Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. Skupina: Fe Ru, 0s - valenční sféra – Fe, Os (n-1)d 6 ns 2 x Ru 4d 7 5s 1 Skupinové trendy 8 skupiny - hodnoty IE – podobné pro všechny prvky (Os –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. Skupina: Fe Ru, 0s - valenční sféra – Fe, Os (n-1)d 6 ns 2 x Ru 4d 7 5s 1 Skupinové trendy 8 skupiny - hodnoty IE – podobné pro všechny prvky (Os –"— Transkript prezentace:

1 8. Skupina: Fe Ru, 0s - valenční sféra – Fe, Os (n-1)d 6 ns 2 x Ru 4d 7 5s 1 Skupinové trendy 8 skupiny - hodnoty IE – podobné pro všechny prvky (Os – nedostatečným stíněním 4f elektronů nejvyšší hodnota 1. IE), - vysoká hodnota IE a malé EA – netvoří kationy Mn + ani aniony Mn - - typická je tvorba kovalentních vazeb - polarita vazeb se zvětšuje se zmenšeným oxidačního čísla - oxidační čísla od –II do VIII - sloučeniny Fe a Ru ve vysokých ox. číslech – silná oxidovadla (RuO4 – se při záhřevu explozivně rozkládá RuO 2 a O 2 ) - tvorba násobných vazeb – [OsN(O) 3 ] -, v karbonylech M-C násobná vazba - k.č. 4 -10, - k.č. 4 (Td) – vyšší ox. čísla - Ru VIII - Ru VI, Os VII, Fe VI -Fe II (FeCl 4 ) 2- - k.č. 6 (Oh) – nižší ox. čísla – II, III (komplexy u Fe jsou většinou vysokospinové a silně paramagnetické) x Os,Ru – nízkospinové a slabě paramagnetické) - k.č. 5 (TBP) – Fe 0 v Fe(CO) 5

2 8. Skupina: Fe, Ru, Os Vlastnosti Fe, Ru, Os - v tuhém stavu – Fe - kubická prostorově centrovaná mřížka x Ru, Os – hexagonální mřížka - Fe – měkké, kujné x Os, Ru – křehké, tvrdé. - Fe – neušlechtilý kov – v neoxidujících zř. kyselinách poskytuje [Fe(H 2 O) 6 ] 2+ - Os, Ru – ušlechtilé kovy – rozpouští se alkalickým oxidačním tavením (OH - a ClO 3 - nebo NO 3 - ) Ru (Os) → RuO 4 2- (Os(OH) 4 O 4 ) 2- Os – s kyslíkem za vyšší teploty → OsO 4 x Fe → Fe 2 O 3. H 2 O Výroba: Fe: hematit (Fe 2 O 3 ), magnetit (Fe 3 O 4 ), limonit FeO(OH), siderit FeCO 3, pyrit FeS 2 redukce oxidů, hydroxidů vodíkem, elektrolýza Fe 2+ solí, termický rozklad Fe(CO)5 FeO(OH) → Fe 2 O 3 + H 2 → Fe + H 2 O Ru, Os: žíháním (NH 4 ) 3 [RuCl 6 ] a [Os(NH 3 ) 4 O 2 ]Cl 2 v atmosféře vodíku

3 8. Skupina: Fe, Ru, Os Sloučeniny Fe, Ru, Os Tab. 424 slovakia

4 8. Skupina: Fe, Ru, Os Sloučeniny Fe, Ru, Os Halogenidy : Vyšší oxidační čísla než III – pouze Ru a Os (nejvyšší ox. čísla Os VII, VI a Ru VI, V pouze s fluoridy) FeX 2, FeX 3 – nižší ox. číslo – zvýšení iontovosti vazeb - OsF 6 – nejstálejší flourid - přímá syntéza z prvků - FeCl 3 – v parách je přítomen Fe 2 Cl 6 (struktura Al 2 Cl 6 ), připravuje se syntézou z prvků, na vzduchu dochází k jeho hydrolýze FeCl 3 + O 2 (3 H 2 O) → Fe 2 O 3 + 6 Cl 2 (6 HCl) - tvoří řadu hydrátů – FeCl 3.6H 2 O je nejstálejší – vzniká reakcí Fe s HCl v přítomnosti Cl 2 - způsobuje rychlou koagulaci bílých krvinek – využití roztoku FeCl 3 jako prostředku na zastavení krvácení RuCl 3 – B-forma je rozpustná v EtOH, za vyšších teplot (450°C) → a forma – vrstevnatá struktura příprava: působením Cl 2 v přítomnosti CO na RU

