouhých a složitých komunikačních řetězců - vytváření dlouhých a složitých komunikačních řetězců vyplívajících ze zvětšování se organizačních systémů a vyplívajících ze zvětšování se organizačních systémů a tím snižování úrovně řídících procesů tím snižování úrovně řídících procesů - přetěžování liniových vedoucích pracovníků - přetěžování liniových vedoucích pracovníků - omezená možnost výchovy vedoucích pracovníků pro - omezená možnost výchovy vedoucích pracovníků pro vyšší stupně řízení vyšší stupně řízení

12 Útvarová řídící struktura

13 Věcná řídící struktura věcná ř.s věcná ř.s ř. s. je dělena podle věcných hledisek místo hledisek specializace ř. s. je dělena podle věcných hledisek místo hledisek specializace patří sem především divizionální typ ř.s. patří sem především divizionální typ ř.s. tento typ vzniká tehdy,je-li nutné aplikovat 2 kritéria(divizionální a funkcionální) za účelem definování ř.jednotek tento typ vzniká tehdy,je-li nutné aplikovat 2 kritéria(divizionální a funkcionální) za účelem definování ř.jednotek nejprve je nutno použít divizionálního kritéria(území,druh výr.procesu,druh poskytované služby podle něhož se org. systém rozdělí na subsystémy (divize), relativně samostatné, v rámci nichž je pak užito kritérium funkcionální nejprve je nutno použít divizionálního kritéria(území,druh výr.procesu,druh poskytované služby podle něhož se org. systém rozdělí na subsystémy (divize), relativně samostatné, v rámci nichž je pak užito kritérium funkcionální tento typ je tedy vhodný především pro velké organizační systémy tento typ je tedy vhodný především pro velké organizační systémy předností tohoto typu je možnost koncepčního řízení vedoucích pracovníků z vlastních řad předností tohoto typu je možnost koncepčního řízení vedoucích pracovníků z vlastních řad

14 Věcná řídící struktura Výhody a nevýhody divizionálního typu řídící struktury + koncentrace výroby + koncentrace výroby + levnější výroba + levnější výroba + specializace jednotlivých funkcí + specializace jednotlivých funkcí + koordinace + koordinace + tvrdší dopad na ekologii + tvrdší dopad na ekologii + možnost využití speciálních technologií a specialistů, + možnost využití speciálních technologií a specialistů, vhodné pro velké organizační systémy, důraz na vhodné pro velké organizační systémy, důraz na odpovědnost na nižších stupních, rychlejší reakce na odpovědnost na nižších stupních, rychlejší reakce na změny okolí, lepší průkaznost výsledků změny okolí, lepší průkaznost výsledků - přílišná preference hledisek jednotlivých funkcí - přílišná preference hledisek jednotlivých funkcí v důsledku úzké specializace v důsledku úzké specializace - vytváření dlouhých komunikačních řetězců - vytváření dlouhých komunikačních řetězců - obtížná koordinace mezi jednotkami, odpovědnost za zisk - obtížná koordinace mezi jednotkami, odpovědnost za zisk pouze o vrcholového vedení, nevhodný pro rozvoj běžných pouze o vrcholového vedení, nevhodný pro rozvoj běžných managerů managerů

15 Věcná řídící struktura

16 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Řídící struktury : malé a velké organizace Adam Blajer Jan Javůrek."

Podobné prezentace


Reklamy Google