5 8. Skupina: Fe, Ru, Os Sloučeniny Fe, Ru, Os Oxidy : RuO 4, OsO 4 – žluté látky, tetraedrické struktury – rozpustné v hydroxidech za vzniku RuO 4 - a v druhém kroku RuO 4 2- ([Os(OH) 2 O 4 ] 2- ) – RuO 4 výraznější redukční účinky -oba oxidy působí na sliznici (oční i dýchací) - OsO 4 – oxidací Os kyslíkem (i Ru touto cestou vzniká pouze RuO 2 ) x RuO 4 – oxidací kyselých roztoků obsahujících Ru silnými ox. činidly. Fe 2 O 3, FeO, Fe 3 O 4 – nejsou úplně stechiometrické (Fe 0.815 O – Fe 0.945 O) – podobné krystalové struktury – kubická plošně centrovaná mřížka s oktaedrickými a tetraedrickými dutinami obsazenými atomy kyslíku. Fe 2 O 3 –  –modifikace - struktura korundu, v přírodě – minerál krevel, Fe 2 (SO 4 ) 3 → Fe 2 O 3 + 3 SO 3 rozpustný ve vodě – silně kyselé roztoky Fe 3 O 4 – v přírodě jako magnetit, rozpouští se v kyselinách na Fe 2+ a Fe 3+ FeO – snadná oxidace vzduchem FeC 2 O 4 → FeO + CO 2 + CO

6 6. Skupina: Cr, Mo, W Sloučeniny Cr, Mo, W Soli oxokyselin FeO 4 2-, RuO 4 2- - tetraedrický anion MO 4, silná oxidovadla, v kyselém prostředí se rozkládají za uvolnění kyslíku, Fe 2 O 3 (Fe 3+,Ru) + 3 KNO 3 + 4 KOH → K 2 FeO 4 (K 2 ReO 4 ) + 3 KNO 2 + 2 H 2 O Osmiany – obsahují anion [Os(OH) 4 O 2 ] 2- - snadná oxidace na [Os(OH) 2 O 4 ] 2- Fe III (d 5 ) - soli většiny oxokyselin – Fe 2 (SO 4 ) 3.10H 2 O, Fe 2 (NO 3 ).9(nebo 6)H 2 O, Fe(ClO 4 ) 2.10H 2 O -snadná hydrolýza komplexu [Fe(H 2 O) 6 ] 3+ - existuje pouze v silně kyselých prostředích -komplexy jsou oktaedrické – vysokospinové (t 2g 3 e g 2 ) x u ligandů se silným ligandovým polem nízkospinové (t 2g 5 ) [Fe(CN) 6 ] 3- Os III, Ru III – nízkospinové oktaedrické komplexy, většinou s dusíkovými atomy [Ru(NH 3 ) 6 ]X 3 Fe II (d 6 ) – modrozelené, zelené soli oxokyselin, vodné roztoky obsahují kation [Fe(H 2 O) 6 ] 2+ - snadná hydrolýza a oxidace, [Fe(H 2 O) 6 ] 2+ + H 2 O → [Fe(H 2 O) 5 (OH)] + + H 3 O + 5 [Fe(H 2 O) 6 ] 2+ + MnO 4 - + 8 H 3 O + → 5 [Fe(H 2 O) 6 ] 3+ + [Mn(H 2 O) 6 ] 2+ + 6 H 2 O FeSO 4. 7H 2 O – v medicíně jako zdroj železa, (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ). 6H 2 O (Mohrova sůl) – patří do skupiny schönitů M I M II (SO 4 ) 2.6H 2 O -Komplexy jsou oktaedrické – Fe II vysoko (t 2g 4 e g 2 – u [Fe(H 2 O) 6 ] 2+ ) i nízkospinové (t 2g 6 – u [Fe(CN) 6 ] 2+ ) podle síly ligandového pole - Os II, Ru II - nízkospinové

7 8. Skupina: Fe, Ru, Os Sloučeniny Fe, Ru, Os Redoxní vlastnosti : závislé na složení koordinační sféry Obr 451 rovnice Ru II – charakteristická tvorba komplexů NO [RuCl 5 NO] 2- - kde skupina RuNO je velmi stálá a odolává redoxním i substitučním reakcím [Ru(NH 3 ) 5 N 2 ]Cl 2 – první komplex s vázanu molekulou N 2

8 8. Skupina: Fe, Ru, Os Organokovové sloučeniny Fe, Ru, Os Karbonyly Jednojaderné - M(CO) 5 (TBP) s lineárním fragmentem M-C-O Vícejaderné – koncové a můstkové skupiny CO Bis (  5 -cyklopentadienylové) komplexy Fe II, Ru II, Os II

9 8. Skupina: Fe, Ru, Os Bioanorganické sloučeniny Fe -Velký počet bio-komplexů Fe – siderochromy (transportní sloučeniny), feritiny (akumulační komplexy), hemoglobin, myoglobin (přenašeče a aktivátora malých molekul). 1.Siderochromy: komplexy s velkou konstantou stálosti (10 28-32 ), kterými se Fe dostává do těla. Rozlišujeme dva typy ligandů : fenolátové a hydroximátové 2. Feritiny: v živočišných organismech, v buňkách pankreasu, molekula se skládá z jádra a bílkovinového obalu. Jádro obsahuje  4500 atomů Fe – vázaných ve formě FeO(OH) a Fe(O)H 2 PO 4 – z obalu se Fe III uvolňuje po redukci na Fe II např. kys. askorbovou.

10 8. Skupina: Fe, Ru, Os Bioanorganické sloučeniny Fe Hemoglobin – přenáší O 2 od plic ke svalům – tam odevzdávají O 2 – myoglobinu (větší afinita ke kyslíku) poté váže CO 2 prostřednictvím aminoskupin a odnáší je zpět do plic. Otrava: silné  – akceptory (CO, PF 3 ) – silná vazba na Fe II brání přenosu O 2 - NO 3 -, NO 2 - - nereverzibilní oxidace Fe II -Mb na Fe III Fe II -Mb + NO 2 - + 3 H 3 O + → Fe III -Mb-NO + 3 H 2 O 3. Hemoglobin, myoglobin: přenašeči a aktivátory molekul O 2. Myoglobin (Mw: 17500 g/mol – obsahuje jeden porfyrínový kruh) x Hemoglobin (Mw: 65000 g/mol – obsahuje 4 porfyrínové kruhy s Fe II ). Atomy Fe II jsou penta-koordinované – 4xdonorový atom N z porfyrínu a jeden atom N z imidazolového kruhu hystidínového zbytku

11 9. Skupina: Co, Rh,, Ir - valenční sféra – Co, Ir (n-1)d 7 ns 2 x Rh 4d 8 5s 1 Skupinové trendy 9 skupiny -hodnoty IE, EA – podobné pro dvojice Co a Fe, Rh a Ru, Ir a Os (podobnost prvků v periodě) - vysoká hodnota IE a malé EA – netvoří kationy Mn + ani aniony Mn - - typická je tvorba kovalentních vazeb - polarita vazeb se zvětšuje se zmenšeným oxidačního čísla - oxidační čísla od –I do VI - vyšší ox. čísla stálejší u atomů s větším atomovým číslem a jen s atomy F – tvorba MF 6 - redoxní stabilita – ovlivněna vlastnostmi ligandů – [Co(H 2 O) 6 ] 3+ - silné oxidovadlo x [Co(CN) 6 ] 4- - silné redukovadlo - vystupují jako CA v komplexech – tvorba jednoduchých i násobných vazeb (v karbonylech), v nízkých ox. stavech – stabilizace pomocí vazeb s  -ligandy, k.č. 4 -6: k.č. 4 – tetraedrický tvar typický pro ox. číslo II např. [Co II Cl 4 ] 2- x pro ox. číslo I – čtvercové komplexy [Rh I Cl(PPh 3 ) 3 ] k.č. 6 (Oh) – prakticky všechna ox. čísla, ox. číslo III – diamagnetické komplexy s el. konfigurací t 2g 6 (např. [Co(NH 3 ) 6 ] 3+, [Rh(H 2 O) 6 ] 3+ x [CoF 6 ] 3- jediný paramagnetický komplex).

12 9. Skupina: Co, Rh, Ir Vlastnosti Co, Rh, Ir - v tuhém stavu –  -Co, Rh, Ir - kubická prostorově centrovaná mřížka x  -Co – hexagonální mřížka (přeměna  formy na  formu Co probíhá při 417°C). Co – feromagnetický Tc = 1106°C - Rh – měkké, tažný x Co, Ir – tvrdé kovy. - Co – neušlechtilí kov x málo reaktivní kov. x Rh, Ir – ušlechtilé kovy Výroba: Co: smaltin CoAs 2 a kobaltin CoAsS redukce oxidů vodíkem, uhlím, aluminotermicky Rh, Ir: žíháním (NH 4 ) 3 [MCl 6 ]

13 9. Skupina: Co, Rh, Ir Sloučeniny Co, Rh, Ir ox. číslo II – charakteristické pro Co, zabarvení komplexů závislé na typu ligandu či počtu molekul vody : CoCl 2 (modrý), CoCl 2. H 2 O (tmavě fialový), CoCl 2.2H 2 O (růžově fialový) a 4H 2 O (červený) a 6H 2 O (růžový). Halogenokomplexy [IrCl 6 ] 2- - (Oh), el. konfigurace t 2g 5 - tmavě červené sloučeniny, rozpustné ve vodě, Halogenidy : Vyšší oxidační čísla než III – pouze Rh a Ir (nejvyšší ox. čísla - pouze s fluoridy) RhF 6 (Oh) – přímá syntéza z prvků, - termickým rozkladem → [{RhF 5 } 4 ] - nejstabilnější halogenidy Rh III, Ir III – (RhCl 3 – červená látka – její hydrát RhCl 3. 3H 2 O – výchozí látka k přípravě komplexů Rh III či Rh I )

14 9. Skupina: Co, Rh, Ir Sloučeniny Co, Rh, Ir Oxidy : M II O – pouze CoO – strukturu NaCl, zahříváním přechází (600-700°C) na Co 3 O 4 – spinelovou strukturu, kde Co II v tetraedrických a Co III ionty jsou v oktaedrických dutinách. Příprava: rozklad Hydroxidu, uhličitanu, dusičnanu (Co(OH) 2 modrý – oxidace na CoO(OH) hnědý) Rh 2 O 3 – jediný stabilní oxid Rh se strukturou korundu, Příprava: syntéza z prvků (event. RhCl 3 ) z vodného roztoku Rh III působením hydroxidu – Rh 2 O 3.5H 2 O IrO 2 - rutilová struktura, Příprava: syntéza z prvků, event. dehydratací sraženiny vzniklé působením hydroxidů na [IrCl 6 ] 2-

15 9. Skupina: Co, Rh, Ir Sloučeniny Co, Rh, Ir Soli oxokyselin a komplexní sloučeniny: ox. číslo III (d 6 ) – charakteristické pro Co, Vodné roztoky – obsahují spíše [Co(H 2 O) 6 ] 2+ x [Co(H 2 O) 6 ] 3+ je silné oxidovadlo [Co(H 2 O) 6 ] 3+ + e - → [Co(H 2 O) 6 ] 2+ E° = 1,84 V - oxidují vodu - [Co(H 2 O) 6 ] 3+ + 6 H 2 O → 4 [Co(H 2 O) 6 ] 2+ + O 2 + 4 H 3 O + - málo známých oxokyselin – Co 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O Redoxní stálost Co III kationů – závisí na typu ligandu → z hodnot E° - nejstálejší [Co(CN) 6 ] 3- a [Co(NH 3 ) 6 ] 3+

16 9. Skupina: Co, Rh, Ir Sloučeniny Co, Rh, Ir Co III (d 6 ) – t 2g 6 (Oh), diamagnetické x [CoF 6 ] 3- je paramagnetický Příprava: oxidace Co II sloučenin O 2, H 2 O 2 za přítomnosti ligandů (např. NH 3 ) Co(NO 3 ) 2 + O 2 + 20 NH 3 + 4 NH 4 NO 3 → 4 [Co(NH 3 ) 6 ](NO 3 ) 3 + 2 H 2 O -Charakteristická tvorba vícejaderných komplexů – OH -, O 2-, O 2 2-, NH 2 -, NH 2- jako můstkové ligandy. Rh III a Ir III (d 6 ) – t 2g 6 (Oh), diamagnetické (4d n a 5d n konfigurace mají větší tendence ke spárování elektronů něž 3d n ) - redoxně stálejší – neposkytují ox. číslo II x z amminkomplexů se redukuje kovový prvek - ve vodě existuje [Rh(H 2 O) 6 ] 3+ - žlutý a poměrně stálý.

17 9. Skupina: Co, Rh, Ir Sloučeniny Co, Rh, Ir ox. číslo II (d 7 ) – charakteristické pro Co II soli oxokyselin - Bezvodé soli jsou modré x hydráty jsou růžové (CoCl 2.6H 2 O) nebo červené (CoSO 4.7H 2 0, Co(NO 3 ) 2.6H 2 O - vodné roztoky obsahují [Co(H 2 O) 6 ] 2+ (snadná substituce Cl - aniony za vzniku CoCl 4 - ) - charakteristická je tvorba komplexů s různým tvarem polyedru některé komplexy Co II – silná redukovadla - schopné redukovat vodu - 2 K 4 [Co(CN) 6 ] + 2H 2 O → 2 K 3 [Co(CN) 6 ] + 2KOH + H 2 - důkaz Co II iontů – modře zabarvený [Co(NCS) 4 ] 2-

18 9. Skupina: Co, Rh, Ir Sloučeniny Co, Rh, Ir ox. číslo I (d 8 ) – charakteristické pro komplexy Rh I a Ir I, komplexy  kyselin Příprava : Redukce RhCl 3.3H 2 O nebo R 2 [IrCl 6 ]. - většina komplexů obsahuje PR 3 ligandy: Wilkinsonův katalyzátor [RhCl(PPh 3 ) 3 ], Vaska komplex trans-[IrCl(CO)(PPh 3 ) 2 ] Wilkinsonův kat. - Červenofialová látka, lehce podléhá substitučním a adičním reakcím, katalýza hydrogenačních reakcí

19 9. Skupina: Co, Rh, Ir Sloučeniny Co, Rh, Ir Vaska’s komplex – studium oxidačních reakcí – vznik stálých Ir III komplexů [RhH(CO)(PPh 3 ) 3 ] -katalýza hydroformylačních reakcí RCH=CH 2 + CO + H 2 → RCH 2 CH 2 CHO Cyklus hydroformylace alkenů katalyzovaný trans- [RhH(CO)(PPh 3 ) 3 ] P (P = PPH 3 ) + CO Rh Rh Rh Rh Rh Rh Rh

20 9. Skupina: Co, Rh, Ir Sloučeniny Co, Rh, Ir Organokovové sloučeniny - karbonyly, sendvičové komplexy - Karbonyly : vysokotlaká reakce CO s kovy, oxidy, halogenidy – [M 2 (CO) 8 ] – dva můstkové CO, vazba M-M - Nejstabilnější je Co 2 (CO) 8, která zahříváním přechází na [Co 4 (CO) 12 ] [Co 4 CO 12 ] a [Rh 4 CO 12 ] – klastr s třemi můstkovými CO x [Ir 4 (CO) 12 ] – základem je tetraedr Ir 4, kde každý atom Ir váže tři skupiny CO

21 9. Skupina: Co, Rh, Ir Sloučeniny Co, Rh, Ir Bioanorganické sloučeniny - Vitamín B 12 - Co III – K.č. 6., 4 atomy dusíku pyrolového kruhu, imidazol a CN skupina v axiálních polohách - spolupůsobí při vzniku červených krvinek, nedostatek způsobuje chudokrevnost

22 10. Skupina: Ni, Pd,, Pt - valenční sféra - Ni 3d 8 4s 2 - Pd 4d 10 5s 0 - Pt 5d 9 6s 1 Skupinové trendy 10 skupiny -vysoká hodnota IE a malé EA – netvoří kationy M n+ ani aniony M n- - typická je tvorba kovalentních vazeb - oxidační čísla od –I do VI ( Ni – typické ox. číslo II x Pd, Pt – II, IV) - tvorba násobných vazeb v karbonylech, M-M v klastrech typu [Ni 5 (CO) 12 ] 2-, [Ni 6 (CO) 12 ] [Pt 9 (CO) 18 ] 2- - Pt a Pd – snadná vazba vodíku → nestechiometrické hydridy - Ni – tvorba inkluzívních sloučenin (klatrátů), které mají v dutinách uložené organické molekuly, Např. [Ni(CN) 2 NH 3 ]. nC 6 H 6 k.č. 4 - 6: Ni II - k.č. 6 (Oh) – zelený [Ni II (H 2 O) 6 ] 2+, modrý [Ni II (en) 3 ] 2+ jsou paramagnetické (dva nepárové el.) - k.č. 4 – diamagnetické (čtverec) x paramagnetické (tetraedrické) Pd II, Pt II – k.č 4 - diamagnetické čtvercové komplexy ([PtCl 2 (NH 3 ) 2 ], [Pd(H 2 O) 6 ] 2+ ) Pt IV – k.č. 6 (Oh) – diamagnetické s el. konfigurací t 2g 6

23 10. Skupina: Ni, Pd, Pt Vlastnosti Ni, Pd, Pt - v tuhém stavu – kubická prostorově centrovaná mřížka - Ni – feromagnetický, neušlechtilý kov (pomalu reaguje se zř. kyselinami) x Pd, Pt – ušlechtilé kovy (Pd – rozp. v konc. HCl, HNO 3 x Pt – lučavka královská) Pt + HNO 3 + HCl = H 2 [PtCl 6 ] + NO + H 2 O - schopnost absorbovat plyny – H 2 (Pd) a O 2 (Pt). Pd – absorbuje až 900 násobek svého objemu, vodík koordinovaný na paládium má větší reaktivitu (Pd nasycené H 2 na vzduchu vzplane) Využití: Hydrogenační reakce (Pd) a oxidační procesy (Pt) Výroba: Ni: elektrolyticky, Mondův proces Pd, Pt: žíháním [PdCl 2 (NH 3 ) 2 ] a (NH 4 ) 2 [PtCl 6 ]

24 10. Skupina: Ni, Pd, Pt Hydridy a halogenidy Ni, Pd, Pt Hydridy Nestechiometrické sloučeniny – systém Pd/H 2 dosahuje složení PdH 0.5. Vodík se v první fázi adsorbuje na povrch a zvyšováním tlaku dochází k vniká do struktury kovu, která se nemění, ale objem se zvětšuje o 10%.    + + + + 295 °C 250 °C 160 °C 30 °C atomový poměr H : Pd přibližný tlak / 10 5 Pa

25 10. Skupina: Ni, Pd, Pt Hydridy a halogenidy Ni, Pd, Pt H 2 [PtCl 6 ] → PtCl 4 + 2 HCl PtX 3 – diamagnetické sloučeniny s atomy Pt IV a Pt II Typické dihalogenidy MX 2 – PtF 2 neexistuje NiX 2 – vodné roztoky obsahují [Ni(H 2 O) 6 ] 2+ NiCl 2 – tvoří zlatožluté lehce sublimovatelné krystalky – NiCl 2. 2H 2 O (světle žlutý) a NiCl 2. 6H 2 O (zelený) Příprava: syntéza z prvků Halogenidy Pt - PtF 5, PF 6 – silné oxidovadlo, O 2, Xe – O 2 [PtF 6 ] a Xe[PtF 6 ] x (kde x = 1 až 2) PtX 4 – nejvýznamnější PtCl 4 – dobře rozpustný ve vodě – vzniká H 2 [PtCl 4 (OH) 2 ]

26 10. Skupina: Ni, Pd, Pt Soli oxokyselin a koordinační sloučeniny Ni, Pd, Pt Ni II - tvary závislé na k.č., Pd II a Pt II – čtvercové komplexy x Pd IV, Pt IV – oktaedrické komplexy Komplexy Pd IV, Pt IV - el. konfiguraci t 2g 6 – diamagnetické komplexy – kineticky stabilní [PtL 6 ]X 4 a [PtX 6 ] 2- H 2 [PtCl 6 ] – rozpustná ve vodě, etanolu, etheru. (Pt + HCl + Cl 2 ); K 2 [PtCl 6 ] – komerčně dostupný, žlutá tuhá látka - působením H 2 [PtCl 6 ] na KCl M 2 [PtCl 4 ] + OH - → M 2 [Pt(OH) 6 ] Pd IV a Ni IV – méně stálé - nejvýznamnější [PdX 6 ] 2- (X = Cl, Br, F) a K 2 [NiF 6 ] – silné oxidovadlo Ni II – ve vodě zelené komplexy [Ni(H 2 O) 6 ] 2+ - součástí Ni(NO 3 ) 2. 6H 2 O, NiSO 4. 7H 2 O, Ni(ClO 4 ) 2. 6 H 2 O. Komplexy Ni II – tetraedrické, čtvercové, oktaedrické Oktaedrické – převážně N-donorové ligandy, paramagnetické (dva nepárové el.), tohoto uspořádáni lze dosáhnout i polymerizací – např. Ni(acac) 2 –z vodného roztoku – [Ni(acac) 2 (H 2 O) 2 ], který dehydratací přechází na [Ni(acac) 2 ] 3

27 10. Skupina: Ni, Pd, Pt Soli oxokyselin a koordinační sloučeniny Ni, Pd, Pt Čtvercové komplexy Ni II – diamagnetické, žluté, červené – např. [Ni(CN) 4 ] 2-, [Ni(dmgH) 2 ] Tetraedrické komplexy Ni II – paramagnetické, modře zbarvené – např. [NiX 4 ] 2- (X = Cl, Br, F) event. [NiL 2 X 2 ] Pro většinu komplexů Ni II – existence rovnováhy mezi jednotlivými tvary – např. oktaedr – čtverec. Např. u [Ni(PR 3 ) 2 X 2 ] – izolace čtvercových i tetraedrických komplexů v závislosti na X a R Penta-koordinované komplexy Ni II – TBP, [Ni(CN) 2 (PMe 2 Ph) 3 ] x tetragonální pyramida [Ni(tetars)X] +

28 10. Skupina: Ni, Pd, Pt Soli oxokyselin a koordinační sloučeniny Ni, Pd, Pt Kyano komplexy – tvorba klatrátů Komplexy Pd II, Pt II - čtvercové, diamagnetické komplexy, u Pt - kineticky stabilní -Substituční reakce v Pt II komplexech – závisí na vlastnosti ligandu v trans poloze Vliv ligandů na substituci ligandů v trans poloze se zmenšuje v řadě: C 2 H 4, CO, CN - > NO > PR 3 H - > CH 3 - > C 6 H 5 - NO 2 - > SCN -, I - > Br - > Cl - > NH 3, py > F - > OH - > H 2 O > NO 3 -

29 10. Skupina: Ni, Pd, Pt Soli oxokyselin a koordinační sloučeniny Ni, Pd, Pt Komplexy Ni III (d 7 ) – K 3 [NiF 6 ], Ni I (d 9 ) – [Ni(PPh 3 ) 3 X] – paramagnetické tetraedrické komplexy Ni 0 - Ni(CO) 4, K 4 [Ni(CN) 4 ] – redukce K 2 [Ni(CN) 4 ] draslíkem v NH 3,

30 10. Skupina: Ni, Pd, Pt Hydrolýza cis-platiny – H+– H+ + H++ H+ – H+– H+ + H++ H+ – H+– H+ + H++ H+ + H 2 O – Cl – + H 2 O – Cl – pK a = 6,3 pK a = 5,6 pK a = 7,3

31 10. Skupina: Ni, Pd, Pt Pt Platina Dusík Fosfor Komplex cisplatiny a DNA


Stáhnout ppt "8. Skupina: Fe Ru, 0s - valenční sféra – Fe, Os (n-1)d 6 ns 2 x Ru 4d 7 5s 1 Skupinové trendy 8 skupiny - hodnoty IE – podobné pro všechny prvky (Os –"

Podobné prezentace


Reklamy Google